Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Yeni 4 Kitafc John Van Druten'in ANNEMİ HATIRLIYORUM, Umran Nazifin TEPEDEÖ îV, Suad Taşer'in HARAÇMEZAT, Tarık Duraun K. nın RASANGÎLLER eserleri, bir lirm fiatla SHD. Kitablan Araımd» ÇIKTI P. K. 1W, Aakazs 31 ind yıl sayı 11.129 umhurı KURUCUStCnZNUS NADİ Telgral v» mektub adresi: Cumhurıyet tstanbul Posta kuturo tgtanbul Na 248 Telefonlar: Unuml Santral Numarajı: 24298. Ya» İjleri 24299 Matbat 24290 Demirbank'm Zengin ikramlyelerinden 300 LİRA VADELİ Coma 22 Temmnz 1955 ]cjar küçük cari hesab açarak • «iz d* faydalanınız. Ispartada dağıtılan kongrenin akisleri C.H.P. Genel Merkezi diin hükumete dilekce verdi ve mesuller hakkında takibata girişilmesini istedi Düzcede yaptığı bir konuşma dolayısile de Kasım Güleğin Ankara Savcılığında ifadesi alındı îsparta 21 (Telefonla) Dün I hâdiseli geçen C.H.P. kongresinin akisleri devam etmektedir ve dedikoduları halen aynı hararetini muhafaza etmektedir. Bu cümleden olarak bugun de yenı bir hâdise daha vuku bulmuş ve kongrede okunan idare heyeti raporunda hiikumete hakaret edıldıği iddıasile savcılığa bir ihbarda bulunulmoştur. Savcüık bu raporu Halk Partisinden istemis.se de idare heyeti bu ra porun Kasım Gülek tarafmdan An karaya götürüldufünü ve başka suretinin bulunmadığını söylemiştir. Diğer taraftan rapor şehrimizde bulunduğu ve guç unsuru teşkil eden cümleleriB çıkanlması " için zaraan kazanmak maksadile saklan Kasun Gülek îsparta hidisesi hakkında basına izahat veriyor dığı rvayet edilmektedir. İç İsleri Müstpşannııi izahat] Ankara, 21. (Telefonla) Eçişle rj Bakanhgı Müstesan Dilaver Argun, Ispartadaki hâdise hakkrnda bize su beyanatı vermiştir: «Ispartada C.H.P lileri suatur* mak için polism mudahale ettiği Iddiası varit değildir. Jandaraaala rın daha önceden biaanın etrafmı Arkast Sa. T.'Sü 1 t* Büyük orman yangını Antaiyanın Çakırlar bölgesindeki ormanlar iki gündenberi yanıyor Zarar 10 mflyon lira tahtnin ediliyor. Egede büjiik bir •rman yangını daha çıktı Antalya 21 (Telefonla) Antalyamn Çakırlar bölgesi ormanlıklannda dün ba|lıyan yangın Türkiyede son senelerin en büyük orman yansını olmuş ve bütün uğraşma ve geyretlere rağmen hâlâ söndürülememiştir. Antalyada büyük bir teessür husule getiren bu Arkast Sa. 7, Sü. 6 da Cenevre Konfey ansı yarın sona eriyor Cenevre 21 (R.) Cenevre k«Bferansınm gündemini yann akşaai tamamlaması beklenmektedir. Nihaî tebliğin cumartesi sabahı ne|redileceği açıklanmıstır. Konferans resmen cumartesi günü kapanacakbr. Bugün sabahleyin Dı? İşleri Bakanları toplanmışlar ve Başbakanlara, öğleden sonra silâhsızlanma meselelerini ineelemelenni tavsiyeye karar vermişlerdir. Einsenho Arkasi Sa 7 Sü 6 da Dün Eisenhover, silâhsızlanmaya dair hayret uyandıran bir teklif yaptı Amerlkan İngiliz, Fransız ve Rus Dtş Bakantarmtn ekim ayt başında tekrar toplanacaklan da bildiriliyor Bir tarih kitabı yakriıyor M. T. T. Birliği, aldığı yeni bir karar gereğince bugün saat 17 de bir tarih kitabmı yakarak külünü kitabın yazanna gönderecektir. (Arkası Sa 7 Su. 4 te) Baruthanede dün geceki yangın ve infilâk Celâl Bayar Tahrana davet edildi Cenevrede yarın toplantılarını bitirecek olan dört Basbakan bir arada İkinci ağır sanayi merkezi lşletmeler Vekili, 1958 de çalışmaya başlayacak yeni fabrikaların yılda 400.000 ton demir istihsal edeceğini söyledi Ankara 21 (Telefonla) Işletjneler Vekıh Samed Ağaoğlj bu akşam Ankara radyosunda bir konuşma yapmış, muhalefetin «cemir yokluğu» iddialannı cevablandırmıştır. Vekilm izahatına gore, demır istihsalimiz 1949 dan 1954 sonuns kadar iki misline çıkarılmış, ithalât Arkası Sa 7, Sü. 3 te Askeri birliklerin ve itfaiyenin gayretile ateşin ağır top mermileri vc bariit âepolarına sirayefil onlenü; BakiFkoy; Yeşilköy, Bahçelievler büyük bir tehükeden kurtarıldı C. Ismail Riiştü Aksalın dünkii toDİsntısı Yunanistan, Birleşmiş Milletlere başvuruyor Kıbrts Türklür Cemîy^tîn<îien ÎYtşîtikhitheyet Kıbn» yolile uçakla Londraya Hareket etti nan malumata gore, Malcariot Yunan hükumeti müracaatini yapmadogı takdirde Mısır hükumeti kana lı ile mtiracaati yapaeağını »öylemiş, bu tehdid üzerine de Papagos karannı tekrar değiçtirmek zorunda kalmıştır. Kıbrıs Tnrktür Cemiyetinden bir heyet dün Kıbnsa gitri Londrada yapılacak olan üçlü toplantıya bakılmak üzere, Kıbrıs Türktür Cemiyetinden iki kişüik bir heyet, dün saat 14 te şehrhruzden aynlmıştır. Heyet önce Kıbnsa uğrayacağı için, T. M. T. Federasyonunun Kıbns gencliğine; bağlılık ve Kıbns Arkası Sa. 7. Sü 5 te Tahran radyosu. tran Şahının Cumhurreisimizi İrana davet ettiğini açıkladı Tahran 21 (a.a.) Tahran radyoranun bu gece bildirdiğine gör», İran Şahı Muhammed Rıza Pehlevi, Türkiye Reisicumhuru CeJâl Bayarı resm! bir ziyarette bulunmak üzere İrana davet etmiştir. H. P. nin san Maiiye VekiH, 11 sonısunun tam manasile ceAtina 21 (R.TBA.) Y u a « vablandınlmadığıni söyledi ve hükumetirun alelâcele Kıbnj. mepartisinİH 1939 dan itibaren ma selesini Birleşmiî Milletlere aksettirmek kararuu aldığı bugün resrnz kaMığı güçlükleri anlatrt men açıklanmıştır. Yunan hükuAnkara 21 (Telefonla) C.H.P. meti bu karan, Kıbnsm kızıl paeskı Maliye Vekili Ismail Rüştü pazı Makarios'un baskısı altında Aksal bugün yaptığı bir basın top alnuştır. lantısında Maliye Vekili Rasan PoBilindiği gibi Londra, 29 ağuslatkana tevcih ettiği 11 sorunun tosta Türkiyenin de iştiraki ile Kıb henür tam manasile cevablandınl rıs hakkında üçlü bir konferans akmadığını bildirmiş ve şu beyanatta dedilmesini teklif etmif ve bu tekbulunmuştur: lifi de kabul edilmistir. Yunanlılar, Arkası Sa. 7. Su. 2 dt 29 ağustostan sonra Birleşmi; Milletlere müracaat tanninin geçmis. olacağma işaretle bugünkü karan izaha kalkışmışlardır. Atina siyas! çevrelerinden ah Basına ispat hakkının tanınması Fevzi Lutfi KaraosmanoğlO: "Matbuata ispat hakkının tanınmasına taraftanm» dedi İzmir 21 (Telefonla) D. P. Genel İdare Kurulu azası ve Manisa mebusu Fevzi Lutfi Karao«manoğ)u bugün İzmire gelmiştir. Kendisıne Arkası Sa. 7. Sü 5 t« Barselonda kazandıpımız Vali Gökay, yangın önlendikten sonra itfaiyeden izahat ahrken (Yazısı 7 nc sahıfemızde) Ekrem Koçak 1500 metrede birinci. Cahid Önel de ikinci eldukr Barselonda yapılan İkinci Akdeniz Oyunlan Atletizm müsabakalarında atletlerimiz parlak bir muvaffakıyet kazanmışlardır. 1500 met re yarışında E3crem Akdeniz rekoru tesis ederek birinei; Cahid Önel de ikinci olmuşlardır. Atletlerimiz bugün 200. 800, 5000 ve yüksek atlama müsabakalanna katılacaklardır. Basketbolda finâle İtalya, Mısır, Yunanistan ve İspanya kaldılar. İkinci grupa Türkiye, Suriye, Fran sa ve Lübnan dah.l oldular. Cumar tesi günü Fransa ile, pazar günü Suriye, pazartesi günü Lübnan ile karşılasacağız %«nin finâlinde Nefi Mısırhyı ve BVansız Agalieri'yi yenerek altıncı lığı garantilediler. (Tafsilât 6 ncı sahifemizdedir.) C.H.P. b Merkezinde dün yapılan toplantı tnönünün riyasetinde yap dan toplantıda îsparta hâdisesi ve partinin Belediye seçhnlerine girip girmemesi meselesi görüştildü C. H. Partisi ilçe başkanlan ile nin Kırşehir ve Balıkesirde yapıil idare kurulu, dün saat 18 de lanların bir devamı olduğunu, muParti il merkezinde müşterek istı halefetin konuşturulmaması için ;arl bir toplantı yapmıştır. D. P. genel merkez emri ile bu şe NATO VE MILLÎ OYUNXARIToplantıya parti gene! bajkanı kilde tertibler yapıldığını soylemiş MIZ NATO televizyon ekipi mem leketimize gelmiş ve millî oyunlanİsmet İnönü, riyaset etmiş ve ilçe lerdir. başkanlaruıa, seçimlere girmeme İl idare kurulu üyeleri ve ilçe mızı filme almağa başlamıştır. Rekararlannın sebebini torarak ko başkanlan; partinin muhalefet mev sim filme alınan bir sahneyi gösternuşmalan açmıştır. Arkast Sa. 3, Sü. 8 de mektedir. Söz alan ilçe başkanlan, mevcud şartlar altında, bilhassa İsparta hâdisesinden sonra belediye seçimlerine girilmemesi fikrind* olduklarmı söylemişlerdir. Toplantıda ele aknan ikinei kenu, İsparıta hâdisesi olmustur. Bu mevzuda konuşan partililer; hâdise Kıbrıs Mektublart: 6 Kıbrıs Vakıfları YAZAN: HASANÂLİ YÜCEL Türk ordusunun gurbet sehıdlerini ziyarete giderken yolun sağında ve solundaki geniş bölgenin Vak fa aid olduğunu söylediler. Büyük sahada kurulmuş olan İngiliz askeri malzeme kampının karşısmda güzel, yemyeşil bir bahçe vardı. Onun yeri de öburü gibi Evkafınmıs. Adalı bir Rum, orayı ukendıninmiş gibi» ekip biçmeğe başlamış. Bahçenin etrafını çitlerle çevirmış. Tabiî, ilk adımda bu. ufak bir toprak parçasmdan ibaretmış. Fakat her sene çitleri bir iki kang ilerlete ilerlete bugünkü sahayı kendi mülkü haline getırmişBizim eski evkafcılar aldırmamışlar ama yeni evkafcılar buna göz yumraamaktadır. Lisedeki öğrencıler, çitlerin yerlerini dairaa ıcıntrolları altında tutuyorlar. Rum komşuları, ne zaman bu kara «.aGLZELLER Bu sene İsviçre mışlan bir adım ileriye götürürse güzelhk krahreliğine 23 vassHaltı onlar da elverişlı vakti bulup buuu Mıss Ribi seçilmiştir. Gazetecfler bir iki adım geriye, hiç değilse eski onj Cenevreaekı (gazetecııer loka yerine sapbyorlarmış. Gasbedilmiş linde) sulh entarisi içinde yakala yerin sahibi, bu ana kadar hiç bir mışlardır. taraftan buna benzer bir baskı gör Kaliforniyada ise dünya güzellik mediğı için ne yapacağını şaşırmış müsabakasmın ilk elemeleri tugün bir halde imiş. Kıbnstaki Türk yapılacaktır. Bu elemelere, dün se Rum mücadelesini bundan manalı çılen 22 yaşmdaki sanjın Ctrlene remzeden bir şey olamaz!... Johnson (Amerika güzeli) clarak Magosalılar hep yanımızda idikatılacaktır. ler. Bizi Türk Ocağına götürdüler. Yukardaki resimde İsviçre gu Radyolarile, memleket gazetelerile xeli sulh entarisi içinde görülmek' devam ettirdikleri sevgi bağı, bu«edir. Arkast Sa. 7, Sü. 1 de Yeni Bir Şaheser Romaıt: i "GÜMÜŞ ALEV,, «Gaib Ufuklar», «Allahaısmarladık Mr. Chips> gibi unutulmaz eserlerin muharriri JAMES HILTON'un ölümünden önce yazdığı EN SON ESERİ CUMHURİYETTE DonizyoUaruu u n yapıldı Gazrder «Cennet Yolu», «Desiree» gibi son yülarm dünya edebiyabndaki en güzel romanlarını ilk defa gazetemizde okurlanmıza takdim eden VAHDET GÜLTEKİN tarahndan türkçeye çevrihniştir. YAKINDA d« Atatürk meydanı YAHSIZ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog