Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

CCMHUKIYET 1Mİ Resimfi Romanımız >MMII tfMENOM KANLI BAR A « | » pco«ı«nı müziti T» haflf ıarkU»r 13 0* Sa» •terleri: ç«l«nlar: S*dl H)l»y. Me«ud Cemll, V»cthe Daryıi 13.11 Şarkıl«r: Kkreır Kongar İS 4Î Haberler 14.00 Kadyo »alon orkertrMi 14.30 Tttrkül«r. AılM Tozam U « Bey»x Perdeden müzlk 1S.00 Kapanıf. •k Köyümüzde okul açtırtmıyorlar Para tahsis ettik, fakat muhtanmız günahtan korkuyor. Yeni harfleri okutacak okulu, eski harfleri öğreten mektebe za^rar verir eiKİişesile açtırtmıyor FKO» NİMBUS'un MACEHALAR1: 16.57 Açıhl n program 17 00 Ş«rkîlar: Mürşide Sener 17.20 Danj milziğl (Pl.l 1T40 B»le sâhnelerl 18 00 Radyo Yurddan ı « l e r ekipi Köyümüz Ankara c»ddesi üze18.30 Büyük vlrtüorlar 18 45 Ilham Gençer ve arkadasları 19 10 Radyo rinde. Küçük ve firin bir köy. İ»Küme fasıl heyeti 19 45 Haberier roi «Türk Orman». Son aeneler20.00 İsparryatfan melodller 20151 de hayli k»lkındı. Ba«lıca eksiğiRadyo Gazetesi 20 30 Sarkılar: P e ! rirun Sozerl 21.00 Bunu duydunuz \ miz okul kaldı. Bunu da yapmayı mu? Adli Moran 21.10 Şarkılar: : düşünen insanlarımır var. İki yıl(Sabahaddin Volkan ve arkadaşları) dır teşebbü* halindeler. Yalna o21.40 Viyola Resitali 22 00 Konusma ] Bizans dehlizine sahib çıkan kadm Muhterem efendim: Biiytikadamn Maden temti ktyıstnda bir Bizam mana.iUrının harabesi var. Sayın gazetenirin (Anrlar Boyunca tstanbul) ilâvelerinde, »aytn Haluk Y. Şehsilvaroğlu'nun bize hikâyesini anlattığt. Bizan» tahttnt elinde tutabümek için çocuğunun gözlerini oyduron tmperatoriçe tren uzun müddet bu manastıra hapsedilmiştir. Şiddetli bir yer sarsintısı sonunda harabeleftiği anlaftîan bu muazzam binaâan, »ağlam olarak, gunlerimize yalnız uzunca bir dehliz intikal edebildi Sann vorAt olduğu için eskiden mevcudiyett pek bilinmezken, birkaç yüdanberi merakhlann artmasile, sözil geçen dehlizin föhreti yayürmj, sonvnda dehliz hemen her gün ziyaret edilen bir yer olmi/jfur Tanıdtğım bir seyyah (Maryland, Emmitsburg Üniversiteleri profesörlerinden Mr. Josef B. Tremonti) geçen pazar kendisine dehlizi gezdirmem için tstanbuldan Biiyükadaya geldi. Harabenin yolunu tuttuk. Dehlize çıkan dar patikaya »«pftJiTnırrfa karşimtza bir kadm dikildi, bize nereye gitmekte olduğumuzu tordu. Anlattım. «Burada böyle fey yoktvr'.t diye cevab verdi. Ben münakaşaya Uizum görmeden yohıma devam ettim. Ama Kadm benden 6nce davrandt, gitH bir viranenin »okak kapısı önilnde durdu. «Bu kaptdan Içeri geçemezsin, bu benim evim* dedi. Bu »trada viranenin içinden, acaib tavırlı bir erkekle bir kadm daha fırlayıp onlar da karttmıza dikildiler. O vakit farkettim ki. kadın eskiden dehliin bir metre kadar ötesinde olan viranesini bir duvar uydurup dehlize dayamış, öyle olmuş ki, kadımn sokak kapıstnt armadan dehlize girmeğe imkAn yok. Kendilerine yanımdakinir, bir yabancı oldıığunu. sırf bu dehlizi görebilmek için îztanbuldan kalkıp ta buralara kadar geldiğini anlatmağa çaltjtım, bataramadım. Girmemize izin vermediler. Bu durum karftsında raziyeti yabanciya açıkhyarak özür dilemekten başka çare bulamadım. Geri döndük. JtESİMLİ ROMANIMIZ Bir Doktorun Macerası Yazan SOUBÎHAN Ctvirtn. MAZHAB KUN1 ı KAYIB ARANIYOR Yanda fotojrafı oi»n Fethiyenin Faralya köyünden Osman oğlu 933 dogumlu Celâl Ka radağ bu tarihten 4 ay evvel askere sevk esnasında Antaly» il« Aksu aratında vapurdftn kazaen düsmek suretile kayboldu$u »n:»sıimıs, ati « ı larafınrfan yapı!an rmitearirHd aramalar neticesinde bulunamamııtır. Gayet ıyi bir yüzücü olması dolayısile yiizüp kurtulmak ihtimalinin kuvvetle rrsevcud olmasından rastlandıjmda görenlerln insaniyet namına aıajıdakl »drese bildinnMi rica olunur. Kardesi: Hilmi Karadaf Hendek karakolunda polis memuru Galata İstanbul BORS A İst. Borsasıpın 26, 7,1955 1 SterllD 100 Dolar 10lı Kratuıı 100 Liret f'atları INo^nıt Açıhf ZSUJO franf) ;H4(M 280 30 • i " " m. > 44.8044.S0 M03MUİ tmı Uvıcrc rrancı 100 n o r i n 7S «S 4073.M 40 ım Belcik» S 334«334 100 Drahmi 101 Cettoslo Kuı S8 8* Hı .ts H».«1 tno trveç Kur M 12 5044 12 M > ESHAM Vt 1 fAIZLJ TAHVlLAl IAHVTLÂ1 21 00 20 S O 20 70 20 25 î l 30 • 20 30 • 20.70 21 10 20 80 104 7 5 * zınlıkta da kalsalar bu yeniliği 22.10 Senfonlk müzik 23 00 Ch«nistemiyenler çlkıyor. Hem de bir »onlar (Pl.) 23 15 Haberler 23.J0 Program 2S33 Dan» müzlji (Pl.) siyasî teşekkülün köyümüz temsil24.00 Kapanif. cileri. Okul derdimizi ne zaman halkımıza açacak olsak, karsımıza ANKARA dikilir: 6 2* Açılıs «e program 8 30 Kar Olamaz. Çocuklarımıı eski ma aabah müziji (Pl ) 7 00 Haflf rr.üzik ( P l ) 7 45 Haber^er 8 00 türkçe (Arab harfleri) öğrenemez Türküler ve s a ı eserleri (fı) 8 30 sonra... derler. Muzik ( P l ) 9 00 Kapsr.ıs. Böyle olmasma rağmen çoğun• luk arzu ettiğinden, bu yılki büt11.58 Açılıl ve program 12 00 çemize 1000 lira para koyduk, okul Holywood dünyası (Pl.) 1230 Sadi yaptırmak için. Yalnız muhtanmız Hoşsesten şarkılar 13 00 Haberler 13.15 Ögle müziği (Pl.) 14.00 Gönül i=tifa etti. Yenisini seçtik. Seçtik Rdylerden şarkılar M S0 Câtin Ameama aldandlk Yeniye ve ileri ham rika dans orkestraları 15.00 Zekelelere muhalif azınlıklar nasılsa riya BozdaSdan türküler 15.15 rikret Kozinoâlundan sarkılır 15 30 muhtarımızı ağlanna düjürmüşler. Vals Festival orkestrası çalıyor (Pl.) Şimdi «Okul yaptıramam» dan 1545 Oknl kosesi 16 00 Kapanif. ' ' hir .«öz bilmivor. Çok uâ •• > * raştık, olmadl. Yalnız baklayı ağ16.58 Açılı? ve program 17.00 zından kaçırdı, derler ya. öyle yap Gençligin k»«e«1 (Pl.) 17 30 Radyo lle ingillzc* 17.45 Meflıaret Atalay tı: dan j a r k ı l u 1800 Bette Chapel sdyKendim çevremizde ((İ. J. Elüyor (Pl.) 18 15 Mithat Akaltan orke?trası 19 00 Haberler 19 15 | fendi) diye biri var. Âlim sayılır. Tarihten blr vaprak 19 20 Serbest ' Muhtanmız onunla görüşmüş: «aat 19.30 Köyün saati 19 45 I (Köyümüze bir okul yapUrmak Yurddan sesler 20.15 Radyo Gazei.steniyor. Ben bu iıi yaparsam. tesi 20 30 Müzik ve komedi 22 00 İtalyan şarkıları (Pl.) 22 15 Yeni pocuklar da eski yazı okuyamazsa müzik konseri (Pl.) 22.45 Haberler "iinp'ıkâr olur muyum?) demi? 23 00 Konser salonlarından sahneler Âlim efendi müsbet veya menfi (Pl.) 23 30 Tex Beneke ve Artie bir cevab vermem ş: Sükut tas Shaw orkestralarile dans (Pl.) 24.00 dik. yani okn1 yanma' Muhtanmız Kapanıj. 1 Maryan'a bütün hââdiseyi anlattım. Beni dinledi. nihayet.: «Pek âlâ geliyorum» dedi. Odasına girdi bir zarf aldı ve geçerken kapıcıya bıraktı. Tuhaf değil mi, üç senedir hiç meşçul olmadığım bu kızın yaptığı bu hareket yüreğimi burktu... 19 ttmrau! 1955 larihinde vefat eden sevgili annemiz VECİHE YAZICrnın irtihali dolayısile acımızı payla|an bilcümle dojtlarımız» ve akrabamıza «onsuz tesekkürlerımizi sunarız. Evıâdları. Handan. Bülend, Vecih vt Bedl Yazıeı TEŞEKKÜR Sıvat Erıurum 27 Demiryolu I 1941 Demiryolu II Demiryolıı III Milü Müdafa I Mllll Müdaf» n Milll Müdafaa III Milli Müdafaa IV Ziraat Bankatı 1 Ziraat Bankası n % 1941 • fAİZLl TAMVILA1 99 50 W3 0 S <« W M00 * *• 99 30 101 25 BULMAC n 1 2 3 4 i t J • Demriyolu VI Kalkınma I K a l k ı n m a [1 K a l k ı n m a III 1948 tıtıkrazı I 1948 istikrazı n 1949 Tahvili FAİZLl 1938 Tahvili İkramiyeli Müdafaa İkramiyeli D. Yolu IV Ikramiveli D. Yolu V 1951 Tahvili 1953 TahvUİ 195= Amnrtisman Ziraat Bankası III Ziraat Bankası IV Zraat Bankası V Ziraat Bankası VI rAIZLI 1949 Tahvili ÖLÜM Samsun eirafından Haznedarade Süleyman ve Abdullah Pa?a ahfadı Mehmed Ali Bey mahdumu. Nişantaşı Kıı Enstitüsü Mudür ve öğretmeni Mücella İncikayanın kıymetli eşi. Mühendiı Kayıhan İncikaya ve İnci İncikıyanın sevgili babaları Toprak Mahjulleri Ofisi dokıorlarından mütekaid Binbası Doktor ŞEVKET İNCİKAYA » 7 9 5 5 ıalı günü Hakkın rahmetin. kavusmusrur. Cenazeai 27 7.955 çarfamba günü ikindi namazını müteakıb Bebek Camiinden kaldırılarak Rume!ihİ5sr. aile kabrijtanına tevd! edllecektir. nı I I I • m •I 23 » 24.75 110 00 110 «S 101 7 5 10195 10120' 100 80 100 35 10060 103 75 M 1 1 ım • • lAHVlUl 109.00 " BanKa Hıs«eierl ve Mflden Sırkpnerl Merkez Bankaaı 186 00 Garanti Bankası B. 13000 übügarvor And ln ia^ "l Tiırkiye Kredi Bankası H 133 00 İf Bankası 65 50 Yapı ve Kredi Bankaıı B. ı* 3S Akbank T. A. O. 1300 50 Sanayı Kjlkınma Ba. 106 00 Aslan C'm" 1 " 1 Sark dejirmenleri Ticaret Bankaıı 7 S gibi gEzetelerimJzi kalauaıiK v?rlerde hslka arzetmekteyit Mcseıâ Izmirin başiıca istasyonu 3lan Basmahane istasyonunda halkın HARIS BORSAS1 ALTIN çişin^ mâni teşkil etmıyccek bir (1) Dolar şekilde satmaktaydık. Son defa (1) kllo a'.tın 425000 Fr. yapılan dlğismelerde Rasmahane SBRBKS1 PIYASADA D<*>vT?! Biz bu sütunlarda böyle suallere gara tayin olunan istasyon müdü2 TaJuide benden uzak oturdu. O ana kadar ken] 20502070 Sterlin efektif cevab vermek vazifesini üzerimize rü halkın en mübrem medenl ihtfdimi bu derece küçük ve iğrenç bulmamıştım. Ama ne\ 20702080 Fransız Fr. (1000) M e müdürlerine soru yacı olsn gazet* satı^ım, biz mü22502300 olursa olsun, Maryan yanımda idi... Türkish Areant nux. Her suali de e mevzutın mfl vezzillen istasyon eivarınian da798800 Dolar N. W. Viki'nin odasına ilk ben girdim. Lâmbayı yaktım. ] 770775 Dolar efektif Maryan'ı bu işe karıştırmam doğru mu idi? Zavallı Viki;) 'ıassıı.na sorunuz ama bakelım hi atarak mani olmuştur.. Kiç bir 183185 tsviçre Trangı gazeteciyi ne istasyona ve ns de yarım saat içinde daha da fenalaşmıştı. şahsan ve mtk •>'••'e oevab verecek SAKHAFLARDA AL1IN 1 Z 3 4 S « 7 8 eminiz. civarına sokrrıvarak gazete satlşıa 2 Siyas! teşekkülün isnu biz zaman ve imkânları x mı? Zirr> 63806410 na engel olmuştur. Medenî vaziCumhuriyet Ata. de eizlidir Fakat normıi şartlaria meselâ bir avukata fikir sor«anız M| MKİAİRİMOİS 72507275 fem zoen ve eeçimimizden hangi açılmış siyasî teşekkülier bu yola kimbilir ne ücret i?^er? 7S7S7fiO0 İngüiz sebeble mahraT edildipuniı Lır OIÇIAIYUMLII 59656010 Gulden =apanıaz!ar. Buna da e»r.':ı o'./naK • • • • 4 • • • • • • • » • » \ürlü anhyamıyoruz. 958960 Kuiçe w la beraber, bir kere tîtkikini diIİLİ«İF IİAİT Mehmed Asker ve arkadaşlerir. t Bu sütunu tertibliyen J aa<ıam«te 1» E|LİE|T|Eİ'<I«|K ları İzmirde Basmahane mıntskasmda gazete müvez• • Operatör • Ürolog ^ Ş Sankarmş Müftüıü kenAni f muharririn maruzah • »t L IWAIT I İ C İ I tileri " Edirnekapı. Salmatomruk 4 Dr. Bahaeddin Lutfi müdafaa ediyor ZAY1 İE Ş İ İ İ K İ V Z İ A M " caddesi Nester sokak 51/2 * DUŞUN'CEMIZ: Pızartesi 8ğle üzeri Osmanbey clvıVARNALI NİE Sankamış Müftüsü Kasım O + de Fahreddtn Ermetine: • İstasyonlardan ve nakil vasıtarında, mavi doıy» içind» daktilo edllmis bir tercüme e*er kaybetiim Bulan caktan bir mektub ald'J:. Eski bir tdrar ve Tenasiil Yolları Dercedümediğinden şikâyet" • larından üfürük duası satanlan SİİİPİAİR çok memnun edilecektir. yazımızla şahsını alâkah sayıp J çi olduğunuz mektubunuzu > ve kafa şşiren ağız reklâmcılarmı Hastalıklnrı Miıtehassısı Telefon: 52664 durumunu tavzih ediyor. Fakat • hatırlamıyoruz. Okunakh bir * uzaklaştırmak doğrudur. Lâkin Galatasaray Mısır Apartıbiz onun i«minHn bih5^tmedik. 4 yazı ile yazılmış kısa, vazıh. • gazetelerin satışım kolaylaştırmak manı karşısı Emirnevruz ÖLÜM Urfa Hukuk Mahkemesi Müftü Efendi, tezvire kurban *dil irfana hizmettir. Dünyanm ve Tür So. No: 10'2 Tel: 42203 İstanbul Gümrükleri ve Merkez Ban mek istendiğini jz:ın uzadıya an J makul yazılara sütunlarımız • kivenin her tarafında bu böyle Başkâtibliğinden: Şartlarımıza X kası veznedarlıiından emekli Milli latıyorsa da b;z o ni" p'e'.ere zaten t daima açıktır. iken bir istasyon müdürii kendi Oavacı: Urfa Toprak Mahsulleri Ofi Mücadele İstanbul teşkilâtının fedakâr 3 Kim bilir Maryan beni ne kadar Utihkar ediyor • uymıyanian dereedip etme J sine izafeten . vekili avukat Kemal kahramanlarmdan düsüncesüe kararlar alamamallTürk pehiivanlığı doknnmuş deŞiliz. Dıyanet tçlerl du. Bu harikulâde kız kendini küçük hislere kaptırmıyamekte kendimizi serbeyt sayi" Fehml Alagölün Sivereğin Hasançelebi nın yadigârı eski baspehlivanlardan tahkikat neicesinde (Sünnilerle dır. rak hastayı muayeneye koyulmujtu bile. Bir müddet sonmahallesinden soför Ahmed Dikmen ve Alevil«r, d'ofu vi'.Svetlsrimizde J yoruz. Siz de bu şekli makul 4 Çamlıcalı tJrfanın Yenimahallestaden hamal Mera bana döndü: «Ağır dedi, telefon edeyim araba gelsin, birbirleri aleyhin» tahrik edilrnl • bulursunuz. Sayın okuyucu 4 Gizli mallan ihbar edenlere mi$ oğlu Ahmed Karakas ve TabokhaKulak. Burun. Boğaz CEMAL YAVUZDİL hastaneye kaldırsınlar. Servisime alacağım.» Deli gibi • muz. aldığımız mektublann • ne mahıllesinden Ahmed o£lu Bekir 26.7955 salı günü vefat etmijtir. Cena vorlar) diye kuvvetll bir tavzih (Ağız • Dişi Hastahklan Maryan'ın elini alarak öptüm ve kendimi dıjarı attım. niçin prim vermeli? Balyemeı aleyhîerine açmış oldug^u zesi 27.7.955 çarşamba günü Acıçeşme gönderse o tavzihl memnuniyet.e sayısı çoğalmıştır. Bu sütunun t Mütehassısı 1700 kilo Buğdayın mislen tahsiline Fevzipasa cad. 255 No. lu evinden kalmuharriri elinden geldiği ka i dercederiz. Zira blrim mevzuumuz datr Urfa Asliye Hukuk HâkimliSinden dırılarak Beyazıd Camilnde öğle na«thbar edene prim vermeli» fikTaksim, Recebpasa cad. vertlen 17 5.951 fün ve 949 59« e*a« ve mazı kıîındıktln sonra Emirgândaki o mevTudu. Muhatabımıı d« Diya t dar halkın hizmetmde bulun • ri taammüm ediyor. Bu mevzu etPark Aot 3 1 Tel 83098 951'191 karar sayılı ilâm taraflara teb aüe mezarlığına defnedileceğinden dost net isleridir. • mağa çalışıyor ve aldığı mek" • raftnda aldığımız mektublardan lis edilmisıe de. davalılardan Ahmed ve yakınlarının teşriflerini rica edetublara teşekkür ediyor. Hatır sayarak şunu ilâve edelinı birini daha dercediyoruz: ojlu Bekir Balyemezin namına çıka rim. rılan tebiigatlar mahalli rr.eçhul kal44+4.4444» 4444' 4 « H Son kararnamenin miisbet neHemsiresi: Bedriye Yavuzdil ki, Sarıkamış Müftüsü: dığmdan bilâ tebliğ iade edilmesi tıze "Bu işlerle benim hiç ailkam ticeleri görülmekle beraber esas rine Urfa Asiiye Hulruk Hâkimliği.i*** tctanbul radyosunu olmamıştır. 1301 tevellüdliiyüm. gayj\M tamamile vermediği kanaden verilen İS 2.953 günlü kararda atindeyim. Bekir Balyemeze kararın Hukuk Usulü Bay ve Bayan Vahan Cayyan ve Terakkinin ne olduğunu müdridinliyemiyoruz Mahkemeleri Kanununun 142 nci mad evlâdları sevgili babaları ve büyukb» kim. Bizim muhitimizde Sünnılik Kararın sümulü dahillne giren desi gereğince ilânen tebligine karar baları olan Şiilik ihtilâfı olmamıştır.» diy» yaSayın muharrir geçen gfln fa madde v e fiilleri irtikâb edenleri verilmis oldugundan. yukarıda tarih ve zı yor. î Bay HAÇİK ÇAYYAN'ın zetelerde İstanbul radyosnnun rad ihbar edenlere de inhisar ve vergi numarası yazılı il&mın davah Bekir I (Manifarura komisyoncusu) Balyemeze tebli* yenne kaim olmak Beraeli zimmet asıldır. Kendi yoda icrayi sanat eden sanatkâr!a kaçakçıhklannda olduğu gibi taSni vefatını derin teessürle bili7ere keyfiyet ilân olunur. ra yüz on bin lb"a dağıtıldığı ya yin edilecek nisbet dah.lixide pr m | dirirler. Cenaze merasimi bugün 27 sine inanıyoruz. j temmuz 1955 saat 16 d« Beyoğlu Bnlıkzılıvdı. Doğrusu I°TI bu haberi o verilecek oiursa. buşiikiincien çok | pazarı Üç Horan Ermeni killsesinde kuyunca üzüldüm. Üzüntümün daha fazla mal ve s,uç meydana Küçük müftahdemler cra kılınacaktır. D O K T O R sebebi programlan beğenip be çıkabileceği gibi dedikodularırı 'Ia Cenaze Levazımatı ve Servisi maaşlannın artmasmı ğenmemekliğim değil, lstantı.1 önüne sed çekilerrl. (fa^an filânm Karabe; Celil. Tel: 42746 radyosundan istifade edememem el konulan malına bir şey yapılUtiyorlar 4 Yerime büyük müşkülâtla zamanında varabilDahiliye Mütehoumn dir. Benim gibi bir çok kimseleı madı) diyenler:n töhrreti sltında Jdim. Şakası yok... Sayın ve sevgili Reisicumhuru de bu radyoyu dinlıvememektedir kahnnaz. Çünkü !ıh'oar ecen oriHasad So No: 262 \ f \ rkfı«ı vtr * min> alacağı için 5in takibli; bımuz. ler. Emin'm ki ^ur^ıjın'jroı bir Telefon: 80480 • rakmaz ve kin*»v^ de iîeri ş e r Bizler sizin gibi babalara deHi çok yerlerinden de radyonun sesi Tirkijede o^şri hakl» yalnu gateteahe aiddir. lâf etmek düsfr.ez. mizi anlatmak istiyoruz. Bizler, u işitilememektedir. Gerek müzik Hem bu takdirde gizli mağaza v e Köye gitmemiş yazlık bahçelerden hava almak ve 16 metre • ' fak memur ve müstahderaız. Çoğu ve gerekse iöz yajri'arı yapılırken . . I yerlere girip çıkan hamal, şoför perdede hakikî SİNF.MASKOP sejTetmek icin • muz altışar, onar sene devlet tesek başka milletleıin radyo yayinlarive ar=i>acı jfibi kir.!5°;»ı ora'srda sayın İstanbullulara I ! küllerinde çalısmaktayız. 949 »ene le istanbul radyos'inun naşriyatı neler saklı bulunduğunu v e neyin sindenberi 50 lira maasla çalışmak karışmakta ve mezkflr racUo dinta idik. 954 senesi içerisinde bir ke lenemez hale gelm'îktedir. Benim nerelert saklan.liçın büenier ppk İ M I I I v* ra.vao Cumrmriveı Vl3'i r'i>lı r* re müracaat neticesinde maaslan istepim radyo daresiae ba duru çoğaiacak ve ran^'nıan fazîsla^alık I"ur« Anontm Şırket) mız 75 liraya çıkmışsa da bu hayat mıı bir defa rlahj i ahrlatman!7 ve caktır. Halkı d'işüı.e<k phlâksızBu h a dillere cleçtan olan Cajaınjlu Haikevi «<K«R NO 30/41 lar« hiı, müsa.nan* e.hlrremesı pahalıhğı karşısında çoluk çocuk dikkatini çekmenizdir. Yazlık seyahatinizi, plâjlı, cazlı, lüks Soğuksu Satılhleri bakımından b j ve b.'ro benzer idaremizi temin edemediğimizden Otelinde geçirebilirsiniz. NÂZl.Mf NAIII ve ÇO< UKI.AKı mağdur bir durumda kahyoruz, Mete Tür<l»r Maltep tedbir'erin esirgetımemesi netieeji Mürncaat: Tel: 18041. V»zı ı«ı«nnı n'ıe< a*>* »1«^ Çaremize bakılmasını dil»riz. Nigâr sokak Na. 6/3 Anyola gelebiiirler Tin.mndıvım. M B ' U J MDnui (Hüdyet mahfuzduı) Filmini görmeleritıi lavsijc • l iriz. k«ra (İmzalar) CEVAU FKHMİ BAŞKLT Kadm elbiselerine ald olanlar: Kr. remel Biçkl 500 Bicki Tacbıkatj Dikiş ve Provalar 500 Yüksek Biçki Kaidelert 250 Yapma Çiçek 250 Hocasız Şapkacılık 150 Erkeklere aid olanlar: Bicki Dersleri 500 Gomlek ve Pijamalar 300 Başliea büyük kitabcılar da bulunıır. Taşra siparisleri (Şükrü Canal Posta kutusu °73 istanbul) ad ı resine vapılmalıdır Para) Desin gftnderilen kitab'* 43 75 «0.00 Bicki Kitabları SÜKiîU CANALın SOI.DAN SAGA: 1 Cenevrede toplanarak ancak dünyada bir anlaşma havası yaratmaktan başka bir İJ yapamadan dağılanlar (çoğun. 2 BUyUk faroily* (ikl kellme). 3 Mensub olmakla lftihar ettigiroi?. millet. bir çeşid kabadayı. 4 Seslenme edatlafırfdSh, fırtınah havalarda onun iylsine kötüsüne dikkat edilmez. i Son acaib u n a t üslublarından birüe ilgili. «yanlıs» ın yarısı. 6 Dünyaya kazık kakıp kıyamete kadar kalmaklık. 7 Gündüz tabiislni eece sunisini kuHanırız. bu da gene o kuvvetin blr baska keüme ile ifadesidir. 8 Bir yabancı paraıı, terti madenden iptir. ne pahasına olursa olsun bu Wnayı yapmamak azminde. Diyan«t tşleri reisi ne ftlemdt acaba? 3ur :ji Sa'ar> , ı jöbci/ Sonradan Sğrendiğime sfirç, viranenin tahibi fcodtn ği: Kücük .bul. İrtico kd . dehlizin köşesine bir kandil uydurmuf, epeyi zamandır ve kirli eliyle yakanaın burada manatttr harabesini ziyaret eden Hristiyanlardan bti bırakmıyor. manastıra bakmakta olduğunu iddia ederek ücret almağa baslamt». Ücreti aarantiye bağlamak için viTekliflerınıx Tar: ranesini yukarıda bahsett*'im gibi. dehlizle btrlesfir1 Diyınet t^lert bir kuıum mif. Bu gizli kazanç dvv'lur ekmeğmden olnrum. korise. Bu kurı<mu organizc etmek kusuyla. Müslümanlarvn ayağtnt buralardan kesmeğe !âzım?a. Pi'nu da •nillet ve o'evlet çaltfiuormut. Beni geri çevirmesinin »ebcbi buymuf. olarak mecbursa. Öyle ise ıılıhata Müzeler sayın umum müdürlüğünden. mümkiinse yüksek Kanemeden r>?şayah<r>. beni ju hususlarda aydınlatmaıtmt rica ederim: 1 TaKurumun 'laşına tlihıyat fakSıterihî bir harabeye tasarruf tlilebilir mi? 2 Devletten sinden genc ve dinamik (fikirce) başkası bu (jibi ziyaretlerden iicret alabilir mi? 3 Hem bir profesör oturtalua. Dinijrizi tasarruj edilebUir hem de ücret ahnabilirxe, dehlizin yenilik düşmanhğı olarak gö^t'rziyareti muayyen bir iicrete muayyen saatlere bağlamp meğe çalışanların ellerinden kurkadıvcağızm yersiz korkıısu (jiderilerek, bu manasttr tarılım. Hoca efendilerimiz de: dehlizinl Hristiyan tarin merakhları gibi Miısliiman ta(Yaratan Tannnın adı il« oku) rih meraklılartnın da gezmesi sağlanamaz mt? desinler. 20 inci asnn ortasıad<ı Bu noktalarm aydmlanması için sayın gazetenizin ha'Vmız saf.;r,^ yerine gerjı: tavassutunu rica eder, saygüanmı sunarım eiendim. müslümanlığı öğrenainler. îsmet Başay 2 Bahsi geçen o siyasl te«&xYtlmaz Türk Cadderi fVo. «9 kül bu metnlekette medreaeyi Büyiikârla mi hortlatmak istiyor? Eğer öyle ise çok geç kaldılar. Girdi Ş: ı • medeniyet ve insanca vafama yolundan geriye dönücfl değiliı. < • Sualleri mütehassuına • Müvezzni sesi, yed, devriınlı. ım zin genis . c » tormalı ama... medeniyetin sesidir kütlelerine kaynastığlna inanmiî'arsa teskilâtlannı bu yold • Bugünkü ileri müzelerin özsl Biz İzmir gazete müvezzil^ri ^r »tsinler... likleri nelerdir?» Böyle bir soru oünyanın her köjtsınde olJuğu ile karşılaşt:m. Eğer mümkiinse bu soruj'u açıklamanızı saygılanm dilerim. Kâni Ş«ngül FındıklıRize CEVABDMIZ: Yusuf Kıhç, Mustaf» BitiVITKARIDAN AŞAĞIVA: 1 Blr ce5İd iikbhar yemlşi ajac! rim, İsmail Bilgiç Sakardiken (iki kelime). 2 «Vefat etm'5 yanın Türk Orman köyünolanı arayıp ele geçir!» rnanasına müden rekkeb bir emir. 3 Aimanyada bir bölge, ticaniyi ;apka giymekten kurNOTUMVZ: taran. 4 Birinin vaptığının ben7erini vapm«{a kalkışma hareket!. 5 1 Türk Orman köjrü muhtaBir sıfat takısı. aynı gün ve saatte bir anadan ve babadan dünyayı aeref rının bir gerilik unsuru olduğuna. lendiren çift. 6 Hepimizi Tanrı ona okulun kurulmasına mâni oldu»ahib oimaktan korujun. Fransada blr ğuna ihtimal vermeyiı. Kendisini ?ehlr 1 Anadolumuzda bir kasaba 8 Çok fazla beyaz beyeir (üç kel! temize çıkaran mektubu göndereoesinden ve okulu açtıracağından me). z m \m •IKIMHI» IIŞ Qr. Zivaeddin Maktav HAMZA Z. AYBERK SOGUKSU OTELİI I BEŞİKT/İ BAHCESİHDEİ 7 KAROES 7 GELİN | I w
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog