Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

KETEN BEZLI Elbise ve EfişJ Patrsnla Yeni sayısı çıkfa. 100 ttfaife 125 31 inci yrl sayı 11.127 u m h u r i yet K U R U C U S U : T U N U S NADf Talgnf «• maktub adnsi: Cumhurryet İrtanbul Posta kutuau îıtanbul No. 246 ünuaı! Santral Komaras: 24298. Yan İjleri 24299. Matbaa 24290 KİK'ANI KERATrn h^r 1 ÇarŞ imba 2 0 TemmOZ 1 9 5 5 1 CUdf 25 Llndır. ^MLİD YASAROĞLU KİUb#lık,Tİ.Ş. İrtanbul ö4rRnaDoğnri V TdafoBkR Adalete verilen istifçiler Mtrsinds 3 taeir tovfcH eıHldi İzmirde de 3 finna Müddeiumumiliğe verildi, Ankarada külHyetli miktarda inşaat malzemesi meydana çıkarıldı Ankar», 19, (Telefonla) Emni yet Sivil ekipi tarafından jehir da hilinde bir hafta zarfında yapılan kontrol ve araştırma neticesinde koordinasyon karanna aykın olarak; Balkeriz mıntakasında bir bak kalda bir çuval toz şekeri, Posta Caddesi Tenekeciler sokağmda bir kalaycı dükkânında 20 kilo kalay, Akköprüde bir müessesede 700 kilo demir, 100 kilo çivi, sanai çar Ordu terfi listesi ile alâkah çahşmalar Lise mezunu htzlartn, hava kuvvetlerinde ve diğer hizmetlerde personel olarah vazife Dört korçeneralîn orgeneralKğe ve bir çok albayın da tuğgenerallige terfileri beklenîyor Cenevrede görüşülecek İspat hakkı ile alâkah meseleler açıklandı tektif Dörtler, konferans gündemi hakkında hayret veren bir süratle anlaşmaya vardılar Cenevrede Dörtlerin toplanmakta olduklan Türkiye Hakkında Ne Diyorlar? vrupa tfonseyiT parlamentolann en seçkin v« tecrübeli uzuvlannı bünyesi Içine topLyan bir tesekküldür. Son yirmi sene zarfında Avrupanın mukadderatını idare eden başlua şahsiyetleri orada tanımak ve dinlemek kabildir. Konsey, aynı zamanda devlet adamlannuı hâdiseleri gözden geçirdikleri, birbirlerine malumat verdikleri ve yapacakları teşebbüslere müsaid zemin hazırladıklan bir siyasî faaliyet merkezidir. Bu sene, Avrupa KonseyinJe, Türkiyenin vaziyeti büyük bir alâka ile takib edilmektedir. Cenevre toplantısı, Kıbrıs meselesi, Ameri kan yardısu, cenubi Avrupanın kalkıntna programı, Yugoslavyanın Konseye ahnması gibi muhtelif meseleler hakkında Türkiyenin noktai nazanm öğrenmek istiyen pek çok kimselere rastlanmaktadır. Memleketimizi ziyaret eden Konsey arasınm çektikleri renkli fotoğraflar da zevkle seyredilmektedir. Kıbns meselesinde, Konseyin umumî havası Türkiye lehine gozükmektedir. Temas ettiğim kimseıer. meselenin memleketimiz hesabına elverişli sayılacak bir anda ortaya atıldığını söylemektedirler. Hâkim olan kanaate göre, Türkiyenin dünya siyasetinde sahib olduğu pre*tij, geçen senelerle mukayese edilemiyecek bir seviyeye yükselmıştir. Büyük devletlerin Türkiyeyi güeendirecek tedbirler almalan ve tatbik etmeleri artık kolay dejildir. Talnız Bandoeng konferansmda müstemlekecilik aleyhine cephe Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Feridun ERGİN Cenevre 19 (R.) Cenevre Konferansının ikinci toplantı gününde (gündem) üzerinde çok çabuk dörtlü bir anlaşmaya vanlmıştır Konferans çevreleri, bunun ümid Ankara, 19 (Telefonla) 28 a ğustos günu Millî Müdafaa Vekâleti tarafından ilân edilecek olan ordu terfi listesile ilgili çahşmalara oda devam olunmaktadır. Bilindiği gibi, geçen sene hiç bir korgeneral orgeneralliğe terfi ede Arkan Sa 7, Sü 5 te memişti. Bu yıl ise, dolaşan haberlere nazaran Genelkurmay İkinci Bagkanı Korgeneral Rüştü Erdel hun, Kara Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Ismail Hakkı Tunaboylu, Hava Kuvvetleri Komutanı Kor general Fevzi Uçaner, Deniz Kuv vetleri Komutanı Koramiral Sadık Altmcan Oramirallığa terfi edeceklerdır. Diğer taraftan, bu yıl mühim layıda albayın da tuğgenerallige terfi ettirileceği haber verilmektedir. D. P. Genel tdare Kurulu, 11 Bundan başka, bazı gszetelerde D. P. li mebus tarafından lise mezunu genç kızlarımızın or yapılan teklifi görüştü duda subay olarak çalıştınlacaklan Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Ankara, 19 (Telefonla) D.P Ge nel İdare Kurulu, günlerden beri devam eden toplantılanndan bırinl verici bir netice olduğunu belırt de bugün Başvekil Adnan Mende res'in riyasetinde akdetmistir. mişlerdir. Slzan haberlere nazaran, meclise Bugün ilk toplantıyı Dıs İşleri teklifinde bulunan Bakanlan yapnuşlardır. Sabah ya ispat haükı Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Arkası Sa. 7. Sü. l a« Izmiri heyecana düşüren orman yangını bastırıldı Yanan sahanın 400 hektar olduğn tesbit edildi İzmir, 19. (Telefonla) Dün gece Küçükyamanlarda çıkarak bfl» yük bir tehlike arz eden yangın an cak bu sabaha karşı »öndürülebilmiştir. Asker, jandarma ve poliı kuvretlerinden müteşekkil yüzlerc* ki«t ELEKTRİKI.I TREN Sırkeci ile Soğuksu arasında işliyecek elektrikli nin kabldıgı söndürme ameliyesin* trenin hazırîıkları tamamlanmak üzeredır. Dün elektrikli tren, bir «ebizzat vali ve ikinci ytırd içi bdlgt jrir tecrübesi yapmıştır. Yukanda tecrübesi yapılan elektrikli tren gökumandam nezaret etmiştir. rülmektedir. (Buna dair yazıyı 2 nci sahifemizde bulacaksınız.) Arkan Sa. 1. Sü. 2 da Dr. Mükerrem Sarol, Güleğe Kıbns için yapılacak şiddetle hücum etti konferans Tarih İlâvemiz (Asırlar Boyunca İstanbul) Lsimli büyük tarih üâvemizin karton üzerine basılnuş yedi renkli bir kapakla cildleme işine dünden itıbaren başlamıs bulunuyoruz. Tatil v« bayram günleri harıç, ağustosun 13 üncü gününe kadar her gün saat 9 17 arası ıdarehanemizde (Tarih İlâve«i Servisi) mize müracaatle bi" rikmiş nüshaları getireo okuyucularımız 2 lira mukabilinde hazırlanmış bulunan esen cildli olarak alacaklardır. istanbul haricinde buluunan okujoıculanmızın ellerindeki nüshalan cildli eserle tebdil etmek için bugün (7) nci sahifemizde çıkan şartlan dik" katle okunrîlanTiı rica ederiz. Atina (THA) Atina Û.ILP. (Unal Sekreteri de Burdurda fenkidlerde bulundu ve: «Giin tetainm 19verdigi feabcrlera gazegSr*, Londrada Türkiye, İngiltere ve Ytınanistan arasında Kıbns mrvruuB gectikçe iklidarın uykusu daha fazla kaçaoak» d«ıB Ağn 19 (Hususi) Devlet Vekili Dr. Mükerrem Sarol beraberindeki zevatla birlikte dün Ağrıya gelmiştir. Devlet Vekili öğleden sonra, ;.çi ve dışı çok kesif bir vatandaş topluluğu ile hıncahınc dolu bulunan Şehir sinemasmda Ağrılılara hitaben muhtelif memleket meseleleri hakkında izahatta bulunmuştur. Dr. Sarol ezcümle demiştir ki «Sevgili Ağııhlar, biz gencliğimizde, ki bu çağımız devri Ismete (Arkası Sa. 7. Sü. 7 de) Arkası Sa 7, Su. 6 da Güreşçilerimiz Akdeniz şampiyonu oldular İkinci Akdeniz oyunlan greko romen güreç müsabakalan dün sona ermiş ve takımımız kazandığı altı birincilik bir üçüncülük ve bir dördüncülükle Akdeniz şampiyonu olmuştur. 52 küoda Ahmed Bılek, 57 kilo" da Mustafa Dağistanh, 62 kiloda Rıza Doğan, 79 kiloda Bekir Büke, 87 kiloda Süleyman Baştimur, ağır sıklette Hamid Kaplan takımımıza 6 altın madalya kazandır Telefoto CUMHURİVET: Barselon Londra Frankfurt . İstanbul Akdeniz Oynnlan güreş seremonisinde Sülejman Ba«timur, birinciük kürsüsünü işgal ederkea. Türkiye Mısır millî basketbol maçmda Tunç Erimin rakib potaya bir hücumu Kıbrıs Mehtubları: d Kıbrıs'ın muhafızları YAZAN: HASANÂLİ YÜCEL arkadaşımız Kayhan Sağlamer te mülteciler hareketlerinden lefonla bildiriyor) Bugün saat ler. 1519 arasında Burdura gelecek bir yabancı muhakkak ki «bu şehirde hafta tatili pazar yerine salı günü mü yapılır?» sualini sormaktan mışlardır. Basketboldafci şansımız kendini alamazdı. Lokanta, otel, yâver gitmemiştir Bir gece evvel kahve dahi bilumura ticarethaneleItalyaya maçm hitamına iki saniye rin sahib ve müstahdemleri kepenkleri indirilmiş veya kapılan kala favülden yediği iki sayı ile (Arkası Sa i Sü 8 ie) 5657 yenilen basketbolculanmız dün de Mısır karşısmda 3439 mağlub olmuşlardır. Takımımız bu maçta da oyunun mühim bir kısmını galib durumda oynamıştır(İkinci Akdeniz oyunlanna dair taisilât altıncı sahifemizdedir). AMERİKAYA GİDEN MÜLTECİLER 1953 Amerikan Mülteciler Kanuna göre Amerikaya kabul edilen ilk grupu teşkil eden 6 Bulgar ve 2 Macardan müteşekkil bir mülteci grupu dün saat 16 da Yeşılköyden Amerikaya müteveccihen hareket etmiştir. Uçağm hareketinden evvel meydana gelen Amerikan Büyük Toptenh elektrikli bir hava Elçisi Mr. Avra Warren mültecilcri birer birer tebrik etmis ve içinde cereyan etti Türkiyeden Amerikaya giden ilk grunun hayırlı birer Amerikan BuHur 19 (Hususî surette giden vatandası olması temennisini izhar etmistir. Yukarıdaki resimde C. H. P. nin Burdur önce uçak alanmda eörülmektedir Nallıhanda 22 ev yandı Ankara, 19 (Telefonla) Bu gece Nallıhan kazasmın Bozyaka köyün de saat 0.15 de Ismaıl Şahin adında birinin evinden çıkan yangınHa 22 ev, 10 samanlık, 4 hayvan yanmış Bnrsada şiddetli yağmıır jAKtm Bir çok mahalleleri sular bastı, Kapalıçarşı da sular atmda kaldı, ahş veriş durdu Bursa 19. (Telefonla) Bugün yağan şiddetlı yağmurlar neticesin de birçok mahalleri sular başmıştır. Bu arada Şükraniye mahallesin de 40 kadar evi sular istilâ ettiğin den itfaiye çağnlmıştır. Meşhur Ka Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Arkası Sa. 7, Sü. S da Fatura harici para alaıt bir (irmaya baskın yapıldı Sanıklar, bugün Savcılıga veriliyorlar. Firma evrakma elkonuldu Magusa'nın Türkler tarafından fethinde kale methalinde bulunan ölüm çarknu iptal etmck ifaere atı Ue atılarak şehid dü§en Canbulat Beyin türbesi (Yazuı 7 nci sahüemizde) Tıcaret ve İktisat Vekâleti müfettijleri dün sabah Fincancılar yikuşunda Yusufyan hanında bir firma nın bürosuna baskın yapmışlardır. Manifatura ile iştigal eden firma nın fatura harici para aldığı ve $uo matfcn sa kaymüdan ZZZ2 '•&& •Ağır tıaıar görmü» şdıir ve kaaaijalar AHafif »eym derececi biliruniyenbAtar görmü» »ehir ve kaubalap' • Sık «dc huarsız deprem olan «ebir *B ItMabklar'^D Bflineo 8Bttnn üti merkez bölgderi aSıe&k ve «oğuk) Fcy «B bnk siıtemleri X Z Fartediten f«r ve kırıklar diye kadar usulsüz olarak toptana 7FI 7FI P ı E g e d e z e l l e l e d Ü B d e muhtelif fasılalarla devam etmis. ve biru lardan alınan paralann 500 bin lira fcfcfcfcfcfcfc sükuna kavusrau? bulunan halk, yeniden telâşa düsmüstüryı aştiffı Ticaret Vekâleti müfettişlerine ihbar edilmiştır. Hükümet, yıkılan köylerin derhal imarı için teçebbüse geçmistir. Yukarıdaki haritada Eged«U Dün sabah, toptancı olduklannı zelzele bölgesi görülmektedir. (Arkan Sa. 7, Su. ft de) (Zeİ2ek bölgesine âid Dr NURİYE PINAR'm bir tMMk yuuuu <W«« MhÜtmude bulaeaktou.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog