Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

Demirbank'm Z«nfln tknmiy«lerind«n 300 LİRA VADEÜ veya 190 Uralık blr kuçuk earl İMMb açarak aiı d« İBTdalanını*. Sl İACİ fd sayı 11.132 umhuriYet KURUCUSU: TTJNUS NADİ Telgrmi ra mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Poeta kutusu tstanbul No 246 Tdefonkr: Uvıuml SantraJ Numara»: 24298. Yaa İş.leri 24299 Matbaa 24290 nİNNEMİ Hatırlıyornm j\>hi| Van Druten'in roman gibi zevk v« hkyfleenla okunacak, modern blr anlayıı rfWÜrecek've Fikret Ant'ın tem» * \\r türkçe ile dilimize çevirdiği İM \ * plyesi, bir lira Jlatl» " ;SMD. Kitablan ara* | ^ ÇIKTI Pazartesi 25 Temmuz 1955 P.K. 133, Ankam ve Menderesin Dünkü Nutukları Adnan Menderes muhalefetin iddialarına cevab verdi Başvekitin r nutku Adapazan 24 (a.a.) Reisicum hur Celâl Bayann hitabesinden son ra, halk tezahürata durmadan devam etmiş ve Baçvekil Adnan Men deresin söz almasını ıstemistir. Başvekil halkın bu ısrarb talebi karSjsında mikrofon başına gelmiş ve hararetli alkıslarla karşılanmıştır Başvekil Adnan Menderes, e w e lâ konuşmak niyetinde olmadığım, fakat vatandaşlann bu hararetli iltifatlarının kendısini vatandaşlan huzuruna getirmis bulunduğunu belirterek soze başlamış ve «dennden duymakta olduğum şükran hia lerini ifa.de ederken, sizin güler yü;ı ı • ı . . Cumhurreisi: «Türk milletini nurlu istikbal beklemektedir, biz o nurlu millî istikbale <*n Inna zamanda erîşmek istiyonız)) dedi | Ziraî gelirden vergi Ziraî gelirler muayyen bir hadden < sonra vergiye tâbi \ tutulacak Ankara 24 fTeiefonla) BUdirldığine gore. hukumetçe ziraî gehrlerın vergılendinlmesi hususunda calışmalar yamlmaktadır. Hükumetın aldığı ve alacagl ml11, iktisadî tedbırler müvacehesinde, Arfcait Ss 3, Sü 4 te "Medeniyet ve terakki kervanı yürünektedir. Başlamif oldugufruz işler günânde, hatta gütıünden evrel bitecektir, tasavyarlarımızda olan işlere matlaka başlanacak vc bunlar nntlaka zamamnda bitirilecektir,, Adapazarı 24 (a.a.) Reisicumhur Celâl Bayar, Başvekil Adnan Menderes ve refakatindeki Vekiller, mebuslar, «azeteciler ve diğer zevat. Kütahyadan ucakla hareket ederek saat 11 de Arifiye hava alanına gelm işler ve orada büyük tezahüratla karşılanmışlardır. Arifiyeden Adapazarına gidilmij ve Adapazarında muazzam bir vatandas toplululuğu Reisicumhurumuza ve Ba^vekillmlze büyük ve türekli tezahürlerde bulunmujtur. Alkıjlar arasında Belediye binasına gidilmlg ve bir anda Belediyenin önündeki Arkas% Sa 1. Sü. 1 de Cumhur Beiai Celâl Bayar, Bajvekil Adnan Menderes, Kutahyada temel »tma töreainde azot fanayii tesislcrinin Bayar ve Menderes şehrimizde Kütahyada aw>t s»n«yii te«Ulerinin temelatma töreninden Kmra dün Adapazanna gelerek şeker istihsal bayTamında hazır bulunan Cumhur Reisi Celâl Bayar. Başvekil Adnan Menderes ve refakatlerindeki revat buradan Izmite geçmisler, Kâgıd Fabrikası civannda ta?a olunacak dik.jli boru fabrikasının temelatma merasimine iştirak etmişlerdir. Bu merasimi müteakıb otomobülerlt îgtanbula müteveccihen ypla çıkjlml^ saat ^İO <ie şehrimiı* »iıvasalat ^gdgtniştır. Reisicumhur ve Baçvekil. Vali Gökay, generaller ve Emniyet Müdürü tarafrndan Pendikte karşılanmıştır. Bayar ve Menderes şehrimizde bir müddet istirahat edeceklerdır. 24 jet uçağımız arasında çetin bir müsabaka Bugön Balıkesirde başhyacak hava gösterilerinde Türk hava kuvvetleriııiıı Mİllî atış bombardıman takuıı seçilecek Balıkesir 24 (Şahab Balcıoğlu telefonla bildiriyor) Yann sabah saat 6 dan itibaren 4 gün müddetle Balıkesir semalannda Türk Hava kuvvetlerinin hepsini birden temsil eden 24 jet uçagı. tabir caızse, cirid atacaklardır. Bu uçaklann hepsi de F84 tipi av bombardıman Arieon Sa. 7, Sü 3 te niz muhabbetkâr iltifatrnınn tetkın ettiği duygulara serbest cereyan vermek yerinde olacaktır, sanıyorum> dedikten sonra şöyle devaın etmiştir t Görüyorum U hepıniz neş'e Içindesiniz Günün geçici nkıntılan Arkan Sa 7. Sü. 4 te Dostluk çağı başladı Amerikaya dönen Telefoto Cnmhuriyet: Barselon Londıa Frankfnrt Eisenhoıver'in Ekrem Koçak 800 Mefrede de Şampiyon beyanatı Ingiliz Dış Bakanı da Londrada: «Artık hiç harb olmıyacak» dedi Washington 24 (R.) Başkan Eısenhower bugün Cenevreden dönmuş ve hava alamnda toplanan gazetecılere «çetin bir hafta geçirdık. Amerikaya dönmekten çok memnununı» demiş ve şunlan ilâve etmiştir: o Bu konferansın neticeleri ne olabılir? Bunu fimdılik kimse söyliyemez Gelecek aylar içinde bu konuda daha genış malumat verebıleceğım. Şurası muhakkak ki ye. ni temaslar tesıs edılmiştır. Ve (Arkasi Sa 7. i u t de) Istanbal Habeş İmparatoru geliyor Memleketimizde 5 gün kalacak olan Imparator, devlet adamlarımızla görüşmelerde bulunacak Ankara 24 (Telefonla) Oğrenbakalarda Ekrem Koçak fevkalâde bir yarış çıkararak 800 metrede de şampiyonluğu kazanmıştır. diğımize göre, Habeş Imparatoru Basketbolculanmız ise ilk galibiyeti dün Suriye karşısında almışlardır. Yukarıdaki resimde ekim ayında 20 gün kadar devam dünkü Türkiye Suriye maçında Şevket Taşlıcanm kaydettiğı bir basket görülmektedir. (Tafsilât edecek olan büyük bır Ortaşark altıncı sahiferMzdedir.) seyahatine çıkacaktır. 15 ekim tarihinde şehrimize gelecek olan Imparator, devlet adamlarımızla görüşmelerde bulunacak ve memleke timizde 5 pün kadar kalacaktır. Habeg tmparatorunun bu seyahatine şehrimiz siyasi çevrelerınde büyük bir ehemmiyet verilmektedir. Almanya asker topluyor 6.000 gönüllü toplanmasına dair kanun bugün yürürlüğe girecek Jet nçaklanmızdan bir kısnn C. H. P. toplantıları dün yapılamadı Emirgânda ve Üsküdarda toplanlı yerlerinin kordon altına alındığını gören Halk Partilîler, salonlara giremediler Lozan zaferinin 32 nci yıldönümü münasebetile CR. Partisı Üsküdar ilçesi tapafından tertib edilen tören ve Emirgandaki lokal açıhsa toplantısına idarî makamlarca müsaade edilmedıği için, dün sabah her iki toplantı mahalli de po'is kordsnu altına alınmıstır. Toplantı yerlerıne giden Halk Partililer, durımıu görerek salonlara girememışlerdir. Her iki toplantı için v<rılen red kararuım düzeltilmemP5i üzerine, CJi. Partisi U başkam Muhlıs Sırmalı dün basma şu beyanatta bulunmuştur: f* « Lozan zafermi ku^aman üzere Üsküdar ilçe lokalimizde, bu' gün yapacağınuz toplantı ile Emirgânda bir lokal açma t8ren'wı4t yazıh emirle menedilmiştu Örfl idare sistemlerini geride* bırakan, harb halinde olmıyan me.iileketimizde bu tarz muamele, dsmokraside gerileme haleti içinde bi'.unduğumuzu gösterir. İktidarda vazifeli olanlar; kınunsuz hareketlere karşı böyle svu»*ukça, tasvibkâr bulundukça, hattfi alkışladıkça, bu hareketlerin tevalisini, İspartada olduğu gibi, daha şıddetlisini beklemek lâzımdır. Tcplantının men'ini icabettiren sebebin mahiyeti bizce meçhuldür Bu gibi kanun dışı, keyfî hareketler, 10 temmuz, 31 mart, 11 nisan j'bı {ev A r k a s ı S a . 7, S ü . l d e Kıbrts Mehtublart: 9 Cıbrısta kitabsız öğretim ve Ingilizlerin garib kararları YAZAN: HASANÂU YÜCEL lıp ona göre oğretmen ver;hjor. 15 öğretmenli büyük okullar bile var. Evvelce 1905 mahallî maarif kanununa göre ilk okul komisyonları halk tarafandan seçüirnuş. Müfre Bugün, Kıbrısın hemen bütün koylerinde ılkokul var. 65 çocuğa kadar bır, ondan sonrasl içın ıkı oğretmen tayın edıliyor Bu sayı da artarak smıflar ve şubeler çoğaltı dat programlannı bu komisyon yapar, halktan maarif vergısi alınır, mahallî hükumet de yardım edermij. Hükumet yeni bir kar.^u çı Arkası Sa. 7, Sü. 4 te bugün satışa çıkıyor Şehrimizde toz şeker perakende 168, kesme şeker 188 kuruşa satılacak Şeker Batı Almanya ordusunda sabaylann riyecekleri ünifonna Bonn, 24 (a.a.) Reisicumhur Theodor Heuss, Batı Almanya silâhlı kuvvetieri için hükumete 6000 gönüllü asker toplıyabılme yetkısi Arkas\ Sa. 3, Sü. 4 te dığını bildirmiştik mektedir, Şeker satışlarına bu sabahtan itlbaren başlanacakür. Istanbulda kesme jekerin perakende fiatı 188, tor şekerin perakende fiatı 168 kuruş olarak tesbit edilmıstir. Cumartesi günü saat l l ' e kadar verilen beyanname mucibince, Çatalca, Yalova, Şıle kazalan müstes na 259 563 kilo toz, 14.127 kilo kes me, 828 kilo pudra olmak üzere ee man 274518 kilo şeker tesbit edilmiştir. Bir kasım esnafın ellerinde şeker olduğu halde hiç beyanname vermedıkleri veya ellerindeki mıktarı beyannamede tam olarak bildirmeEvvelki gün Sarıyar barajında feci bir çoküntu oldufunu, 15 amelenin yeni dökülen bir beion dikleri hususunda dun ilgıli makam sütun altında kaldığını, dört işçinin derhal öldügünü ve dört işçinin de ağır surette yaralan lara 21 ihbar yapılmıştır. Resimlerde. çöküntü yeri ve Ankara. tşçi Sigortalan hastanesine yatırılan ağır yarahlardan bıri görülBu sabahtan itibaren hbajların • tahkıkıne bajlanacakhr. «MİLLETLERARASI»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog