Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

BEYOĞLU ŞUBEMİZ Fevkalâde zarif açılif hediyelerile 4 temmuz Pazartesi Hianete giriyor. DOGUBANK 31 inci yıl sayı II. 1 09 umhuriyet KURUCUSU.' Ttigni *• mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta kotusu tftaabul No. 246 Telefoolan Umuml Santral Numaran: 24298. Yaa İflezi 34299. Matbu 24290 VAKIFLAH BARfASI Pangalh AJANSI 4 Temmuzdan Itibaren hizmettalsdedir. Zengin açılıg ikrarrüyeleri (8850) Cumartesi 2 Temmuz 1955 Kabinenin toptan çekileceği rivayetleri yalanlamyor, fakat bir kaç vekilin Başbakan Muhammed Ali bu kararı radyoda yaptığı değismesini mohtemel görenler var konuşması sırasında resmen açıkladı .' >> Manevralarda havacılarımızın basarıları Karaji 1 (a.a.) Pakistan Baj r vekili Muhammed Ali, memleketi | Toplantıdan sonra Başvekil arkadaşlanna bir yemek verdi. Siyasl cevreler ba hareketle nin Türk Irak paktına gireceğini kabine üyeleri arasında anlaşmazhk bulunduğu rivayetlerini münasebetü görmekte ve bugün bildirmiştir. \ bir tesanüd havası ifade ehnek gayesinin güdüldüğiinü söylemektedirler Başvekıl, her ayın birinde mutad veçhile yaptığı radyo konuşmasmAnkara, 1 (Feyyaz Tokar telafon yapmı$tır. İfade edildiğine göre bu kararların ana hatları tesbit olun da bu haberi bildirirken Ortadoğula bildinyor) Vekiller Heyeti gunkü toplantıda göruşülen raevzu muştur. nun müdafaasına faal bir şekilda bugün de, akşam saat 17 den 19 a ları iktısadî meseleler tejkıl etmiş Toplantıyı müteakıb Başvekil Ad kablmak maksadile Pakistanın ken kadar süren ikı saatlik bir toplanu ve yakın gelecekte alınacak bazı Arkası Sa. 7, Sü. 5 te disine uzatılan cdostane eli» kabul etmeğe karar verdigıni belirtmiştir. Pakistanın Türk Irak paktına girme karan dünkü kabine toplantısında verilmistir. Pakistanın gir | mesile pakt azası devletlerin sayı» ' dörde yükselecfktir. Halen Türkiyt, Irak ve İngıltere pakt azası bulunmaktadır. Türk Irak paktmın ihtiva ettıği hükümlerden biri aza devletler (Arkam Sa 7 Sü 4 te> 3000 tayyarenin iştirak NATO manevrafennda Türk bava filosunun muvaffakıyetleri takdirle karşılandı Vekiller heyeti dün dePakistan Türklrak paktına uzun bir içtima yaptı kaiılacağını dün ilân etti Şekere Ankara 1 (a.a.) MJÜ.V, Tem sil Bürosundan bildirilmistir: 1928 haziran tarihleri arasmda Merkezî Avrupada (Carte BlancheBeyaz Harita) manevralarma ırnı* vaffakıyetle iştirak eden Diyarba* kır hava üssüne mensub Türk h»va filosu yurda avdet etmi?tir. Hava filomuz. Hava Kuvvetleri Ku* Arkası Sa. 7, Sü 2 de yapıhyor? Dost Irak Kralı Yarın Sehrimizde: Gemi dun kızaktan kurtulmaymca romorkorl erle çekilirken ü ü n Cumlıur Reisimizle birlikte Rusya kıtlık ((Abidin Daver» şilepi tehlikesiyle karşı kar$ıya dün denize indirilemedi, Denizcilik Bankasının «Camialti» tersanesınde inşa ettirdiğı 6500 DWT tonluk «Abidin Daver» şilepi dün denize indirilecekti. FaInanılır bazı Ingiliz gazetelerimn kat lcızak kaymadıgından tekneyi verdıği bir habere göre Rusya ve suya indirraek mümkün olmamış peykleri bu sene açlık ve kıtlık tır. Arkası Sa 7. Su 2 de Bu münasebetle yapılan merasim de kalabalık bir davetli kütlesi Ue Denizcilik Bankası idare heyeti azası, Umurn Müdür muavinleri hazır bulunmuşlardır Geminin suya in'dirilme ameliyesine geçilmeden önce, banka idare meclisi reisi EnMacaristan ve Polonjada da tnahsut kötii olduğundan Sov>etler/Kanad»dan Jerhal huğday almak istiyor bu&un mdırııecek YAKI\ Röportajı yapan: ÖMER SAMİ COŞAR Göğdesi Türkiyede, daltan Rusyada olan ağac Ruslar Mehmpdeiğirt baktşlarından ş'kâvet edivorlar MakineK tabanra ile sofraya otnran Türk subayı Sarp köyü ahalisi pündüzleri neye ortada yoklar? v.s.. v.s... Tiirk. Rus hududunda 2000 kilometre ver Tekant, çok uzun süren bir konusma yaptığından kızağm yağlarj kurumus. ve tekne denize inememiştir. Gazal ve Kılavuz I romörkörlerinin halatla kıçtan çekYeni yapılacak zamdan sonra kes meleri de müsbet netice vermeme şeker 200, toz şeker ise 175 kumiştir. Gemi bugün kızaktan kaldırıla ruştan satılacaktır.» cak ve yağlandıktan sonra tekrar Arkası Sa. 7. Sü, 7 de oturtularak denize indirilecektir. Öjhendiğimize göre, bir müddet Önce şilepi muayene eden Lloyd mümessili, Şehir Hatlan enspek Arkası Sa 7 Siı h da Kırıkkaleyi ziyaret ettikten sonra Karabük ve Zonguldağa gitmi$lerdir. Yarın Zonguldaktan Gazianteb ve Giresun muhriblerile İstanbula harek et edecekler ve aksam saat 18.30 da sehrimize geleceklerdir. Resim, soldan sağa, Devlet Vekili Fuad Köp rülü, Irak Başvekili Nuri Said Paşa, Mısır seflri İrmir 1 (Telefonla) Tired» ve Başvekil Menderesi evvelki gece Majeste 2 nci Faytal tarafından Cumhur Reisi serefine tertib yaptığı konuşma dolayısile bu kaedüen kabul resminde görüsürlerken göstermekte dir. Ankara, 1 (Telefonla) Anka(Cumhur Reisimiz re Majeste 2 nci Faysalın yurd içinde gezilerine dair haberleri 7 nci sahl zarun savcılığı tarafından aleyhin« ra Ajansı bu akjam a$ağı<!aki ha fernizde bulacaksmız.) açılan hazırlık tahkikatuun inkişa* beri vermiştir: fı Oenel Sekreter Kasım Gülegi «Inamiır kaynaklardan haber mahltetne huzuruna çkarmağa tidığımıza ğSm, Tekef H b ^ fayet edecek bir mecraya dökülyapılan zamdan sonra »kere de düğünden Ege bölgesinin muhtelii zam yapılacaktır. Esbabı rmıcıbe ovilâyet ve kaza merkezleriıtc m«nlarak, buğday fiatlarının yOksetc olsub 50 kadar C H.P. li avukat mu* ması dolayısile ekimin temamen fassal ve genis çapta bir müdafaa buğdaya hasredilmesi ve '311 arada hazırlatnak içm daha şimdiden pancar ekiminin azalması gosteril Arkasi Sa 7 Sü 6 da mektedir. Bir htısusî ajans tarafından verilen zam habcrini alikahlar ne tekzib, ne teyid ettiler Kasım Güîeği 50 avukat müdafaa edecek Afîha, Londra konferansına çağırılmamızdan memnun değil Atina 1 (R. T.HA.) İngilterenin, Kjbno meselesini göıuşmek için Türkiye ile birlikte Yunanisı d? bir konferansa davet etmiş oiması üzerine burada başlayan endışe büyümektedir. Resmi çev Vunan gazeteleri, bu münasebetle Türkiye aleyhinde hayret uyandıracak yazılar yazıyorlar reler, Türkiyenin davet edilmi} olmasmdan korkmakta ve bunu hayra alâmet görmemektedirler. Henüz bu hususta resmi bir açık" lsma yapılmamiftır. Arkası Sa 7. Sü. 7 de Denizcilik Bayramı kutlandı Izmirli kabzımallar kadınlan ve İstanbullu «Kadıntar sebze ve meyvaja grev ilân edeceklerine naylon çorab, vizon kiirke grev ilân etseler daha isabetK iş yapmış olurlar» Izmir 1 (Telefonla) İzmirU kabzımallar Belediyenin aldığı ted birler, yaptığı kontrollar ve sebre ile meyva fıatlarına koyduğu narhlardan mutazarnr olduklarım ilerı sürmüşlerdir. Izmirli kabzunallann iddiasına göre bu seneki fiat yüksekliğinin yegâne sebebı ıklım şartlannın mü said olmaması dolayısile sebze ve meyva rekoltesinin geçen seneye nisbeten %90 düşük olmasıdır. Kendileririin tüccar olmadıklannı ve bu zihniyetle hareket etme kabzımalları itham ediyorlar diklerini söyleyen Izm rh kabzımal lar istanbullu meslekdaşlannı itham ederek demişlerdır ki: « istanbullu kabzımalları misal ittihaz ederek bize de bu nazarlarla bakmak yanlış bir harekettir. Bız Istanbul kabzımalları gibi hanlanmızda madrabaz beslemiyoruz, Biz müstahsilin malmı madrabazlara değil, sebze veya mey vacılara sabyoruz.» Spekülâtif zihniyeti asla taşımadıklannı ve ancak geçünlenni te Arkast Sa 7. Sü. 3 U Adnan Adıvar dlin sabah vefat etti Kıymetli ilim ve siyaset adamımızın ölümü bütiin memlekette derin bir teessür uyandırdı; cenaze bugün törenie kaidırılıvor Hususî bankaların da faiz nîsbeti artırılacak Gümrüklerdeki mallann rekilmesi için ithalâtçılara verilen 15 günlük mühlet bugün bitiyor fakat çekilmesi gereken mallann ancak yüzde 35 inin muamelesi yapıldı Hükümet, iktisadi durumumuzun ıslahı için yeni tedbirler almak üzeredir. İthal mallarının doğrudan doğ ruya ihtiyaç sahibleri eline geçmesini sağlamak ve gayrimeşru ka zançlara hrsat vermemek maksadile, Millî Korunma Kanununun tadili için vekâletlerarası cıir komisyon çahşmalara başiamış. bu arada şehrimis tacirlerinin de fikirlerine müracaat edilmiştir. Tadil Arkası Sa 7. Su. 3 te Varın baslıvoruz HIÇKIR1K «Hıçkınk» son senelerde en çok okunan ve sevilen romanA, fakat hiç şüphe yok ki zeyli onkndaha çok okunacak, daha çok sevilecektir. Kıymetli ilim ve siyaset ad? mı, «Cumhuriyet» yazı ailesir den üstad doktor Adnan Adıvs dün sabah hayata gözlerini yum muştur. Acı haber fehrimizdF Ankarada ve diğer vilâyetlerdkısa zamanda duyulmuş, büyu' ve umumî bir teessür uyaadır mıştır. Adnan Adıvar, bir müddetten beri kalb kifayetsizliğınden mu? tarib bulunmaktaydı ve bir bu çuk ay kadar önce Cerrahpaş, hastanesine yatınlmıştı. Üstad geçenlerde hastaneden çıkanlarak evine nakledilmiç bulunu yordu. Cenaze bugün saat 11.30 d? Lâlelide Hazaedar sokağınd17 numarah evinden ahnara) Beyazıd camiine götürülecektiı Namazı müteakıb, Adnan Adı vann cenazesi yıllarca emek verdiği ye yüzlerce talebe yetiştirdiği Üniversite önünde tevak Rahmetli ustadımız Adnan Adıvar kuftan sonra Merkezefendi kabristanına taşınacak, ebed! istirahatgâhına tevdi olunacaktır. Değerli ilim adamımızın fahrl azası bulunduğu ilim müesseseleri, bu arada İstanbul Enstitüsü ve Türkiye Mualliraler Birli Üstadın son yaasını bugün ği, azalannı cenaze törenine daikinci sahifemizde vet etmiştir. balacaksmız (Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) Nutuk merakı Türk isçisinin eli ve emeği ile yapılan ilk büyük gemi, Abidin Dav'er şilepi dün denize indirilecekti. Tekne bir gelin gibi donanmıstı. Nutuklar söylendi, şampanya şisesi kırıldı, Tersaneyi dolduran binlerce ve binlerce fciji «V«ja» diye bağırmak için ciğerlerini hava ile doldurdular. Kumanda üerildt. Fakat gemi dentze inmedi. Kabaran ve yükselen heyecan dalgası iğne yemiş balon misali yavaş yavas söndü. Mütehassıslarm hükmü: ttutuk uzun sürdü. Kizağa sürülen yağ dondu ve gemi suya kaymadı. Bu nutku dinledik. Taaa Osmanlt tarihinin ilk devırlerinden başladı. Mekteblerde okutulan malumatı tekrarlıya tekrarlıya istibdad devrine, oradan Cumhuriyete geldi. Denizcilik Bankasının ba§arılanm saydı, Abidin Dav'erin şahsından bir iki cümle ile bahsetti, Bankanm bundan sonraki programına geçti... Ayakta bekleşenler taş gibi donup kalmışlardı. Sonradan anlaşıldı ki kızaktaki yağ da donmuş. Kısa konusmağa bir türlü alısamadik. Nutuk çekme me rakı, söyliyen ister politika, ister deniz adamı olsun, daima zararlt netiee veriy&r. tşte bir çuval incw daha berbad oldu. Barbaro6 âbidesi önünde havaya ateş edilirken (Yazısı 7 nci sahvfemizde) Ölüm döşeğinde yazılan makale 1 ayda 5*000 den fazla tahtiye dâvası açıldı Tarından itibaren Cnmhuriyet sütunlapında Böyfik Millet Meclisinde uzun sü menkul kiraları hakkıadaki karen müzakere ve tarbşmaUr sonua nun) un muvakkat iünci maddesi da kabul edılerek 1 haziran 1955 gereğince, milli korunzoa kan'Uiiatarihinde mer'iyete giren (gayri Arkası Sa, 7, Sü. 1 dt c • * • J » «LÜKÜS HAYAT» MeyvıUr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog