Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Ii Tsmnmz 195S ON İyinnerlik tehlikeâl BtRDAKtKAı 1955 56 ders yılında açılacak kolejler Akhisarda yılanlarla mücadele! RahaÜık çarcsi Birim çoett^u, j/arom«Ufe eftikçe, anneMİ dSver. BirtTict tokatta ağlam*, tkindsinde jeryad, Üçüncütünd* çığltk. Fakat, tecrubemvı var. «Sut» diyip dördüncüyu yaptsftnnea yumurcak, çaresiz, ağrmt M züyor, burnunu çeJdyor »e doğru bahçeye, kendi fcendint avutmağa gv&iyor. Zamlardaki zikniyet de bw olsa gerek. Aman, biran evvel bahçeye çıkalım. başka kurtuluf çaresi yok gibi! D. N. Fransada basın hürriyeti mevzunnda bir tartısma «Lâpçinden» Bir gazetecinm aynı hakaret iddiasından dolayı iki tenayiz mahkemesinden çeşicfli kararlar abnası (Gazeteciler Millî Sendika»ı) nı bir beyannamc neşrine fevketti Fransada tımarhanelerle alâkalı röportajîar yapmjj olan bir Frarunz gazetecisinin mahkum olmaaı (baam httrriyeti) etrafmda tertıçmalann tekrar siddetleBiınesüı» yol açmıstır. 1952 yılmda Alaxis Danan a t o " da bir gazeteci Fransadaki tınıarhanelerde tetkikler yapmış ve bu arada Mans tannarhanesinde gördflğü bazı yolsuzluklardan uzun boylu bahsetmişti. Röportaj serisinin baslığı da (Deli çukuru) Idiî. Bunun üzerine Mans tımarhane' sinin baştabibi. hakarete uğradığını, kecdisiae iftirada bulunulduğunu iddia etmiş ve gazeteci lle gazetesi aleyhinde tazminat davas açmıştı. Alexis Danan evvelâ suçlu görülmüş ve mahkum olmuştu. Fakat Angers Temyiz mahkemesl karan bozmuş ve sucsuz olduğunu üân etmişti. Bunu müteakıb dava tekrar Orleaos Temyiz mahkemesinde ele alurmıs ve bu defa da gazeteci ile gazete 15.000 Türk lirası para cezasma çarptırjlmışardı! Bu hidise, doğrudan doğruya basın hürriyeti ile alâkalı bulunduğundan (Gazeteciler Millî Sendikası) bir beyanname neşretmiş, bunda mahkum edilen gaaeteci Alexis Danan'ın meslek hayaündan misaDer vererek bahsetmiş ve onun iftira, hakaret kasdile yazı yazacak bir gazeteci olmadığını kaydetmiştl. Btı beyannassede. bahis mevzuu mahkeme karannın basın hürriyetini sekteye uğratacağı da belirtilmis ve denilmiştir ki: t Adalete karşı hürmetimiz olduğundan iki Temyiz mahkemesinin birbirini tutmıyan karartan hakkında mfinakasaya girişecek değiîiz. Yalnıs işaret etmek isteriz ki bu İki karar arasındaki tezad, iftira ve hakaret ile alâkalı fcanunlann vazıh olmadığmı g termektedir. Çünkü bu kanunlar, hâdiseleri tefsir hususunda hâkimlere geniş lalâhiyet vermektedir Bu da bizi tatmin etmemektedir Çünkü nihayet hâkim de bir insandır. Beyannamede, gazetecinin tımarhanelerde vukua gelen yolsuzluklan anlatmakla. efkân umumi' yeye bunlara dair malumat vermekle tamamile vazifesini ifa ettiği da tasrih olunmakta ve şöyle denilmektedir: « Gazeteci bunu yapmazsa kontrol makamlaruun sukutu veya suça iştirak karşısmda zayıflan kim müdafaa edecek?» mektnb enerre konferansmdan Londraya dönea İngiliz Istanbul, Izmir, Eskişehir ve Konyada yabancı Dış İşleri Bakanı Mac dille tedrisat yapacacak bu kolejlerle alâkalı Millan, (artık harb olmıdemiş, soğnk harbin sona çalışmalar ilerliyor erdiğinden bahsetmişti. Sayın Mac Millân. Ruslardan ne gibi garantiAnkara, 2 Ş(Telefonla) Maarif cak olan kolejlerin öğretim üyelerı ler almıştı ki, böyle konuşabili yordn? Konferans salonlannda, zi Vekâletince İstanbul, İzmir, Eski iie İngiltereden gelecektir. yafet masalan etrafında, kokteyl şehir ve Konyada tamaroen yabancı Diğer taraftan Maarif VekâleÜ, lerde Rus idarecilerile tath tatlı dille tedrisat yapmak üzere açılma Ankara ve İstanbulda Amerikan g»ru>mek kâfi bir garanti olabilir sına karar verilen kolejlerin 1955 sistemile ders yapacak birer tecr i56 ders yılında tedrisata başlaması be okulu açılmasına karar . j m : mi\ di? Saym MaoMİIlan, böyle »şın btr için yapılan çalışmalar ilerlemiş bu tir. Bu okullarda ders verecek 5ğretmenler bundan bir müddet evIvimserliğin ne kadar tehlikeli o lunmaktadır. labileceğini belki diin anlıvabilöğrendiğimize göre bu ^olejler vel Amerikaya gönderilerek bir yıl mi>tir. İngiliz muhaJefet partisin de kültür dersleri, «tarih., ,.„. Jya. süren bir kursa tâbi tutulmuşlarden bazı mebnslar kalkmışlar, yurd bügisi ve edebiyat» ürkçe o dır. Şimdi memleketimize jönmiiş mademki artık harb olımyacakmış, larak okutulacak, fen dersleri ii« olan bu öğretmenler tecrübe okuliktidann sözcüsü buna söyliyebiH ingilizce olarak verilecektir. 3u e larmda okutulacak tedris programı yornıus. öyle ise askerlik müddeti ne kolejlerin yalnız ihzarî tnıfı bu üzerinde Ankara ve İstanbulda olni ne diye 24 ayda tutuyoruz, ge lunacak ve bu sınlfa ö?,.aı.LU.ı o mak üzere iki grup halinde çalışlin bunu altı aya indiriverelira de retli yatılı ve bir test yoklamasin^ ~A'»"" '•.. Bu okullarda Amemişler. teklif yapmışlar, ısrar et tâbi turularak kabul edilecektir. rikan tedris usullerine göre yenl mişler: İstanbul ve Eskişehir kolejleriırr bir müfredat programı tatbik ediBunun iizerine hiikumet sözcü öğretmenleri Amerikadan memleke lecek ve ahnacak neticeye gör« bu liiğünü yapan bir zat Dış İşleri timize gelerek çalışmalarlna başla sistemin diğer okullara teşmil ediBakanınm Cenevreden gelir gel mışlardır. Izmir ve Konyada açıla Hp edilmemesi kararlaştmlacaktır. mer sö>lediği sözleri tekzib edercc<=ine konusmuş, soğnk harbin »ona ermediğinden bahsetmiş, bu sebeble de askerlik müddetinin in dirilemiyeceğini söylemiştir. Ceneve kunferansı sona erdiğindenberi, Batılı idarecilerin vennektc olduklan aşın iyimser demeç lerde hakikat payı nedir? Diin de Baskan Eisenhower Cenevre dönügü Vmcrikan milletine hesab vereceğird söylemiş, radyo ve televizyo.'ida konu^muş, Ruslarla ntüza* kereler hakkmda tafsitâta girismemK yalnır blr Amerikan Rus işbirliği devresinin başlamakta ol dujunu söylemiştir. Aynı zamanda Beyrut, 26 (TJIA.R.) Kahi Savunma ve Ticaret Vekille/ile töAmerikan Dış İşleri Bakanı Dulles reden gelen raporlara göre, Sovyet rüşmüstür. de. Cenevre konferansı sayesinde Bu görüstneler hakkında Mısır barb tehlikesinin ozaklaştınlnuş ©1 ler, Mısırda genİ5 bir sulh kampanyasına girişmişlerdir. Mısır ibti re&mi çevreleri, hiç bir duğundan bahsetmiştir. vermemislerdir. Fakat ö Dün tnjfilterede viıkua gelen hâ lâlinin yıldönümü merasimi için n»: göre, Sovyetler, yaroay Na«'n davet edilmiş bulunan Pravda gadisenin yano Birleşik Amerikada Moskovaya davet etmislerdlr. Buveya bn aşın iyimserliğe kapılan zetesi başyazarı Şepilofun Kahi na dair yakında bir açıklama y»diser Batılı devletlerde vukna gel rede yaptığı temaslar gözden kaç pılacaktır. Ruslar Suriyeden btr ır'veeeği ne malum! Bundan kim mamıştır. Rusyada mühim rol oy parlamento heyetini Moskovdy» ça kârlı çıkabilir? namağa başlıyan bu Sovvet gaze ğırmışlardır. Aynı tamandn tran t'nntnlraaman lAzım geten bir tecisi, Mısır Milll İstikamet v'ekili Şahı da Moskovaya davet ed'lmisnokta varsa, o da Cenevre konfe Salih Salem ile ve aynı zamanda tir. ransında Rusya Oe müzakerelere nıımımmımıımillllltl! «irişen Batılı (BüyükLer) in, konferansta bulunmıyaa bazı devlet leri de temsil etmiş obnalarıdır. Türklye, Birleşik Amerika, İngiltere re Fransa lle Atlantik Paktı dahilinde kader birligi yapmıştır. Cenevre konferansı arifesinde Atlantik Paktı azalan toplanmışlar ve Vıyana 26 (a.a.) Burada taleLondra 26 (a.a.) Donald MalRusya iie görüşmelerde «asıl bir > olan ve hayatsu Bulgar sefa ton isminde bir şahsı öldürdüğün* yo! takib edileccğinJ kararlastırmıçlardı. Batılılann ?imdl NATO rettnde tercümanlık yaparak kaza den dolayı Idama mahkum edilen konseyinl tekrar toplantıya çajh • nan Dimitri Petroff, bir Viyana Frederik Arthur Cross, dün Birnp. Cenevre konferansı hakkmda gazetesinin bildirdiğine göre, Çe mingham hapisanesinde asılmısizahat vermeleri lârun gelmez ml? :oslovakyaya kaçınlmıştır. Öğre tır. Cinayetin sebebi çok garibdir nildiğine göre, talebe, Bulgaristaına Uzun zamandarıberi ölmek isteyen, Öraer Sarai COŞAR dörnne emrini almış ve memleke fakat bu arzusunu gerçeklestirmek te dönmeği reddederek sefaretteki için intihar etmeğe bir türlu y«vazifesinden de istifa etmiştir. An naşmıyan Cross, bir cinayet işle* laşıldığır.a göre, Petroff, bir hile yip ölüme mahkum edilmeyi akile sefarete celbediîmiş ve orada lına koymuş, ve hiç tanımadığı bir kendisine uyuşturucu bir ilâc ve çahıs olan Donald Maiton'u öldürrilerek baygın hale getirildikten müştür. Katil, bu manasız cinasonra ^efaret arabasile Bratislav yetin oezasmı hayatı ile ödemiş* yaya kaçınlmıştır. tir. Yılan ısırmasuta karşı garantil ferbet satan 3 kişinin garib faaliyeti İzmir, 26 (Telefonla) Akhisar ovasınm yüanların hücumuna uğradığını ve bu arada ağzı açık olarak uyuyan bir kadının midesine bir yılanın girdiğini bildirnııştim. Öğrendiğime göre isimlerinin açıklanmasını istemiyen üç şahıs, halkı kurtarmak için Akhisar ovasmdaki yılanları toplamak özere mücadeleye girişmişlerdir. İddia ettiklerine göre bu üç • & hıa, yılan sokmalarıoa karşı serbetli imişler. Zararh, Eararsızlannı tanır, yılanların lisanlarından anlarlarmış. Hattâ yılanlarla beraber yabp kalkarlarmış. Bu meziyetlere sahib olduklaruıı ileri süren üç şahıs, yılanların kesif bulundukları yerlerde, bilhassa Nif çayı civarında araştırmalar yapmaktadjrlar. Diğer tafaftan bu üç şahıs, istiyen lere yılan sokmalarına karşı ücreti mukabilind» garantili şerbet vermektedirler. Akhisarlılar tehlike karşısmda hayatlarını enjdıiyete almak İçin buna pek fazla rağbet göstermektedirler. Şimalî Afrika Hâdiseleri (Başmakaleden devam) Kahirede Mısır Sovyet görüsmeleri Rusyadan bizc Mısır Başbakanı Nasır'ın Rusyaya dâvet edildiği bUdiriliyor tarist mi geliyor? Rodosta bıtişar eden bir gazete, bir Rus turist gemisinin Türkiyeyi ziyaret edeceğini yaayor Rodos, 26 (T.H.A.) Bı.da çıkan bir gazetenin verdiği haber:ere göre, bir Rus turist gemisi ile Tft.kiyeye bir ziyaret yapmak Tiakj»dile 300 e yakın Rus turisii İstanbula gideceklerdir. Turistlirın bilâhare, Yunan adalarına ve Yunanistana geçecekleri kaydedilmîktedırGazete, bu ayaretlerin, Sovyet Turizm Vekâleti tarafındaa hdz;rlandığıru ve son zamanlardaki Sovyet poliükası ile ilgili olduğunu yarmaktadır. Viyanada kızıllar bir Son yılların en garib cinayefini işliyen Bolgarı nasıl kaçırdılar? kalil asıldı Bu adamlar son hâdiselerde derecede himaye edilmed'klerlnden şikâyetcidirler. Bunnn netıcesi oîarak onlar da gizli cemiyetler kurmnşlar ve yerli tecaviiîlerine mukabeleye başlamışlardır. Böyle olunca işin vahameti artnuştır. Halk yer yer birbirini oldürmeğe, mahallelerini ve evlerini yakmağa başlamıştır. ¥*ni dava bir Fransa hükumeti ve yerli mücadelesinden çıkmış, şimdi Fransız Yerli muharebesi haline gelmiştir. Bn halile Şimal Afrika Aavasınm kolay halledileceğinl zannetnıek hatadrr. Bfaam tahminimize göre Fransa hükumetini. hattâ kendi halkma karşı zayıf düşürebilecek tehlikeli durum ancak başlamı; buinnnyor. Bütün elemanlar etimizde olnMdığından işin nasıl halledileceğiri kesrlrmek kabil değilse de Afrik«da bandan sonra Fransa hükumetinın kararlannı dfaılemiyecek unsurlann yalnız yerliler olmadığını, Alrikalı Fransızlarm da artık keadierinl bâdireye atmıs olduklar.nı düşiinerek bu güzel nemlekette pek yakında siikunet teesaüs edemlyeceğini; ve bandan sonra Fransanın Afrika İşlerini yalnız metropolden idare edemiyeceğinl, oradaki Fransızların da muajyen bir nisbette ftkrini almağa merbnr kalacağmı. hattâ belki de tdareyi bfiytik nisbette yerli Fransızlara bırakacaeını fcnt» oimiT Belediyetttizin Floryadaki evlerinde kimler oturuyor? Belediye mensubini için yapbnlan evlerde oturanlar arasında sosyetenin meşhur sinıalan ile şarkıcılar da var istanbul Belediyesi tarafından Floryada inşa edilen ve münhasıran Belediye mensublarına tahsisi kararlaşan sayfiye evlerinde, uzun müddettenberi kimlerin ikamet ettigini inceledik. Kimlerin ikamet ettigini bfldirmeden önce, evlerin ne şekilde kiralandığıaı anlatmanın doğru olacağını zannediyoruz. Hazırlanan yönetmeliğe göre. plâj evîerinm yılın birinci ve altınaylan arasında Belediye Başkan lığına istida ile müracaatte bulunan ve Belediye ile ilgili zevata tahsisi icab etmektedir. Bu yılın altıncı ayına kadar Flor yadaki Belediye evlerini kiralamak üzere, başkankğa 282 müracaat vapılmışbr. Yetkili makam bunlardan 144 ünün bu evlerde ikametinin münasib olacağını kabul ve diğerlerini reddetmiştir. 144 müracaat sahibi üç grupa ay nlarak, ikamet tarihleri peşinen tesbit edilmiştir. Birinci grupa dahil olan zevat, haziran tarihinden ıtibaren Floraya yerleşmişlerdir. Bunlar, tahiye tarihleri gelip geçtiği halde, lâlâ Belediyenin Floryadaki evlerinde ikamet etmektedirler. Ve birinci grupa dahil edilerek kendilerine ev tahsis edilenler arasında, meselâ İstanbulun şık ve zarif hanımlarmdan Fatma Tatari, Şarkıcı Şükran Ozer ve Belediye ile uzak, yakın hiç bir ilgisi bulunmadığını bildiğimiz bir kısım zevat bulunmaktadlr. Buna mukabil, Belediyenin küçük memurlanndan hiç kimse Flor ya evlerinde 24 saat için olsun ikamet müsaadesi istihsal edememiştir. Dün, Vali Gökaydan. bu durum karşısında ne düşündügünü sorduk Şunları söyledi: « Takdir edersini? ki. şu çünlerde bu nr;esele ile meşgul olamamaktayıra. Belediyenin Floryadaki Plâj evlennin tahsis işini. rei« muavinlerinden V»irine verdim Fokat •şikâvet mevzularını halletmeye ça Uşacağım.» Mütevazi gelirli Belediye mensublarına tahsisi icab eden Florya evlerinde. halü vakti verinde ve şehrimizin istediği semtinde yazlık k'ralavabilecek kudrette bir kısım zevatın ikamette ısrar etmesi, iyi karşılanmamaktadır. Bilhassa, istanbul Belediyesi ile hiç bir alâkalan olmadığı şüphe gö türmiyen kimselerin müracaatlerinin nasıl kabul edildiğine hayret olunmaktadır. Kâzım KtP Nafıa Vekili Amerikadan dönüyor Kemal Zeytinoğiu. mathıb yardım eWe edildiği takdirtle Tiirkiyenin 10 yilda nisbeten gelişmiş bir memleket olacağıru söyledi İzmirde tfefiıte arıyanlar coğaldı! îzmir, 26. (Telefonla) Esad Ke leş isminde bir şahıs izmirde Bozyaka da Veni cami karşısında evin bulunduğu sahada bir definenın mevcudiyetini ileri sürerek burada kazı yapsbilmesi için vilâyetten mü saade istemiştir. Ancak evin sahiıi izin vermediğinden kendisine vi îâyetçe menfî cevab verilmiştir. Keleş burada İyonlardan kalma mühim miktarda altın para ve kıymetli mücevherat gömülü olduğunu iddia etmektedir. Aynca Şemikler köjTİnun Ahır Ku>nı mıntakasında bir definenin sakh olduğbnu ileri süren Said Diz dar"a da araştırmalar yapabilmesi için vilâyetçe ruhsat verilmiştir. Dizdar 20 amele ile hafriyata baş lamıştır. Toros Ekspresi tünelde kaldı Adana, 26 (Telefonla) Haydarpaşadan gelmekte olan Toros ekspresi bugün Toros tünellerini geçmekte iken lokomotif birden ârtza yapmış ve katar tünelin içinde kalrnışür. Tünelde tıkanan kesif duman. yolculardan bir çoğunun bayılmasına sebeb olmuş; yolcular ancak tünelin yan bacalarından dışarı çıkanlmak suretile kurtarılmışlardır. Ekspres 1 saat 45 dakika tünelde kaHıktan sonra Hacıkın istasyonundan celbedilen bir lokomotife bağlanmak suretile tünelden çıkarılmıştır. NewYork. 26 (AP) Bir müd detten beri burada yapmakta olduğu tetkikleri ve temaslan sona erdiren Türkiye Nafia Vekili Kemal Zeytinoğlu bu akşam uçakla Lond raya hareket etmiştir. Zeytinoğlu iki gün Londrada kalacak ve oradan Türkiyeye dönecektır. Keraal Zeytinoğlu hareketinden önce yaptığı basın toplantısmda de miştir ki: Matlup yardıml elde etmemiı ha linde. Türkıyenin 10 yılda nisbeten geüşmiş bit memleket haline gelmemesine ve dolayısile batı demok rasisinın daha kuvvetli bir müttefiki olmamasma her hangi bir sebeb yoktur. Tiirkiyenin, mümkün olan süratle kalkınıp gelişmesi Bir leşik Amer kanın da menfaati ikti Zeytınoğlu. Amerikan idarecileri le iktisadî ^e teknik yardım konula rını görüştüğünü, müzakerelerin muntazaman inkişaf ett.ğini ve Tür kiveve Amerikan yardıml teşmili bahsınde müsait bir hava mevcud o.daaunu söylemiş fakat bu husus ta raffilâta gir şmemiştir. Baksn. Amerikayı ziyareti sırabırcok hususî sınaî firma ile a^ ettigini. bu grupların Türkiyeye hususi sermaye yatırımları yapnak :mkân ve ihtimallerile ya kincian ilgüendiklerini söylemiştir. Zeytinoğlu, Westinghouse ve Re mington Rand gibi ileri gelen Ame rikan firmslannın şimdiden bu alan da teşebbusleregeçtiklerini de belirt miştir. Bakan. Türkiyede şimdiye kadar A merikan teknik yardımından bilhas sa yol ve sulama tesisleri inşasında istifade ed ldiğini, söylemiş ve de mistir ki: • Daha diğer birçok alanlarda da Amerikan metodlannın tatbikinden faydalanabileceğiraize bu tedkik se yahatimir sırasaıda kanl oldum.» Ze% tinoğlu. bu konuda Petrol tasfiyesi. gıda mBddelerjpüı istihsal ve muhpfazası işlerini zîkretnıiştir. AntaJya, 26 (Telefonla) Antalya Orman Başmüdürlüğü tarahndan verilen malumata göre Gebiz mıntakası Kırbaş mevkünde dün gece 22 yerden ateş verilmek suretile cıkanlan büyük orman yan gını bugün bir âfet halinde devam edip, gittikçe sahasmı genişletirken bu mevsimde eşine ender rastlanır bir tabıat hâdisesi dolayısile sönmüştür. Saat 11 e doğru Antalyaya, kış mevsimi yağmurlarma taş çıkartacak şiddette düşen ve zaman zaman da doluya inkılâb eden yağmurlar mezkur yangını söndürmüş olduğu gibi şehir sokaklannda da seller meydana getirmiş ve bu arada Aıabsuyu ve diğer plâjlara yazlığa gitm'ş olan bazı Antalyalılar penşan bir hale dü«müs!erdir. Orman yangınını Kuçfikkoy söndüren şiddetli cinavetile alâkalı yağmurlar bir toplantı Küçükköy cinayeti ile alâkalı top lantı dün Eyüb adliyesinde Eyüb müadeiumumîsinin başkanlıg] altında yapılmıştır. Saat 10 dan 14 e kadar fasılasız olarak devam eden bu toplantı sırasında İstanbul Ünıversitesi Hukuk Fakültesi ceza doçenti Naci Şensöz ilo bir trafik mühendisi, Ikin ci Şube Müdürü, cinayet masası tefi Vedad Sokollu, iki jandarma bınbaşısı ve Eyüb jandarma böiük komutanı hazır bulunmuşlardır. Oğrendiğimze göre, Eyüb Müddeiumumîsi. 56 gün devam eden tahkikatını uzun uzun anlataış, dos yadaki ifadelerin bir kısmını okuduktan sonra şoför Nuri Tahirlerin iki kişi tarafından katledild'.ğine kanaat getirdiğini, cinayetin bıcakla işlediğini tesbit ettigini. ifadesi alınanlardan ik; kişinin kadın yüzünden bu cinayeti işlediklerini. fa kat elde kuvvetli delıl bulunmadiğmdan bu iki kişiyi sorgu hâktmine sevkedemedipini sövlemiştir Bu izahattan sonra fikir ve kanaatleri sorulan mütehassıslar, bu şartlar altmda bu iki kişinin mahkemeye sevkedilmesinin doğru olamıyacağını, ileride delil kifayetsizliğinden beraet etmelerinin kuvvetle muhtemel bulunduğunu söylemişlerdir. Eyüb Müddeiumumîsi. topiantıda hazır bulunanların fikirlerine hürmeti olduğunu, katilleri meydana çıkartmak için çalışmasına aynı hızla ve fasılasız bir şekilde devam edeceğini bildirmiş, kendilerine ayn ayn teşekkür ptmistir. aç gündür, görünmedl diye merak ediyordtun. Dün bir mektab aldım. «Ârizai âdzanemdirHavalann ıttıradsiz gitmesl yüzünden bir kaç gündür üzerraiz* âfiyet keyfimi bozdum. Şiddetll hararet ve ispazmozla esiri firaş oldum. Bu sebeble ziyareti âlinize gelemedun. Kusurumun affını rica ederim. Bugün biraz ateşim duştügü cihetle şu ârizamı takdim edebildim. Aman Beyefendi hazretleri. Gazetecüik mesleği ip cambazhğına benzer. Maazallah muvazeneyi kaybetmeğe gelımez. Eskilerin dediği gibi suya sabuna, hattâ şekere kahveye dokunmam*ğa dikkat buyurmamzı istirham •derim. Bendenize gelince; rahatsızlığım müstesna. hamdolsun iyiyim. Six efendimize duada kusur etmemekteyim. Son defa teşerrüfümde uykusuzluktan şikâyet buyurduğunuzu habrhyarak, bizim karakaplı kitabt tetkik ettim. Sarhoş Sultan Selim devrinde yazılmış olan cFasâfisül ukalâ» nam eserde şöyle yazılıdır: «Her kimin uykusu kaça; şu kelimao yüzer defa tekrar ede. cŞu tesbihi imamelemeli mi? Imamelememeli mi?» ve «Kırk küp kırklnın kulpu kınk küp» ve eğer bu dahi tesir etmpdi, İstanbuldaki selâtin camii şerifleri kırk defa saymalı... O ciahi tesir etmeyip gaflet basmazsa İstanbul hamamlannı kırk defa tesmiye etmeli. O dahi tesir etmezse bir ceride ahp başmakaleleri okumah. Tesiri mücerrebdir.» Bâki selâmette daim olunuz efendim hazretleri. Köleniz: Lâpçin Nuri.» Mektubun içinden, bir kitabdaa kefîlmiş şu fıkra çıktı: cHoca merhum komşusundan âriyet tencere almış. Kullanıp iade ederken beraberce bir de küçük sahan vermiş Komşusu: Nedir bu sahaa? diye sorcukta: Sizin tencere gebe imiş Bu sahanı doğurdu. Tabiî tencerenın d5lü de size aid olduğundan getirdim, der... Komsu teçekkür edip alır. Bir kaç gün sonra Hoca. bu sefer komsunun büyük çamasır kpzanmı alır. Aradan hayli zarran geçtiği halde kazanın iaöe edilmedişini gören komşu. Hocava başvurup: Bizim kazanın ışi bittivce alayım. der. Hoca başını sallıyarak: Vallahi kardeşim Sizin kazan vefat etti. deyince: Am»n Hocam! Hiç kazan vefat eder mi"' Ya tencerenin doğurduğuna inanırsın da kazanın ölmpsine neden inanmazsın. cpvabını verir » Bu fıkra hizim de. herke^in de iM»l""ımııdur. Ama I^nrinin ıı fıkravı kesin mpktııha nıı anlamak miimbiin olamadı tlk «ormak üzere buraya derceyledik. B FTI KK M.T.T.B. nin Pa^rikhaneye dair bir açıklaması Son günlerde Kıbns mevzuunda J.T.T.B. tarafından bütün Türk gençliği adma hareket edildiği iddiasile yapılan bir takım beyanat ve tavzihler karşısında Türklye Millî Talebe Federasyonu şu açıklamayı yapmıştır: 1 Kıbns mevzuunda Türk genç iği uyanık olarak ve hassasiyetle urumu takib etmektedir. 2 Ortodoks kilisesi ve Patrik Athenagoras'ın bu mevzuda fikrini açıklaması faydadan uzak değil» îe, susmakta ısrar eden bu teşekkülün fikirleri bizce fazla önemll değildir. 3 M. T. T. B. nin Patriği, fikini açıklamağa davetini ve bilâha re bir tavzih neeşrederek hareketinin asırf gençlik hissiyatımn» neticesi olduğunu açıklamasını genç •iğin hakikî temsilcileri olarak tasdb etraediğimizi umumî efkâra luyururuz. Papaz ahtt! Altha (Florida) 26 (A.P.) 75 yaşmda bir papaz, kilisede. imanının kuvvetinden dolayı yılan zehirinin kendisine tesir edemiyeceğini iddia ederek halkm önünde bir yılana kendisini sok'.urmuş, fakat biraz sonra cansız yere yı* kılmıştır. Polis, papazm intihar kasdile bu numarayı vapbğı k'naatindedir. 24 saatte tecavüz iddiası Dün üç tecavüz iddiası adliyeye intikal etmiştir. Bunlardan biri 8 yhk bir polis memuru hakkmdaır. İddia edildiğine göre, Eyüb Emliyet Âmirliği kadrosunda vazfe ören Ahmed Yorulmaz isminde bir Jolis memuru, iki kadın tarafından :enciisine teslim edilen (N.) ismine 15 yaşmda bir kızı bir hafts adar vanında ahkoymuştur. Bullaristan göçmenlerinden olan ve ürkçe konuşmasmı bilmiyen (N.) )ir hafta polisin gösterdiği evde almıştır. (N.) nin dayısının mahalli zataya vâki olan şikâyeti üzerine îolis Ahmed yakalanmış ve 15 f'ndak: kız vanından ahnmıçtlr Derhal vekâlet emrine aiınan Ah ed hakkında idarî cepheden yapı!an tahkikat ikmal edilmiş ve tah:ikat dosyası dün müddeiumumüie sevkedilmiştir. Müddeiumumîlik erek polis memuru, gerek.se (N.) • kendisine veren iki göçmen kai n hakkmda takibat yapmaktadır. Evvelki gece Burgaz adasında da üretkârane bir hâdise daha cerean etmiştir. Hikmet Büyük ismin!e 19 yaşmda bir genc, geceyansı evdiği kızın odasına pencereden girerek teca\üze kalkışmışsa da, kı :n feryadı üzerine yakalanmıştır. Dün adliyeye verilen mütecaviz. üncü ağırceza mahkemesi taraindan tevkif edilerek cezaevine önderilmiştir. Üçüncü tecavüz hâdisesi evvelki ;ece Beyoğlunda barlardan birinde >aşlamiş. otellerden birinde sona rmiştir Mehm»rl ^minde bir ücar, evvelki gece Beyoğlunda Asahmesciddeki barlar^an oirine gitmiş ve burada tanışfağJ 17 yajıaaki bir kızla anlaşarak berab»nde götürmüştür. Otellerden birine giden Mdurncd ddii. edildiğine göre, kızın Kfcrni izale etmiştir. Bu hâdise de z«*taa ve müddeiumumuiğe intikal etiştir. Aynca bar sahibi ha'skındî a adlî takibat yapılmaktaiır. Siyaset âletnînde salâh ve dünya piyasası İonktörünü takib eden Ticaret Odası uzmanlarmın belirttiklerine şöre mületlerarası siyasî müna* sebstlerde müşahede edilen nisbî salâh, dünya piyasasında istikrar ve müsbet tesirler icra etmiştir. Fakat buna rağmen harb sanayiinde kullanılan bilumum maddelerde hafif vükseliş devam etmektedir. Buna sebeb olarak Almanyanın silâhlanma hazırlıkları ve Demir Perde gerisinde yapılan satışlar zikredilmektedir. Bakır sıkmtısuu önlemek için Birleşik Devletler stok mübayaasını durdurmuştur. Buna mukabil kurşun ve çinko stoklannm arttırılmasına devam edilmektedir. Siyasî durumun yumuşamağa yüz tutması neticesi, diğer maddelere talebler azald:ğı takdirde; fiatîarda panik husule gelebilsceği belirtilmektedir. Milletlerarası buğday piyasası, Amerikanın destekleme fiatı hakkında önümüzdeki günlerde vereceği karara intizar etmektedir. Bildirildiğine göre. Amerikan hükumeti, 955 rekoltesinden sonra vürürlükte bulunan fiattan <?fel7 buçuk nisbetinde tenzil etmek ni" vetindedir. Aynca Birleşik Devletlerin bazı maddelerde gümrük ithal resmini indirdiği öğrenilmiştir. Bir polis memunı, bir genc re İntizar hilâfuıa harb sanayiinde kullanılan tnaddelerde hafif bir tüccar hakkında takibata yükseliş devam ediyor başlandı Dünya ve memleketimiz kon Akhisarda küçuk bir hırsızın marif eti Akhisar, 26 (TJÎ.A.) tçemizde bir mağazada çahşmakta olan 15 yaşındald bir çocuk, daima üzerinde küllivetli miktarda para bu lunduran patronunu yeni bir metodla soymuştur. Çocuk, Akhisar mezarhğındaki bir mezardan geceleyin aldığı bir avuç toprağı öğle uykusuna yatan patronunun üst<üne serperek üzerin de bulunan paralan ve altm saati almış ve kaçmıştır. Soyulduktan sonra bir buçuk saat müddetle uyuyakalan dükkân sahibi, durumu polise bildirmiş ve kü çük hırsız yakalanmıştır. Çocuk, kendisin: yakalıyan poüslere: «Patronu sojinak gayet kolay oldu, zira üzerine serptiğim mezar toprağı onu tıpkı bir ölü gibi hissiz bir hale getirmiştir') demiştir. Ankara, 26 (Telefonla) 1955 genel nüfus sayımı 23 ekim pazar günü yapılacaktır. Sayımda vraliler kaymakamlar ve sayım komitelerinin çalışmalarlna aid talimatname ile sayım ve kontrol memurlarının çalışmalarlna aid talimatname bu gün neşredilmiş ve aynca valıliklere de tamim edilmiştir. Niifus sayımı hazırlıkları Toprak Mahsulleri Ofisinin Pakistan muhtac çocuklanna teberruu İzmirde iki cinayet işlendi İzmir, 26 (Telefonla) Son 20 saat zarfmda İzmirde iki cinayet islenmlş ve bir kadm üe bir erkek öldürühnüştür. Birincisi dün aksam Kızılçulluda vuku bulmuş ve Emin Altıncan isminde bir şahıs, kendisine hiyanet eden 10 senelik karısı Reşideyi 4 yerinden bıçaklıyarak öldürmustür. tkindsi, btıgün öğleden sonra Ku yumeular çarsı«nda vuku bulmuş ve Vedad Kalf» isimli bir şahu, damadının kardeşi Rüstü Şengel ta rafından öldürülmüçtür. Cinayeü müteakıb katil Rüstu firar etmiş ve ÎU ana kadar vakalanamamışhr. Hâ disey» allevl bir anlasmazlığın sebebiyet verdiği söylenmektedir. Ankara, 26 (Telefonla) 1952 yılında Pakistan ciddf bir yiyecek sıkıntısile karşılaştığı zaman Türkiyeden 100 bin ton buğday satın almış ve buğday bedelinin bakiyesi olan 2040 Türk lirası, Türkiye nez dindeki Pakistan Büyük Elçiliği larafından Toprak Mahsulleri Ofisıne tediye edilmişti. Haber aldığımıza göre, Toprak Mahsulleri Ofisi, Pakistandakı mül teci ve muhtac çocuklara verilmek üzere bu miktarı Büyük Elçiük hesabma bankaya yatlrmıştır. Pakistan hükumeti, bu mtinasebetle gönderdiği mesajla bu karanndan dolayı Ofisi takdir ettiğni bildirmiş tir. İki kamyon çarpıştı; 11 yâralı var Acîana, 26 (Telefonla) Y«ni İnga edilmekte olan çiın«nte fabrikssında çahşan işçileri taşıyan servİ3 karnyonu bu akşam, aksi istikametten gelmekte ola, . ıan 63 p'âkalı bir kamyonla çarpiînuşttı. Ser\is kamyonundaki '•"" :rde» 11 i yaralanmıştır Bunlardan içünün yarası ağırdır Düzcede kan gütme yüzünden cinayet Düzce 26 (TJîA 1 Kazamızda kan gütme yüzünden bir cinayet işlenmiş, Esad Üzd«n adında bir genç sabahleytn kasabaya gelirken meçhul bir şahıs tarafından mavzerle başından vurulmuştur. Hâdiseyi müteakıb firar eden katil aranmaktadır. Esad ÜzdenİB eski bir kan davası yüzünden oldürüldüğü anlaşılmaktadır. İzmir, 26 (Telefonla) İçinde 10 Brezilyalı milyoner bulunan (Ariane) isimli bir yat bu sabah Pireden İzmir limanına gelmiştir. Milyonerler, yatı Kostarikadan ki ralamışlardır. 10 Brezilyah milyoner îzmir ve havalisinin görülmeğe değer yerlerini eezmektedirler. Rio De Janeiro'dan hareket ederek dünya turuna çıkmış olan ve Türk Brezilya ve Kostarika bayraklarını taşıyan milyonerler yatı, îstanbul Fırıncılar İşverenîer yarın sabah İstanbul limanına müSendikası. ekmek fiatlarının 35 ku *eveccihen buradan aynlacaktır. ruşa çıkanlmasını veyahut un fiat lannın Indirilmesini istemektedir. Sendika bu hususta Belediye iktiD. Beyazıd 26 (Hususî) Dün sat müdürlüğü ile temas halindedir. gece saat 24 sıralannda Abdullah Diğer taraftan, şehrimiz fınnlarm nammda bir şahıs, yanında iki arda yapılan ekmekler için, iki ay ev kadaşı olduğu halde İrana likör vel ortaya atılan fenni maya usulü kaçırmak üzere hududu geçerlerne aid etüdler bir aydan beri devam ken gümrük muhafaza devriyeleri etüği halde, kat'i bir netice elde edi tarafmdan görülmüş ve durmaları lememiştir. emredilmiştir Bu emre riayet etFırıncılar. resmî teklif olan fennî miven kaçakçılar, üzerine ateş a çılmış ve Abdullah ağır surette ya maya için 25 gram eksiltmeyi kâfi ralanmış, diğerleri de karanlıktan görmemektedir. Iddiaya göre, fenbilistifade likörleri bırakarak kaç nî mayanın yüklediği külfet. ekmek mıslardır. Yaralı, Ağn memleket başına iki kuruş tutmaktadır ve bu hastanesine sevkedilmiş ve kırk nun için de veznin 50 veya 60 gram şişe iikör müsadere edilmiştir. Tah azaltılması icab etmektedir. Aynca, ekmekçiler tatbik edile kikata Sa'dhk elkoymuştur. cek maya usulünden fermantasyon NATO tnemleketleri esasmj kabul etraekte, direit maya UBUİünü uygun görmektedirler. Bu öğrenci teşckkülleri nun içi» de sebeb olarak; fermantas Paris 26 (a.a.) NATO memle yon usulünde maya ve hamur un ketleri öğrenci ve genclik teşek tahammür etmesi icabettiğini böyle külleri temsilcileri 26 temmuzdan ce ayrı ayn zaman kaybolacağı için 29 temmuza kadar. Atlantik teş randımanın düsük olacağıru ve şekilâtının merkezi olan Chaillot Sa" hirde ekmek buhranı çıkacağını irayında toplanacakür. leri sürmektedirler. Srezîlyah lOmllyoner İzmire geldi Fırmcılar da zam talebinde bulundular Uçak acentalan Snünde bekleşen hacı namzedleri Beyoğlunda bazı uçak acentalan ve nakliyat şirketleri önünde son giinlerde bir kısım vatsndaşlann heybeleri, sepetleri, yatak denklerile kaldırımiarda bekleştigi aöriilmektedir. Öğrendiğimize göre bunar, döviz tahsisleri çıkmadığı halde ucak acentalan tarafmdan şehrimize davet edilmşlerdir. Bilindiği gibi, Denizcilk Bankasının ve ar matörlerin hac seferleıinden vazfeç meleri üzerine hao namzedîeri hava yolunu *htiyar etmek zorunda kal mıslardır. îr*n* Vıknr kacakçılığı Izmir: 26 (a.a.) Izmir tşçi Mes ken kooperatifi tarafmdan yaptın Ian 100 işçi evi 28/7/1955 perşembe günü saat 16 da 4 üncü noter tmzu runda $antiye mahallmde çekilecek kura Ue ortaklara dağıtılacakür. tzmirde 100 işçi evi yann tevzi edüfyor Hicaza bir sıhhat ekipi yolladık! Ankara: 26 (a.a ) Bu sene haç ferizesini ifa etmek üzere hieaza jiden vatandaşlarırruzın mahaîlinde ılhhî durumlarile alâl^aianmak üze • kızılay umumî merkezi üc müte e Bayann kabulleri lassıs doktoru lüzumlu ilâçlarla Reisicumhur Celâl Bayar dün Florya köşkünde Bonn Büyük El birlikte tayyare ile Hicaza gönder çimiz Suad Hayri Ürgüplü ve Tok miştir. yo Büyük Elçimiz Izzet Aksaluru kabul etmiş ve öğle yemeğme a Sivasta NATO »ulh yolu lıkoymuştur. sergisi açıldı Sıva» 2 (aa.) Şehrimlzda. NATO Sulhyolu sergisi, bugün saat 10.30 da açılmıştır. Merasimde valî, mülkî ve askeri îrkân ile kalabahk. bir halk topluuğu nuiz bulunmuştur. Vali. NATO'nun şayesini gelirten bir konuşma ile sergiyi açaıiftır.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog