Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

Yeni sayısı çıktL 100 MhUe 129 kuruı HlîîîfllS! KJ KETEN BEZÜ HEIbise vt Elişi Patronlı 31 iııci yıl sayı 11.134 umhuri fOJRUCUSU: TUNUS NADİ Telgrai w mektub adresi: Cumhunyet tstanbul Posta fcurusu Utanbul No 246 Telefonlar: OnunJ Santra] Numaraa: 24238 Sfaa Is.leri 24299 Matbaa ^4290 Çarşamba 27 Temmnz 1955 Bu müstesn DOĞRUL'un lerile arabç miştir. Nefis Cil AHMED Kltabçılık ve OMER RIZA neler ve üâveımize çevrilLıradır. AROĞLU .Ş. İstanbul Ordu Terfi Listesinin Hazırlıkları Bitiyor Yedi korgeneral orgeneralliğe, üç tümgeneral korgeneralliğe, iki tuğgeneral tümgeneralliğe yükselecçkler. bunların isimlerîni büdiriyoruz Harbiyei Umumiye Ankara, 26 (Telefonla) 28 A Erkânı ustosta ilân edilecek ordu terfi İkind Reisi Korgeneral Rüştü stesinin hazırlıkları tamamlan Erdelhun, Kara Kuvvetlen Kunak üzeredir. mandanı Korgeneral İsmail HakYeni terfi listesine göre yedi kı Tunaboylu Hava Kuvvetleri orgeneral orgeneralliğe, iki tuğ Kumandanı Korgeneral Fevzı Ueneral tümgeneralliğe, üç tümçaner, 1. inci Ordu Müfettişi aneral de korgeneralliğe terfi eKorg Vedad Garan, II Ordu m(ı Vceklerdir. Orgenerailiğe terfi edecek kor ferhşı Korgeneral Necati Tacan, •'enerallerin isımlerini bildiriyo m. Ordu Müfettişi Nureddin Akr Arka* Sa 7 Siı 5 te \ız: Bu yıl bir milyon ton hububat ihrac edilecek Ağustos ayı ortalanna doğra dış memleketlere ihracatm başlayacağı bildiriliyor Ankara 26 (Telefonla) Toprak Mahsulleri Ofisinden öğrendiğunize göre, ağustos ayı ortalanndan itibaren fiılen dış memleketlere hububat ihracına başlanaBu yıl, geçen yıllara nazaran dıj caktrr. Esasen gecen hafta içinde Toprak Mahsulleri Ofisi 40 bin memleketlere yapılacak ihracatın tonu Avusturya ve 15 bin tonu daha geniş olacağı bildırilmektedir. da Belçikaya olmak üzere 50 bkı Ancak, mübayaa henüz sona er* ton arpa ihrac etmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Cenevredeki son toplantıda Eisenhower, Dulle» ile gorujürken Afrika Hâdiseleri Posta ve demiryolu zamları Bunlardan 180 milyon lira fazla gelir bekleniyor Am^rika, Rusya abul etmek lâzım; Fransa, tarihinde az rastladığı güclükler karşısındadır. Daha bir yıl evvel koskoca Hindiçiniyi kaybetmiştir; bütfin müesseseleri ve hükümranlığı ile birlikte Bunun yanıbaşında kaybedileceği malum bir harbde milyarlarla para, sermaye ve bifl lerce can heder etmiş, üstelik prestijini de kurtaramamışür. Bugün Şima) Afrikasında da bir hucursuzluk vardır. Buna isyan denebilir. Genis siyasî tâvizlerle Tunusta nisbi bir sükun kurulurken, Cezayirde yer yer karışıkhklar başlamıs, Avrupalılara karşı tecavtoler olmus .. Nihayet Fransa oraya NATO emrindeki kuvvetlerinden mühim bir kıta sevkine mecbur kalmıştır. Cezayirde şimdi btı kuvvetin tesis edebildiği kadar sükunet rardır. Önce Tunusta, sonra Cezayirde KRAL VE KÜLTL'R HEYET1 Şehrımizde bulunan 30 kişılık baslamı; olan bu hareketler nihayet Irak kültür heyeti. dün saat 11 de Malta köşkünde misafir edilen Kral 2. Faysal ve Prens Abdülillâh tarafından kabul edilFasa sirayet etmlstir. Fa<i ba üç memleketiea cn geri mistir. Resim Kralı bu kabul resminde gnsteriyor Kral ikinci nn kaynağı az nisbette iktisadi «ıkıntı, çok nisbette milliyetperverlik ve istiklâl davasıdır. Hakikati söylemek lâzım gelirse siyasî şekli ne manaya gelirse gelsin rransız işgali bu memleketleri imar ermiştir. Buralardaki biiytik şehirler Avrupa şehirlerinden geri değil. daha ileridedir. Fransızlann buralarda verleşmiş nesilleri vardır. Kültür müesseseleri vardır. Ve daha ilerisi: Bir Afrikalı Fransız nesli vardır: fakat yerliler bunlan istememektedir. Şimalî Afrika hâdiselerinden en çok ba Afrikalı Fransızlar zarar görmekte, svikasdler bunlara ve bunlann müesseselerine karsı v«pılmaktadır. Hükumet buna'tarşı siyasi, idari tedbirler ahrken $imalî Afrika hâdiseleri birdenbire mahiyetini değiştirmiş ve «lüne kadar bir yerliler isyanı olan hâdiseler şimdi ihtilâle dönmiiş, yani hallan birbirini oldürmesi jekline girmiştir. Şimal Afrikada 2 milyon yerli © ve bir buçuk İki milyon Fransız vardır. (CUMHtJRİYET) ile işbirliği yapacak Ankara, 26 (Telefonla) Dün de bildirdığimız gıbı P.T.T. İdaresinin yapacağı zammı Devlet Ha Başkan Eisenlıower, Cenevvayollan ücret tarifesınde yapıla re konferansı hakkında cak değışıklik takib edecektir. Öğrendifimıze göre Devlet Ha Amerikahlara izahat verdi vayollan Umum Müdürlüğü, bu mevzudaki çalışmalanna başlami} Washington, 26 (AJ».) Cenevbulunmaktadır. Hazırlanan yeni ta reden dönügünün ertesi günü olan rife bir kaç güne kadar Münakalât dün, radyo ve televizyonda Birleşık Vekâletine tevdi edilecek ve Ve Amerika halkına hitaben bir KOkâletin tasvibinden geçtikten son nuşraa yapan Başkan Eisenhower, ra gelecek hafta içuıde ilân edile Cenevre görüşmeleri neticesınde, Sa. 7. Sü 2 de Birleşik Amerikanın sulhu tahakkuk ettirmek için bütün gayretleri üzerinde 334 çakmak taşıyan kaçakçı (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Müsabakalarda Amerikalı ve Türk hakemler, puanlann yazıl dığı levhanın onünde Bombardıman ekioimiz dün atış alanında hcdef bırakmadı Tarassut kulesinden jetlerimize telsizle , «Hedefleri parçalamayın; elimizde yedek hedef de kalmadı» denildi Diinya Öğretmen Teşekkülleri Kongresi Bugün icra komltesi topkoıaeak, esas açılış merasüni yann yapılacak Fşjsalın yakia^s^ Cıunhur. Reisi Ba^.ar.ıle oırlıkte Şimal Afrikasındakl kanşıklıkla deceği haber verilmektedir. Izmıre gi Bugüden itibaren başlayacak Balıkesir, 26 (Husus! surette gi burada kendilerine tDört Büyük ola Dünya Öğretmen Teşekkülleri den arkadaşımız Şahab Balcıoğlu ler» adı verilen Balıkesirin «Tajf Kongresıne aıd hazırlıklar tamam* «Çaldıran»! lanmıştır. bildiriyor) Bugün saat 10.30 da fun», Diyarbakınn Bu hususta Galatasaray IisesinBandırmadaki hava ussüne bsğlı Bandırmanin «Fethıbey» ve îiki«Kısıksa» atış alanının tarassud ku şehırin «Kanad» ekipleri bir saat de bir basm toplantısı yapan konlesine çıkan bir subay, o sırada tenberi yaptıklan pike bombardı gre ikinci başkanı Dr. Abdülka5000 metre irtıfada iki bombardı manlarla atış alanındaki hedeflerin dir Karahan hazırlıklar hakkında man dahşına hazırlanan «Tayfun» hepsini berhava ettikten başka ve izahatta bulunmuştur. larm kaptanı yüzbajı AH Tekini dek hedefleri bıle «temizlemeye» Verilen izahata nazaran Dünya Malatya, 26 (Telefonla) Şeh telsiz telefonla bularak şunları söy başlamışlardı. Dünkü atışların fev Öğretmen Teşekkülleri Kongresi kalâdeliği karsısında çiftetelli oy aslında iki federasyonla bir fede" rimize bağh Pötürge kazasının Te ledi: « Aman yüzbaşım, ne olur he nıyan Amerikalı hakem binbaşı rasyonun ayn ayn, üç kongresini pehan nahiyesıle Doğanköylü ka zasının Pulat kasabasında altın ma defi parçalama, çünkü elimizde ye Arey: ıçine almaktadır. Bunlardan (F. İ. « Yahu, dedi, bugün de Zey A. İ. yani dünya ilkokul öğretdenine tesaduf edılmiştir. Yapılan dek hedef kalmadı.» bek oynamam icab edıyor. Ne beinceleme sonunda; Tepehandak' ma Tarassud kulesinden ricada bu Arfcasi Sa 7, Sü. 4 te iki gündenberi şehrimizde bulu sarayı inşaatında karşılıyan Baş Arkast Sa. 7, Sü. 4 te lunan subaym hakkı var. Çünkü, denin manganez ve prit ile; Punan Başvekil Adnan Menderes, be müdcteiumumî Hıcabi Dinc, yakınlattakinin ise bakırla karışık olduraberinde Adliye Vekilı Osman da bıtecek olan inşaat hakkında geğu tesbit edilmiştir. Altın arayıcıŞevki Çıçekdağ olduğu halde dün niş izahat vermUtir. Yalnlz mobillan vilâvete muracaatle madenleyasma 1 milyon Hra sarfedilecek sabah saat 11 de Adliyeye gelmış ve rin işletilmesi içın ruhsat istemi^tetkiklerde bulunmuştur. Burada olan Adliye saraymın bir aya kalerdir. Zerreler, şehrimiz kuyıımAdnan Menderese Adalet Vekıli ta dar faaliyete geçeceği anlaşılmakI&mail Gönül çakmaklan diktiği culan tarafından kezzab ile muatadır. rafından adlî işler etrafında şeniş yeleği ile yene edilmiş ve hakikî altın olduBilindıği üzere inşası ikmal ediizahat verünniştir. (Yazısı 7 ncı sahıfemızde) ğu anlaşılmıştır. len Adliye sarayının birinci kısmı Bir müddet adliyede kalan Adnan Menderes, buradan Sultanah na 16 sulh huku>. 15 asliye hukuk W mede giderek yeni Adliye sarayı ve 4 ticaret mahkemesile. 8 iera dairesi, 1 ıcra hâkimliği. adliye leinşaatında tetkiklerde bulunmuştur Arkas\ Sa 7 Sü 3 te (Arkası Sa. 3, Sü. S te) Başvekille Adalet Vekilini Adaiet Başvekilin adliyede dünkü tetkikleri Adliye Sarayı inşaatını da gezen Menderes, yapının en kısa bir zamanda ve kusursuz şekilde ikmalini istedi lialatyada altın ntadeni bulundu Ziraat Vekilinin radyo konuşması '955 ytlında eftifen arazi 115 milyon hehtarı aştt ıbrıs Mektublan: 11 Adada örnek Türkler K. Serra Türk kadınlartmn ağır koknlar vs YAZAN: HASANÂLİ YÜCEL vebu yüzden babaevinden koğul muş. Bu nkıntılı hayat içinde küçük Hasaa, o zamanln en yüksek okulu olan Rüşdiyeyi bitirmeğe muvaffak olmuş. Son dedelerinın zenaati olan dabağhğa girmiî. O Ispanya Parfüm Kralı şehrimizde salafallı giyime diskin oldıklarını süylüyor Kurbanlık koyun tanzim satışları rada da olmamış. Bu sefer, polis Ispanyanın parfüm kralı şehrimiz yazılımş. Beş yıl sonunda süvari de! Güzel kokulannı etrafa saçmak polisliğinde terfi ettirmişler. Fa tan pek hoşlanan hanımlar K. Ser kat Hasan Efendi, o sırada vefat ra'nın Türkiyeye niçin geldiğinı me eden babasının bıraktığı mirasla rak ederler... Bunda da hakkı ol Arkast Sa. 7, Su 1 «« duklannı kabul etmek lâzım.. Zira Mr Serra dünyada mevcud olan 100 çeşid harika parfümü ve kendi bmlu şu olan 8 yeni kokuyu da birlikte getırmiştir. Serra yalmz tspanyanın değil bü tün dünyanın hatın sayılır parfüm krallanndan biridir. Kendisi şehrünizde bulunduğu müddet zarfında memleketimizdeki çiçeklerden ne gibi yeni parfümler imâl edilebileceğini ve hanımlanmızın en fa* la hangi kokulardan hoşlandığım araştamıaktadır. Kolaylık gösterildi ği taktirde en pahalı parfümleri Tür kiyede çok ucuza »atabilecek bir Arkası Sa 7 Siı fi da Ankara 26 (Telefonla) Ziraat bulmustur. 1955 senesinde ekilen Vekili Nedim Ökroen bu aksam arazi 115 milyon hektan aşmıştır. Ankara radyosunda bir konusma Bu, 1948 senesine nazran ekilişte yapmışür. Ziraat sahasmda elde yüzde 42 bir fazlalık demektir. Aziz vatandaşlarun, edilen neticeleri tafsilâtı ile anlatan Vekil demiştir ki: Burada bir noktaya nazan dikkaı Tedbir ve çalışmalarunızla tinizi çekm»k ve bol yağmur ve memlekette ekiliş sahasının ne kaiklim şartlarının müsaid gitmesi yüdar süratle genişletilmiş olduğunu zünden bol mahsul aldığımızı iddia KARISIN1 ÖLDÜREN ADAM edenlere şu suretle cevab vermek Izmirde kıskançlık yüzünden bir rakamlarla izah edeyim: Memlekette, en yüksek hububat isterim. Yukanda işaret ettiğim cınayet işlendığıni ve Einin Altınekiliş ve istihsalinin kaydedildigi < gibi, eski iktidarın en bol mahsu han adında bir şahsın, kansı Re 1948 yılmda ekilen arazinin genişliği senesinde elde edilen 9 039.000 tona şideyi otobüs durağında bıçakhya8.111.696 hektar, elde edilen hubu mukabil, geçen sene yılm fevkalâde rak öldurdüğunü yazmıştık. Yukabat 9039^00 tondu. 1953 yılında kurak geçmiş olmasına rağmen rıdaki resimde, karısuıı olduren Eekilen arazi 11587700 hektara yük 9.600000 ton hububat elde edıl min Altmhan yakalandıktan sonra Arkası Sa. 7, Su. i te görülmektedir. sehniş istihsalimiz de 14.300000 tonu Hasaa Hihni Bektaş Kıbns Türk topluluğu içind« geçmşte ve günümüzde etrafına faydah olmu? paralı insanlar kimler diye merak ettim. Bir kaç isim söylediler. Fakat tesadüf, bana bun lardan birinin muhterem elini sıkma fırsatım verdi. Tüccarlar Kulübünde idi. Uzun boylu, yajlı, hâlâ canlı bir koca Türk Halı mütevazı, sakin. Kulübde kendisinden genc tüccarlar, hep onı hürmet ediyorlar, riayet gösteriyorlardı. 1884 te Lefkosada doğan Hasan Hilmi Be^taş, küçük ya^ında ökUtanbul caddelerinde bir iiuriı<uılı& Kasım Gülek dün Bedestenden fener satın aldı C. H. P. Genel Sekreteri, feneri ne yapacağını soranlara Diyojenin hikâyeskıi anlabyer İki gündenberi şehrimizde bulunan C. H. Partısi Genel Sekreteri Kasım Gülek, dün sabah saat 10'dan 12'ye kadar parti il merkezinde par tililerle temas etmıştır. Oğleden son ra saat 14 Uâ 16.30 arasmda il merke zinde çahşmalarına devam eden Ge nel Sekreter, müteakıben kapalıçarşıya gıtmişür. (üz kalnuş üvey ana elinde büyümü} surusü (Yazısı 7 nci sahifemizde) Arkast Sa. 7, Sü. 8 de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog