Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

31 iflci TI! »yı 11.131 umhuri KLTCUCUSU: Y U N U S NADÎ Telgrai v» mektub adresı. Cumhurıyet Lstanbul Posta kutusu tstanbul No 246 Telefonlar. Uvtuml Saotral Numarao: 24298. Yaa İsleri 24299 Matbaa 24290 BEYOĞLU ŞUBEMİZ EMRtNÎZDEDÎR Pazar 24 Temmoz 1955 DOĞUBANK C.H.P. Konya kongresinde Dörtler konferânsı dün gece kapandı K. Gülek'insertkonuşması Yanlan neticeye göre, dört Dış İşleri Bakanı ekim ((İsparta hâdisesile tarih huzurunda işlenmiş bîr ayında tekrar toplanacafclar ve ihtilâflı no ktalar suç karşısındayız. Bunun hesabını mîllet elbet iizerinde henüz anlaşma olmadığı anlaşıhyor soracaktır. Bu hesabı biz elbet istîyeceğîz.)) C.K.P. Genel Sekreteri: "D.P. radyo sayesinde ihtidara geîdi amma gene onlart radyo alaşağı edecektir» dedi Konya, 23 (Telefonla) CH. P. U kongresi bugün Belediye sinemasında yapılmıştır. 465 delegenin iştirak ettiği toplantı baj tan sona kadar tam bir sükunet içinde geçmiş ve normal seçımlerle sona ermistir. Kongrenin açılması, baş,kanük( dıvanı seçimi, Atatürk ve şehidlerin ruhları içın tâz'm duru1 şu ve çalışma raporunun okun ı Arkan Sa. 7, Sü. 4 t « , Ceaevre. 23 (R) Cenevr* konferânsı bu gece sona ermiştir. Başkan Eisenhower ile Dış İşleri Bakanı Dulles derhal hususî uçak ları ile Washıngtona hareket etmislerdir. İngiliz Başbakanı da ya nn sabah hareket edecektir. Bu gece burada resmen açıklan dığına göre, Eisenhower, Eden, Fa ure ve Bulganın altı gün süren konuşmalan sırasmda gündemdeki döt mühim meseleyi incelemişler (Arkas% Sa. 7, Su. 7 de) C.1LP» Hler dün Uskiidar Kaymakamınıdâva ettileı İzin verilmiyen CH. Partisi toplantıları dolayısiîe partililer tarafından dün de Başvekile telgraflar cekildi Lozan gününün kırtlanma« için lzminfe verilen izin < e Vflâyetçe geri alındı J CH. Partısı Emırgân ocak lokali dan tertlblenen kutlama torenlerinin açılışl münasebetile Çınaraltı ne izin verilmemesinin parti ;çinİZMIK VAPURU Denizcılık Bankası tarafından Almanyadakı Sedekı tepkileri devarn etmektedir. ezck tezgâhlarına ıamarlanan 6000 tonluk «İzmir» vapurunun 15 tem înci kıraathanesinde bugün yapılSarıyer ilçe başkanı Oğuz Oraa, ması kararlastınlan toplantı ve Lomuzda denize indirüdiğini yazmıstık. Resim, boyu 122, genısliği 16,5 | t k ^ t Ç d B ' zan raierinm 32. yıldön^mü roümal»« <ai«n 688 kisilüc «Izmir» vapurunun denise indir:lisini gSstcnascbctüe Üsködar tlçes! taraftn Arkan Sa. 7, Sü. S da riyor. Sarıyar barajıntla bir f acia Beton bir direk çöktü, 4 öHi, 4 ağır yaralı var Ankara, 23. (Telefonla) Sanyar barajında dört kişinin ölü AnilOI ~ istibdad idaresinden kurtulmasınm, vatanın hürriyete mü ve beş kişinin yaralanmasile ne ticelenen feci bir çöküntü olmuştur. kavuşmasmm ve yurdumnzu vok etmeğe mâtuf reval mülâkatı karannın bertaraf edilmesinin Sabah saat 8 civannda, Rar Şir47 inci yıldönümü dolayısiîe, dün saat 10 da Hürriyeti Ebediye tepesinde merasim yapılmıştır. ketinin yapmakta olduğu barajda Merasime İstiklâl marşile başlanmış., âbideye çelenkler konulmus, konujmalarda giinün manası santral binasınm arka tarafındaki belirtilmigtir. Resim, dünkü törenden bir görünüstür. beton sütunlardan biri çökmüş ve Arkan Sa 7. Sü. 5 te başlayan kavga, alâkadarların aldık Arkatx Sa. 7. Su 4 te Yarından itibaren, ambalaj hariç kristal şeker toptan tanir Belediye Reisi doktor Salâhaddin Akçiçek beraberinde Fuar 160, kesme şeker 1S0 kuruşa satılacak; belediyeler ve Turizm Müdürü Femıh ÖneL Malatya 23 (Telefonla) Oğren diğ me göre Gazianteb Cezaevinde Belediye meclisi üyeleri Mitfaat yanm saat devam eden büyük bir perakendeci kâr hadditıi yarın tayin edecekler Şenyüzlü. Rüştü Şardağ, Mehmed kavga olmuş ve neticede 9 mahDfin Kütahyada yapılan merasimde Cvnhıır Rcisi ile Arkan Sa. 7. Sü lde kuıi) ve mevkuf muhtelif yerlerinK/986 sayılı Koardinasyon karan me ile kaykamakhklara bildirmifden ağır ve hahf surette yaralanile evvelkı gece saat 23 ten itibaren lerdir. mışlardır. Tabanca, sopa ve bıçakla Başvekil de hazır bulundular ve temele ilk harcı koydular şeker satışlan durdurulmuş, elleDiğer taraftan, dün saat 13,10 da Ticaret Yekâlelinin dün yayınladığı yeni bir sirküler 14 45 te uçakla Kütahyaya geımişlerdir. Vali konağında kısa bir istir»hatı müteakıb azot sanayi tesislerinin kunılacağı inşaat sahasına gidılmiştir. Merasıme saat 15 30 da başlanmış, Kütahya mebuslan adına bir konuşma yapan doktor Ahmed üısan Gürsoy, zirai kalkmmada azot sanayiinin mühim rolünü belirtmiş, kurulacak tesislerin memleketşdmul azametini kaydetmiştir. Daha sonra, Azot Sanayii Şirketi (Arkast Sa 7. Sü 7 de> Gazianteb hapisanesinde kanlı kavga Azot sanayîi tesislerinîn temeli törenle atıldı Şeker fiatlarına dün zam yapıldı isbat hakkı rnde şeker bulunan hakikl ve hük m! şahıslar dün saat 13 e kadar, bölgelerindeki kaymakamlıklara mü racaatle beyanname vermeğe mecbur tutulmuştu. Hükumetin tebliği üzerine, şeker satan toptancı ve perakendeciler, ellermdeki şekerleri dün beyanna ehemmiyetini asla kaybetmedi» tzmir Belediye Reisl Milfctlcrarası Fuarlar Birliği Genel Sekreterinin îddiasına cevab veriyor «İzmir Fuarı j Kütahya 23 (a.a.) Reisieumbur Celâl Bayar, Başvekil ve Hariciye Vekâleti vekili Adnan Menderes ve refakatlerınde Başvekil ygraımcısı Devlet Vekili Fatitı Puştü Zorlu Devlet Vekili Fuad Kopnilü, Adlıye Vekili Osman Şevkı Çıçekdağ. Maliye Vekıiı Hasan Polatkan, İşletmeler Vekili Ankara 23 (Telefonla) İktisad Samed Ağaoğlu, bazı mebuslar. ve Ticaret Vekâletı bugün yayınTürkiyenin Federal Almanya nezladığı bir sirkülerle dış ticaret rejimı hakkındaki talimatnamenin dindeki Büyük Elçisi ve bazı gazemulga K 908 sayılı karara müstenid teciler olduğu halde, azot sanayii hükümlerüe mezkur talimatname tesislermin temelatma töreninde (Arkası Sa 7, Su * de) hazır bulunmak üzere bugtm saat Teklil sahibi mebuslardan biri kanaatimizi sonuna kadar müdafaa edeceğiz, diyot tzmıt, 23. (Hususi) Basına is pat hakkmın verilmesine dair 11 mebus arkadaşile B. M. Mechsıne bir kanun tasansı vermiş olan Ko Arkası Sa. 7. Sü 2 de Vali Prof. Gökay, Vılâyette gazetecileri kabul ederek, K/986 sayılı Koordinasyon kararına göre şeke rin yeni fiatım aeıklamıştır. Yenı ayarlamaya göre ambalâj masraflan haric. kristal şekerin top tan kilosu 160, kesme şekerin top Arkan Sa. 7, Sü. 3 te Kıbrts thrısta Kültür ve Türk Aydtnlart YAZAN: HASAN ÂU YÜCEL Mehtublart: 8 Dünya Güzellik Kralicesi dün seoildi Karadenize 500 toıt kalay kaçıran tacir Ordu vapuru Zonguldak limanına vardığı sırada elkonulan kalaylan şehrimizdcn »evkeden tacir tesbit olundu ve Savcılığa verildi Kıbrıs Turkleri. bımdan sonrakl ' yazıda etrailica anlatacağım gıbi | bugun ıçm raaarif meselesmi halle doğru ciddi adımlar atmıştır ve gayretlen, daha da gelişme istidadmdadır. Fakat oncelen bu met, dığer hususlar gıbı hayli zaman :hmal edılmıştır. Esasen Bırıncı tJrrumî Harbden sonra, Türkiyenin Almanlarla beraber İngılızlere karşı doğuşmelerı ve bilhassa Çar.akkale savaşı Kıbrıs Turkleri .çin ağır bir baskı sebebi olmuş ve bir çok Turkler Adadan Ana Vatana goçmüşlerdır. Bir ailenin bütün ferdleri hicreti ihtiyar etmese bile yüksek tahsil yapanlan istikballerinı orada aramış, doğduğu yere dönmemişlerdir. Bugün gerek devlet kariyerinde, gerek serbesT hayat alanlarında pek çok Kıbnsll aydınımız vardır. Maarifte bakan iken parasız yatılı olarak tahsil gören Kıbnslı genclerden diploma aldıktan sonra AVIIUI ADI İkinci A.kdeniz Oyunlan memleketlerine döneceklennç dair ülUllLAnl Barselonda devam etmektesened alıyordum. Bunun 'ı'U bir teyid kuvvjjfi olmadığuu b'llyor dir. Dün yapılan müsabakalarda basketbolculanmız Fransaya dum' Fakat Kıbrısh çoeuklarımıza 43 58 yenilmişler; disk atmada Nurl Turan yedinci, uzun atKjbrısa dönmelen için habrların lamada Suphi Ural onuncu, 3000 metre steeplede de Mustafa da kalacak bir öğüd vermek Isti Özcan dördüncü olmuşlardır Yukarıdaki resimde Cahid Önel yordum. Hattâ imkân buldukça ap dünkü 800 metre yanşının arivesinde rakiblerile mücadelede ~^ Arkası Sa. 7, Sü. 7 de görülmektedir. (Talsilât altmcı .sahifemizdedlp.) KARPLZ IANZIM SATIŞ1 Sıkı bir çekişmeden sonra Isveç Sebze ve Meyva Tanzım Satış yergüzeli Kralice ilân edildi lerinde karpuz satışlanna başlan mıştır. Resimde de gorüldüğü gibi Ordu vapurile şehrimizden Samufak boy karpuzlar kilosu 25 ku suna sevkedilen 500 ton kalaya ruştan satılmaktadır. Zonguldak limanında el konulduğunu yazmıştık. Kalaylan gönderen tacir dün tesbit edilmiş v« ilgili koordinasyon karan gereğince derhal Savcılığa verilmiştir. Bu (Günde 25 müessese ihbar ediliyor arada, kalaylann beyannameamin Bngünden itibaren pazar ilâve veriLmemis oldugu da meydana mizde, ressam Münif Fehimin çıknuştır. renkli tablolarile süslü olarak, ta Malın «evki işini deruhde «den rihi yanlar vermeğe başlıyoruz. Çorum ambanndaki evraka el Bestekâr İsmail Dedenin ha\atınkonmuştur. dan merakh bir safhayı bugückü Arkan Sa. 7, Sü. S de ilâvemizde zevkle okuyacaksınız. "***^r*^**W*m**m*MW SA Izmir 23 (Telefonla) izmirli Hılmi Işbitıren isimli zengin bir vatandaş bir kaç gün evvel misafireten gıttiği Tstanbulda Hilton oteline kabul edilmemiştir. Kıyafeti düzgün olmadığı için Hilton oteli Arkası Sa 7 Su 6 da Hilfotı Oteline kabul edilmiyen İzmirli taeir •••»••••••»•••••• • «>»••••» • ••••••••••••••••»•««•«>••• •••»••»»»>. YENİ R0MANDV1IZA BUGÜN BAŞLADIK •"••• B U G Ü N • « Merak ve alâka çekici bir yazı serisi GÜMÜS ALEV • • • • • • »••»••••»•»••••••>•»•»•••»•»•• • • « » « » » • « Prenses Margaret'in sevgilisi Pefer Townsend1n hikâyesi Bugün 6 ncı sahifemîzde bulacaksınız. Teleloto: Nevv lorkLondra Frankfurt İstanbul İsveç güzeli H. Rombi, Dünya Güzeli seçildikten sonra ^ (Yazısı 7 nc\ sahifemucde) «Gaib ufuklar», «Allaha ısmarladık Mr. Chips» ve «Unutulan yıUar» gibi senelerdenberi okunan değerH eserler vermi ? olan büyük romancı James Hilton X '• Geçen sene ölümünden 5rce yazdığı bu son eserinde hepsinden çok daha kuv X vetH bir konnyu sanatinin en miıkemmel tekniği ile işlemiştir. Bir kadının üç t aşkını anlatan, bn arada bir ömrün irtırab ve sevinç. ümid ve keder, heyecan + ve buzur dohı levhalannı çizen bu şaheser romanı büyük bir zevkle takib edecek r ve hiç bir zaman unutanuyacaksınıı. X »•••»•» t BUGÜN ••••••4t»t««««*«»> 5 İNCİ SAHİFEMİZDE OKUYUN! «»•••••••»•••••••••«•»<»••»«««»«• •••••»•«•»»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog