Bugünden 1930'a 5,454,028 adet makaleKatalog


«
»

PARİSMATCH Hcr Haşet Kıtabevinde her yerde aatüır. Ifete ffl kuniftur. 3l inci yü sayi 11.130 u m h u ri yet KURUCUSUrYUNUS NAD! Telgrai v» mektub adresı Cumhunvet ktanbul Posta teurusu tstaabu] No 246 Telefonlar. ürıumi SantraJ Numarası: 24298 Yazı Isien 24299 Matbaa 24290 BEYOĞÎ.D ŞUBEMİZ ZENGİN İKRAMİYELERİLE EMRİNİZDEDİR Comartesi 2 i Temmuz 1955 DOĞUBANK örtler bu sabah son Gençlik dün mâhud oplantıyı yapıyorlar tarih kitabını yaktı Bugün konferansın neticeleri hakkında Cenevrede müşterek bir tebliğin neşredileceği açıklandı M.T.T. Birliği toplantısmda İsmail Hâmi Datıişmendin eseri tel'in edildi, yakılan kitabın kfilleri kendisine yollanıyor Haricde Paramızın Kıvmeti Eisenhover'in nçaklara dcmir perdenin kaldırılması için yaptığı teklif hakkında Rnslar hiç bir şey söylemiyorlar \ rupa gazetelerVnde, kambiyo rajiçlerüu gosteren cetvellere bakıldıgı \akit, Turk parasııun gajet duşuk bir fiat uzerinden değerlendırıldiği dıkkate çarpmakUdır. Garb memletetlerinden hiç biruıın parası, mıllî hududlar dışında, Turk lirası kadar ucuza bozdurulmanıaktadır. Turk banknotlarııun haricde ucuza değiştirihnelerine sebeb olarak, sejahate giderken doviz alamıyan vatandaşlann para kaçırmaları gosterilmektedir. Yakın zamana kadar, kaçak doviz \eja para ile hududlarunızdan çıkan bir çok kimselere rastlamak hakikaten kabildi. Fakat bir senedenberi, vazijet değişmiştir. Bugun, ellerinde döviz müsaaCcnevrc Koaieransının açıMığı saatte Bat> Berlin halkı Wr dakika sükut etmis ve desı bulunmıyanlar, kolaylıkla pa(dünya barısı) için dua eylemiştir. baport alamamaktadırlar. Karabur(Yaztst 7 nei sahifemizde) sadan temin edilen dovizlerle haricde >aşnabilmek de hayli *uc.leşmiştir. Gayrüneşru doviz fiatlatınıu juksekliği, Avrupa seyahailerini pahalı bir luks haline geurmiştir. Kaçak para ve dovizle Avrupa safası surenler azaldıği halde, yabancı bankalarda Turk parası uzerine japılan muamelelerin «eniş.lemesi baska sebeblerden Uerı <elmektedir. Turk parasına hariede Jtişük hir fiat verihnesine en mttbim sebcb, Maüje Vekâletinin haUlı bir 4eblokaj sijaseti takib etmesidir. Ttirlzmir 22 (Telefonla) Ekonomi kiyeye sefer yapan naklivat »irve Ticaret Bakanlığı müfettişlenketleri, kitab ye mecmua gonderen nin verdıkleri malumattan arilaşılmüesseseler, eğlence yerlerinde dığına göre, lzmir, ihtikâr hâdisetemsil veren eenebi artistler ve lerinin çokhığu bakımından Türkidaha bir çok hakiki ve hukmi !••yede rekör kırmıştır. Her gün bun hıslar, on milyonlarca liraya yiiklardan asgari 5, 6 tanesı meydana selen kazanclarını Merkez Bankası çıkanlmaktadır. vasıtasile dovize eevinnekte zorlvk Diğer taraftan K 982 sayılı kaçekmektedirler Mali>e Vekâleti. bu hakiki ve hükmî şahıslann memle(Arkası Sa 7. Su. 7 de) ketimizde biriken matlublannı dov b olarak ödemediği gibi, fiat ve ücretlerini resmî kambiyo rayıçlerinden çok daha yiıksek bir sevıyede futmalarına müsamana gostennektedir. Meselâ tayyare kumpanyaiarı. Maliye Vekâletile rouubık olarak, yolcu ficretlerini seıbest doviz piyasasma göre ayarlamaktadırlar. Memleketimizde k*?an lzmir 22 (Telefonla) Bugün dığı parayı dışanya çıkarmak nvvEşrefpaşa 668 sokak 44 sayıh ve kiinde olan yabancı şahıs ve mıiMuharrenı isimli bir bakkal dükesseselere âdeta «işte süe Turk kânmda satılan şekerlerin tuz ile parası. başınızın çaresine bakınu!» kanştınldığı Emniyet Müdürlüğüdenilmektedir. ne ihbar edilmiçtir. Ikinci mühim sebeb, kredili ıthalâtın geniş ölçüde döviz kaçakçıtığl Bir polis ekipir.m yaptığı tahile beslenmesidir. Türk parası makikat neticesinde ihbann doğru kabüinde temin edilen dövizler, baolduğu tesbit edilmiştir. zan satıcı memlekette alacak veya Tuz ile kanşık şekerin bulunkredi hesabı hüviyetine bfininduğu çuval musadere edilmiş ve tnektedir. Kredili ithalât sistemi. Telefoto CUHHÜRİTET Barselon Londra Frankinrt tstanbul bakkal Muharrem hakkında geserbest borsada arz ve taleb murekli muamele y'apılmıştır vazeneshu Türk lirasının aleyhine çevirmektedir. Diğer bir sebeb. Merkez Banka erine devam etmektedirler. Dün de Ekrem 800 de Türkiye reMnın memleket dışına çıkan r.ııtb" koru kırmış ve Cahidle birlikte finale kalmjştır. Osman 5 bin Feridun ERGİN metrede ikinci. Çetin ise yüksek atlamada ücüncü olrmıştur. .Resimde 1500 galibleri Ekrem ve Cahid madalyalarile birlikte (Arkası Sa. 3. Su 5 te) ' görülmektedir. (Tafsilât 6 ncı sahıfemizdedir.) A "Biz bir şey kaybedecek değiliz!,, Eisenhower'm teklifi Ame. rikada bu sözlerle tefsir edildi ve hararetle karşılandı New York 22 (R.) Baskan Eisenhower.in, Amerikan ve Rus uçaklanna her ikı memleketın üzennde uçup, askeri tesislerin resırnlerini çekmelerme müsaade edılmesini isteyen teklıfı Amenkada umumıyetle hararetle karçılanmıştır. Bunun, sılâhsızlanmaya Arkası Sa. 7, Sü. 3 te İsmail Nâminin gazetemize yolladığı tavzih mekfubu M. T. T. Birliği, içinde AUtürke aıd bir tarıh devresi bulunduğu halde Büyük Kurtarıcı ve inkılâbcıdan bahsetmıyen bir kitabın ka» bını, dün saat 17 de Birlik lokalinde yaptığı bir toplantıda yakrtiış ve kitab da, siyah çerçeveli bir kutuda, her devir gençliği tarahndan lânetle anılmasl için, Birlik lo kalinde muhafazaya karar vernüjtir. Arkası Sa 7, Sü. 4 te Azot fabrikası temelatma töreni bugün Eser, dün gençler tarahndan yakılırken Ankara 22 (Telefonla) Kütahyada kurulacak azot sanavii tesisle rinin temel atma merasımi yann saat 15 te yapılacaktır. Bu münasebetle Reisicumhur Ce Iâl Bayar, Başvekıl Adnan Menderes, bazı vekiller ve mebuslar yann uçakla Kutahyaya gideceklerdir. Diğer taraftan, davetlilerle basm temsilcilerini hamil hususî bir motörlü tren de yann sabah saat 9,07 Arkast Sa 7 Sü. 4 te C.H.P. nin Istanbulda iki Izmirde beyannamelerin % 30 u yanlış ve noksan rakamlarla verilmiş toplantısına izin verilmedi ihtilâtlara sebeb olabüeceçi, mâlahazasını ileri surdü Ticaret Bakanlığı müfettişierinin bildirdiklerine göre Lozan günu mânasebetile Üsküdarda tertib edilen toplantzmir, ihtikâr Jıâdiselermin çokluğu bakımırçda^ •erneyen Kajrnakam, bn içti«atn Türkiyede rekor kırıyor YENI ROMANIMIZ Şekere tuz karıştıran İspartada yaoılan takibat Savcılık snç mevmu cümVeleri ihtiva ettiği söylenen raporu araştınyor C. H. P., kaymakam hakkında kanunî takibat yapılması lâzun geldiğini iddia ediyor C. H. Partısının yaruı saat 10 da Emırgân lokahnm açılışı ve aynı gün saat 14 te Üsküdarda «Lozan günü» munasebetile yapacağı top" lantılara müsaade edilmemiştır. Emirgândakı toplantı için Vılâyet, yazılı emırle, yapılamıyacağını büdirmiştır. Üsküdr il merkezmde «Lozan Günü» nü kutlamak maksadıle JAMES HİI.TON'un yapılacak toplarrtı için. Üskudar ölümiınden önce jazdığı en son Kaymakamı Kenan Kızıltan C. H. ŞAHESER ROMAN Partısı Genel Merkezine şu yazılı emrı gondermıştır: «Sıyasi munakaşalann hâd bir (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) ALEV GÜMÜS ATLETİZMDEKİ BAŞARIMIZ Ü T Î S L S S t Kıbrıs Mektublatt: 7 Kıbııs'ta Türk Basını YAZAN: HASANÂLİ YÜCEL Kıbru.ta günlük iki sıyasî gazete çıkıyor Halkın Sesi, Hür Soz. £irıncınin adı altında «Haikın sesı, Hakkın sesı ve halkın dılidir» »"üm lesı var. İkincide «Bağıms z Türk gazetesi» olduğu yazılı. Bifinciyı Kıbrıs Türkleri Mıllî Birliği Cenel Sekreteri Dr. Fazıl Küçük ıkjıciyı Türkiyede hukuk tahsil etmış olan Fevzi Ali Rıza yaymlıyor Ikısı de Turklük davasımn birer "jayraîh. Birer misâl vereyim: Dr. Küçük «Genclerimiz cezaya mı çarpılacak?» başlıklı bir bas yazısında, son 19 Mayıs münasebet.le Türk bayrakları çekilip gösteri yapılraa•ına müsaade edilmeyince fCıhrıslı genclerin buna karsı tesebbüs ettik leri «protesto yürüyüşü» nü suçlandırma söylentisi üzerine şunları yazıyor: «Hükumetle elele köşeden bocaktan aranıp oraya getirilea ve ancak efendilerin* hizmetle mukabiliade maddi. manevt mokârat bek Arkast Sa. 7, Sü. 1 dt Isparta 22 (Telefonla C.H.P. kongresi dolayısıle bugün şehrimize gelen dünkü Ankara ve Istanbul gazetelen bayilerden kapışılmıştır ve el'an günün mevzuu olan mahud kongre ile ılgilı olarak bugün yeniden bazı hâdiseler olmuştur EzInfilâkm, mermilerin sürtü nmesînden veya fazla haracümle «memleket iktisadi bir uçuretten ileri geldiği tesbit edildi, patlıyan mermiler inüıaruma yuvarlanmı;tır Baştakiler bugün memleketi felâkete sürükleyesma karar verilen cinsten olduğu için maddi zarar yok rek, Enver Paşalar vesaire gibi memleketi terkedeceklerdir» şekEvvelki gece Bakırköyde Barut sürtünmesınden veya fazla hararetlinde cümleler bulunduğu iddia ehane mevkiınde ucuz atlablan yan ten ılen geldiği anlasılmaktadır. dildiği için Cumhurivet MüddeiuBirinci ordu müfettişlığince tran mumiliğince Halk Partisinden iste guı ve infılak hâdisesinin tahkka sıt deposu olarak kullanılan bu detına askeri adlî makamlarca devam Arkası Sa 7. Sü 5 te edilmektedir. poda, imhasına karar verilen merDün sabah istihkâm taburu erle miler b,ulunmakta idi. Bu mermiler infilaktan 3 saat rinin nezareti altında iki arazözün iştirakile temizleme ameliyesine evvel depoya getirilmiştı. Yangın başlanmıştır. infılak eden mermile itfaıyenin ve askeri birliklerin çarin artıklan, ınölak sahası civa hşmasile saat tam 21 de söndürülmuştür rında toplanmaktadır. Dün de bildırdığimiz gibi ölen ve Dün sabah hâdise mahalline giden Merkez Komutanı ile askeri yaralanan yoktur. Orman Başmüdürlüğü düne kadar 23,250 metre Infilâk sırasında ateşin 10 bin hâkim ve muddeiumumî, temsil bü mikâblık ağaç yandığını bildirdi rosu başkanından müteşekkil bir metre karelik bir saha üzerine yaheyet, bilirkişi heyetile yaptığı te yıldığı anlaşılmıştır. Mermiler, imhasına karar verilen Antslya 22 (Telefonla) İki gün muhtelif köylerinden toplanan mü maslardan sonra, hâdısede bir saevvel Çafarlar mmtakası 19 numa kellefler motörlü vasıtalarla yangm botaj olmadığını kafiyetle tesbit cinsten olduğundan maddi bir zarah orman havzasında başlıyan bü yerine sevkedilmektedir. Diğer ta etmışlerdır. Infilakm, memulerın rar da mevcud değıldir. yük yangın hâlâ söndürülememiş raftan son dakikada gelen bir hatir. Bu büyük orman yangının sön bere göre yangının genişlemesini dürülmesi için hümmalı bir faaliyet önleyici her türlü tedbirler alınsarfedılmekte ve merkez kazanm mıştır. Aynca Orman Başmüdürlüğünün resmen bildirdiğine göre bugüne kadar 23 250 metre mikâblık ağac heba olmuş ve pek fazla miktarda küçük fidanlar yanmıştır bakkal Barathane yangımnda kasıd olmadığı anlaşıldı Aıttalyadaki büyük orman yangııtı dün de söndürülentedi Çevıren: VAHDET GÜLTEKİN YARIN BAŞLIYORUZ Bunaltıcı stcahlar Dün akşam şiddetli bir fırtmayı müteakıb şehrimize yağmur yağdı ve hava serinledi; Izmirde sıcaklardan iki kadın bayildı ve dükkânkınn çoğu kapandı Şehrünızde bırkaç gündenberi devam eden bunaltıcı sıcaklar, dün akşam kısa süren şiddetli bir hr tınayı müteakıb yağan yağmurla hafiflemiştir. Dün en yüksek hararet derecesi gölgede 30 santigraddı. Bugün s a bahleyin hava puslu olacak, öğle Arkasr Sa 7. Sü 2 de Fll* IrflriftiklllrİAM Kuzey Afrikadaki Fransız müstcmlekesi Fas'da karışıkhklar ' " ' »«"lfi»IIIM«ll d e v a m etmektedir. Yukarıdaki resimde, yerliler tarafından Cikarılan bir yangıru söndüxmeye çalısan itfaiye ve onu koruyan lejyon askerleri görülmektedır. «ÇİFTE KEKAMET..»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog