Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

27 Tmanı 1955 Cumhuriyet Cumhuriyet 0*/ Barselondt yapılan Akdeniz müsabakalanna bir kaç çeşid isim tekıldı: . 1 Akdeniz olimpiyadl«rı, 2 Akdeniz şampiyonası, S Akdeniz birincilikleri... Bildiğimize göre, Yunanlılarınter tib ettikleri birinci olimpiyad oyunları 1896 da Atinada yapıldı. O zaman verilen karara g3r« «olimpiyad ojrunları» dört senede bir yapılacaktı, nitekim de öyledir... 1930 da Balkan oyunlarmın temeli atıldı. Şurada, burada ona da Balkan olimpiyadlan dendi... 'Bu isim ıroda oldu ya .. Şittıdi Akdeaiz müsabakslarımın adı da olimpiyad oluverJi. Btı İ3 böyle oluversin . « Eski kürekçi re Su Sporlan Ajanını zlyaret ettim. Barselonda yapllan Akdeniz müsabaîıalarında nrükeır.mel birincilik alabilirdik. B'r defa tekneler eski, yeni değil, lâzım okluğu kadar hazırlanrcadık. KaybeHince kabahat teknalere yüklendi. Ciddî şekilde İjazırlamadılsr İstanbul, Rorna, Barselon uçak yolu yŞdi saattir... Kürekçflere buradan a!ft gün süren bir vapur yolculuğu rfts deme'.ctT? fiu, şu demektir .. Vapurda hiç «htrenman yaprrıyacaksımz. Bol btf! gıda ve hava alacaksınız, sonra da hemen küreklere sanlıp yanş k jŞimdi, Ajanım:z, yerden göke kadar haklı, beyanat vermek istetniyor, o temiz bir sporcu olduğu igin dedikoduya kaçmadan deniz sporlan için duyduğu üzünttiyü bir kaç kelime ile saoece bu kadar anlattı. .Bir müsabaka kaybedince malum bğhaneJer Barselon dönüşü gene gul gibi ortaya konacak ve biz de sade suya lâflarla ya, öyle mi dıyip, inşallah gelecek defa dlyecegiı. Ömer BESİM Barselon ve ]Transferde çifte sttrpriz kürekçilerimizj Adaletli Erol ile Salâhaddin tekrar eski kulübleri Fenerbahçeye mi dönüyorlar? Transfer ayırun *on günleri sesslz hareketlerle geçmektedir. Dün bas salâhiyetü şahıslar, plyasayı «Itüst edecek beyanatlarda bulunmuşlardır. Adalet kulübünde ikilik mi? Adalet kulübünde as oyuncularla idareciler arasmda bir anlasamamazhğın doğurdufu bazı oyunculann Necmiyi takib edecekleri dünkti söylentiler arasında idi. Bu söylentiler ürerine fikrini aorduğu muz Fahri Somer «Bunlar, kulübü sarsmak için yapılan negatif propagandalardır, böyle bir şeye ihtimsl \ermiyorum* demfştir. Adaletli Salâhaddin ve B. Erol Fenerbahçede!.. Adaletli idarecilerin ihtimal rermemelerine mukabil dün salâhiyetli ağızlardan duyduğumuz bir Erol Keskin habere gore, eski Fenerbahçeli Salâhaddin Torkal ve Erol Keskin, , saray kulubü ile anlasmis.br. Bon,, ,. „ eski kulublerine döneceklerdir. 3 u | s e r v i s i n i n g e i d i ğ i s ö y l e n e n yüdu^ gün Bölgeye geUp Fenerbahçe adı yakında Galatasaray kulübü ile mu na muayene olaeaklan söylenen iki kavele imzakyacaktır. oyuncunun Müslim Bağcıların deBeykozdan Beyoğluspor» lâ'etile e?ki kuüiblerine donecekleri Beykozun Defans oyuncusu Aziz kaydedilmektecîir. Akgün ve Enver Ay, dün BeyoğSalim de mi? luspor kulübü ile anlaşmışlardır. Salâhaddin ve B. Eroldan so.rra Önümüzdeki sezon, bu iki oyuncu Salimin de Adaletten aynlarak Beyoğlusporda oynıyacaklardır. İstanbulsporda... Fenerbahçeye gireceği bazı ldare Konyt Karagücünun sağ açığı ciler tarafından beyan edilmekteiir Fakat bütün bu haberler için bir i Zeki Toktımur, dün İstanbulspora ihtiyat hanesi boş bırakılmaktadır kanaafindeyiz. Şeref muayene oldm Beyoğluspor idarecilerinin «A yın dokuzuna kadar Şeref meselesi halledilmezse, Şeref, Beyoğlu spordadırs demelerine rağmen Seref Has. dün B T. Bölgesine gelerek Fenerbahçe adına muayene olmuştur. Levon Adaletle anlaşh Bilindiğl gibi Beykozlu Levon, •atısa çıkarıbnası için Futbol Federasyonuna müracaat etmişti. Levon dün Adaletli idareci Fahri Somerle Bölgeye gelmis ve Adalet adına muayene olmustur. Adaletle 3 senelik bir kontrat imzalıyan Levon, ayda 350 lira alacaktır. İzmlrsporlu Ytldtrım G.S. da. Haber a'dığtmıza göre, İzmirsporun sağ açığı Yıldırım, Galata LABORANT ARANIYOR Şchrlmlzde bir nebatt yağ fabrtkası ltboratuuı İçin kız veya erkek ikl laborant aranmaktadır. Biraı tngilizce büenler v« lftboratuarlarda çalifmıj olanlar tercih olunacaktır. Müracaat: Posta kutusu 416 Galata Servls Prcnses Margareth'in Sevgilisi Peter Tovnsend'in Hikâyesi İlk aksilikler Bina Tamir Ettirilecek Kurumumuza aid Lâlelideki apartmanlar tamir ettirilecektir. Tamir keşlf bedeli 34031 llra 25 kurug olup muvakkat teminatı 2552 lira 35 kuruştur. Kapalı zarf usulile yapılacak blan eksiltmeye gir«ceklerin mümasil tamirat yaptıklanna dair vesaik ibra« etmeleri ve muvakkat teminat yatırmalan garttır. Eksiltme 12/Ağustos/1955 cuma günü saat 11 de Kurumun Cağaloğlundaki tstanbul Şubesinde yapüacafından tekliflerin ayni gün saat 10,30 a kadar gönderilmesl ve postada vâki g^dkmelerin kabul edilmiyeceği fartnamenin her gün iV'eden ahnabileceği llftn oİunur. (10425) TSrk Hava Kuruımı İstanbu! Şubesinden: Salâhaddin Torkal transier olmuştur, Saim Emnlyette kaldı Emniyetli Saim Emek, vatanî vazifesini yapıp dönmüş •• kulübü ile bir mukavele imzalıyarak Em niyette kalmıştır. Beşikta^, gençleri deniyor Beşiktaşh idareciler, transfer ayını, genç oyuncular almakla geçirmektedirler. Dün, genç oyuncuları toplıyan antrenör Cihad Arman, Şeref »tadında bir antrenman ve deneme yapmıştır. IŞIK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN 1 Eski öğrencilerimizin kayıdlannı yenilemesi 30 Temmuz 955 cumartesi günü sona erecektir. Kayıdlannı vaktinde yenilemiyen eski öğrencilerin yerleri yeni öğrencilere tahsis fedilecektir. Vaktinde yapılmıyan müracaattan dolayı okulumuz idaresi hiç bir sorumluluk kabul etmiyecektir. 2 Yeni yılm öğrenci kayıd ve kabulüne 4 ağustos 955 perşembe günü başlanacak, muayyen finıf kadrosu tamam olunca kayda son verilecektir. S Orta 2 ve 3 üncü nnıfların öğrenei kadrosu dolmuştur. Vefanın antrenörü geldi Sanayi Odasından Bildirilmiştir Tevzle tâbi tutulacak ithaî mallanndan hisse almak üzere Odamıza müracaat etmiş ftzal:|ımızm istedikleri maddelerden 1953 ve 1954 yılında yaptıklan fiilî sarfiyatı tevsik edecek resmi vesaik ile birlikte en geç 10 ağustos çarşamba günü s^at 17 ye kadar Odamız tevzi bürosuna müracaat etmeleri icabetmektedir. Bu tarihe kadar Odamıza lüzumlu vesaiki ibraz etmlyenler tevziattan istifade ettirilmiyeceklerdir. EM UCUZ FIÂTLÂRLA Renkli FAYANS Satışımız Devam etmekle mevcudu azalmaktadır. Umumî Satıs Yeri: Galata, Domuzhane Sok. Selânik Han 59. Tel: 46438 AtleHerimiz perşembe günü dönüyorlar Barselonda Akdenz Oyunlarına katılan atletlerimızden Osman Coş gül. Turhan Geker, Çetin Şahiner, Erdal Akkan Haydar Erturan, Sup Vef;*ııın >eni antrenörü dün kulubdekl tanışma toplantısuıd» hl Ural, Fahir Özgüder, Cahid O i nel, Mustafa Ozcan perşembe günü tifinda takımı çahştıracağı )isVefa kulübünün bajkanı Hadi uçakla şehrimize avdet edeceklertemi izah «tmiş v» Vefaya fayNasır, Avrupa seyahatinden don dır. dalı olmağa çalışacağınj . ı * 1 •^IÜŞ ve bera1' > r nr)*» Jüveı.tuitıin > ontrenorü Giovani'yi getrmiştir. etmiştır. Atletlerimiz 29 temmuz cuma gü nü topluca Türkıje atletızm bırinVefa kulubü ile uzun .>oreli Bilindiği gibi Giovani, Beşmciliklerine iştirâk etmek üzere Esbir anlaşma imzahjan L.j'/dnı, taşb Şükrü Palermo'da iken okisehre hareket edeceklerdir. Ge dün kulübde yaptığı basın toplan nun antrenörlüğünü yapmıştı. ne atlet kafilemizden Ekrern Koçak Nuri Tursn ve Abdullah Gckpınar Yüzmede 1500 metre dunya ordulararası atletizm birinci liklerine iştirâk etmek üzere Atina dünya rekoru kırıldı da kalacaklardır. Paris, 26 (S.HA.) Utrecht'te 50 metreLk tath su havuzunda yapılan yüzme müsabakalarında 15 Dünkü atlamalard&n yaşındaki Holandah Leni de Nijs M bir görünüş 1500 metrede 20'46"5 lik bir derece yaparak Danimarkah kadın yüzücülerinden Ragnhild Hveger'in 1941 denberi elinde tuttuğu 20'57" IKin saat 17 de Moda banyolann Reisieumhur Celâl Bayar taralik dünya 1500 metre yüzme rekoda" tramplen ve kule atlama müsarunu kırmıştır. bakalan vapılmıştır. Heyecanlı ge ıf.ndan 1935 senesinde kurulmoş cefe müsabakalar sonunda. Nıko olan Moda Deniz Kulübü yirMrtropa kupası final 52.48 puanla birnci, Umran Orgun minci yıldönümü genış bir program ile kutlanıağa hazırlanmaktadjr. 45.86 puaHa ikinci olmuşlaruır. maçlan Deniz ve yelken sporîarau teşBudapeşte, 26 (S.HA.) Çevık ve yaymak esas gayelerinden koslovakyada yapılmakta olan MitJn olan Moda Deniz Kulübünün. kutlama programında yanşlar, ropa kupası (Merkezî Avrupa kuTürk muslkısi konseri ve balo yer pası) maçları neticesinde Voroş i'aiçın Granit ve eşi Ağustos bidayetinde yapılacatı almaktadır. Lobogo finale kalmıştır. e\^,'e!ce bi'dirilen Türkiye Serbest Yalçm Granit, Fransaya Kutlama 31 temmuz pazar günü. Geçen hafta yapılan Honved Vo güreş şampiyonjtsı bilinmeyen bir şehrimizdeki bütün kulüblerin roş Lobogo maçında Honved 52 sebeble tehir ed'lmiştir. gidiyor Bundan bc*ka Pakistan güreş fe iştirakile tertiblenen yelken ve deMillî basketbol takımımızm r,ap galib geld ğinden bu takımın finale dfe?asyonu başkanı S. M. Sıddıaue niz yarışlan iîe başlayacak 1 ağus tanı Yalçın Granit, bugün tahsilıni kalacağı zannediîmekte idi. Fakat GÖreş F~ierasvoru Başkanı Vehbi tos pazartesi gecesi kulüb lokalin tamamlamak üzere istanbu! \ DUTU yapılan rövanş maçında Voroş LoEmreye bir mektub vazmıştar. Mek de Türk musikisi konseri veriLe ile Fransaya hareket edecekt'r Yai bogo Honved'i 52 yenerek Hontufaın mvi teviyatmm ekim aym ia fek ve 5 ağustos cuma gecesi ya çın, aynı zamanda Fransada ı " a 5 yapılacağı söylenen Türkiye Pa pıîacak büyük bir suvare ile de cak basketbol kurslarında ««.ıtTcnöı vea'in attığı 6 gole karşıhk 7 gol kistan seıbest güreş temasma aid tes'id programj sona ermiş ola Robert Busnel'in yardımcılığını ya attığmdan fınal için kalifiye olmuşolduğu tahmin edilmektedir. caktır.. tur. pacaktır. TUZLA IÇMELERI Ba>Tam, tatil günleri ve daima sağlık ve afiyetinlzi devam ettiren memeleketimizir biricik sağlık kaynaklandır. ÇIMENTO SATIS? İthal malı Romanya menseli Portland çimentomuz vardır. Talibler 24029 ve 22827 ye telefonla müracat edebilirler. P<*« Satıhk Kârgir Townsend, kırmırı halı dS$eli »•tonun y«mek odasında Kral ailesilc beraber yemek yemege can «tardı. Adet olduğu üzere, yemek salonuna giren bir kimse, masada neredc oturacağını öğrenmek 'çin, isminin yanh olduğu lijtey* bakardı. Bir gecı kraiıçeyi gormek üzer* yemek salonuna giren Ttvrasend, adının Margaret'in yanmdaıd sandalyede yanh oldugunu 8ör müştü. Yemek ten sonra, kral ailesi ya sinenii salonuna geçer veya oahçedt dolaşırdı, Balmoraldaki jayrireamı ail« atmosferini g«ne ıavac Londrada bulamıyordu. Buokıng Townseıı4'in aoo rcsimlcrtBdcıl fafal kam sarayına dönünc», tekrar rta r*nce House'daki y«nl ikametgthımi vazifesi başına dönüyordu. Aynı na gönderildi. «ırada gazeteler prensesin Bıan 1952 ağustosunda, Ana Kraliç» T » ford Markisı, sonra da Lord Dalkızı Clarence'a nakletmek üz«r« keith, daha sonra Lord Ogilhazrrlıklara ba$ladığl zaman, bütün vie ve nihayet Colin Tennent nf işler Townsend'e haval» «dildi. evleneceği haberlerini yanyonardı. Townsend de, bürosunu Clarenc* Townsend, bazan hafta sonlannaa House yakmındakj küçük bir biVVindsor'da bulunan kral ailesıne naya nakletti v» kendisine bir k»* iltihak eder ve bir kaç saat ata kiraladı. Clarence Houae'un yeni binerdı. Havaların fen« gitmesi oa baştan tezyin cdilmesi için dekehi, Townsend'in bu gezinülerıne ratörlerle konusan oydu. mSni olamazdı. Bir pazar jünü 6ğ1952 senesi araük ayında Townleden sonra, şatodaki atlara basan send, John Adolphus de Laszlo «adam, bir grup atı egerlemek îmdmda meşhur bir ressamın oğrini alınca bir hayli şaşırmifltı. vunluyla kendisine ihanet eden karaınl kü, bardaktan boşanırcasma vağboşadı. B.r müddet sonra, Rosemamur yağıyordu. Bu havada kimsery bu adamla evlendi. Bu, boşanma nin di|an çıkmıyacağuıı sanmışlarvakası gazetelerde pek büyük yer dj. Nihayet süvariler göründü. U l etmiyordu, fakat, istikbaldeld Townsend de, Margaret ve arkahâdiselerin tohumu atıhnıs demekdaslarile birlikte ata bindl ti. 1951 noel tatilinde, Towns»nd 1953 senesi baslannda, Brittnya kral ailesile beraber vakit geçirdi Elizabeth'in tac giynaesi lçm meraIstrabı gitnkçe artan kral için sim hazırlıklarmı tamamlamakl» Townsend çok ymku» bir arkadaştı. meşguldü. Kraliçe için ise,o herşeyin ne s«Tac giyme merasiminden bir kae kilde yapılacağını bllen bir orga gün sonr», Townsend beyninden nizatördü. vurulmuşa döndü. Gazetedeki, bir İster kral âilesinln tiyatroya git Amerikan mecmuasından iktibas e mesi, ister askerî mevkilen dolas dihniş şu yazılan görmüjtü: «Marması için olsun, Townsend vazifesi garet hissf bir buhran geçirmekni zevkle yapıyordu. tedir. Onun hayannda adı geçen üd Sonra, 1952 senesinde bir gün erkekten biri sık sık beraberind» Kral VI. George odasınd» ölü bu görülen filo komutanı Towns«nd lundu. Bu haber, hem Townsend'in, ve Mark Bonham Carter'dir. Her n* hem de Prenaes Margaret'in haya kadar halk tarafından ikincisinia tmda mühlm değişiklikler yapnus ön plinda geidiği zannediliyorsa da, tır. hakikatte filo komutanı daha t«rTownsend için bu, tamir edilemi cflı edihnektedir. Ana Kmliçenin yecek büyük bir kayıbdı. Kral, ön Tonwnsend'e bağlılığı fazla görüce onun arkadası; sonra efendisiydi. nüyor.» Şimdi, at gezintilerine çıktığı kız O günden sonra aksilik basladı. Kraliçeydi. Kızkardeçi is«, arbk Bir haç gün sonraki pazar gmzetetahtm daha yakın varisi olduğu inde de şunlar yazıhydı: içın, istediği gibi hareket etme ser«Tahta üçüncü dereceden v«ri« bestisine sahib değildi. >ir prensesin, boşanmıs bir adaml* Ölümle sık sık karşılaşnuş her ayatını birleştirmesi akla hayal» erkek gibi, «Townsend'in dinî iti gelmiyecek bir şeydir.» kadı tamdı. Prenses Margaretle ko Herkes birb'rfne «ynı yuali sorunuşmalan sırasında ona tahammül •ordu: kudreti veren Towı«nd'di. Kra«Acaba evlenecekler ml?» Fakat lın ölümünü tekib eden aylar lç«ray »usuyordu. risinde, Ikisl uzun dlnf münakaşaTownsend, o sıralarda Arit"Eâlarda bulunmuşlardl. çe ve Prensesin Güney Rodezya Çok geçmeden Ana Kraliçenin e Merkezl Afrika seyahatlerinin Town=end'e daha çok kıymet veriânlarını hazırlamakla mejguldüdiği göriildü. Kral George'un ölü Ana Kraliçeyse o da refakat edecek münden sonra. baş yardımcıhğa; «. Bu yüzden pek ortada görünmüdaha sonra da Ana Kraliçenin Clad (Arkası var) Izmirde şeker karaborsası yapan 3 bakkal tevkif edildi tzmir, 26 (Telefonla) Bugün şehrim'zde fazla fiatla seker satan üç karaborsacı tevkif edilerek cezaevine gönderihni^lerdir. İsmail Şendur, Hüseyin özgüler ve Bekir Boncukçular «dh bu bakkallar şekerin kilosunu 475 kuruştan satarlarken ihbar üzerine polisler tarafından suçüstü yakalanmıslardır. Müddeiumumflikee sulh ceza hâkımliğine sevkedilen sanıklar ilk sorgulannı müteakıb tevkif edilmiîşerdir. Depremden zarar goren tarihî eserlerin tesbiti İzmir, 26 (Telefonla) Son depremlerin Vakıflar Umum Müdürlüğüne aid binalarda ve tarihl eserlerde husule gerırdiği hasarlan tes bit etmek üzere bu teşkilât taraftndan yüksek mimar Hasan Ergezen. Ege bölgesine gönderilmistir. Aydından Izmire geçen ve bir rapor hazırlıyacak olan Hasan Ergezen. tetkiklerine devam etmektedir, Dünkü atiamalar Moda Deniz Kulübünün yirminci yıldonumu İKİ EV ve DEPO Kuzguncukta iki kârgir ev ile her türlü imalâthane olmaya elverişli kârgir depo acele satılıktır. Kuzguncuk Muhtan VAHİD'ı müracaat. Birind sınıf Son Müzayede îl«: Heybeliada, deniz kenarında çamlar icerisinde iskeleye yakın inşaat müsadeli 767 M2 arsa 28/7/ 955 saat 10.00 da Postahane üstünde 2 inci icrada Dosya 954'6461 Pakisfanla güreş teması mı? Tomacı, Tetviyeci, Plânyacı aranıyor. Mustafa Ulus Mak. M B M Tel: 12112 | Selçuk Efes harabeleri temizlettiriliyor j SATILIK ARSA Kasımpaşada caddeye çok yakın 300 M2 ARSA satılıktır. Müracaat Kasımpaşa Akarcası sok. No. 40 Ankara, 26 (T.H.A.) Haber ahn dığma göre, Selçuk Efes harabel» rini temizlemek ve gereken tamiMoskova 25 (a.a.) Tass Ha rati yapmak maksadile alâkalılarca gerekli tertibat aunmıştır. perler Ajansının bildirdiğine göre. Diğer taraftan, tunstik bakımdan burada milletlerarası kürk pazarı açılmıştır. Bu pazarda 3 milyon 500 mühim ehemmiyei haiz bu mıntaka larln daha iyi tanj,blması için faabin hayvan postu satışa çıkanlmış liyete geçilmiş bulunmaktadır. olup, 16 memleketten 100 kadar alıcı bu satışlan takib etmektedirDr. HAFIZ CEMAL \ ler. Abcılar arasında İngiltere, OalıiliT» Miitehassısi Fransa, Holanda. Amerika ve İtalUKKtM ya da vardır. Saüşlar 1 ağustos 104 Itarihine kadar devam edecektir. Peki, Madam Coulomb. size Charlotte: Evet dedi. Şimdi saat kaç?... bir şey soracağım. Mösyö Cou.omb Onu yirmi geçiyor... Zannederim, gittikten sonra da apartımanı ahHoggar vapurile saat onbirde Mar koyacak mısımz? Evet... silyadan hareket edecek. Çühkü, eğer aîıkoymıyacak o Vah, Madam Coulomb'cu ğum!... Sizin için pek keyifli bir lursanız, kiralık levhası asacağım da... şey değil, tabii? Hayu, ahkoyacağım... Buraya Pek değil. evet.. her gün gelecek değilim, tabiî, a tki seneden evvel gelmiyecema arasıra... Bır parça dinlennıeğe, ğine emin misiniz? bir sigara içmeğe ihtiyacun oldu Gelemez ki! Yahud da kendi ğu zamanlar.. cebinden masraf edip gebnesi icab Ben apartımanı b.rakmıyacaeder ki, o da fazla pahalıya mal o ğınıza emindim zeten. Kocama söy lur... lemıştim: «Madanı Coulomb, apar Ne yapahm, üzülmeyin!.. Gö tımanı mutlaka bırakmıyacaktır» receksiniz, iki sene, göz *çıp kapa dedim Pekı. sılıp süpürme işı? ymcıya kadar geçer... Benım bır Eskisi gibi. ortalık işine bayeğenim var, askerliğe gittıği za karsınız, kuşlarly me^gul olursuman, hiç sonu gelmiyecek zannedi nuz... yordu. Nancy'ye yollamışlardı. O Mösyö Coulomb buradaymış rada can sıkuıtısuıdan öleceğim =a gibi mi? : nıyordu. Her zaman söyler, lk za Buradaymış gibi... Değişmiş manlar. alışıncıya kadar çok sıkıl hiç bir şey yoktur... mış. Şonra sonra, iş kendüiğinden Charlotte. eldivenli elüe. kenan yoluna girmiş. dantelâlı. beyaz masa ortüsuııü dü Charlotte: zelterek Ilâve etti: Kocanız nasıl, iyi mi? diye Yalnız o burada yok, o kasordu. dar... İyidir, teşekkür ederim... BuBunu söylerken gülümsemışti.gün nasılsa ölüm halinde değil.. Madam Marfant, bu güliimsemeya Bakın işte, fır&attan istifade, kar mukabele etmenıişti; onun yüziıne şıda dolaşıyor... bakıyor, yaralı insanların, yani Bır baş isaretüe sokağı gösterdi mes'ud olmak için ber şeyleri buSonra: lunan insanların her zaman neş e Yukan ou çıkıyorsunuz? diye içinde olmRdıkl&rını Hüsü"inordu.. sordu. (Arkası var) Evet. Bir gün atacağım... Moskovada kürk satışlan başladı •w «Cl'MHl'Kl\ETn in Tefrikası: ;J£AN MARTET Bir mektub. bir de telgrai vaı tub;ar, daha başka telgrafıar geledı. Memur mektuba bir pul,fc&l cekti. Memur bir frangı aldı, ancak grafa bir pul yapıştrdı, takır takır o zaman Charlotte'un yüzüne bakiki damga bastı. Boğuk bir sesıe, tı, gayet yavaş sesle teşekkür etti Charlotte"tBn altmış santim iste^ii. Öfkesi geçmişti. Lâkin, kadmın gü C'ıarlotte. p^strestant için para ve zel oldugunu. dudaklannda, yanak rilr esi icab edeceğıni bilmediğuı larında allık bulunduğunu, iyi gid#*:. jrmna ancak eüi frankü yiiimıs olelu?tmu çördü Bu telgrafb!v "ten'tnot almîştı. Onu memura la bu mektubu ona. hiç şüphesiz, usattı Adam. aksi aksi sorâu: âüğjıın gönderdiğini düşündü. Yani, bu k&d.ıı, o menfur mahluklar Bozuk paranz vok nra? dandı ki. kendısi sırtında siyah iş HGVIT, on para bile yok. Mektubla telgraf. hâlâ irada, gomleğile sabahtan akşama kadar ka'.em kak;rken. budala şibi uğramr=nın üstunde duruyordu. Memur. irkemlesini öike ile ?c sırken, zevk ve ssfa sürebiliyorlarriye itti, benknot elinde. bozdıu dı. Böyle düsününce, öfke gene bey mak ioin unsktski bir giseye gıfti. Chsr.otte'a. kendisini d^ha fazla nini bürüdü. Charlotte, telgrafla mektubu elibekletmet mksadı ile en uzaktaki çişeyi intihab etnüş gibi geldi. Son ne gecirmişti, Artık dünya umurun ra memur dönüo geldi, Charlotte da değildi. Postaneden çıkb. Sağa da pihayet. telçrafı ile mektubuna döndü, rıhtıma kadar yürüdü. Çi«ahib olf'u M^Tiura Kir?! hnc cu çek pazarı kurulmuştu Vıcık vı ;uiordu. Onu düçman gibi görü cık çamurlu kaldınm, çiçek dökün • o irindeı grbers:n dijordu. Bu tülerile dolu idi. Etraf. mezarhk •r na rafmen adama bir frank bırsk lardaki gibi, krizantem kokuyor du Pazarcılar. malljnnı topluvor tı. çünkü n»>ridp daha başka du. kalabahğın içinde, itişerek çıkan çocuklar, uzun, mavi pelerın leri kollannda itfaiyeciler, siyahh eıkekler, siyahlı kadınlar vardı. Şairin dediği gibi, hepsi, mukadderatlarına doğru gidiyorlardı. Charlotte, biran, bu kalabahğın içinde kaldı, sonra gene kendini yalnız buldu. Metronun methalini çepe çevre kuşatan parmaklığa yaklaştı. HbMVI VARöGLU Mektubun zarfını açü, okumağa başladı. Küçük harfîerle yazıbnış ince bir iar, saksılaruıı sarıp sarmaıiyorlar, evierine dönmeğe hazırlanıyorlar yazı ile dolu ddrt sahife. Dümdüz dı. Mavi önlüklü. geriye doğru it satırlar. Charlotte, bir gün ona, ma tiği kasketinin altından yağlı, kaıa ceraperestliğin görünüşten ibaret saçlan fırlamış bir adam ona çarp oldugunu, bu göriinüşün altında, tı, sonra bet bir ses'e, azıcık yol mıymmtı bir kâtıb ruhu taşıdığını vermesini söyledi. Charlotte, adım söylediğini hatırladı. O da bu söze larmı hızlandırdı. Kalabahkta on cevab olarak, benim maceram bir metre kadar daha gıtti. Nihayet <la mizaç meselesi değil, bir zaruret yanamadı. Telgrafı açtı. okudu, meselesıdır, gerçek macera adamla okuduğunu anlamamış gibi, başmı rının hususiyeti budur, demişti. Okaldınp karşıya, uzasa baktı. Tek tekilerm yaptığı edebiyattan ibarar okudu, bu sefer yüzünde sakin retti. bunlar, çoğu zaman, karşılaşbir tebessüm belirdi İki saniye ı tıkları ilk engelde, balon gibi söçinde, önce sararmış, sonra kızar nüverirlerdi. mıştı. Telgrafı kapadı, yoluna de Charlotte. mektubu okuduktan vam etti, çıçek pazannın sonuna Ra sonra, bır cümlesini tekrar okudu. dar yürüdü. Nerelerden geçtiğınin Bu cümlede, bir akşam, Montmorfarkında değildi. pyaklarında tahta tre iokağındaki barda, şarab içerkunduralarile. atkılarınm altında j lerken. ona söyladiği bir söz haürkollannı kavuşturmuş, güllerme, latılıyordu. Nevdi o söz? Ha, evet, açelyalarına bakarak kendisine bu şimdi hatıılıyordu. Felâket, beni yur eden çiçekçi kaduıları işHm. hastahk gibi tiksindirir. demişti. yordu. Bir yeraltı şimendifer 'Stas Bu o kadar fena bır söz müydü? yonunun agzına geldi. Tam o sıra Bunu mese e vapıyordu... Charlotte da, galiba bir katar gelmişti. Mer bu sözden ne kasdeftiğini ona izah divenden bir kalabalık tirmanıyor etmek lüzumunu duydu Halbuki. mektubla izahat vermekten de hoş XI lanmazdı. Mektuba ancak havaî şey Charlotte, kapıcı kulübesinin ka ler yazmaktan, kalbini dolduran pe pısını çaldı, cırlak bir ses, Madam rışanhklan sıralamaktan hoslamrdı. Marfant'm sesi «giriniz» dedi. Zarfı kapadı, telgrafla birlikte Charlotte girdi. kapıcı Madam Mar çantasına koydu. O, mektubu oku fant'ı gördü. makla meşgulken yağmur yağmağa Kapıcı kadm: başlamışü. Sis gibi ince bir yağ Oo, Msdam Coulomb' dedi.Ne mur... Charlotte yürümeğe başladı. oldu size? Bir sokaktan geçti, bir tunç hey Coulomb, Charlotte'un takma adı kelin yanından dolaştı, tam karşı kaldırıma geçeceği suada kendisi idi. ni çağıran bir ses duydu. Bu, Ger Bir şey olmadı, Madam Marmaine Lofebvre idi, mendebur kö fant, buradan geçiyordum da, size pegi de yanında idi. Köpek, çamur bir merhaba diyeyim dedim. Yalan söylüyordu, kapıcı kadı lar içinde, bir ihtiyar serseri gibi kederli ve halinden utanmış gibi nın kulübesi, kendi evine nisbetle, Parisin öte başmda idi. gözüküvordu. Germaine: Madam Marfant, sabah tuvaleti Orada ne yapıyorsun? diye le, yani iş kıyafetile idi. Çöp te sordu: nekesinde bulunmuş gibi bir etekCharlotte bir lâhza baktı, sonra likle bır kazak giymişti. Ayaklaruı her şeyi göze alarak cevab verdi: da, mor şıpıtıklar vardı. Saçlannı . Postaneye geldim, âşığımdan taramamış, yüzünü yıkamanuştı... gelen bir mektubu aimak için. Elindeki paçavrayı arkaya, yatak Germaine, gözlerini faltaşı gibi odası ile kapıcı kulübesi arasındakı açtı, temelinden sarsılır gibi oldu küçük. camlı böhnenin arkasına at Aşığından mı? Senin âşığuı tı, ainına doğru düşen bir tutam saçı geriye ittı. mı var? İyi ettmiz, hoş geldiniz, Ma Bir âşığım vardı... Charlotte, gözlerüıi yere indirdi dam Coulomb, dedi. Fena kadın değildi, çok kalender, Köpeğin nasıl? İyi mi? diye çok neşeli bir insandı. Hattâ ko sordu. cası. romatızmalan tutup, yahud İyıdir... bacakları şişip yatağa mıhlandığı Âlâ. o halde!.. zamanlar bile, hayatrn bu cilveleO sırada yamarından Bir *aksi , inı hos görürdü. Eyyy. Mösyö Coulomb'dan ha geçivordu, Charlotte şoföre seslenber var mı? diye sordu. dı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog