Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

CUMni'KIVET 1 I Metronun sondaj çalışmaları bitti Alâkadarlar, Belediye i l e anlaşmaya varıldıktan sonra inşaaiın 3 . 4 senede »öylüyorlar ikmal edilebileceğini •• •• G U U n E V zu L A R I Ticaret Borsasında durgunluk Banka kredilerinin tahdidi rivayeti ve bazı knrarlar neticed tiiccar temkinü hareket edijor .1. ABAHTAN ABAHA «* Cakaperveran efendilerimiz aktfle, leyyah celbeder zannile, Yıldu Sarayın da bir kumarhane açnustık. Seyyah gelmedi, bizim kumarbazlar üşüştü. O tarihe kadar kumar iptilâsı olmıyanların da ahlâkı bozuldu. Hanümanlar söndfi. Bunun fizerine AtatUrk cennetmekân: Basın, kapayın {uraanu! diye emretmişti. Teşbihte hata olrnaz. Şimdi de, gelen seyyahlarm ihÜyacnn karşılasın diye bazı ekstra ekstra oteller açmak ve bazılannı ecnebilerin deşteği ile açtrrmak yolunu tutruk. Tabiî buradan hâsıl olma kârlar, ecnebilere yağlı parçaiar halinde düşecektir. Bunlardan blrine yerlilerimizin öyle bir maddi ve matıevi rağbetl görüldü kt, doğrusu mahçub düşraemck elde değil. Ev sahibi ba;köseye buyurmn; da misafir pene açıkta kalmıs gibi bir durum. Pahalı daireleri bizim agavat tutnıak yanşındaymış» Otomobil markası yansına kalkısanlar otel dairesi bahsinde de kendilerine yeni bir 7emin bulmuş oldular. Nitekim bir İzmirD tüccar, ille Hiltonda yaz mevsimini geçirmek üzere pılısmı pırtısını toplayıp sökün etmiş. Emclindc muvaffak olamayınca da, «aşağısı bana kurtarmaz? Millî «eviyelerdeki otel ler bana göre değildir!» eibisine küsmüs, gerisin geri dönmüş. Dikkate dejer taraf, Hilton otelinin mümpssilleri, İzmirli taciri şöyle blr »üzmüşler: Kılığına dotayısfle sbd kabul edemeyiz! demisler. Bu, biraz da «tipinizi beğenmedik!» mânasına değildir elbette Ve elbette: «Amerikada bazı rengi bozuklar muayyen otellere alın» mazlar. Burada da aynı kaideyi vavaş vavaj tatbika giriseceğiz. Muayyen ırktan olanlan alıp muayyen irktan olanlan almıyacağız!» mânasına da defildir. O kadanna cilr'et edemezler. Olsa olsa, dedikleri jrlMdlr. Yanl birim tiiccann kıiıçını beğenmemisİPrdîr. Samimiyetlerine inanmak zorundayız. Buna karsılık tzmlrll tüccar, 6fkelenmls: Vahu! Benlm sirtundakl elblse 500 liralık fngriliz kuponundan yapılmıştır. Bavullanm da o kiymette eiblselerle doludur? demls. Demiş ama, söktiirememis™ Kendisirri reddederken. Amerlknh ldnre<iler söyle düsUnmüa olacaklar: Bfı senl asil onrnı Içln ndâcdryornz ym Sen aıktntıda bir miiletin evladısın. Şahran ,fea^a »Ile olsan beş yüz ı#ralık kuponn kuHanman »efahertir. Sonra Yıldız kumarhanesini sefahete tesvikle Itham ertîkleri gibl bizim oteli de ederler. Onun için normal kılıjbnızla normal otellerde orurun Bu telmihi anlayrp kötüye yormamalıyız. Bütün turist «ehirlerinde yerliiere müşkülât çıkanlan ve ecnebllrre maMus müess«"seler vardır. Nite kim Montekarlo kumarhanesine de yerlileri bırakmazlar. Bu, onlan tahkir mânasına değildir. Onun lefn: BovnnbaŞı takma mecburiyetini bile w buimalıyız. Keski İnciliz hâkrmlerinin perukası tarzında tnvaletieri Biwhırrl kilsalar. Sarnv te^rifatina tfibi hıt salar ve Hilton'un liiks dairelerl Mrim cskaperveran efendilerimiı le detil de haklkt ihflvae Mhibl ecnebilerle dolup taşsa... stanbulda toplanmak üıere bulunan üç mühim kongre HALİS ÖZCÜ tılabiîeceklerdir. Her heyetin b a s kanı. alfabe sırasma göre bir tebliğ yayacaKtır. Bu tebliğler öye birliklerın mensub oldukları memleketlerde 19541955 ders yılmda cereyan eden en önemli maarif olaylarını belirteceklerd.r. Tebliğler bittikten sonra gündemdeki konuların incelenmesine ve münakaşasına başlanacaktır. Dünya ilk okul öğretmen birlikleri federasyonu ile orta öğrelım öğretmen leri federosyonu kongrelerini 30 temmuz cumartesi günü sona erdireceklerdir. Aynı günün gecesı saat 2030 da Dünya Öğretim Meslekî Teşekkülleri Konfederasyonunun kongresi açılacaktır. Dünya Öğretim Meslekî Teşekkülleri Konfedereyonu 1 ağustos 1952 de Daniraarkada, Kopenhagda, Dünya İlkokul Öğretmen Birlikleri Federasyonu. Dünya Orta öğretim Öğretmenleri Federasyonu ve D ü n ya Öğretim Meslekî Teşkilâtı (WOTP) nın birlesmelerile ortaya çıkmıştır Bu sonuncu konfe r J erasyon kurulduktan sonra faaliyetine son vermiştir. Dünya Öğrefm Me lekî Teşekkül leri Konfederasyonu (WCOTP) da kendisini meydana getiren federasyonlar gibi hic bir suretle siyasetle uğraşmaz. Sadece eğitim yolu lle milletleri birbirlerne yaklaştırmak, eğitim ve öğretim metodlarinı gelistirmek gayesile gayret sarfeder Okul dünyası üzerinde zaman zaman rötuşlar yapılması. bu dünyanın cocukluk v e genclik psikolojisine göre ayarlanması için çalışır Öğretmenler n maddt, manevî menfaatler gibi, haklarını korur, savunur. Dünya öğretim Meslekî Teşekkül leri Konfederasyonunun bu seneki kongresinde. bu tesekkiile üye bulunan memleketlerde öğretmen lik mesleğinde jon beş yıl içinde kayderlilen gelismeler, halen düzelmesı ?ereken en önemli hususlar, öğre:menlik mesleŞi"in eel ^'iri'Tsi eayesile almrrası ieab eden muessir tedbirler üzetinde durulacak'u Bütün bur.Hr^an da ama,nac?s gibi Dünva ÖSTetmenük Aîeslokî îekkülleri Konferlerasyonunun 20 temmus 4 pğustos ?ür>leri ara•îinda vapacpÜT! ücOnrö kongf^t'uri gjünrieml oldukçâ yüklüdür ve cok Snemli konutârı ; htlva etmekledlr Bu konuların her rörtü sGMeklif tfcirîeT^en 'am«mile u^ak ve Sırf objektif bir görüşle ele îlıntna'arı. modern podagoji anlayışı :'e lnrelenmpleri, değerlendirili'^' <ıruridir Ancak v e ^ac^ece bu yoHan yüründüğü, bu şekilde hareket edii d *j takdirde bu ve bu ceşid > lerden beklenea neticeler elde * lebilirler. 28 temmuz ile 4 ağustos arasında. *********** Yazan: Dr. ******* Banka kredılerinın tahdid edi İstanbulda, Galatasaray lisesınde üç leceği hususunda pıyasada dolaşan kongre yapılacaktır. Bu kongreler Şışli ıie Bevazid arasmda yaptî lirse; metro treclerı Halıci bir .00 şayıalar ve bankslsrm müştereken bizim içm büyük bir önem tasımak nlması düşunülen metroya aid soa rü ile geçeceklerdtr. Halicde >u 1? aMığı bazı kararlar neücesi tüc tadırlar. daj çalışmaları bitmıştir. Sondaj icin yaptırılacak köprü ışi de \/rı car temkinli hareket etmektedir. Bu kongreler münasebetile memlan yapan Fraasız şirketi, ıaporları bir mesele teşkil edecekür Zira Ha Bilhasss Ticaret Borsasında mu leketimize Asyanın en uzak ülkele rişli egitiro ve öğretim yuvalan birbirlerineyaklaşmağa, tesanüd za hazır'arakta ve ilmî etüdîerini son licde mukavim ve sabit ayaklı tır ameîeler durgundur. Dün. ayçiçeğl rinden, Avustralyadan, Amerikahaline gelmelerine, öğretmen yetiş ruretı ftkrini yayrnağa çalışır. Ort* daj net celerine göre devarn ettır koprü için henüz bir sondaj /^p'l piyssası biraz canlanmıştır. Fındık dan, Kanadadan, Avrupanm bir çok tirme tarzlarının ıslahına çalısmak, öğret miikjıer bakımdan gelişmesimektedir. Aldığımız malumata na mamıştır. Alâkahlar Halicin arazî i v e fiatlan yük=elmektedir. memleketlerinden öğretmenler ge öğretrr.enlerin maddî, manevî hak ne uğraşır. Yabancı memlekptlerde zaran, sondaj netıcelerı umumiyet bakımınc'an boyie bj kopruye mu j buğday üzerinde Ti leceklerdir. laruu korumak. insanın hürmete yaşamak zorunda kalan genclerin le müspettir. Alâkahlar, metrooun said olup olmadıjını henüz b ; lKongrelere istirak etmek üzere lâyık bir varkk olduğu fiknni yay öğrenmeleri ile ilgilenir. Bunların caret Borsasırda henüz hiç bir inşa nıe^elesinin henüz neticeye Jtiğ memektedırier. Metro sondajanna Istanbula gelecek olan öğretmenle mak, tnsan Haklan Beyannamesı zorluk çekmeden ve sene kaybetlannaadığını ve inşaata başlanıHtğı aid raporlar en geç ekira ayıns ka muameie yapılnnmıstır rin büyük çoğunluğu memleketle nin uygulanmasma yardım etmek rneden öğrenimlerinl tamamlamatakdirde 34 senelik bir zamana ıh dar belediyeye verilmiş olacaktır. Ticaret Odası tdare heyetinfn rinde gerek yetisme tarzlarl, gerek ÜT. larına yardım eder. Orta öğretimde tiyac eo'tereceğinı ,leri sürmekteBundan sonra inşaat mevzuu .etse fik'rleri, yazılart, mesleklerindetoplantısı Üye sayısı yüz binleri asan, mil çahşan öğretmenlerin maddi ve ma dirler. Metro uışasına karar /eri kik edilecektir. Ticaret Odası idare heyeti dun haf ki başarıları bakımından sivrümls yona yaklasac dünya ilk okul öğ nevî menfaatlerinl. haklarınl korur. kimselerdir. Türkiye Muallimler retmen birlikleri federasyonu üetahk mutad toplantısını yaprmstır. İş ihtilâfı çıkan yerlerin sayısı Gazetecüer Bayramı 31 tcrrunuz Diş ticarct relimınn blran önce ilinı Birliği adına bir kaç defa katıldı mir Perde gerisi dısında kalan Aynı gayelen gerçekleştirmeğe uğraşan diger resmt ve ösel teşekküliçin İktsad ve Ticaret Vekaletl nez ğım dünya öğretmen tesekkülleri dörde yükseldi günü kutlanıyor rfind* teşebbüse geçılrae»! kararlasmıj kongrelerinde bu öğretmenlerden mcmleketiere mensub meslek te lerle işbirliği yapar. Hiç bir siyaTekstii ve Crme Sanayıi Iscjleri SenAn'anevî Gazptecıler Bayramı. bu sekkuUeriDuen njeydana gelm^Ur. sf partinin görüslerini ben msem > z dıkasının 210 is yerindekl zam talebıne sene 31 temmuz pazaı gtınu kutlsna tır. bir kaçıru tanımak, bir çokları ile Adı geçen federasyooun bu seae&ı Halen, bu federasyonun üyeleri acevablar pe^nefie ba*lr.mıştır Kumceş caktır Bu munasebetle İstanbtı! GazeValinin dünkü ziyafeti dost olmak imkânını buldum. Bunme ve Bevoflu is yerlerinin de zammı ttcller Cemiye'l tar.fmdan bayr«tnın kongresinde öğretmenin hürrıyetı Vali ve Beled'y» B skan Vekılı Fahreddennesl üzerine sendika buralarda ıkinci gtmune tesaduf eden 31 temmuz redin Kerim Gokay dün Büyukdere 1 ların arasındaOTemleketlerin.deol veya hareket serbestisi ıie kusurlu rasında Demir Perde gerisinde <almıs olan memleketlere mensub aıç toplulukla İ5 Ihhlâfı çıkannıgtır. Bu pazar gunü saat 14 te başta.np geceva Meyva F.din leında Iı.inbul mıl et duğu kadar başka yerlerde de tamretle ih'ilaf çıkarılan ıs yerlerinin nsı sona ermek ü^ere Marmara ve vekilleri Pe Sehir Mecl'.s! Uvelerl lere nmmış ve gerçekten klymetli felse çocukların eğitımi meieieierı uze bir öğretirrı teşekkülü yoktur. rınde durulacaktır. Bu gündem ve sayısı dorde çıkmış olup. ıhtllafa ka Bogazds blr tenez?üh tertib eriıln™!<=tir fine blr oS!e yemegi vermistlr. fe. psikoîoji ve terbiye doktoriarı Dünya Resm! Orta öğret m Jğtılan 'îçı adedı 600 u hıı'muştıır Bu ts Bandırma vapunı İle yapılacak olan gündemle ılgili açıklamalar fedevardır. Bu insanlarm olgunlukıarıyerlennden şç;ye ıstenen zam artalama bu geziye bOtün eemiyet azaları eşDağıtılacak kâğıdlar rasyon umumi kâtıblığı vasıtasıle retmenleri Federasyonunun bu seol&rak yu?de *u kadaroır. lerlle b»rat«r davet edilmişlerdir. Ticaret Vekâleti karabor«aya meyrtan nı hallerinden, alçakgönüllülükle bir kaç ay önce bütün üye tesek neki kongresinde tatil konusu ncevermeden ihtıvac sahlblerine levzl et rinden anlamak mümkündür. Hıç lenecektir. Tatilin sosyal, ekonomik. Halk oyunlan bayramı Pofislere rsrar satarken mek ü;ere Vllâyet emrine 6100 ton birisi gösterışi sevmez; kendısinı küllere gönderilmış bulunmaktadır. pedagojik cepheleri üzerinde duTapı ve Kredi Bankasının kttltOr k?ğld tahsis etmıştır. Matbaa ve am Röstermege uğraşmaz; övülmekten Bu da bütün uye birlikierin zamayakalandı h'zme'lerintîen biri olarak kurulan rulacaktır. balâ] kâğıdından ibaret olan bu kânında ve gerektıği gibi hazjrlanma«Halk oyunlarını yasatısa ve yaym» Mustafa Daglı isrılnde Afyonkamh'ih ivar sahiblerine kısım kısım hoşîanmaz; adı her tarafta isjtil lanna, bu meseleler hakkındaki göBuraya kadar kısaca mahiyetietesisU bu yıl Açıkhava Tivatrosıınrtj sarlı blr köylü. dün Ayvansarayda Z.S sin, duvulsun diye şu veya bu isi edilecektir. genis blçüde bir «Halk Oyunlan B»yruşlerini tesbit etmelerin» ımkân rini belirttiğimiz federasyonlar kon esrarı «lıcı rolünde bu'unar me , yapmaz. Onlarm gayeleri sadece rarata tertibini kararlaçtırmıstır. Bay 1 murlsra sa'arken sucvMıi yakalanmışMr.' «Denizli» v e « S a k a r y a » Şİlepleri grelerirîi 28 t»*mmuzpersembe^ünü mensub oldukları mesleğe, dolayı vermişür. rnra. 114 eylül arasında bir«r hafta jITahklkata ehemmiyeUe devam edllmek 11» eylul birer Tahklkata ehemmrveüe devam edilmek j g e v l â W e bitivor saat 10 da Galatasaray l'sesinde bir süe memlekvtlerine, insanlığa fayDünya resrnt orta ögretim öğretlık ik) ayn progrnmla 14 gün sflrecek![ tedtr. arada açacaklardır. Açılısa aid meDenlz Nakllyatı Şirketi !çtn Japonya dalı olmaVtır. tir. Memleketmızin çeçidli vilâyetlerimenleri federasyonuna ve bu fedenln 150 ye yakın kadınlı erkekll ha!k j 24 saarte 7 trafik kazası oldu terjanelertne s:pariş edilen 3500 torluk rasim bittikten sonra her iki fedeBir hafta kadar memleket'rrizde rasyonun kongresine geünce, bu rasyon 30 temmuz aksamına kadar oyuncufunun bu bavrama katılmak için , Son 24 sst zarfında şehirde 7 trafik motörlü «Deniıli» ve 5500 toniuk tur• şimdıd«n hararetle hazırlandıkları ha ] kazası ,^h»: r'raıs. bu kaz^lar sırasında "inll «Sak rya» sileplerl 15 evluide tes kalacak olan bu fedakâr, basları teşekkül de siyasetle kat'iyen ug" ber alınmıştır. Bu yıl. bilhass» k*dınlı 1T kisl ja> .r.ı$. 4 vasıta <a hasara Hm «lınacaklardır. Gemller yılklll nla bilgi, kalbîeri iyi, temiz, asil duy rasmaz. Oin meselelerile mesgul kendilerine tahsis edilen salonlarda f blrb'rlerinden ayn olarak kongreekiplerin çokluğu bayramın baslıc»' ugramıstır Bu kazal.rdan en müh'tnannk kasım baslarında Ilmani7 gularîa dolu bulunan insanlar vasıolmaz. Irk bakımından hiç bir ay lerine devam edeceklerdir. Bu konhususiyetlnl teskıl edecektlr. Mlll! oyun] mi Londra asfaltı Ü7er(nde Haznedar ge'°bl1ecek!erdir. tasile bütün dünyada eğitim ve nlık gözetmez. Bütün üyeleri aralarımızı oynamanın büyük bir milll. çiftllgl Srtirirte vuku bulmusrur. grelere yalnız üye meslek teşekkülMesina boğazına kabio döşenmesi; öğretim sahasında vaD'lan Lsi^ri »l«. Sabr aında yakınhk kurmağa, üyelerkıi leri tarafından seçilen delegeler ka a A n k a r a o * eEyiml ?aymda h < tstanbulda n l toplanacak j p,^,,,l M e r * e n l*>r«»in<î*k! Amerikan ief,f :dugU< r,iarfta,* a"l'7"tIrw . « • rotanna sebeb |ahnan maarif davalannı öğrenmek " " h nın hususJ b l r otomobiIle H a z n e olsn bevnelrnîlH Para Fonu kongreslne d a r ç l f t l i w 8 n ü n d e o ç e ç e r k e n b i r o 0 . fersatını bulacağız. Bütün bunlar oldn 1 dünyac katılacak moo e yak.n dünyaca tamn ' „,,,. caroısmntır Kaz* sirasındo oto«Ankara» vapuru. tstcnbul G«ze"ecl biz m için hiç şüphe yok ki büyük tst=nbul bankacı. mıs Korurla ttiecar ler Cemiyetl ve Sendikasının tertib et ka?anclar olacaktır. halk yreddin Sevle ve &>hrı Mergen nrah Vf ruristik geriden 30 temmuz cumartellf 28 temmuz perşembe günü sabah vıralanmıslaılır. mıza dBnecek'lr »AnD. P Kıımkapı bucak idare ra'ılar hnst 'neve yatırı prak kcza etr»n. >ei"fon kablosn doşenmekte j saat 10 da Galatasaray lisesinde rafınd» tahklk.na («»stanm.'ştır. he\etine iştrn eJ çcktirild! lolan Meslna Bogazınm k.cah o''i>;'i başlayacak olan kongrelerden biri sebfM'p bl' BQn geclkecpSI bitdlrilmlsD PHrti Kumkapı bucak fcnn£rı»sîEksik pa<lıcan satarken t!r Me''n.> Bogazı 2 ağustost» »çıla dünya ilk okul öğretmen birlikleri rıin ü^ııUuzlu^u hakkında ocağa 7<*pıfeâerasyonu (FIAI), diğeri de geyakalandı caktır Ian flkâvel incelenmlç ve ne icede venl ldareı ıhevetlnin Işten el eektirihnene dünya resmt orta öğretim öğretMatonud Çıftçiba5ı ismınde br »evyar Ticare» Forsasındn TJmnml ff'^e ka " r vpr 'Tristir menleri federasyonu (FIPESO) na «atıeı, BakırKovde Kamlr Hıneflrler ¥r«»u • 1 İzmir Bplediyc heyeti pidivor Isminde bırin ek.'k pa'lıcan TPirw. air"dir. Katlb «eçillll 6 ncı Bihar ve Çlrek Bavramını sııç:ısttı vakfbnpıri' Darrjı^/ terz' ' 23 ha?!randnnberi ı^u'nhal bulunan Isminden de anlaşılacağı gibi, zlyaret etrrck u/ere blr haft j evvel İle «atış yspan »eyvar r>tıcı MahmuJ 1 T'c..r^î Borsası Unumt KA"bllSi seçld a taîf!b merkezi Isviçrenin Lozan şehrinde «ehrimfc gelmis olan tzmir Beiecrye, a ' 3 gcçürr stir mi Kurban Bayramtndan sonra yapıla bulunan Dünya tlkokul Öğretmen • •• hevetl dün sabah Vilâyette Vali Prof. »»„ h u l 1 uu L A I J M r Birlikleri Federasyonu tamamil* Gokava bır veda ziyaretinde buiun i Ç ""• snh!« taraflüdan lîakıra yapılan zam kendini mu?tır yaralandı bir.öğretiın mfslfkî to«»kkii!üdür Samım! blr havi »cinde fec«ı zlv»' ., „ ^ »j j »' Bu teşekkülün siyasetle hiç bir flEtibank tarafından bakır flatlarına gisi yoktur. Dünya ilk okul oftretmen bfrliklpri hlç blr zaman sivaset I^mir Fü.ırına davet et halde evine eiderken. Eminörnlndeı vasda go^tennıştir. mijlerdir. kar^ısına çıkın meçhul bir şırtin bı Vimu' bakır fiatîarı ytızde 50 art le u^ra^maa. Hiç bir siyasf partinirl ve hükumetin nüfuzu, tesiri altmça5ını çekerck Dırrttnv' ef)?:tndpn va j ınıstır. IlgıliVr fiatîarın daha f»z!a ortma da değ lrlir ve çahşmaz. Onun garaiamışt'r HSdise»i müeakıb ksçan ahlmlnytım eşvanın ucu7İumtit«avi2, zabıta tarafınoan »ranmak ( ileri pp'd'ın! be'ırtmoktedlrler. ve1 bütün dereceleri ve şekillerile tedır. halic eğitiminin, eŞitim ve öğret m ithal ediiecek Yaralı Dimitrl tlkvprdım hastaneslnde metodlarının geli^mesine, okulîarın, tedpvi ^"ına mallan tevzi şekli be!1i değil Alrmnvadan itha! edilpcek 7f. ml'yon öğrenciler için en uygun, en elveBir Hacı namzrdi kazaya dolar'ık muhte'lf cins mal ile VWye i kurban gitti tin daEitım dışında kalan ııaHarın 1 ^ Hac farİ7asını Ifa etmek Ü7ere ts'an tevziı Ikttsad ve Ticaret Vekaleti •* bula gelen bır hacı namzrdi geord ?ı l?rafından Odalar Birliglne bırakılbir ka'p net!cesı kaldırıldığı hastaned'e mı«tır blmüştür ! Tevîiat Tîraret Odası Ue müîtere1 l k Varmsn Sabahaddln Akalın. Idıre ! k Dahilive Mütehassısı İratlı Kiiçülc Cari Hesapların ilk keşidesine 15Ancak Vekâletten gelen yazıda da = I slndekı tramvayla Karakoyde Karakoj Cağaloğlu tmniyet Sandıtirak için son para yaiırtna tarılıı 25 Ağu»tos S'tım işınin tathik sekli hakkında ma] pstane^ınin önünden geçerken hac: ] ğı kar?ısı 41. Tel: 20189 namzedi H^san Yılmaza çarparak baca lrtmnt vcr!!m»mi«tir 1955 dir. Fazla vaktiniz kalmadı. Bir İratlı "t* 'İO U4A*A tlM tf/HSAA HtUUU D?er t=rnftan Almanvadan llhal iının kırı'misın3 seheblyet verm;sKiiçük Cari Hesap broşiirü alarak her bakımdan tır tlkvardım hastanertne yatınlan ed'ecek 28 miiyon doısrlık malın evHscı namzeli gavret'ere raJmen laır velce tesıı' edilen ıhT<« mık'ırlar.n.n sizin için ittifadeli şartları tetkik ediniz... ve o'? •5'p. de^ışmiyetegl de belll deiilrulamıvarsk olmüsür. Kaza etrafmda TESEKKÜR MııddeMirrnımılik tr>bV:ıkat ypnrnktadlr dir. mali imkânlarınıza göre 2 5 5 0 7 5 veya 100 tle11 tsclrler bu hu<usu dün Vekâ1T7 1955 tarihinde vefatile blîleri C. H. P. Tophane oeaği letten <nn liralık bir İratlı Küçiik Cari Hesap açtırınız. Mıyük teessüre garkedcn sevglll eşlm açıhyor V* annemlz I Diiencüerle mücadele j C H Partisi Tophanp ooaSının kon#***••#•••*•*•••••*•*»••••* şiddctlendiriliyor NİMET TÜZE (DUZA) nın ' gresî ve lokal açıîıra1?! mi'm^phetıîe' 3! temmu7 pazar günü saat 10 da Top Son zamanlarda şehirde çoğalan ve eenaze merasımıne ıjtırak ede.; mek l"nede bir s y?si toplantı vamlicaktır halkı rahatsız ederek şehrimizi ziyaDİKKAT: Mufassal broşürlerimiz tub. telgral ve 'elefonla teessummüzu ret eden Vdbancı'ara karşı çırkin bir Kadıköy moydanına Afatürk pa>lasan azlz akraba ve dostlarımıza m.inzara ar^eden dı'encılerie mücadele nişelenmızde emrinize amadedir. acımız dolayısile. ayrı ayn teşekkur heykelinin dikilme<îi isteniyor Işinet o veniden hız verıimesi Için Vali etnek ünkânı olmadıgından. şukranla'« ' " "' ! nre Kıv• iştırak nisbeti ne olursa olsun ka«Mustafa Kemal Derneğl» Harbijertc rcakam ve Belediye Subesl Müdur verıiıızın iblâğına gazetenizln Uvassutueski Yedek Subay Okulu binasmda kilî'k'erüe Emniypt teskilâtına bırer zanma ihtimali daima 250 de 1 dir nu rica ederiz. Kadıko\ di'encilorm ?idEşl Çocukları ' bulur.an Atı ıırk heykfhnın h/jkumot tar^im gdncior lerek i'kele meyd>nına nakll için Mehmed Tüze Esad, Kevser Tiize ' nczdlnde teşebbüse geçmiştlr. Dernek detle takib oluranası blldirllmljilr. bu ırıevanda C\ınhurrei5i Celâl Bayara blr telpraf gbndererek: eski Yedfk TEMMUZ 27 ZİLHİCCF 7 Subay okuiu b'rasın'n ünar planıpa gdre yıktırılaca^'nı: ourada mevcud e <t b heyke'in d» Ka 'vay 'skele ;mfvJanma ISVİÇRE SAATLERİ ç m nakll için delâletînl rica etm ş':r. Htt. 150 //«W BÎR ISTİRAKHAKV X ilk irat sahipleri arasına siz de katılınız lî. Kema! SaraçoğlıI Kahve satışlan başladı Ticaret Vekâletince VUâyetünte İçin bu ay sonuna kadar tahsis edllmls olan 28 ton kahveden Belediye hududları ıçm ayrılmış olan 460 çuval kahve tzmirden getırılerek bayılere tevzi edilmİ4 ve Bayilerce dünden iübaren kahve utıslarına ba;larunı;tır. HKBflNK (VftNÛ) CÜMHIIRIYET NOshası 15 knruşruı Abone seraitl SoneUk AJtı ayltk 0c aylık Bb «yiık Ur» Kt 42 00 C M 12.00 tM SATURNE Para Türkiye Harie Un Ki. «100 «50 UJM *M RIVIERA Balayı geçirmeğe hazırlanabilirsiniz. v 1 451İ12 20 16.17 19 31 21 24' 2 46 E. , S20 4.49 8 46 12 00J 132, 7 15 i!* 1 TÜRKİYE <kBANKASI paranızın» istikbalinizin emniyeti p D t K K A T •roeçredilslr) edllmedrı lade olunmu. Gazetemlıe gönderllen evra* »• r»»"la» tlânUrdan naesullyet kabuJ edllroet hafii bir meltem saçlannuzdan tath bir oksayis gibi geçıyordu... Artık konuşmuyorduk... Yanyana, gecenin nefeslerini dinliyorduk... O nefesler, gökün yıldızlarla süslü kubbesinden inerek ruhlanmıza siniyor; rüyalarla dolu gencliğimizi, ömrümüzün mesud hatıralarını, bütün o eski aydınhk günleri geri getiriyordu... Bir arahk Nalânm yavaşça başını omzuma dayadığını hissettim. Gözleri yan kapalıydı... Uzun kir pi^lerinin uclarında parlayan iH damla yaşta, ömrümüzün bütün hıçkınkları toplanmı? gibiydi .. Onu, bu anda cidden Uâhî bir aşkla seviyordum... Evet, adı Nalân olan bu eşsiz sevdarun beşerl bir manası yoktu... Zaten, yıllarca evvel toprak olmua bir vücudün yanımdaki bu varlığı, ilâhl bir mevhibeden başka ne olabilirdi ki?... Birden içimi acayib bir korku bürüdü... Bu ıssızlık içinde bana sokulan bu sevgili vücud bir tayftan mı ibaretti?... Nalân, bir hayalet miydi Allahım?!... Saçlanmı diken diken eden bir ürperti içinde ona baktım... Oh! hayır... İşte bana gülümsüyor; hem de içimden geçenleri okumuş gibi sitemle gülümsüyordu. Nalân, bu âlemde herşey mantıkla ölçülemiyor... dedim. Bilhassa ilâhi hikmetler hiç bır zaman mantıkla izah edilemez Kenan... Hattâ bir takun Uml izah şekli bulduğumuz bazj tabil meseleler bile... Meselâ, nasıl düşündüğümüzu, nasıl gördüğümüzu, nasıl sevdiğimizd biliyor muyuz?... Bizi yasatan canın, ruhun ne olduğunu biliyor muyuz?... Doğru... Biz, insanoğulları ne biliyoruz kü... Ama ben pek bir şey bilmek de istemiyorum bu anda... Sen yanımdasın, başbaşayız ya... Bütün istediğim bundan ibaret... Nasıl mesud olduğumu görüyorsun... Yere uzandım; başımı Nalânm dizlerine koydum... Ruhumu doyuran saadet yanmda, midemi sızlatan açlığı bile duymadan kendiırü. hududsuı bir Utiğraka bırak tım... Ne kadar zaman sonra bilmem, kulağıma bir takım sesler geldi. Asağıda, kayalıklann ötesindekl sahile bir sandal yanaşıyordu. Hemen doğruldum: Balıkçılar mı acaba?... Nalân kolumu tutarak yavaşça: Hayır! dedi. Onlar sabah» karsl gellrler... thtiyath olalım... (Arkası (1) Hikâyemiz, Yassıadada askerî tesisler kurulup orası bir fğitim merkezi olarak imar ve t=nzim edilmezden çok seneler evvel geçmektedir. AKBANK /J9 Yo!u kesne! dedi. diğım saadetle o derece sarhoş, öy Yolu ben kesmedim... le lezız bir uyuşukîuk içindeydım Motör garib sesler çıkanyordu; ki, artık ne geçmişten, ne de gelecekten bir şey düşünebi'.iyordum... durnîk üzerevdi. Sadece kalbimin o ezelî ağrısını, Gshba benzın bitti Nslân! Nasıl o'.ur7 H^mza çavuş de her şeye rağmen. derinden derine ponun dolu olduğunu söylemedi duymaktaydım... Şimdi bu ağrı, rd s;z bir kesafet halinde ruhumu emi?.. Söyledi ama... Dcponun kü ziyordu. Acaba idrak ettığım mu çük bir sızıntı yaptığuu da söy azzam bahtıyarlığın geçicılıği, doyulmazhğı mı beni tıkıyordu?... Oledi.... na sanlmak, onu ebediyen bırak Ah Kenan!.... Nalân bana azarlıyan gözlerle mamak istiyordum... bakıvordu. Ben ise, birden çılgm Şimdi ne yapacağız Kenan? ca bir sevınç içinde: Artık bunu düşünmiyelim.... Seninle sandalda sabahlamak, Kader bizi nereye sürüklerse, o~ ne harikulâde Nalân!.. diye haykır ; raya gideceğız, değil mı? dım.. Öyle ama, bizimküer merak Zannetmiyorum... Ihtiyatsızlık tan deliye dönecekler... etmemelivdik... Nalân hakhydı. Fakat üzülme Bak mehtab ne kadar par nin ne faydası vardı? Onu tesKin lak... Gece nasıl füsunla dolu!... maksadile: Kürekleri de mahsus almadın Meraklan çok uzun sürmi değil mi?.. yecek ki! dedim. Nıhayet yarına Sanı'alı devirecek kadar şiddetli kadar... bir h^reketle tekrar yanma gıttim; Acaba?!... elleııne sarıiıp deli gibi öptüm: Bu istifham o derece mânalıydı Bana bir şey sorma... Hakika ki, te'vil götürmezdi Kalbime kor ten hıç bır şev bılmiyorum.. Sen kunç bir şüphenia yıldınmı düjyanım.iasın va bütün gece başba tü: sayiz va, artık hiç bir sey düşün Ne deroek istiyorsun?., Yoki"!te"ri!vöıum... sa ebedî beraberliğimizin tahakkuk tamanıen istop etmişti edeceği saat geldi mi?. Bu enginSandsi haiıi bir akmtıda, Hayırsız ler bizi geri vermiyecek mi? Böy ada açıklarma doğru sürükleniyor le beraberce... du. Nalân, seflcat dolu bir tebesKoilanmı Nglânın beline sardım.. sümle söziimfl kesti: Çocukluğumda ona sokulduğurn Aklına neler de geliyor?.. Bigibi sokuldum. Ona temasımdan al zim beraberliğimizin ölüm veya di ( umhtırivel» üı Kdebl letrtkası: SÖN HI04IRIK KERİM& rimle ne alâkası var?.. Onun ebedıyetine biz çoktan ermiş bulunu yoruz Kenan Bunu sana evvelce de söylemedım mı?.. • Vallahi, mantıkla bu muam manın içınden çıkamıyorum Na lân... O halde sözümü dinle, zih nini bu mevzu ile boşunaa yorma! Gece iyice çokmüştü. Günün ufuktakı son çizgisi de silindi. Şimdi, parlak bir mehtabm gümüşle dıği sularda ağır ağır akıp gitmekteydik... Galiba akıntı bizi Relsin gemisine doğru atıyor Nalân! Bunu hiç arzu etroem... Leviyeyi ele al... Dümen kırarsak, Yassıadâya varabilirfc: ^" Fakat bu dahâ kötü olmaz mı? Orası meskun deSill "tJasıl kurtuluruz?... (l) Nalân bir an sustu. Deniz ortasındarj hrlamıs yassı bir kayaya benziyen küçük adaya doğru bakıyordu. Birden gözlerinden muzib blr şerare geçerek: İkımiz orada yalruzca yaşariA fena mı olur?... dedi. Alay etme! Günlerce aç ve susuz kalabiüriz.. Günlerce, belki de haftalarca... Nalân tatü bir kahkaha attı: Ne yapalım?... Kadere tâbi olacak değil miyir ya?... Az evvel bunu söyliyen sen değil misin?... Seni asla o halde görmek istemem, asla!... Herşeyden trajik bar ilham alıyorsun yavrum... Merak etme, korktuğun vaziyet bahis mevzuu olamaz... Adaya bakkçılar uğrarlar muhakkak... Sahi. bunu düşünmemistim... Çok geçrceden, titrek ısıkları sularda oynaçan gemiyı Hayırsızadanm ardında bırakarak, Yassıadaya varmışük. Sandall, kayalık sahilin bir taraiına yanaştırıp kıyıya çıktık. Bu ada, Bizansın dehşet devrinde kalebendlerin sürgün yeri ve mezarı, daha sonra da Marmarada faaliyet gösteren korsanlarm yuvası olmustu. Orada hâlâ eskıden mevcud zindanların izleri duruyordu. Sahildeki bir hisar harabesini Nalâna göstererek: Bak, dedim; eski devirlerde adadaki mahkumları kurtarmak maksadile yapılacak hareketleri kontrol için insa edilmis bir kale... fckiden burada bir manasür da varmı*.... Şurada harabeleri duruyor... Nalân gülerek: Adanın tarihini iyi biliyorsun?... dedi. Bildiğim fazla bir sey değil! Meslek icabı... Ya şu taraftakl büyük yıkıntüar nedir? Müstemilâtile beraber eski bir şato harabesi... Onu, SOB asırlarda İstanbulda bulunan İngiliz sefirlerinden birınia yapürmıs olduğu riyavet edilir... Nalân etrafa göz gezdiriyordu: Peki, neden ada bugün böyle blr harabe haline gelmiş?... Sonradan onu eline geçiren Mısırlı prenslerden birinin ihmaline uğramıj, uzun zaman bakımsız kalmış da ondan... Elele kayalan aşıp tepeye çıktık. Hisar harabesinin taşları üzerine oturduk. Bu tepe, bütün adaya hâkimdi. Ay her tarafı gündüz gibi aydınlatıyordu. Uzak sahiller, kıvücıralı kül yığınlan gibi uzanmaktaydı. Adalar, daha yakından göz kırpan minimini ışık larile, gümüsten bir hasır halini almış olan denize serilmis,lerdi. Solumuzda. Hayırsızadanı» esmer silüeti ardında kalan geminin Ukele feneri, pusudaki kanlı bır göz gibi. bizi dikizliyordu sankl... Vakit vakit o tarafa doğru kayan bakıslanm, izahl mfimkün olmıyan gizli bir ku«ku ile ona takıhp kahyordu. O zaman Nalân hafifçe elimi sıkıyordu... Evet, bu mehtabh gecede, ıssız adada Nalfınla yapayalnızdık... Her yer luhutl bir sükun içinde idi. Sadece yosun ve kekik kokan
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog