Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Yeni 4 Kitab John Van Druten'in ANNEMİ HATIRLIYORUM, Umran Nazif'in TEPEDEKÎ ÎV, Suad Taşer'in HARAÇMEZAT, Tarık Dursun K. mn HASANGİLLER eserleri, bir lira fimtU SHD. Kitablan Arannda ÇIKTI P. K. 133, Ankara 31 ind yıl sayı 11.128 u m h u r i yet KURUCUSU: YUNUS NADİ Telgraf vt mektub adresi: Cumhurıyet tstanbul Posta fcutıuu tstaabul No 246 Telefonlar: Urıuml Saatral Numaıası: 24298. Yan İsleri 24299. Matbaa 24290 TAZ TÂTİLİNDE Perşembe 21 Temmnz 1955 ÇOCUKLARIN1ZA KİTABLAR JULES VERNE Kolleksiyonundan 100 Dtinyanın bir ucundaki fener 100 YefU jua 150 Cenup yıldızı 150 Meteor avcıları 300 tkl «ene mekteb tatili In Kaptan Grand'ın cocuklan IIIÜI 600 500 Kaptan Hatteras III 150 Aya seyahat 300 Kip kardeşler III İNKILÂB KİTABEVt Zabıta C.H.P. Isparta il kongresini dagıttı Hâdise İspartada teessür uyandırdı, Gülek Ankaraya döndü ve bir basm toplantısı yaptı Tutulan zabtı imzalamaktan imtina eden başkomiser âsayisi temin için kongreyi dağıttığını açıkladı ve kimin emrile hareket ettiğini söylemedi îsparta 20 (Hususî surette gönderdiğimiz arkadaşımız Kayhan Sağlamer telefonla bildiriyor) Memleketimizde bugün ilk defa olarak bir sivasî partimizin bütün kanuni formalitelSTi ikmal edilmiş, bir il kongresi zabıta tarafından tatil edilerek dağıtıldı Bu eski Halkevmde yapılan C H P. nin İsparta i! kongresinin başına geldi ve mikrofonda konuşma yapan Genel Sekreter Kasım Gülek polisler tarafından salonHan dışan çıkanldı. Aynca delege ve dinleyicilerin bir kjsmı da kongre mahallini terke mecbur edildüer. Başmdan sonıma kadar bizzat muşahede v* tahkik ettiğim ve İspar tada teessür uyandıran hâdise şu şekUde cerevan etti: Gülek saat 9 30 da Eğridirden otomobille İsnartava geldi ve şehrin methalinde büvük bir kalabalığın tezahürah ile karşılandı Omuzlara alınan Genel Sekreter «Ya ya ya, şa şa şa» sayhalan arasında C H. P il merkezine kadar taşmdı. Bir taraftan da motbrlü vasıtalar devamlı olarak komalannı çalıyorlar dı. Daha önce hazırlanan celengin Atatürk heykeline vazedilmesıni tnüteakıb hep birlikte kongreye gidildi. Kongre başkanlığına AU Çeliğin geürilmesinden sonra il başkanı Dr. Reşad Ayan Gülekin «kunıltayg Arkast Sa. 7, Sü. 4 te muvazenesi Maliye Vekili açığımız hakkında izahat verdi Hasan Polatkan. radjo konuşmasında, girişilen muazzam kalkınma hareketlerinin tediye muvazenemizdeki açığı doğurduğunu bildirdi Tediye Avrupa güvenligine dair Sovyet teklifi Bulganitı dün Cenevrede ortaya yeni bir plân siirdü, Eisenhower bunu dikkatle inceleyecegini söyledi Kızıl papaz Makarios Atinada Yunan Başbakanı ile görnşürken Bir afyon kacakcı şebekesi yakalandı 13 kilo 800 gram afyon ele geçirildi; şebeke arasında bir de haeı var Makarios tehdidler savuruyor Kıbrısh kızıl papaz çimdl d« Yunan muhalefetini Papago»'» karşı kı^kırtıyor Ankara 20 (Telefonla) Maliye Vekili Hasan Polatkan bu akşam saat 20,15 te Ankara radyosunda tediye muvazenemiz mevzuunda bir konuşma yapmıştır. Vekile göre, tediye muvazenesi mevzuunda bugün karşılaşılan güçlükler Halk Partisi iktidan zamanında takib edilen çok şiddetli tahdıd politıkasının bir neticesi ve mahsulüdür. Polatkan, 1950 den önceki yıllarda ve 1950 den sonra ihracat ve ithalât durumumuzu anlattıktan soa ra demiştır ki: « 1950 den Snceki yıllarda ithalât ve ihracatımızm arzettiği bu gerilik ve bünye za'fı, o devırlerde Halk Partisi hükumetlerınin, dış tediyelerde mutlak bir muvazeneye hattâ, suni ve fakirane bir zihniyetle fazlahğa ulaşmak için makine ve ıstihsal mallan ithalâtına tatbik ettikleri tahdid politikasınu» zarurî bir icabıdır. Deriye aid ne müsbet bir görüş, ne de yapıcı bir emele sahib olmıyan ve en kıymetli zamanlannı ra» havet içinde israf eden hüıcumetlerin kârı olan böyle bir tahdid ve Cenevrede Sovyet heyeti masa başında: Soldan sağa: Mareşal Zukof, Krutçef, Bulganin ve Molotof menfi muvazene politikası, kendiCenevre. 20, (R) Cenevre kon selesinin şimdılik bir taraia bırakıl sinden beklenen neticelerin tam ak bugün masını ve Başbakanlann derhal sini vermekte gecikmemis ve 1946 feransında dört büyükler senesmden sonra tezahür eden ağır öğleden sonra Avrupa Güvenliği Avrupa güvenlıği ile alâkalı mese tediye muvazenesi açıklannın git İİ9 alâkah meseleleri müzekereye leleri tetkike başhmalannı tevsiyeye karar vermişlerdi. Bu tavsiye t.kçe yükselmesine sebebiyet ver başlamışlardır. miştir. Bu sabah Dı? İşleri Bakanlan geregıncedir ki, Eıswıhower, Eden, (Arkast Sa. 7, Sü. 7 de> Arkast Sa. 7, Sü. 3 te toplandıklan zaman, Almaaya me Dün sabah Sirkeci gannda duru İstanbul zabıtasi dün 4 kişiden müteşekkil bir afyon kaçakçı şe mundan şüphe edilen Bolvadinli polisi bekesini meydana çıkarmıştır. İç" Mustafa , Kabak, Emınönü elindeki lerinde bir de hacı bulunan kaçaJc tarafından yakalanmış, Ankara 20 (Telefonla) Harıci çılardan ikisı aranmaktadır. Arkast Sa. 3, Sü. 5 te ye Vekâletmden yetkili bir şahsın verdıği malumata göre Türk Bulgar hududundaki silâhlı çarpışma üzerine Bulgarıstan hükumetinin, Sofya maslahatgüzarlmıza tevdı ettıği protesto notası, bir kaç gune kadar cevablandınlacaktır Türk hükumetı hududdaki hâdıseyi tahkik etmiş ve tecavüzün Bul gar hudud muhafızlan tarafından vaki olduğu neticesine varmıştır. Otelin Şadırvan pavyonunda kahve fiatı 125 Hakikat bu şekilde meydana çıkUktan sonra, cevabî notamızm hakuruştan 10 liraya çıkarıldı zjrlanmasına başlanmıştır. Bir kaç gün içinde ikmal edılecek olan cevabî notamız Bulgaristanın Türkiye maslahatgüzanna tevdi edileceHir. Bulgaristana vereceğimiz cevabî nota Hilton otelinde kira ile kravat verüiyor Atina 20 (R.T.HA.) KıbrısU kızıl papaz Makarios bugün Yunan muhalefet liderlerini toplamış ve onlardan Papagos hükumetini sıkıştırmalannı, Kıbrıs için derhal Birleşmiş Mılletlere başvurulmasını temin etmelerini istemiştir. Makanos'un Papagosa savurduğu tehdid leri bugün de muhalefet lıderlerine savurduğu söylenmektedır. Yunan siyasî çevreleri, Makarios'un Yunanistan için bir tehlike teşkil etmeye başladığım gızlememektedrler. Bugün Makarios, Yunan hükume ti derhal Birleşmış Milîetlere başvurmadığı takdirde Kıbnsta durumun daha da fena olacağını ve bunun mesulıyetini de bu sefer Yunan idarecilerinm de paylaşacaklanru söylemiştirl Makarios'un muhalefet liderleri Aslen Tiirkiyeli olan Gübenkile temasmdan sonra Yunan hüku yan'ın serveti bir milyar dolar (Baştarafı 1 ind sahifede) tahmin ediliyor Beyanname veren 4500 müessese kontrol edilecek S ekip dün sabahtan itibaren aranalara başladı; bir karaborsacı halk tarafından yakalandı Ankaraya döndü Bayar Cumhur Reisi, iktisadî meselelerle ilgili olarak yapılaeak toplanhlarda Vekiller heyetine riyaset edecek Ankara 20 (Telefonla) Reiâ cumhur Celâl Bayar bugün saat 18 de refakatinde Baş Yaveri ve Baş, tabibi olduğu halde uçakla şehriırue gelmiştir. doğruca Başvekâle te giden Celâl Bayar Adnan Men deresle uzun süren bir konuşma yapmıştır. Öğrendiğimize göre bu konuşmada memleket meseleleri ile son alınan iktisadî kararlar gözden geçi' rilmış ve bılhassa D P Genel tda re Kurulunun yaptığı seri toplan' Arkast Sa. 3, Sü 2 de Petrol kralı Giilbenkyan 45 sene evve! Harputtan Amerikaya giden bir vatandaşımız döndü flntalyada büyük bir orman yanğını AnUlya 20 (Telefonla) Bu senenin en buyük orman yangını bu gun Antalya şehrının tam karşı sahıllenne ısabet eden Çakırlar böl gesmi 19 numaralı havza bataklık kısmı çam ormanlıklarında çıkmıştır. 17 yerinden ateş verilmek suretile çıkanlan ve sabah saat 10 da başlıyan yangının söndürülmesi için buyük bir gayret sarfedilmekted ır . Antalya jandarma alay teşkilâtı yangın yerine gitnuştir. Başvekil cmnartesi günü yurd gezisine çıkıyor Ankara, 20 (Telefonla) Başvekil Adnan Menderes, daha evvelce de büdirdiğimiz gibi beraberinde bazı vekiller, mebusîar ve basm temsilcileri olduğu halde 23 tenv muzda 155 gün kadar devam edecek olan bir yurd gezisine çıkacaktır. 23 Temmuz cumartesi günü muh temeleın Kütahyaya gidecek olan Başvekil Azot fabrikasınm açılış töreninde hazır bulunacak ve Kütah ya şeker fabrikssının kampanyaya başlaması dolayısile bir açış mıtku söyleyecektir. Başvekil Adnan Menderesin burada yapacağı konus maya siyasi çevrelerde büyük ehem miyet verilmiştır. Lazbon. 20, (R) Mılyarder pet rol krah Kalust Sarkis Gülbenkyan bugün ölmüştür. Gülbenkyan 86 yaşında idi. Aslen Türkiyeli Arfco« Sa. 3, Sü. 3 te Vilâyette beyanname ve renlere vesika dağıtıhyor Dün sabahın erken saatlerinden itibaren Ticaret Vekâleti müfetti} ierinden ve Belediye murakıblanndan müteşekkil 8 ekip, beyanna melerin sahhatini yerlerinde tet' kik etmek üzere aramalara baglamışlardır. Düne kadar yanlış beyan husu sunda 37 ihbar yapılmıştır. Bildirıldiğine göre, 4500 müesse se kontrol edilecektir. Dün yapılan aramalar geç vakit !ere kadar devam etmiştir. Karaborsacüık yapan hırdavatçı Dün Galatada Balıkpazarında fa hiş fiatla ve fatura harici para ala* rak satış yapan bir hırdavatçıya Ticaret Vekâleti möfettişleri tarafından baskın yapılmıştır, Öğrendiğimize göre, tel almak üzere bu mağazaya müracaat eden bir müşteriden kilo başına 125 ku ruş yerine 215 kuruş istenilmiş fakat 125 kuruş üzerinden fatura verilmiştir. Müşterinin ihbarı üzerine dün, numaralan tespit edilen paralarla Arkast Sa. 7, Sü. 6 da Otelde müşteriye kira ile kravat dagıtan memure (Yazısı 3 üncü sahıfemizde) Halil Osman Ktbrıs Mehtubları: 5 (Yazısı 3 üncü sahifemizde) Kıb rıs'ta YAZAN: HASANÂLİ YÜCEL Vatan Kalus Sarkis Gülbenkyan Yeni Bir Şaheser Rotnatı: "GÜMÜŞ ALEV,, «Gaib Ufuklar», «Allahaısmarladık Mr. Chips» gibi unutulmaz eserlerin muharriri JAMES HİLTON'un ölümünden önce yazdığı EN Magosa'da Turk şelıidleri mezarhğı (Bunlar Birinci Dünya Harbiade İngilizler tarafmdan esir edilen Turk askerinden adada olenlerdir) (Yazısı 7 nd sahjfemızdedir) SON ESERİ CÜMHURİYETTE «BEREKETLt TOPRAKLAR Efede tutun ekilen tgTİaiardâ karabom mslı demır buiundu. Gazeteler «Cennet Yolu», «Desiree» gibi son yılların dünya edebiyatındaki en güzel romanlarrnı ilk defa gazetemizde okurlarımıza takdim eden VAHDET GÜLTEKİN tarafından türkçeye çevrUmiştir. TAKINDA ÜZERİNDE»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog