Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

v* «*« U/vıt Senatör ve diğer b a a kimseld (Baştaraj% 1 inci tohiiede) (Baştarafı 1 inci sahifede) tibaren mfisabakalan fahsan taklb sarftdeceğinin dünya tarafından an Âyan Meclisi Dış İşleri Komisy4 edecek. lâlı havacılanruz var sizin!» Atej söndürüldü, yanm milyon iaşılmış oldugunu söylemiş ve «bu nunda, Başkan EUsenhower'in Öğle yemeğinden sonra gene (Baftarafı 1 inci tahifede) manevl imkânlardan, çeşidli seEvet, bu «Dön Büyükler» cidmetre kareHk bir sahanın beblerle mahrum kalmıa milletnun için de Sovyetlerle işbirliğı ya Atlantik memleketlerini böyle 15e başlamıa. Sermaye 30 albn. den belâb şeyler. Bunlara ne hedef «Brifing* odasında bugünkü atışyandığı anlaşılıyor konferansa davet etmesini Lsterai parak çalısacağız» demiştir. 6 u 30 altın, onu Kıbrıaın zengin daşlanmız, kendilerini kimsesiz, dayanıyor, ne de mermi. F84 jet lann resml neticeleri ilân edildi. Amerikan MaHye Bakam yethn ve öksüz hissetmezler. DünDaha evvel Kongre azalanna an lerdir. Buna gSre Balıkesirin «Tayfun» Türklerinden birl yapmağa yetleri onlann elinde sanki birer çptzmir, 26 (TJ3A.) Bir haftaeylul ayinda yapılacak bn Kefauver ve diğer 14 senatör tâolduğu seyleri tekrarlıyan cuk oyuncağı. Zaten yüzbaşı Ali takımı «DöVt Büyukler» arasında danberi devam eden, Marmaris ormis.. Nakid paraaından başka bu yaya, hele Kıbnsa geldiklerine piş toplantıda altın fiatımn gene birinciliği muhafaza etmekte man yangını, dün öğleden sonra, Başkan Eisenhower, Cenevrede hiç rafmdan hazırlanmış olan bir karar Tekin: gün 21 ev ve dükkânl ve dah» man obnazlar. görfişfileceğîni açıkladı Dünya harbi tenelerinde Lefko€ Bence jete binmek, tramvay dir. Takım kaptanlan arasında durdurulabilmiştir. Bir milyon met bir gizli anlaşmanın yapılmadığım, suretinde, Atlantik pakbnı ilk «ubaşka mallan olan bir servet saveya otomobile binmekten çok da «Tayfun» larin yüzbaşısı Ali Te rekarelik bir sahaya yayılan bu bu sözlerile hem yazılı, hem şifahî ran altı memleketin temsilciler gön hibi. Her Türk gibi Kıbnsh Türk şanın boşaltılmasl esnasmda fakir Johannesburg (güney Afrika) 26 ha kolay» diyor. kin, ferd! birincilikte «Tayfun» lar orman yangını, şehri tehdid etmiş anlaşmaları kasdetmekte oldugunu dermelerini istemektedirler. Bu alb dt mutlaka paralı olmaya, servet Türk aileleri çok güç bir duruma memleket Kanada, İngiltere, Frankazanmağa, toprak üstünde çalıs, düşmüşlerdi. Bunlan köylere sev (A.P.) Maliye Bakanı E. LOUM» 18 eylulde Bandırma NATO gu dan üsteğmen Aydın Kırışoğlu dün ve bir ara kasabanm tahliyesi dü söylemiştir. Başkan, askerl tes'slerin müba sa, Belçika, Holanda ve Lüksemmağa kendini mecbur hissetmelL ketmek ve yerleştirmek maksadile bugün, milletlerarası para fonunun ney doğu Avrupa kuvvetlerini teş kü gibi gene liderliği bırakmamak şünülmüştür. Bu örnek adam, kendi isinde ve kurulan komisyonda Türk üye eylulde fstanbulda yapacağı toplan kU eden Türk, Yunan ve İtalyan ta, dün dördüncü durumda olan Tahminî bilânçosu, bfaılerce çam, delesi hususundaki teklifinden de burg*tur. Konferansa diğer demofe» temsilciler uzun hayatında bunu yapmıs,. Fa olarak Hasan Hilmi Efendi bulun fada, Birlesik Amerikanın güney hava kuvvetleri arasında yapılacak «Tayfun» lardan kıdemli üsteğmen muhtelif cins ağaç ve 500 bin met bahsetmiş ve Birleşik Amerikanın ratik memleketlerden Afrika altınma tesbit ettiği fiatı hava pentatlonunda Türk hava kuv Osman Coşkun ise bugün ikincilikat nalıncı keseri gibi kendine du. Bu iş, çok zorluklar doğurrekare fundahk ve mer'a hasan o bu teklifi, herkesin sulh davasın davet edümesi derpis edilmektedir. bahis mevzuu edeceğini söylemiş vetlerini temsil edecek olan «millî ğe yükselmia bulunmaktadır. tngiltevfnin göriişii yontmak için değil. Milletdaşlan muş, bunlan yenmek için bu halarak tesbit edilen bu yangın, iki daki samimiyetine inanması içn ile yırsever Türk elinden gelen bü tir. abş bombardıman takımı» nı seç «Brifing» odasında bizlerle bir milyon iiralık bir zarara sebeb ol ri sürdüğünü belirtmiştir. na yardım yolunda bu serveti kulLondra. 26, (AP) îngiliz hükuEisenhower, askerî tesislerin Hus metinin bir sözcüsü «Soğuk harbin Bakan, bu hususta gazetecilere mek maksadile tertiblenen bu atı? likte hazır bulunan ve müsabaka muşrur. Hâlen yangınm durdurul lanmaktan bir an uzak kalmanus. :ün gayreti sarfetmekten bir an havadan sona erdiğrni söylemenin şimdjfik ikinci gününde nın hakemliklerini yapan Amerika muş olmasına rağmen 120 kişilik ya ile karsılıkli olarak Bir defa hayırseverliğini »ilesri çekinmemJStir. Daha sonra düş verdiği beyanatta geçenlerde Lon müsabakalatının efradına karçı göstermiş. Ölen kar man bombardımarundan hasar gö drada bulunduğu sıralarda bu ko havadan yere roket ve pike bom h subaylann her birile ayn ayn mükellef grupu emniyet tedbiri o kontrolunu teklif etmekle, bunun mevsimsz olacağını» belirtmiştir. havadan havaya ise konusup iki günlük duruma göre larak yangın mıntakasmda nöbet leriHe daha genış bir kontrol sisdeşinin desteksiz kalmış 5 erkek renlerin mallanndaki zarar ve t i nuyu İngiliz makamlan ile müza barc'ınan, Sözc;ü, dolayısile iki senelik asker temine yol açacağını düşünmüş olve 3 kızını kendine evlâd edinip anlan tesbit etmek üzere kurulan kere ettiğini söylemij ve funlan «Manş» hedefine makinelirüfek a intıbalarını rica ettim. Başhakem beklemektedir. lik hizmetinin indirilmesinin A* tışları yapıldı. Uçakların bir kısmı albay Malone ve yardımcısı bin duğunu ilâve etmiştir. Yağmurların. cennb illerimizde tahsil ettirmis,. Kızlan evlendir komiayonda da çahşmıs,. Bombar ilâve etmiştir: şimdilik mevzuu bahis olamıyacağını Başkan Eisen hower, umumî katahribatt nüş. Erkeklerden biri tstanbulda dunan günlerinde bulunduğu yerf Londrada bu hususta verdi «Kısıksa» atış alanındaki hedefle başı Arey, General Cooper'in de ilâve etmştir. Mersin 26 (Telefonla) Toros rarları fi'liyata çevirmek için ekim okuyup hekim olmug, Tıb fakül erden Lefkoşaya, Lefkoşadan icab ğim beyanatta, Birleşik Amerika ri, her biri 15 lik sahra topunun bulunduğu bu toplantıda şunlan mermisine muadil roketler ve pike söyledi: Sosyalistler, Cenevreden dönen lara yağan şiddetli yağmur yüzün ayında Dış İşleri Bakanlan toplantesinde doçentliğe kadar yüksel eden yeriere hiç bir tehlikeye nm albn fiatının arttmlmasuıa Scen bombardımanlarla hallaç pamuguna ehemmiyet vermiyerek gidip geldıkları zaman mühim bir imtıhan Dış ijleri Bakanı Harold Mac MHtniş. Biri gene hekimlik tahsil ediliSinden yanaşmıyacağını ve gü benzetirken, jetlerin diğer kısmı da t Geçen yıl Amerikan hava den sellerin Tarsus Pozanb aralan'ın «Artık harb olmıyacakür» sında bulunan asfalt yol ile Gülek eecirilpceğini söylemiştir. dip Askerî Tıbbiyeden mezun ol mia. ve bu nakil ve yerlestirme ney Afrikanm başka metodlar araşMarmara adalarile Bozburun ara kuvvetleri arasında yapılan bu cins Başkan, kendisinin ve Dış İşleri sözlerinl ele alarak askerlik hizme bogazrndaki köprüvü tahrib ettiğimuş, bugün Türk ordusunda bin iaini başarmağa muvaffak olmuş tırrr.sk zorunda kalacağuu söylesında 20 bin ayak vani 8000 metre mflsabakalarda elde edilen dere ni ve bu yüzden Mersta, Orta A Bakaı John Foster Dulles'ın, peyk tinde 6 ay ılâ 1 sene arasır.da bir başı olarak hizmet görüyormuş.. tur Bu işten on para almamış. miştir. yukseklikte havadaki cManş» he celer Türk hava kuvvetlerinin şu masraflarını kesesinden nadolu ve Ankara kara yolunun ka ler meselesi karşısmdaki Amerikan indirme yapılmasını istemişlerdit. Her ikisi de staj için İngiltereye bütün deflerine makinelitüfek atışı yapı iki gündenberi ulaştıklan netice durumunu da Cenevrede açıkça begitmişler. Bir üçüncüsü kirnyager yapmis.br. Gene harb yıllannda lerden üstün değildir. Sizler, bil pandıŞmı dün bildirmiştim. Amerika Kızıl Çin görüşmele^. yordu. Yani lâfın kısası, bugün ciYollar, beşinci bölgeden derhal lirtmlş oldugunu söylemiş ve deolmuş, Amerikada öğren mini ta kiraların tahdidi için bir komlsyon ğerlerimiz barut kokusu ile bay hassa sektirme atış. roket ve pike Washington, 26 (R.) Birlesjk kurulmuş. Ona da Hasan Hilmi legelerin çoğunun bilhassa dikkatlmamlamış. Biri de memunnuş. ram etti. GSzlerimiz ise o pike bom bombard.man sahalannda eşsizsi harekete getirilen bir ekip bugün ni çeken hususun doğu ile batı a Amerika tems'lcileri ile Komünist Efendi üye seçlmiş. Bu komisHasan Hilmi Efendi, hayırseverbardımanların müthiş manzarası ile niz. Bu formu muhafaza ettiğiniz geç vakitlere kadar orada bekliyen rasında ziyaretçi teatisi oldugunu Çin idarecileri arasında 1 ağustos liğini ailesine inhisar ettirmemiş, yonda Türklerin haklannı canla takdirde beynebnilel müsabakalar vasıtalara geçid sağlamak için çafaitaşı gibi açıldı. ilâve etmiştir. Bu hususta tam bir ta Cenevrede başhyacak olan göLefkosanın en geniş Türk mahal başla müdafaa etmiş. Bir çok vada rakiblerin hepsini de siler sü lışmış ve ancak ufak vasıtalara Öğle vakü uçaklarla Balıkesire geçid temin edebilmiştir. İlgililerie anlaşmaya varma imkânı oldugunu rüşmelerin, dünya gerginliğinm halesi olan Arab Ahmed Paşa ma tandaşlann zlyana uğramalarını pürürsünüz.» d6ndüğümü*de, 810 gündenberi belirten Başkan, iki tarafm da bu fifletilmesinde rol oynıyacağı hehallesı muhtarlığını yapmıs,. 1915 önlemiştir. Millî abş müsabakalan perşembe yapbğım temas sonunda büyük va Türkiyede bulunan Amerikan Hasıtalara ancak yann sabahtan *ti gibi temaslarla aralannda bir ya lirtilmektedir. ten 1930 a kadar. Tarn on beş se Onun asü lşini »ona bırakva Yardım Kurulu Başkanı Gene günü sona erecek ve cuma günü baren geçid sağlanacağı ögrenil kınlasma temin etmek arzusunu izVerilen malumata göre, Washingne, bu esnada milletdaşlarının her hm: Dabağlık. Peri ve demir işDenizyollarının kabotaj hattı yük öğleden evvel derece alan takım har ebrjis olduklarını bildlrmistır. ton ile Pekin, Komünist Çindeki eleri, Türklerin en eski ve en kut navlunlanna yaptığı zamdan sonra ral Cooper'in de müsabakalann heİşlerile uğraşmış, onlara elinden lara ve ferdi birincüere çeşidli mü miştir. Asfalt yolun ve köprünün Başkan Eisenhower, «dünya hal sir Amerikalılarla, Amerikadaki sellerin yüzünden tahrib edildigini gelen her iyiliği yapmaktan bir sal iki sanatıdır. Ahi teşkilâtında yolcu bilet ücretlerini de yüksel yecanına dayanamayıp Ankaradan kâfatlar dağıblacaktır. haber alan Valimiz, derhal 3ülek kmın sulh istediğini biliyorum ve Çinli talebelerin durumunu görüan boş kalmamış. Kıbrıs Türkleri da nitekim bunlar başta gelirdi. teceği, sızan haberlerden anlasü uçakla buraya geldiğini gördük. Şahab Balcıoğla General Cooper yann sabahtan iboğazına bareket etmiş ve yolun halk bunun tahakkuku için büyük şeceklerdir. Formoza meselesine 1enin 1901 de kurduklan Lefkoşa Hasan Hilmi Efendi, 42 sene bu maktadır. Ancak bu zammın yalnız vasıtalara biran evvel açılması için bir tazyikte bulunmaktadır. Ce mas edilip edilmiyeceği henüz belli İslâm İddihar Sandlğı adl altında ise ömür vermiştir. Kıbnsta, çok Karadeniz ve Akdeniz hattma tesinsanlığın sulh değildir. ilgililere gereken talimatı vermiş nevrede, herkes, ki tasarruf sandığının kurucu ve eski zamandanberi, belki de he mil edileceği, Marmara ve yabancı vakfedilmiş memleket hatlannın bunun dıaıniyn beslediti büyük arzuyu hissetyürütücüleri arasında, Hasan Hil men fethi müteakıb Amerikan resmî çevreleri, bubİn miştir » demistir. mi Efendi de vardır. Oraya ılk b:r Dabağhane varmıs. Bu mües da bırakılacagı söylenmektedir. dünyada atom harbi tehlikelerini Senatör Kefauverin teklifi defa para yataranlardan biri odur. sese, belli hiç bir şahsa aid olmaAlâkalılar, Denizyolları gemile ortadan kaldırma hedefini güden (Bnştarafı I inci Washington, 26 (AJ.) Tennes Amerikan tasanlaruun tamamlayua fBaşfarafi I inci sahifede) tdare meclisinde senelerce, aralık yıp dabağlık eden herkese açık rinde yakılan kömürde ton başına mıs. Lefkoşa günden güne genis 10 liralık bir arttırma yapılmış ol menleri Federasyoou, yedi yüz bin mlştfr. Bu vaziyet, tatbik edilen see Demokrat senatörü Estes Ke bir bölümünü de bu görüşmelerjn sız vazife görrrüştür. programın ferah verid neticelerinfauver dün. Rusya ile son görüş teşkil ett ğini kavdetrr Bugünkü Lefkoşa Türk Banka leyinee dabağhane sehir içinde rnasıru, yolcu navlunlan zammına kadar üyesi olan ve merkezi Lonır. I^jJsının çekirdeği, ba Sandıktır. O kalmış ve Belediye sıhhate uymı sebeb olarak gSstermektedirler. Bu drada bulunan beynelmilel büyük den blridir. (Bastprafı 1 inci «nMfı»<îe meler hakkmda izahat vermek üBu suretle memleketimlz 1953 te fabrika kurmayı düşünmektedlr. liyetçi Çin çevreleri, sessizlik içinzere Atlantik Birliğinin bir konnun da kurulmasında himmeti gö yan dunımu dolayısile bunun kal arada öğrendiğimize göre; Denizci bir teşekküldür. ilk defa olarak dünyada dördüncü rülmüş Halen Bankanın idare dınlmasına karar vermiş. (Unut lik Bankası, kömür fiatlannda bir 18 yaşında iken sokakta kolonya feransa davet edilmeslni tekili et de bu görüşmeleri takib edeceÜeGayesi öğretim mesleğinl geliştir derecede hububat ihrac eden mem' rinı bildirmişlerdir. meclisi müessisidir. Onun hayırse mıyalım ki, Rumlar kendileri için tenzilât yapılması için İsletmeler «atmakla işe başladığını ve şansın mek ve dünyada öğretim ve eğithn leket vaziyetine girmiştir. verl:k misallerinden biri, yapügı ayrı dabağhane kurmuslardır.) He Vekâleti nezdinde müracaatta buyardımı sayesinde mıffün 30 mil: yolu ile ve meslekî tesanüd vasıZiraat sahasındaki süratli vakıftır. 10 bin Ingiliz lirasından men b zimkilerden banlan, ma lunmuşsa da müspet bir netice ayonluk bir iş sahibi oldugunu s3ytasile sürekli bir banşm sağlan memizin mühim âmillerinden birisi İiyen Mr Serra'mn hâlen 30 mem düşünce ile, dabağhaneyi lamamıştır. Bu artışm Denizyollan fazla kıymeti olan, Atatürk mey lum de çiftçilerimize sağlanan kredi im lekette sabş mağazalan bulunmakta satmak ve elde edilecek parayı bütçesine 1 milyon liralık bir kül masma gayret etmektedir. danında iki kat kârgir bina ile alFipeso'ya gelince. yani dünya kânlandır. 1947 yılında yuvarlsk dır. tındaki dükkânlar, bu vakfın mev dabağlara ve çocuklanna dagıt fet tahmil ettiği, bu münasebetle Resmî Orta Öğretim Öğretmenleri rakam üç milyon çiftçi ailesi buzuudur. Vakfın gallesile Kıbnsta mak arzusunda bulunmuşlar. € Kadınlar her sene parfüme açıklanmaktadır. Fedarasyonun m#'kezi Edinburg lunan memleketimizde her türlü zl milyonlarca lirayı seve seve ödüTürkler arasında mevcud olmıyan Türk dabağcıhğının mahvma Denizyollan vanurlannda hizmet şehridir. Yalnız İngilterede çok ra! kredilerin yekunu 336589000 yorlar. Kadın için en büyük ihtiyaç ve ihtiyac duyulan sanatlann tahsebeb olacak bir arzuya ilk karşı gören gemi aAemlarırıdan zabitan kabank sayıda üyesi bulunan bu liradan ibaretti. Yani aile başma (Ba<$taraf\ l inci sahijede) sili için lise mezunu Türk çocukmakiyajdır Onlar aç kalabilir, fatşç! Sigortalan Kurumu doktorduran, Hasan Hilmi Bektaş olmuş maaşlanna % 40, mürettebatınkine Kasım Gülek îç Bedestanda, Fe teşkilâbn dünyanın belli başh bir yüz lira Bu mahdud imkân, daha kat süssüz yaşamağa tahammül ede larınin alâkasızUğından kadın işçiları arasından zeki, kabüiyetli, ahtur. Bütün dabağlar Evkaf daire ise % 30 civannda zam yapılması çok milletleri ve Türkiye üyesidir. doğrusu imkânsızhkla çiftçinin te mezler» diyen parfüm kralı bu iddi ler de devamlı şikâyete başlamışlar ner, bir çift şamdan, zarflı fincan lâkh olanlar seçilerek dışarıya sinde toplantıya çağırılmıs. Kara da 2 milyon liralık bir masraf dove tugra, sahaflanndan kitab alarak tahsile gönderilecek. Gönderilendır. Gayesi, orta öğretimde çahşan sebbüs güçü mahdud bırakılmışb. asını sövle isbat etmektedir: ra varmak için yapılan müzakere, ğuracakbr. Mahsullerimiz üzerinde tatbik edi c İkinci Dünya Harbtnde bir ara 170 liralık bir alls veriş yapmıştlr. ler, tahsillerini bitirince en az bes larm hakkuu korumak, meslekl Kadınlar, bilhassa doğumdan önhararetlenmis. O kadar ki, mua Denizyollan gemüertnde de bir len fiat politikası da çiftmizi tat hk îngilterede maklyaj ve glyim Genel Sekreter, iki saat süren sene Kıbnsta sanatlarını yapıp ee kendilerine tanınan 21 güniük rızlanndan birinin savurduğu is restorasyona ihtiyaç hissedilmekte ve pedagojik gelişmeyi temin et min ebnekten uzakb. 1950 den itiçalışacaVlar. Vakfın idaresine, vasağının kondu§unu hatırlarsmız. rapor hakkmın doktorlar tarafın çarşı gezisinde esnafla hn^bıhal et mektir. kemle, bereket, kolunu incitmek ve bu husus bir programa bağlanbaren çlfçilerimizin teşebbüs gücümiş ve Beyazıd kahvesndeki tanı vakfin müftüsü, Lefkoçe mahkeWcotp, yani Dünya Öğretim Mes nü genişletid ve istihsal] teşvik Fakat bu vasağın. kadınlann çalış dan iyi karşılanmadığını, işçi ka dıklarınm isran üzerine kahveye le kalmış. Fakat neticede onun mış bulunmaktadır. «Sus» ve ıMamesinde en kıdemli Türk yargıcı, ma randımanmı yan yanya azaltti dınlara doğumlarına pek az bir zafikri .galib gelmis. Çünkü eski da rakaz» vapurlannın kömür kazan legi Tejekkülleri Konfederasyon^ı edici fiat politikası tatbik ve bol vaktin evkaf vekili ve lise müdü3ı anlaşıldıeı için kısa bir zamanda man kala izin verildiğni, bu yüz girerek dinlenmiştir. bağhanenin satılmasmdan elde edi ları mazot kazanı haline sokulacak nisbeten yenidir. iki Federasyon kredilerle kendilerini teçhlz etmeyi Kasım Gülek feneri niçin ald^Ri ründen müteşekkil heyet bakacak kaldırılmış ve hanımlar tekrar ran den bastalananlar. hattâ ölenler ollen para ile Lefkosanın uzağında tır. Bu hususta Banka idare mec dan ve eski Amerikan Wotp Te birinci plânda ele aldık ve bu sanı soranlara, Diyojen'in h kâyesİnl dugunu bildirmektedirler. Bunlardan başka Hasan Hilm! drman vermeğe başlamıştl.» bir arsa alınmıs, ve Evfakın delâ lisi karan abndığı gibi etüdleri de şekkölünden meydana gelmi*tlr. , yede 1954 te yapılan muhtelif kredi •, ; Bakırköy bez fabrikası işeilertn afılatmıştır. Eretıdi, yokgul çocuklar ve dul Dünyanm en fazla süse ve süzel letfle oraya moderh bir Türk Da yakmda sona erecektir. Türk ter' Gülek, bugün saat 10'da EmirMn 1.480000000 liraya Türkiye Muallimler Birliği. Fial yardımlarını den Emine Kayacana, doğuma 4 kadınları da gSzden uzak tutmabağhanesi yapılmıştır. Eskisi gibi sanelerinde yapılacak bu tadilât ve Fipeso'nun üyesi olarak bugün yükselttik, yani dört yılda dört misli kokulara düşkün kadmlarının han?i gün kala izin verilmiş olması ve da bir basın toplantısı yapacaknr. mışbr. Lefkoşada kurulmus, olan m;lletlere mensub olduğunu merak bu müessese, bütün Kıbrıs Türk yarım milyon liraya mal olacak C J I J . » eylulde İzmirde t bir artı* kaydedilmiş oldu Bu hamikişer delege ile katılacakbr. TOrk Yoksullanna Yardım Cemiediyor musunuz? Bunun cevabını çocuğun ölü doğumu üzerine işçi, dabağlarının erorine açıktır. miting yapacak ^ ieli ve isbetli hareketin neticesi bir tır. Tekstil Sendikasma müracaat edeyetinin kurucularındandır. Bu ceBugün yalnız İcra Komitesinin da Ispanyol parfüm kçıhndan dinle CB. Partisi, tzmirin d ü s m a n ^ kaç yıl içinde kendisini derhal gösBîr örnek olarak verdiğim Türk «Ordu», tGiresun», cTrabzon» rek, hakkının aranmasını istemişmiyet, şimdiye kadar hayli hizyelim:: toplantısı olacaktır. Asıl sçıhş yatilâsmdan kurtuluşunun 33. tir. met etmiştir. Temenni edilir ki, zengkü Hasan Hilmi Bektaşa u gemilerinin de ana makineleri hay nn Galatasaray Lisesi salonunda* terdi. t Umuml tahmin hilâfına parniimü olan 9 Eylul cuma gün zun ömürler; Türk milletine de li yıprandığmdan tamamen değişti1949 da milll gelirdek! ziraatin paSendika, bu son hâdise karşısınAdanın her tarafında bu türlü yar dır.. yı 3754000000 liradan ibaret iken füme ve süse en fa/la para Ameri da durumu. İşçi Kurumu nezdinde tesadüf eden, parti kuruluş dun cemiyetleri kurulup gelişsin böyle hayırsever zenginler ihsan rilecektir. Bunun montaj işleri ve : kan kadınlan vermekte, Fransa senei devriyesi münasebetile Amerikan Millî Eğitim Cemiye İ953 te 7.284.000.000 liraya yükseldi, yedek parçalan da tahminen 1,5 Bu cemiyetler sayesinde maddi ve etmesini Tanrıdan d lerim. muhafaza etmektedir protestoya karar vermiştir. de büvük bir miting yapmağa katinin Genel Sekreteri ve Konfede 1949 da ise bütün mill! gelir yekumilyon liralık bir masrafa ihtiyaç rar vemrştir. resyon Genel Sekreteri Mr. Carr nu ancak 7863000000 liradn ibaret Meksika, îspanyol ve ttalyan kadın göstermektedir. Mitingte Parti Genel BaşkarufİBbaşta olmak üzere Filipinlerden, bulunmakta idi. Bütün bu rakamlar lan da süse pek düşkündür Bu mev Bu bakımdan maaraflan kabaran zuda Türk hanımlarına da büyük met Inönü de hazır buluna^ak ve Denizyollan İşletaıesinin yolcu nav Kanadadan, Fransadan, Yeni Ze tuttuğumuz yollann ve giriştiğimiz bir pay ayırmak lâzımdır! Fakat şu bİT Voiusma yapacakbr lunlannı da yükseltmesi lâzım gel landadan ve dünyanm 5 kıt'asm ziraî hamlelerin isabetli ve mesud nu da habrlatmak isterim ki bir kaC.H.P tzmir gençlik kolu knrnlda. (Bn$tnraiı 1 inci «ıhifedV) dıği belirtilmektedir. dan delegeler gelmekte olup, bu neticelerini ifade ebnektedirler.» Beledyenin Kurban Bayraml mü dm süslenirken iştimai ve ailevî vaIzmir. 26. (Telefonla) Son h& Henüz ihzart safhada olan zam gün öğleye kadar hepsi şehrimize nasebetile halka, mezbaha fiatına rek yürflrlüğe konacakbr. ziyetini göz önünde bulundurmağa diseler üzerine 50 kadar münevver Yeni tarife ile bütün seferlere mın ortalama olarak % 20 civarm muvasalat e<l?ceklerdir. kurbanlık koyun temini için Konya mecburdur. Giydiğini ve sürdüğünü genç îl Başkanı Dr. Lebi Yurdöglu ve Bozkar mıntakalanndan getirt vasatî % 20 nisbetinde bir zam da tesbit edilmesi kuvvetle muhtekendine yakıştırmasını bilmezse gü (Baştaraft 1 inci sahifede) na müracaatı müteakıb C.H.P İ s me'.dir. Kafiyet kazanması ise an NATO Güneydoğu Kara mis olduğu iyi cins kurbanlık ko yspılacaği bildirilmektedir. lünç olur.» miş değildir. 1955 yıh mahsulünün mir Gençlik kolunu kurmuşlardir. yunlann satısma bu sabahtan itibaDiğer taraftan Devlet Demiryol cak bir ay sonra mümkün olabileBaşkanlığı getirtilen İlter Akat Avrupanın ve Amerikanın birçok miktar ve kalitesi belli olmadan Kuvvetleri Kumandanı (Bastarafı 1 inci sahifede) ren Fatih, Beyazıd, Beşiktaş ve Ka lan Umum Müdürlügü yolcu, esya cektir. Ceaab Ozankan non ve Deniz Kuvvetleri Kuman bölgelerinde erkeklere de sirayet ihracata başlamanın doğru olmı* gazetecilere D.P den istifa edip dlköyünde baslanacaktır. Ankarada ve hayvan nakil Gcretlerine dün de CH P ye intisabmdaki sebeplerî >idanı Koramiral Sadık Albtıcan eden koku sürme ve boyanma hasta yacağı bildirilmektedir. Sarı boyall koyunlar 75, kırmızı yazdığimız gibi muhtelif zamlar zah etmiş ve uğnında mücadele eAnkara 26 (a.a.) M. M. V. Korgeneralliğe terfi edecek tüm lığının Türk erkeklerinde bulunma boyahlar 65, yeşil boyalılar da 57.5 yapacaktır. Hatarlanacağı üzere 1953 sene decekleri davalan anlatmıştır. Temsil Bürosundan bildirilmişür: generaller; 39. Tüm. Komutanı Fah dığını memnuniyetle belirten Mr. liradan satılacaktır. D. D. Yollannm yalnız eşya ve NATO GüneyDoğu Kara Kuv ri Özdilek, Kara Kuvvetleri Kur Serra sözlerine şu gekilde devam et sinde 919.604 ton hububat ihraç Bu koyunların eti kilo olarak edilmişken 1954 yılmda dış memlehayvan navlununu gösterir 180 e vetleri Kumandanlığına tayin olu may Başkanı Muzaffer Alankuş, Er mektedir 280390 kuruşa gelmektedir. « Bir erkeğin parfüm veya bo ketlere 450.242 too hububat sablnan Korgeneral Windle Read, res kânı Harbiye Personel Başkanı Tüm yakın tarifesi mevcuddur ve bu tamî ziyaretlerde bulunmak üzere general Hayri Aytepe; tümgeneral ya sürmesi bence ayıptır. Kanla mıştı. Bu yıl ise ilgililerin verdik^ rifeler ayrı avn lam görmektedir Halifax (Canada) 26, (AP) Ka (Baştarafı 1 inci sahtiede) bu sabah saat 9.30 da özel bir asgöze leri malumata nazaran bir milyon liğe ise; 61 inci Tümen Komutanı nnın süslenmesi için iflâsı Yolcu naklivatma gelince, D D. nadanm bu limanına şimdiye kavanm dairesi ve adliye arsivleri kerî uçakla İzmirden Ankaraya gel Tuğgeneral Selim Sun, Kara Kuv alan erkeklere bu kokulann zevkini ton kadar hububat ihracatı yapılaYollan İdaresi 1926 da kendisine dar uğrayan ilk Türk yolcu vapuru taşınacakür. miştir. vetleri Komutanı Lojistik Başkanı duymak düşer Çünkü kadınlar iyi cak br. 9345 tonilatoluk Tarsus bugün butayin edilen azamî ücret seviy«siAynca Adliye saraymm içinde tstanbul Mfiftülüğünden bildlrilTuğgeneral Bahri Gökdeniz terfi koku seçmesini bibnezler. Kendi de Diğer taraftan Ofis bu yıl 1 ha rada demirlenişHr. B'r gezi sefsri Atın kaçırdığı adamı ne çıkmış bulutvduŞu için bu had modern bir adliye postanesi de yaparfüm kullanan bir erkek kadınla zirandan 15 temmuza kadar olan miştir: edecektir. ne çıkan T?rsusun yolculan liro#ıu 30 Temmuz 955 ve 10 Zilhicce din yeniden hükumetçe arttınl pılmıştır. Burada her türlü muhakurtarayun derken ölen Diğer taraftan. Ulaştarma Okulu ra nasıl tavsiyede bulunabılir?» 15 aylık devre içinde 243^25 tom gezmektedirier. I Türk hanımlannın «tipik» güzel 1374 tarihine müsadif cumartesi gü ması ve bu artıştan sonra ücretlere bere işleri yapılabilecektir. Komutanı Tank Albayı Hilmi Yahububat mübayaa etmiştir. Mahellilik kadm! iiğinden de sitayişle bahseden parnü mubarek Kurban Bayramınm zam yapıbnası gerekmektedir. Adnan Menderes, Osman Şevki Sabık Mısır Kralı styasî smkaya ile Millî Savunma Bakanîzmir, 26 (Telefonla) Ödemiş lığı Personel Daıresi Reis vekili al füm kralı onlara şu samimî tavsi sulün en bol olduğu, 1953 yılında birinci günü olduğu ilân olunurAlâkalılar pek yakında bu salâ Çiçekdağla bütün inşaat sahasını ise aynı devnsde 176.834 ton hubuhayata dönüyor! hiyetin idarece alınacağmı ve mü dolaşarak alâkalılara lâzım gelen kazasına bağlı Adagide nahiyesinin bay Şükrü Kınltuğun da tuğgene yede bulunmaktadır. 1 bat satm almmıştır. Mübayaaya deParis 28 (AP) 3 yıl evvel tah « Hanımlannız nedense kuvteakıben âyarlamaya gidileceğini direktifleri vermiş, inşaatın kusur Emirli köyünde cereyan eden ga ralliğe terfi edecekleri öğrenilmis.tından atıîan sabık Mısır Kreh Fa suz bir şekilde ve kısa zamanda rip bir kaıa sonunda 50 yaşlarında tir. vetli parfümleri tercih edıyorlar ve vam olunmaktadır. bildirmektedirler. ruk, bugün burada tertiplediği bir ikmalini istemiştir. bir kadm ölmüştür. şatafatlı giyimden hoşlanıyorlar. Upadb k6ve ırau Ü(şb jd Bu arada alman malumata nazabasın konferansında memleketinde Adliye sarayı modern bir şekilde Kâzım Donma isimli bir şahıs ara Samsunda tnesulu köyünde Ben hanimlannıza yalnız biraz daki şimdilik Mısır rejtminin 60 000 ha sade ve tabii olmalannı tavsiye Ankara, 26 (Telefonla) Bugün ran P.T.T. nin yapacağı yeni zam tefris edilmektedir. basile bir çeşme kenarına yaklaşaevi yonanlara yardım kadar siynsî muhalifini hapse atbr 1206 kişilik hapishane inşas ederim.» şehrımiz İkinci Şube polisi, gömle lar bu idareye 80 milyon liralık Tak atına su vermek istemiş ve ken dığını ileri sürmüştür. I r göbekli Metin ERGIN ihale ediliyor ği altına giydiği yeleğe 334 aded bir varidat temin edecektir. disi atın üzerinde olduğu halde ge I Ankara: 26, (a.a.) Samsun Vi sabık hukümdar gazetecilerin şahsı D. D. Yollannm zamlanndan ele çakmak dikerek kaçırmak ıstiyen İstanbul cezaevinin yeri tesbit ve mi çıkarmıştır Fakat âni bir gürül lâyetinin Torme kazasına bağlı İne ve sulu köyünde eün bakkında sorduklan suallnri c^vab tü : ürken ot birden Adanalı bir kaçakçıyı yakalamağa geçecek muhammen gelir ise 100 taj'n edilerek on beş gün müddet x" üzerine ."..w.»ı at Kir^pn bire ye siılu kövünde evvelki gün vuktıbu Antalyada bir heyelân landırmaktar imtina etmiş »Kat muvaffak olmustur. milyon liradır. le ihaleye çıkarılmıştır. Yeni ha rinden fırlamış ve bütün hızile koş lan yangında 100 evin tamamen Isparta 26 ( T H A ) iki sene : landırmaktar imtina etmiş {akat faciası ihbar üzerine yakalanan kaçakçı pishane Topkapı Maltepesinde ge mağa başlamıştır. Hâlâ atm üzerin yanmış olduğu hususunda Samsun kadar svvel esrar imal edip lstan j Mısırda Kraliyet rejiminın yerlden İsmail Gönül ile arkadaşı Osman Antalya 26 (Telefonla) Bugün bula satmakta iken yakalanan dört kurulması lüzumunu bissedip etme niş bir arazi üzerinde inşa edile de bulunan Kâzımm «Kurtaran vttUiğinin kızılaya iş'ır"! üzerine Uraelde seçim yapıldı tevkif edilerek adalete teslim edilcektir. Yapılan projesine g5re 1200 yok mu, imdat!» feryadı üzerine kızılay umumî merkezi derhal faa Karkudeli kazanuzda 1 esrar imalci ve sabcısının muha diği sorulunca demiştir ki: «Yeni liyete geçerek yangın felâketzedemişlerdir. Telâviv, 26 (a.a.) İsrael bele kişilik olan bu hapishane 4.000.000 bazı köylüler abn önünü kesmek 17 koyunun feci şekilde ölümüne kemeleri nihayete ermiştir. Muha şek'lde bir Krallık rejiminin kurul istemişlerse de buna muvaffak ola lerinin banndınlması için Turhal sebeb olan bir heyelân hâdisesi keme sanıklardan birini müebbet ması kanaaumce yerinde olur. o B u diye ve umumî seçimleri bugün liraya çıkacaktır. mamışlardır. Bu şekilde atan önünü yardım deposundan 100 çadın Sam Hapishanede ağır cezalılar için vuku bulmuştur. Kazanm Kürdarlı hapse, d.ğenni 10 yıl müddetle ağır husus Mısır milletinte reyine bıra yapılmıçhr. Neticeler ancak sabahkesmek üzere 50 yaşlarında Fatma sun valiııği emrine göndermiştir. âtek hücreler bulunacak, bunlar diköyü Demirçubuk mevkiinde vâki hapis ve 28.400 lira para cezasma, kılmalıdır.» leyin belli olacakür. Felâketzedelerin ilk ve âcil yarKumaz isimli bir kadm çıkmış ve Faruk, Başbakan Nasr'ın Mısırda ğerleri ile temas edemiyeceklerdir. diğer ikisini de beşer sene ağır ba Ehemmiyetli emniyet tedbirleri hayvanın sademesine maruz kala dımlarını karşılamak üzere aynca olan mezkur heyelân esnasında kototaliterci bir istibdad rejüru kurInşaat ağustosun on beşinde İstanalınmış olup sionistierin sağcı parti rak yere düşmüş, kafatası parçala terme kızılay şubesine telefonla 5 yun atlatmakta bulunan Eşref Ede pis ve 14.200 er lira para cezasına duğunu bu yüzden bir zsmanlar bul Nana Müdürlüğü binasmdaki Ankara 26 (T.HA.) Öğrenilmahkum etmiştir. liderlerinin ikameteâhlan muhafaza komisyonda talibine ihale edilecek narak derhal ölmüştür, Urkek hay bin lira havale etmiştir. Kızılay ya adındaki şahıs dağdan düşen bir diğine göre, ş ehrimizde b'ilunan Aynca mahkumlara muhtelif ka müreffeh olan Mısınn sefalete ve van ancak zavalb kadına çarpbk pılan çadır ve para yardımı hakkın kaya parçasmın albnda kalmış ve içinden çıkılmaz iktisadî müşkalBelli sirki mensublan ile Hilâl Spor altına alınrruştır. Bilindiği gibi bu tir. da bugün telefonla Samsun valiliği 17 koyunu ile beraber derhal öl sabalarda sürgün cezalan da veril Kâzıma lere sürüklendiğini söylemiştir.liderlere karşı geçenlerde üç sui Yeni bina tamamile modern bir tan sonra durabilmiştir, arasında bir futbol karşıiaşmaü miatir. ne malumat vermiştir. hiç bir sey olmamıştır. müştür. kasd hâdisesi vuku bulmuştu. hapishane halinde olacakbr. yapılacak tır. Adada örnek Türkler YAZAN: HASANÂU YÜCEL Kıbrıs Mektublan: 11 Para fonunun Bombardıman ekipimiz dün Marmaris orman atıs alamnda hedef birakmadi İstanbul toplantısı yanğmı Amerika, Rusya işbirliği yapacak * J Denizyolları da yolcu biletlerine zam yapacak Ziraat Yekilinin radyo Dünya Öğretmen konuşması Teşekkülleri kongresi İspanya parfüm kralı şehrimizde Sigoria doktorlanndan Kasım Gülek dün Be£es!enden faner işçi kadınlar da safın aldı şikâyetçi Kurbanlık koyun fanzim satışları Posla ve Deısıiryolu zamları Ordu terfi listesinin hazırhkları bitiyor Bu yıl bir milyon ton hububat ihraç edüecek MÜBAREK KURBAN BAYRAMI Başveküin Adliyede dünkü tetkîkleri Tarsus Kanarfada Üzerinde 334 çakmak taşıvan kaçakçı İspartada mahkum olan esrarcılar Belli Sirkİ Hilâl fulbol maçı haTdkisnıi aldıgmızdan GRiPiN SIHHAT VE İÇTİMAt MUAVENET VEKALETİNİN RESMÎ RUHSATINI HAİZDİR wz KİNİNLİ EMIN OLUNUZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog