Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Genç neslin kuvvetli hik&yecılerındta Umran Naıif ln cn yeni ve «B gflzel hlkâyelerinl toplayan bu eser, bir tt*« fittla TEPEDEKI EV SHD. Kiiabları Arasında Ç I K T I P. K. 133, Ankara 31 iııci yıl sayı 11.133 umhuri KLIRUCUSU: YUNUS NAOf Telgrai ve mektub adresi: Cumhurıyet tstanbul Posta kutusu tstüabul No 246 Telefonltr: Uvıuml Saotnl Numaraa: 24298. î a » İîlen 24299 Mstba» 24290 ŞAHESER 2 ROMANI GORİO BA§A Vâdideki Zknbak 250 K. 250 K. HONORE DE BALZ ACm Salı 26 Temmuz 1955 İNKILAP KİTABEVİ Demir ve Havayolları ile P.T.T, de zamlar Nakliyc ficretlerini Demiryollan İdaresi yüzde 15 20 Havayolları yüzde 20 25 arttınyor, mektub, telgral ve telefon ücretleri de yükseltildi Ankara, 25 (Telefonla) Öğ Bu arada D.H.Y. idaresi de gün rendiğimize göre, Devlet Demır den güne artan yolcu kesafetini Yolları vagonlann ve lokomotif karşılamak için yeni ve büyük lerin yenilenmesi ve bu arada di uçaklar almak mecburiyetinde ğer teçhizatsı tamamlanması için kalmıştır. Bu idare de uçak bilet yolcu nakliye ücretierine bir mik ücretlerine'bir miktar zam yapa tar zam yapmağa karar vermiş cakbr. tir. (Arkası Sa 1. Sü 8 de Adanada şiddetli yağmurlar Foroalarclan kaya parçalannı »ürükliyen seller, <\danalstanbul asfaltını larab etti, bir taş köprü çöktü Havacılarımız dün dünya isabet rekorlarını kırdılar Amerikalı hakem, Bandırmada ahnan neticeler karşısmda şapkasını havaya fırlatıp çiftetelli oynadı. Dünkü müsabakalarda Balıkesirin (Tayfun) jet ekipi birinci oldu Bahkesir, 25 (Arkadaşımız Şa hab Balcıoğlu telefonla bıldırıyor)Bugün saat 11 de Bandırma ssker! hava üssünün (Kısıksa) atış alanmda Amerikalı binbaşı Arey şapkasını havaya atarak yüzlerce sivıl ve asker seyircinin gözleri ö » nünde çiftetelli oynamağa başladl. Sabah saat 6 da başlıvan «Turk hava kuvvetleri millî atış müsabakası» nda başhakem albay Mnlone'un yanında ver hakemlığıni yapmakta olan binbaşı Arey'in sevıncı hiç de yeısiz dpğı'di. Çünkü bugün saat l l de Türk havacılan F84 tipi av bomhardıman jet uçaklarının saatte 1200 kilometrelik hızı ile top rağa 5 metre vakınhğa kadar inerek iki sıralı hedefe yaptıkları şayanı hayret makinelitüfek ve çektir ıre bomba atışlarile dünya isabet rekorlarını altüst edercesıne kır > mış bulunuyorlar. Albav Me'one ve binbaşı Arey: « Bız, bugune kadar hiç bir memlekette bu derece mukemmel Arfcast Sa 7, Su. 4 te Adana, 25 (Telefonla) Bugün öğle üzeri Toroslarda müthis bir sağnak halinde yağmur yağmış dağlardan kaya parçalannı ve orman molozlannı sürükliyerek inen seller Gülek boğannı en dar yrinde ükamıştır. Adana İstanbul asfaltımn mühim kısmını seller yar mıstır. 82 nci kilometrede bir taj köprü Cenevrede gizli bir anlaşma yapılmadı Başkan Eisenhoıver dün toplattttda kongre azalarma temînat verdi Adnan Menderes ditaı Vilâyetten çıkarken Arkası Sa. 7. Sü. 2 de Başvekilin dünkü tetkikleri Adnan Menderes dun sabah saat onda beraberinde Başvekil Yardımcısı Fatin Rüştü Zorlu; Devlet Vekilı Puad Köprülü ve Mükerrem Sarol. Adalet Vejcili O»man Şevki Çiçekdağ i)« İstanbul mebusu Celâl Fuad Türkgeldi olduğu halde Viiâyete gelmiş: saat Arkası Sa 7 Sü 3 te Washington 25 (AJ». R.) Bajksn Eisenhower ile Dij İşlen Bakanı DUIIOT bugün her iki pe>t:ye mensub 24 Kongre azası ve Meclis Grupu başkanlanna Cenevre konferansı hakkında izahat vermişler. dir. Başkan, bu toplantıda mebuslara Cenevrede hlçbir gizli anlasmaya vanlmadığını açıkîamıştır. Konşre azalarına göre Eisenhower Ruslann karşıhkh askerî teftişler teklifini kabul etmiyecekleri Dunku müsabakalarda birinci olan Balıkesirin (Tayfun) adlı jet ekipi (Arkast Sa 7, Sü. « A:) Bir adam akrabası 5 kadını mavzerle öldürdü Akşehir savcısının idam talebi ile mahkemeye verdiği katil: «Akrabalarım arasında daha ne kadar kadın varsa hepsini öldürecegim» dedi Konya, 25 (Telefonla) Bu sabah Tuzlukçu nahiyesbun Koraşi köyünde korkunç bir cinayet işlenmiş, 5 kadın öldürülmü?, bir erkek ağır yaralanmışnr. Ankara, 25 (Telefonla) ÖğrenKasım Gulek ve CH.P. ü baskanı dun Cağaloğlunda ayran Akşehir ilçemizin Tuzlukçu budığimize göre, Erkânı Harbıyei Uile hararet söndürÜYorlar cağının Koraşi köyünde Yakub mumıye Reısi Org. Nureddin BaGökşen adında birisi, bir arazı ransel, ciddî bir şekilde rahatsız bu meselesınden dolayı ötedenberi hulunmaktadır. İlgıliler Baranselin sıhhati etrafında bize şu malumatı Buna rağmen Bursalı kadın sumet besledığı akrabalarile bir kaç gün evvel yeni bir münakaşa daha vermıslerdır: hastaneye kaldınldı ve yapmıştır. Bu sabah erken saatler(Arkası Sa 7, Sü. 7 de) hayah kurtarıMı de Ayşe Sandal, Gülüzar Sandal, Padime Şen, Meryem Göktaş, KezBursa 25 (Telefonla) Dün Cam ban Ece ve kocası İbrahim Ece. her Yunanistan, dün yaptığı tnüralazlar köyünde eski bir husumet şeyden habersiz, tarlalarına gitmek caatte. genel kurulun bu /üzünden ihtiyar bir kadın 63 ye üzere, Yakubun evi yanmdan gemeseleyi tekrar görüşmesini inden bıçaklanmıştır. Hayreddin çerlerken, elinde mavzer pusuya istedi isminde bir genc Pamuk adında yatmış olan Yakubla karşılaşmışnin tutacağı vol üzerinde fikir teaC.H Partisi Genel Sekreter Kabir kadının nişanlı olan kızını ka lardır. Silâhını ateşliyen Yakub, Birleşmi} Mıllelter (NewYork1 sım Gülek, dün sabah Ankaradan tısınde bulunmuştur. çımif ve bu yüzden mahkum ol25 (TJÎA) Birleşmiş Milletler şehrimizs gelmiştir. Parti Genel Sekreteri müteakıben muştur Hayreddin dün tebdil hava nezdındeki daimî Yunan delegesi Kasım Gülek, şehrimizde istira Cağaloğlundaki ıl merkezine gideAnkara 25 (Telefonla) Maliye alarak köye gelmiş ve evvelce kaXantopoulos Palamas bugün Genel hat etmekte olan Parti Genel Baş rek, partililerle temas etmiş ve Sekreterbğe muracaat ederek, Klb kanını Taşlıktaki evinde ziyaret et kendisile görüşen gazetecilere; sonVekâletı tarafından hazırlanan Dev çırdığı kızın anası Pamuğu bahçede ns meselesmın genel kurulun önü miş, Ismet Inönü ile 2 saat görüş günlerin olaylarını 27 temmuz çar let Personel kanunu tasarısınm Ve yalnız bulunca üzerine ablarak müzdeki eylul devresinde müzake muştür Gülek bu sırada İsparta şamba günü saat 10 da Emirgânda kâletlerce tetkik edılmekte olduğu ağzını tıkamış ve yaşlı kadını tam resini taleb eden yazıb bir muh hâdises , gezmiş olduğu blög«ler yapacağı kâğıdhelvak basın toplan nu ve bazı Vekâletler bu arada 63 yerinden bıçakhyarak kanlar tlra vermıştir. Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Arkast Sa 7, Sü. 8 de deki parti çalışmalan hakkında ge tlsında izah edeceğini söylemiştir. Arkast Sa. 7, Su 2 de nış izahat vermiş ve Halk Partisi Arkası Sa 7 Su 3 te Kîhns ve Bırlesmiş MUleîler Kasım Gülek geldi Baranselin hastalıgı Orgeneral İhtiyar bir kadını 63 yerinden yaraladılar C.H.P. Gene! Sekreleri, yarın Emirgânda kâğıtâıslvalı» bir basın loplantısı yapacak Memurlara altışar maaş ikramiye birbiri arkasma sıktığı beş kurşunla beş kadını kanlar içinde yere sermış ve bu dehşet verici manzara karşısmda kaçmağa yeltenen İbrahime yeniden doldurduğu mavzerile 6 ncı kurşunu yerleştirmiştırYakubun amca kızı, dayı kızı ve diğer yakın akrabası olan 5 kadın vurulduklan yerde derhal ölmüşlerdir. İbrahim ise Akşehir hastanesine kaldırılmLş olup yarası ağırdır. Biraz soıjra yetişen Tuzlukçu jan darması, katıl Yakubu köyün ilerisinde yakalamıştır. Akşehir Cumhuriyet Müddeiumu mîsmin idam talebi ile bugün ağırcezaya sevkettiği Yakub, mahkemede şunîarl söylemiştir: Dunku musabakaların ferdî birincisi Balıkesirden üsteğmen Aydın Kırışoğlu Arkası Sa. 7, Sü. 6 da iç ve dış itibarımız Maliye Vekili, dün akşam radyoda, muhalefetin iddialannı cevablandırdı Ankara 25 (Telefonla) Maliye Vekili Hasan Polatkan bu akşam Ankara radyosunda bir konuşma yaparak malî itıbar meselesindett Kibrts Mehtublart: 1O Kıbrısta iktisadi duruma toplu şekilde bir bakış YAZAN: HASANÂLİ YÜCEL Kıbns, bir çöküntü ile İskenderun korfezinı yaptıktan sonra tekrar Akdeniz sularının üstüne çıkan Antıtorosların devamıdır. Bunu anlamak için coğrafya profesörü, yahud jeolojı âîımi olmaya ihtiyae yok. Haritaya şoyle bir baklş, ye zimkiler, üçte bir, yani diğer yerter de artar bile. Adada 1944 te lerden daha üstün nisbette kala424.656 olan nüfus, bugün 500 000 ı balık. geçıyor. Bizimkiler de artmai üzeBir iki kasaba mustesna, adayı re 100 000 ı aşmışlar. Lefkoşa 28.000 suratli de olsa kardeşlerimiz bize iken 50.000 e varmış. Burada bi Arkası Sa. 7. Su. lde 63 yaşmdakî yüzücü Boğazı 2 defa erecti Amerikanın tamnmış iş adamlanndan milyoner Carlos Ritter, Rumelihisarından AnacFoluhisanna 27 dakikada yüzdü ve 55 dakikada döndü Arkası Sa. 7, Sü. 6 da men Ritter, dakikada 5560 kulaç atarak Rumelihisarından Anadoluhisarına kadar 27 dakikada yüzdü ve çok daha zor olan dönüşü de 55 dakikada başardı. Amerikalı yüzücü sonsuz enerjisi ve muntazam stili sayesinde Boğazı mağlub e t 1 ölü, 2 a|^r, 6 hafif Telefoto CUMUURİYET: Barselon • Londra Frankfurt İstanbul mesini bildi. yaralı var 1953 vıhnda da memleketimize fkinci Akdeniz Oyunları dün DİTTİ gelen Mr. Carlos Ritter, İstanbul D I I l l wna ermiştir. Dün millî basketBursa, 25 (Telefonla) Esrar lulann hiç de yabancısı değildir.O zaman Tarabva ile Beykoz arasın bol takımımız Lübnan ile yaptığı son karşılaşmayı 54/41 kaza kaçakçıhğından 4 yıla mahkum oa yüzen Amerikalı yüzücü, gidış narak averajla altıncı olmuştur. Yukarıdaki resimde Ekrem Ko lan ve Smob cezaevinden şehrimize mesafesini 50 dakikada, dönüşü ise çak 800 metrede birincilik esnasında Börülmektedir. (Tafsilât nakledilen Muâmmer üe katilden (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) altıncı sahifemizdedir.) (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) hapisanesinde Bursa arbede Carlos Ritter Boğazı geçmek iızere Amerıka dan kalkıp Turkıyeye gelen Amerikalı yuzucu M Carlos Ritter , dun saat l l de Boğazın en aJcıntılı yeri olan Rumelıhısarı ıskelesinden denıze gıreıek Anadoluhısarına kadar gıdıp geldı'. 63 ja^ır.daiu dunyaca tanınmış vuzucu bu mesafej' yüzerken kendisine sandalla biz de refakat ettik. Dün Boğazdaki 5 mil süratli a kmtıya ve kuvvetli dalgalara rağ TARİH İLÂVEMİZ (Asırlar Boyunca İstanbul) adlı tarih ilâvemizin biriktirdıkler; formalarını idarehanemize getirerek bunları cildlenmiş eser ile değiştiren okuyucularunız, bu hususta dikkati çekecek bir tehalük göstermektedirler. Resim, bu i§e tabsis ettiğimiz büronun dünkü manzarasını gösteriyor. «YEDİ YOL CENGL»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog