Bugünden 1930'a 5,383,934 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

JİM1 4G Temmua r Cumhuriyet 1956 olimpiyad oyunları f 1924 te Pariste yapılan Olimpiyad eyunlannda beraber koştuğum bir İngiliz atletten seneler senesi sonr bir mektub aldım. Üç beş satırlık mektubu yazıkş itibarile güzel, buldum. O tatlı satırlar arasında şu not var: «1956 da Avustralyada Mel Born şehrinde yapılacak olimpiyad oyun lan atletizm müsabakalarında bir takım kayıdlar kabul edildi.» Kayıd veya şartlar ne olursa olsun şu.. Yüksek mi atlayacaksınız, çit 1J)5 irtifamda. Uzun atlama T metre esas . Sınkta tecrübe öyle 3.50 den baş lamıyacak. Dıski mutlaka 50 metreden. BÜİleyi. 15 ten yukarı savurmak şart... Hele sürat koşulan için konan şartlar, atlete, koşamıyorsunuz, olimpiyad oyunlanna gelmeyiniz gibi gayet nazıkâne ihtarlar... Hakikaten, dünyanın başdöndürücü bır halde ileri gittiği şu sırada (11) saniyede koşan 180, atlayan, sırıkla 3.90 üzerinde dolaşan, diski 47 metre fırlatan, yani bizim devrin ölçüsünde koşup, atıp, atlayan arletîenn olimpiyadlarda yeri ; r oktıjr. Olmamak da lâzımdır. Olimpiyad oyunları bir mesire yeri, hele psnayır da hiç değildir. O, er meydaiıına Avustralyalilar olimpiyad oyunlanna büyük kapılarını açtılfr, ama,herkese buyurun demiyorlar. Olimpiyad oyunlarında artık paıc pahalandı... Ömer BESİM Bekir Biike ve Hamit Kaplan Şampiyon Oldular A. Bilek, M. Dağıstanlı R. Doğan, T. Yüce, S. Baştimur finale kaldılar, Haydar da Maratonda üçüncü oldu. Barselon, 18, (Hususi surette gön derdiğimiz arkadaşımız Haluk San bıldiriyor) tkincı Akdenız Oyun lan grekoromen güres müsabakalarına bugün de sabahtan itıbaren devam edildi. Bu sabahki müsabakalarda gureşçilerimızın şansları pek yaver gitmedi. Tevfık Lübnanh ya, Rıza da Mısırlıya ittıfakla Mit hat Bayrak Fransıza ekseriyetle yenildıler. Müsabakalarda Italyan ve Mısırh hakemlern tarafgır idare ve karar lan daimî surette aleyhimize oluyor. Hattâ Mısırlı hakem bu sabah ki musabakalanmızdan birinde işi daha da ıleri götürerek bir gureşçi mıze küfür etti. Mısırlı hakemın bu kararını protestoda bulunduk. Cümhunyet Cumhuriyet » • t » » « » » • • • • • • » • • • > • > > • • • • » • ! • • • • • • » • • • • •>•»•«••»•» Kapalı atletizm salonu (Atletizmi Kalkındırma Cemiyeti) busriin yapacağı toplanhda inşası karartaşan salonun yerini tesbit edecek Atletizmın istikbali için kurulan I «Atletizmi kalkındırma cemiyeti» bugün saat 18 de Ankara milletvekıü Mümtaz Turhanın başkanlığında toplanarak geçenlerde yapılmasına karar verdıği (kapalı atletizm salonu) nun yerini kararlaştıracaklardır. DÜNYA KARİKATÜRLERİ' • ••••••••••••••••• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • » İstanbul genc karmasE dün Eskişehire gitti Türkiye genç karmalan futbol şampiyonası persembe günü başlıyor İzmitte yapılan karşılaşmalarda birinci olan İstanbul genc karması 21 temmuz tarihinde Eskişehirde yapılacak olan beş bölgenin iştirak edeceğı Türkiye genc karmalar futbol şampivonasma iştirak etmek üzere Eskişehire hareket etmiştir. Ankara jfencleri Karadenl* turnesine çıkı> or Ankara 18 (TH.A.) Haber aldığımızea göre. Ankara jünyorları 27 temmuzda Karadeniz turnesine çıkacaklardır. Bu turnede, Trabzon, Samsun: Ordu ve Sinobda muhtelıf karşılaşmalar yapılacaktır Kafile antrenör Vahab Özaltayın başkanlığında 22 kışıden müteşekkil olacaktır. • Teşekkür ederim, sigaranın kanser japtığına inanmıj bir adamımJ I î Türkiye atıcıiık bırıncılıgı Seçmeler ağustos ayının gunlerinde Çankında yapılacak Bugünkü müsabakalarda güreşçi erimiz şu neticeleri aldılar: Riza Doğan Kotoux'a sayı hesabi e galip. Tevfık Yüce, Lübnanh Ibrahım Avark'a sayı hesabile mağlup Mithat Bayrak, Fransıza ekseriyetle mağlup. Bekir Buke, Mısırlıya, ittıfakla galip Süleyman Baştımur. Italyana 1 dakika 56 saniyede tuşia galip Riza Doğan, Mısırlıya ittıfakla mağlup Tevfik Yüce Mısırüya ittıfakla îal.p. Bu akşam yapılan müsabakaîar neücesinde ıki gureşçımız Bekir Buke ile Hamıd Kaplon Akdeniz şampıyonluğunu kazandılar. Bekir Buke, son maçında Fransız rakibini 1 dakika 1 saniyede: Hamid de Yunanlıyı yenerek sıkletlerinin şampiyonluğunu elde ettıler. (Bu sikletlere beşer gureşçi kstılNk mışlardı) Barselon'da bayra ğımız ve Akdeniz ojunları forsu ile suslü bir vitrin Turkıve Atıcıiık binicılğı ve mılü takım secmeleri 67 ve 8 ağustc* ta rihlerinde Çankırıda yapılacaktır. Seçmeler sonunda tesbıt edılen atıcı lar Yugoslavyada yapılacak karş'laş malar için 9 ağustos tarihınde kampa almacaklardır. Musabakalar 22 çap karabina ve 23 çap (50 metre') serbest tabanca ile yapılacaktır. Or duda derece alan atıcılann da katıla cakları müsabakalarda ordu tipi piyâ de tüfeği kullarulacaktır. Bundan başka Eylul ayında şeh rimizde Federasvon kupası Istanbul baltrap bırincilıği de yapılacakür. tafa Dağıstanh, Mısırlı ve Lübnan lekete futbol şampiyonluğunu helı; 62 kıloda Riza Doğan, Mısırl, men hemen sağlamıştır. Ispanya cuLubnanlı ve Italyan; 67 kiloda Tev martesi gunü de Fransayı 21 mağ fık Yuce, Msırlı, Fıansız ve İtal lup etmıştı. Isyanpa bundan sonra yan finale kaldılar. 73 kıloda Mit Mısırla kaışılaşacaktır ki bu maçı hat Bayrak oorduncu oldu; 79 kıloı da kazanacağına muhakkak nazarile da Bekir Buke şampiyon o'du: | bakılmaktadır. ?7 kıloda Baştimur, Mısırlı ve İtalHokeyde Fransa ile Mısır 11 befinale kaldılar. Ağır sık'ette Ham.d Şampiyon oldu BövleUkle r a b e r e . kalmışlardır. Ispanya da Ital 8 sikletten 7 gureşçımızin dereceye vavı 50 yenmiştır. Patenli hokeyde Isyanya Mısırı gınneierı ıhtımalı kuvvetlenmıştır: 70 ve Italya da Fransayı 52 yenBugün yapılan maraton yarışıp ı Dığer müçabakalar neticesinde de da da Hayoar Erturan ikı Mı«ırh mışlerdır. Besketbolda Mısır Suriyeyi 5447 inalistler belli oldu. Bizim güreş1 rakıHnın arkdsından Akdenız uçunmağlup etmıştır. Birıncı devre •ılerden Mithat Bayrak müstesna | culuğunü kazandı. 3523 Mısırm lehine b.tmışti. liğerlerı finale kaldılar İtahan Dİ er Yunan basketboîculan Fransayı akıbtnı ekseuyetle yenen Mithat 8 musabakalar orduncu oldu. 72.000 seyirci onunde yapılan Ispan 5747 mağlup ederek bir sürpriz karşıraşmasını, \aratmışlardır. Birıncı devre de 52 kıloda A. Bılek Mısıılı. Lüb ya Surıye Futbol anlı ve Fransız; 57 kıloda Mus Ispanya 30 kaz^nmış ve bu mem 2217 Yunanlıların lehıneydi. SON DAKİKA: Afımed Bilek ile Yaz S. Baştimur da samoivon! Barselon 18 (Sabaha karşı telsizle) Bekir Büke ile Hamıd Kaplandan sonra Ahmed Bılek de sampivon oldu Süleyman Baştimur ise yarın yenilse dahi şampiyonluğu kavbetmiyecektir. turnuvası tenis maçları «Tavşan» la yapılan rökorlar sayılmayacak Beşiktaşlı Erdoğan'ı transfer eden Beykoz. lıondra Burada " Tavşan • la > yapılan rekorların nazarı ıtibare ahnmaması hususunda bir cereyan Transfer ayının bıtmesine az bir başgöstermiştır. Orta mukavemet aman kaldığı için kluplerde trans kbşularında meselâ bir 1500 metre fer hızlanmıştır. koşulurken, iyi durumda o!a, ıt Dun Beykozlu idareciler bölge leîe derece yaptırmak gayesıle t»ide bu yılın büyuk tıansfeılerinden t i n kuvvetıle 1000 metre ' . .r<k bırıni yapmışlardır Evvelki sene abandone eden atlete «Tavşan» <âgenç m'llî takımımızda yer alan bi bir olunmaktadır. lâhare Beşıktaşa transfer olan Erklubü ile İstanbul Universitesinde doğan Gurhan Beykozimzalamıştır ıkı senelik mukavele Bu taransferden başka Beykoz (Atıcıiık ve Avcılık) Konya Askeri Gucunden Şırzad y şubesi Dağcı adlı bir oyuncuyu da transfer etmıştir. Memnuniyetle haber aldığımıza Genç oyunculara ehsmmıyet vegöre İstanbul Universitesi spor kulübü bundan böyle (Atıcıiık ve ren Beykozlu idareciler Vefa genç Avc.lık) şubesi ihdasına karar ver takımmdan Nurcan Denktaş ve Kadıköyden kaleci Nedımi kadrola mistir. Bu ata sporunun üniversite genç rına almışlardır. Bfi arasında da çok tutulduğu, yaFenerin transferleri pıîan muracaatlerden anlaşılmış Fenerbahçe, genç takımında yer bulunmaktadır alan bazı oyuncularla mukavele yap Şube kaptanhğını arkadaşımız maktadır Dun de sarılâcivertlı ida Erdoa^n Arıpınarın yapacağı uni recılerı Cıhangirin kıymetlı ojuncu versıte ekıpı, resmi müsabakalara su Oktay Üngen ile anlaşmaya var iştirak edecektir. mıştır. «l umhııriyet» in zabıta romanı: S $ ulüblerde transfer faaliyeti hızlandı Galatasaraya girmesine itiraz etti Iitanbulspor da Hılâl kalecısi Fıkret Çalkamçıyl transfer etmiştir Amatör kluplerde bir senelik bekleme müddetı kaldırılmadığı hâl de transferlar başlamıştır. Dun Sa karya klübü sağ iç Hacı Emin Şan kal'ın transier muamelesini tamam lamıştır. Be\koz'un itirazı Dun Beykoz klubu bolgeye vazı ü bır muracaatte bulunarak hâlen askerlık vazıfesını yapmakta olan Santra hai Saim'm Beykoz klübünün malı olduğunu; bonservismin klübe sorulmadan verılmemesi lâzım geldiğıni bildirmiştir. Bılindiği üzere Saim, Galatasaray klubu ile mukavele ımzalamış dı ve son maçlarda sankırmızı ta kımda yer almlştı. Ilgıl.lerm mura caati nasıl karşılayacaâı: Galatasa ray klubunün nasıl hareket edece ği merakla beklenmektedir. Eltopu final maçı tehir ediliyor Bırkaç haftadan berı seri halindekı hukmen galıbıyetlerle devam eden istanbul Eltopu Şampıyonasının ıki grup bırıncısı Galatasaray ve Defterdar arasındakı fınâl maçı bu haf ta oynanmasl icap etmekteydi. Ancak, Galatasaraylıların aynı zamaçda Hendbolcu olan Basket ve Voleybolcularımn yurt dışında olmaları sebebıle yaptıkları itiraz üze rıne muhtemelen fuıâl maçı ıleri Vefalı Fuad ile Tarık Fenerden ilk bır tarihe tehir edılecektir. Dığer taraftan Defteıdar da bu maaşlarım alıyorlar Transfer meseleleri bir hâdıse o tehir kararına itiraz etmiştır, lan Vefalı Fuad ve Tarık ilk maaşlarım ağustos başında alacaklardır. Beykoz kulübünün bu yıl Adı geçen o\ uncular 7 ağustosta için programı antrenor Markoça takdım edılecek Bu sene sporun butun branşlaler, 9 ağustosta ise antrenmanlara nnda çalışmağa başlıyan Beykoz başlıvafaklardır. klubu gayretlı idarecısi Ibrahım va Su spnrlan transferleri Su spoılarmda Be>koz'un ve Fe sıtasile bölgeye muracaat ederek nerbahçenm transferlerınden sonra sahalarınm düzeltılmesinı, voleybol dun de Moda dort bayan yüzucuvü ve basketbol sahalarınm duzenlenmesini kayıkhanenın tamir edılme tıansfer etmiştir. Bunlar. Evin Ilgar, Ulkü Tekin sını ıstemiştir Ilgılılerce müsbet kar şılanan bu tekhf yakında fııli olarak Semin Tengız, Selma Hassadır. tecelli edecektir. Adaletli Necmi transfer edeceğini F.Bahçe kulübü yalanladı Adalet klübünün millî santrforu Tonguçu tebrik etti Necmı'nın transfer edeceği volun Barselona da yapılan ikincı Ak da çıkarılmış olan haberler adı gedeniz oyunlarında tek çıftede tekoen futbolcu tarafından dün yalan nesınm kotü olmasına rağmen Ak lanmıstır. denız ikınciliğıni kazanan Fenerbah Necmi, Adalet klübunden aynl çeh Milli kürekçimiz Tonguç Tur mayı aklından geçirmedığıni söy sana dün Fenerbahçe kulübü bir lemistır. tebrik telgrafı yollamıştır. Saim'in Tenis Eskrim ve Dağcılık Kulübunde dün «Yaz Turnuvası Tenis maçları» başlamıştır. Zevkli ve heyecanh geçen karşılaşmslarda: Tunça Sezek'i 6 0 6 2 Cebeci Binalı 6 3 6'2 Draz Dükkâsı 3 6 6/4 6 H Nasi Kiremitciyana hukmen Özgener Özköke 6 0 6 1 Akev Malkoç'a hukmen İ. Dekıdii Sayon'a 6/4 6/1 Gökpınar Hateme 6/2 6/2 Cemsoy Ozana hukmen Şencan Hamran'a hukmen Uluturk Osman Necıboğluna 6 16 1 Gündeş Balkana 8 6 9 7 Sümeralp Sağmana 7 5 8'6 Marınoviç Esengıne 6 1 4 6 6 1 Zengel Kâğıdoğluna hukmen Bakır Hristopulos'a 8'6 6/4 Şentürk Parodi'ye hukmen R. Dokidis Karabuluta hukmen Kıpkızıl Ökteme 6/0 6 0 Kapadona Gözberke 6/1 6/3 Özbelge Ü Neciboğluna 1'6 6 '4 6 1 Ersan Şenere hukmen Denberk Okaya 6 0 6 0 Galib gelmişlerdir Maçlara bugün 950 den itibaren devam edilecektir. üiııııııııııııııııııııııııııııııııııııiMiıııııııınııııiHmıııç ( Suphi Ural ile ( | Neriman Tekil \ | Barselona uçağını ( | kaçırıyorlardı! | | Barselona'daki II. Akdeniz 1 = oyunlanna katılacak olan at İ = letimiz Suphi Ural ile İstan = = bul atletizm ajanı Neriman Te = § kil, uçağa son dakikada yeti i = şerek Barselona'ya hareket et = = mışlerdir. S I Nerıman Tekil, geç kalışınm i E sebebini soran bir gazeteci S I ye «Uyuya kaldık>. demıştir. I ^Iiıııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııiıiıııııılıınıf? Bütün meslek hayatımda kendi akılsızhğımı besled'm, gelıştırdim Kendimi büyük gordum. İtirazsız kararlar aldım. Hâkimlere kanun, kimyagerlere kimya öğretmeğe, otuz senelik polislere ders vermeğe kalktım . Kendimi Napoleon sandım . Hah'. Bır kapıcı kadar bile değilmışım.. Bır takım masumları ezip durmuşum Ayağa kalkarak devam etti: Ama bu sefer?. Artık tamam! Artık aptallığımı daha tehlıkesiz sahalara çevıreceğım. Ben, artık bit miş bir adamım. profesör, bitmiş bir adam. Küflenmiş bir bilgi ile bu kadar olur. Anlıyor musunuz? Profesörün kendisine dık dik bakışı Ü7erine durdu. Otursanıza! Size bakmak için başımı kaldırmak beni yoruyor. Ellery mahçub bir halde özür dileyerek koltuğa oturdu. Önünde bir sürü kahve fincanı ve kahve ibrıği duruyordu. Mister Queen. bahsettiğimz Van Horn vak'asını bilmıyorum; ama bu hâdise. sizın ruhunuzda o kadar derin bir tesir bırakmış ki; Kazalis vak'asının bu son çözül mesine tahammül edemediniz. Azizım Queen. muhakemenizde bütün berraklı^ı ile işi tahlil edemiyorsunuz «... Sizde şimdi müşahede ettiğim tepkiyi haklı gösterecek hiç bir delıl yok. Bu olum vak'asının kaçınılmaz bu hâdıse olduguna sizi temin YAZISIZ ederim. Sıze bu sozü soyliyen adamın da bu işlerden bıraz anladığmı bilırsınız. Ellery, yavaş yavaş sakinleşiyor ve doktorun yüzune dikkatle bakıyordu. Doktor devam etti: Tahkikatınızın ilk dakikalarında dahı hakıkatı keşfetmiş olsaydınız bu netice değışemezdi. Kazahs'i bu akıbetten kurtaramazdınız! Farzedelim ki; daha ilk gunlerde Madam Kazalıs'ın suçluluğunu keşfetmiş oldunuz O halde kadın tevkif ve muhakeme edılerek mahkum ola caktı. Yani sızın kanunlarınız kadını bu cinayetlerden mes'ul tuta caktı. Büylece vazifenizi hıçbir tenkide marıız kalmaksızın yapmış ve bitirmiş olacaktınız Çunkü hakikat hakikattir ve cemıyet kendisine çok fenalık etmış olan bır şahsı affet miyecekti. Şimdi size soruyorum Bu, böyle cereyan etseydi, Kazalıs'e bundan hiç bır mes'uhyet hıssesi düşmiye cekti! Aynı vicdan âzabmı, aynı nedamet hislerıni duymn acak mıydı? Boyle olunca da hayatına son vermeğe teşebbüs edeceği muhak kaktı. Çünkü intihar çok defa in sanın kendi kendinden ıntıkam alması demektir. Onun için hicbir «uretle size diişmiyen bir mes'ul lyeti yüklenmenıze. değiştiremiyeceğiniz bir akıbetin suçluluğunu kendinizde aramanıza mahal yok. Netice hep aynı olaraktı, şu farkla kı Bır hapısane hocresınde olecek yerde, bel ki de kendi muayenehanesinde hayatına son verecekti. Ellery. ıyıce kendne gelmiştı Cevab verdi: Öyle de olsa, benım doktor Kazalıs'in oyununa duştuğume şuphenız var mı? Ben. buraya sızın e b'rlikte vaptığınız bu ruh OCJDSISİ için gelmıştım. Netıcev ı ^İTadan hâdıse kendi kendıne bıterdı Muvaffak olmağa bana vakıt nırakmadı.. Doktor, genç Amerıkaiın':ı elıni tuttu. Bir bakıma haklısınız. E\et, varmak ıstedığınız ga\eye ulaşrrğa muvaffak olamadmız: ama l.u, ı n sanlığın icabıdır Daha başka »^k'alarda da bovle muvaffakı\cU.:7İiğe uuramanız mııkpd erdir. Fakat; cemivette yüklendıginiz rol çok asildir Bu hizmetlerın sosyal kıymeti büyüktür Bu >olu asla terketmemelisinız Müsaade edersenız size bir nasihat vereyım Bu ö\li yeceklerimin sosyal bakımdan havatî eh?mmıyetı vardır. Tuttuğunuz yolda tereddudsüz yuıuyiinuz ve şunu daıma bir büvük ve hakikî ders olarak gözünüzün onünde tu tunuz. Hangisini profesör! Ellery"nin elini bir baba şefkatile okşıvarak: Şunu unurmayın! Hprinizin iistünrte bir Allah var. Ve daima Onun dedısi olur. SON Çevtren. B JBııdenbire Ellery gulmeğe başladı 'Vtıvar da bu ânî hareket uzerine başını kaldlrıp Amerıkalıya bikf. Şimdi aklıma bir şey geldi. Bu dalsca bir sey ya1. Madam Kazalis'' tonıdığım dört avdanberi, kt..is*. e do'''nr Kazalis'in karısı olma'ı ba^Va hır ehemmiyet atfetmetnı,"ik Şimdi düşunüjorum da . Kendi îtı?karcleşinin kızını dldürdukten ^on ra bıze ovle lâflar sdyledı, öyle seyl | r anlattı k\ hatırladı^a k>rası ba«ta ol^uğu halde hepimv'e aiav eitıâıni anhvorum Bu Hir deıi ıdi diycuz Pek' sıhhatli tıu nkl'o ha s ia hir 4kla karşı tefevvükj nedı. ıjjca edeı ım sovler misınız <l >k*or.' Hp'inden lâtife ettiği ın'aı'^ordu ama bj =öz odaya bir siKintı havSsı vavdı r homurdandı.. ıVe fel»fon çaldı. Çok ıyi işitıliyordu... sesi: Ellery! Nasılsın? Viyanada ne yapıyorsun? Hiç bu haber vermedin. Bir telgraf bile çefanedin! Baba. sana vereceğım haber var .. Ne haberi? «Kedi» yok mu Kedi? Evet! Işte o «Kedi» Madam Kaza lis'tır. Ve oekledi Babasi. Yok canım! Madam Kazalis ha' dedı. Baba, sen buna inanmıyacaksın? Ama hakikat bu' Şimdı sana her şeyı ızah edemem . Yalnız. Benim de sana verecek haberlerim var.. Ne gıbı? Madam Kazalis öldü. Bu sabah kendini zehirhyerek intıhar etti. Profesör Seligmann. Ellery'ın: Madam Kazalis blmuş.. Bu sabah kendini zehirlemiş... sozlerini Müiettişin sayıklar gıbı sbylendığıni işittı. Babasi telefonda soıdu: Ellery! Kıırunle konuşuyorsun? Profesör Selıgmann'la . Şımdi onun yanmdayım Genç Amerikalı, aldığı haberin sadmesinden kendini kurtarmağa çalışıyordu. Belki de böyle olması daha iyı oldu. Kazahs'i çok mühım ve ha zin bir durumdan kurtarmlş oldj. Babasi acaıb bir sesle: Evet! dedı Ellery devam et tı. Çunku baba. doktor Kaz=ıUs Masum Amerıkasa Honunce .ana butun dehllerıni, tafaılâtıle anlatı rım. Onun için sen bu telefondan savcıya malumat veı.. Gerçı davayı tehir ettıremezsek de Babasi: Ellery . dedi. Ne var baba? Doktor Kazalis de öldu Bu sabah o da kendini zehırledı. Kazalis de mı? intıhar etti? Kendini mi zehırledi? Sayıklar gıbi konuşuyordu. Ha linin acaıbl ğını profesorun kendısine bakış ıfadesinden anladı. Babasi devam etti. Kanaatımizce bütün tertibatı Kazalis yapmış. Zehiri, size nasıl tec'arik edeceğini, ne zaman, nasıl getııeceğm soylemış . Kariın kocasile bir dakikadan fazla yalnız kalmadığı halde bu muddet zehiri vermesıne kâfı gelmış O kaoar şiddetiı ve kuvvetli bir zehir içmışler kı: ik si birden hemen yere duşmüş ler. Kapıjı açtıkları zaman ikisi de hocrenın içinde ölu bulunmuş. Hâdıse o kadar seri cereyan etmiş ki orada bulunan avukat bile mâni olamamış. Müfettişin sesi. Amerika ile Avrupa arasındakı fezada zayıfhyor du. Bu sıra profesör: Mıster Queen dıye çağırırken, baba»ı da: Elleıy! Oıada mısın? İşıtiyor musun benı. Ben, butun bu belâ h .. Bir se> nufettı^e: Yakında memlekete donecek! devıp telefonu kapadı. Ellery'nin etrafındaki herşey karma ^aıışık gorunüyorduBazı gürültü ler. Bir aralık görünüp sonra kaybolan Madam Bauer... Bir adam Acayib hareketler yapıyor... Derken boğazından ateş gibi bir şe> geçtı ve nıhayet kendini siyah maruken kanapede uzanmıs buldu. Pro fesör Seligmann, bir elinde bir Kolonya şişesi, ötekinde bir mendil, Ellery nin yüzünü siliyordu. Ihtiyar doktor gayet sakin ve sükunet verıcı bır sesle: Bır şey değil. Bir şey değil. Uzun ve yorucu bir yolculuk. Uykusuzluk, münakaşa, sinir gergırlisı, beklenmedık haberler .. 3ıraz uzanın, ıstırahat edın MLster Queen, gozler nfei kapaymız! Ellery. önce itaat etti, sonra birdenbıre: Hayır! dıyerek doğruldu. Ne oldu? Ne var? İhtiyarın sesmde şayanı hayret bir kuvvet ve emniyet vardı. Ellery, tıtrek bir sesle. Gene geç kaldım; Kazali^'in ölümüne sebeb oldum. Vaktile Ho\vard van Horn'un ölumüne de sebeb olduğum gibi. Eğer doktorun sözlerın, \aktıie iyice tahlil etseyHım, bugun adam hayatta olacaktı, ölmıyecekti. Aızedebiliyor m u vum profesör? Bılmem ki derdimi ' nasıl anlatayım ? Geç kalıyorum, ' aeç kaldım.. j Devam etti: Van Horn vak'asından sonra insan hayatını ilgilendiren mesele lerle uğraşmamağa yemin etmiştım. Sözümde durmadım. Bu işi takib etrr.em için benı arzum hilâfıma zorladıHr. İşte ör.ümde ıkincı kurbanımın mezarını gorüyorum. Bu aptallığımın bedchnı hayatlarıle ö dpmis dâha başkalan da yok mu acaba?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog