Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

MODES et TRAVAUX Paris'in bu nefis patronlu ve türkçe izahatli kadın mecmuası en son model.leri.nakıs. örgü ve işleme örneklerini ihtiva etmektedir. Eligi örneği ile beraber fiatı 120 kurustur. 1 eligi örneği ve 2 patronu ile beraber fiatı 160 kuruştur. HAŞET KİTABEVİNDE ve her yerde satılır. 31 inci yrl sayı 11.126 u mh u r i yet KURUCUSU: TUNUS «ADf Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet istanbuJ Postm kutıuu Istsnbul No 246 Telefonlar: Urıuml Santral Nuaaruı: 24296. 7«a tfleri 24299 tdatb** 24290 Y a z t?.tümde Çocukiarırura k?WıpTar~ Jules V'erne koHpfcsıyDnundan Wilhelm Storıtzın esrar^ı S»VKaranhk ülke Çin diyarında | f İsimsiz aile I II £ Karpatlar şatosu /" Bir piyango bileti f Yüzen şehir . ,. Mathias Sandorf I. II. ÎII 100 100 100 200 150 150 150 450 Sah 1° Temmnz 1955 İNKILÂP KİTABEVİ Cenevre Konf eransında Beyana tabi eklenmedik bir hâdise hakkmda sirküler Fransız Başbakanınııı nntknnn Amerikahlar soğuk karşıladdar, Eden (Batı ile Doğn arasında askerlikten tecrid ediladş bir bölgc) knmİBasnu tetkike hazır olduğıura açıkladı Daha ilk toplantıda Amerikan ve Fransız Ticaret Vekâleti bo mallann satış, deleğeleri arasında gerginlik husule geldi devir ve teslim şartlanıu tesbit eden sirküleri dtin yaymladı İlk Omit lşığı: Cenevre Cenevre 18 (R.) Amerikan, Ingiliz, Fransıı ve Sovyet Baçbakanlan bu sabah toplantılarma baglamıslardır. Açılış oturumunda Başbakanlar uzun birer nutuk söylemişler ve tiyasetlerini izah etmişlerdir. Arkast Sa. 7, Sü. 4 te Ankara, 18. (Telefonla) Bir müddet evvel Octisat ve Ticaret Vekâletince yayınlanan bir sirküler 1* bazı mallar beyana tâbi tutulmus, bir çoğunun da her ne suretle olurıa olsun devn teslimi ve bulun duklan yerlerden nakli men edilmişti. îktisat ve Ticaret Vekâleti bugün yayınladığı ek bir sirkü'erle bu mal lann s»tış, devir ve teslim şartları nı tesbit etmiştir. K/982 numarah karara ek 3 nu Arkas\ Sa. 7, Sü. 3 te u satırların çıktığı sırılarda Cenevrede Dört Büyükler adı altmda dünya mukaddpratına hâkim veya yanihâkim dört devletin basUrı toplanımş bulunuyor. Cenevre konferanst, emsali çok ftöriilmü?, beynelmilel bir propaganda kürsüsü olmak şüphesini en az taşıyan ve 194« danberi soğuk harbin sırak sulha drinmesi ümidini az çok veren yegâne milletlerarası ve en vüksek kademede bir toplantıdır. Bu toplantıya gidcn Dört Biiyüklerin ve bilhassa Amerikanın ve Rusyanın temsilciieri ilk sozlerile dunyaya biraz ışık " vermişlerdir. Bn ısık zannedildiği kadar parlak defildir. Çünkü hâlâ taraflar tepeden tırnağa kadar silâhlanmakla meşguldürler. Bv hareket, karsıltklı itimadın ne dereceye kadar zayıf olduğunu gösteDortlerin Cen evrede toplandıklan eski Milletler Cemiyeti binası rir. Halbuki siiâhsız bir sulhun ilk gldası mütekabil ırüvendir. Ortada bir takım realiteler vardır: Evvelâ dünvada hâlâ bir sulh havasi esmemektedir. Yer yer yanm»kta olan mnMIH ve mttzmin RÎlahlı carpısmalardan sarfınazar, rihan blrbiria* eepbe kuraıus. iki düçmatı zümreye a.ynlmıs haldedir. Bu hal ortadan kalkmadan sulh olatnıyarajp da ispata IÜZUBI gostermivetı bedahetlerdendir. İkinri bir hakikat bufünkii hasmane durumun âmili Sovyetlerin dünyayi bir ideoloji taksimine tâbi tutup harb sırasında veya harbler vesilesile eirdiği memleketleri batı demokrasisi ve serbest dunyaya karşı kapamıs olmajidır. Bu kapaİzmir 18 (Telefonla) Şehrirruz 6 firmanın doğru beyanda bulunlılık devam ettikçe de sulhun ola Iktısad ve Ticaret Müdürlüğtıne duğu. fakat bir firmanın bevarmamıvaraeı muhakkaktır. verilen beyannamelerin ioğrulu mesınd° fazla miktarda sempleks Bir iiçüncü realite ise atom silâh . iık içm bugün mufettis" borunun noksan gösterıldiği tp«h't gunu lar,nı n kullamldığ.birharbdegaübIer tarafından 7 firmada arama ve bu firma hakkında MilU ve mağlub ayırd edibniyecek kadar yapılmıştır. Bu arama neticesinde Arfcast Sa. 7, Su. 6 da j ölüm ve harabî viicude geleceçine ve insanliğm bu yiizden mahvolınak tehlikesine maruz kalacağına vavaç yavas Sovvet Rusya zimamdarlannın inanmağa haşlamalandır. Bü tün bu reaüteleri elde tutarak Cenev rede tam olmasa da sulh yolunda tniisbet adımlar atılacağına ihtimal verilebilir. Bilek, Büke, Baştimur ve Eğede tütün tarlalarında 40 Kaplan şampiyon oldu ton demir ele geçirildi Diğer güreççilerimiz de finale kaldılar. Yalmz M. Bayrak dördüncü oldu. Maraton yarışlannda da Haydar üçüncü geldi Sıtla Yırcalı beyannamelerde Bursa 18 (Telefonla) Irak bildirilen ihtiyac maddeleri Kralı Majeste Faysal ve Cumhur İzmir muhabirimiz, hakkmda i/ahat verdi ve ' ı Reisimiz Celâl Bayar, yanlannda Ege bölgesınde dün aknan neticeleri anlalb ' ! Irak Veliahdi Abdülilâh, Irak Bas d > zelzelenin kısa fasılalarla devam ettiğini ve hasar olmadığını bildir« vekili Nuri Said Paşa ve maiyet m:ştir. Resimde, Sökenin yeni köyünde zelzelenin yapbğı tahribat göAnkara 19 (Telefonla) İktisad Arkan Sa. 7 Sü I dc rülmektedır. ve Tiearet Vekili Sıtkı Yırcalı bu sksam Ankara Radyosunda bir konuşma yaparak son alınan kararlar ve tesbit edilen stok mallar üzerinde durmuş v« ezcümle şunları söylemiştir: «Son defa» sözler ve fiillerle ortadan hemen hemen kaldınlmış veya yok edilmis olan 16 ihtiyac maddesinin stoklarım tesbit ettik. beyannamelerde bildirilen miktarlar Arkaat Sa. 7. Sü 5 tt Cumhur Reisi ile Kral Faysal Bursada Ticaref Vekilinin dün akşamki konuşması Eğede zelzele devam ediyor İzmirde 7 Hrmada arama yapıidı, beyannamesini noksan bildiren bir tacir Miilî Koraımaya verildi İzmirde biiyiik bir orman vangını Yamanlardağını saran alevler süratle yayıldı, yangın devam ediyor İzmir 18 (Telefonla) Ege bölgesinde şimdiye kadar görülmemiş bir orman yangmı bu gece Yamanlar dağını sarmış, muazzam bir şekilde genişlemiştir. Saat 8.30 da Karşıyakanm arkasında bekren kesif bir duman kısa bir zaman sonra büyük alevlere inkılâb etmiş ve yangm süratle genişliyerek Yamanlar dağını ve Karşıyakayı tehdide başlamıştır. Şiddetle esen poyraz rüzgârı yangının genişlemesine ve takriben 15 kilometrelik bir sahaya yayılmasma sebeb olmuştur. Yangın sahası geceyansına doğru tamamen genişliyerek söndürülmesi imkânsız bir hal almıştır. Başta izmir Valisi olmak üzere Emniyet müdürü, polis ekipleri yangın mahallinde şimdi söndürme ameliyesine nezaret etmektedirler. Askerî ve sivil teşkilât bütün imkân ve gay Arfcast Sa 7, Sü. 6 da İspat hakkı meselesi Teklif sahiblerindeıı Kasım Küfrevî ile bam mebnft. lar, izahat vermek üzere D. P. Genel İdare Karuhına çağınldılar Ankara 18 (Telefonla) Günlerdenberi toplanan D. P. Genel İdare Kurulunda, alınan son iktisadî tedbirler, belediye seçimleri hazırlıklan görüşülürken bir yandan da B. M. Meclisinin tatile gireceği günlerde basına (ispat hakkı tanınmasını istiyen) 11 mebusun durumu da mühim bir müzakere mevzuu olmaktadır. Arkast S a 7. Sü 1de Cenevrede halli beklenen meseHÜSNÜ BARAZİ GELDİ lelerin bajinda Almanyamn birleşSuriyenin eski Başvekillerinden ve tirilmesi geliyor. Buna imkân verKasım Gülek toplantılarda konnştu, Genel Sekretere AlNasr gazetesınin sahibi Hüsnü mek için Sovyetlerin Alman orduTorbahda bir paket biralık arpa hediye edildi Barazi, dün Ankaradan şehrmize su hakkmda geçmis ve korkulu gelmiştir Eski Suriye Başvekili dün tecrübelerden edindikleri endîseleri tzaleye yarayarak teminat verilmesi çekilen ekonomık durumun kendisile görüşen gazetecilere TürBurdur, 18 (Hususi surette giden tin biraz müskiil olacaksa da neticenin arkadaşımlz Kayhan Sağlamer bil mes'uliyetlerini yekdığerlerine yük kiyede gördüğü iyi kabulden sita nni«bet olmasi. Cenevre toolantısı diriyor) Partılerarasl mücadele lemesi şekhnde cereyan etmektedir yişle bahsetmiştir Resimde, Barazî nın ilk muvaffakıyet şartıdır. Ce son zamanlarda iktidarla muhalefe(Arkası Sa 7, Sü. 7 de) görülmektedir. ne%Tenin muvatfak olmasını da Sovvetlerin arzu ettikleri seziliyor. Almanyanın birleşmesinden sonra ele alınacak davanın peyk memleketlerdeki Rus isealine son verilmesi Havası olacağı anlasılıyor. Bunun muvaffak olabilmesi ise silâhsızlanma ve atnm anlasmaları fribi bir takıru pürüzlıi ve çok girift me selelerin halline bağlı görünüyor. YAZAN: HASANÂLİ YÜCEL Bu ikinci davanın Cenevreıîe tam CUMHURİYET Durmadan âşlk değiştiren denız Arkast Sa. 3. Sü 5 te güzeli, Hicazda doğan Islâmlığın Su riyeye girişinden sonra yepyenı tipte bir sevgilinin hücumuna dfradı. Müslüman Arab. dmini deği^t nreden onun visaline ermek istemiyordu. Ya Müslümanhk, ya harb' . Ne yapsın, Arabm da huyu bövle idi. Emevî gemileri, dilberin etek'erine kadar sokuluyor, «ya Islâui oî. ya vururuz!» diye onu korkutuyorlardı. O Müslüman olmajanca da (Asırlar Boyunca îstenbul) her yanını harab ediyorlar. oras.ınısımli buyük tarıh ılâvemızin I dan burasmdan kopardıkiarı kıykarton üzerine basılmış yedı j metli şeylerı yüklenip geriye dörenkli bir kapakla cildleme | nüyorlardı. Bu gelip gitme, bir kaç ışine geçmiş bulunuyoruz. İ asır devam erti; bu avara kasnak, Bugunden itibaren ağusto uzun zaman boşuna işledı. Ancak sun 13 üncü gunüne kadar. X. asırda fetih, tamam oldu. Nikâsaat 9 1 7 arası idarehane ha rağmen yeni koca ile evlilik kısa mizde (Tarih İlâvesi Servisi) sürdü. Arablar, ona, kıymPtıi bir mize müracaatle birikmiş hâtıra bıraktılar: Peygambenmızin nüshaları getıren okuyucu halası ve Emevî kumandanla'indrn lanmız 2 lira mukabilinde haUbeyd'in eşi Hala Sultan. Ümmî zırlanmış bulunan eseri cildli oHaremin Kitium civarında altan larak alacaklardır. duşerek öldüğü rivayet ediliyo1. Istanbul harıcınde bulunan oAz bir zaman Bizanslı İsak Kumkuyuculanmız da ellerındek nen elmde kaldıktan sonra Sa'ânushalan cildli eserle tebdili haddın Eyubinin Kudüsüalması üiçın. zerine açılan üçüncü Haçlı'.ar seBugün (7) nci sahifemizde ferının şohretlermden İngıltere Kra çıkan şartlan dikkatle okumalı Aslan Yürekli R chard, Kıorısl lannı rira «••'erizhasUaesinde Kamık Kemal büstü A r k a s ı S a . 7, S u l d a (Devamı 7 nci sahifemizde) C.H.P. nin Diıtar açık hava toplantısmda bir dilsiz iktidan tenkid etti !i Telefoto CUMHTJRİYET: Bars elonLondraFrankfurtİstanbul Mithat Bayrak, dünkü müsabakasm da Fransıt Leclere ile giireşirken İkinci Akdeniz oyunlannın üçüncü gününde sporculanmu dört altın madalya kazanmağa muvaffak olmuşîardır. Bu ilk dört altın madalya güreste olmııştur Ahmed Bilek, Bekir huke. H&mid Kaplan ve Süleyman Baştimnr sikletlerinin Akdeniz birinc.liğini kazanmışlardır. Mithat Bayrak dördüncü olmuş; Mustafa Dağ.stanh, Rıza Doğan ve Tevfik Yüce de finale ka> mışlardır. Maraton yanşında da Haydar Eri turan iki Mısırlı rakibinin arkasıadan üçüncü gelmişti Cehennemî bir sıcakta yapılan maraton yanşına 8 müsabık iştirak etmişler ancak buniardan ü<,ü müsabakayı tamamlıyabilmişlerdir. Birinciliçi kazanan Abdülkerim 250.35, ikineiliği kazanan Mısırlı 2.53.57, Haydar ise 25807 yapmışlardır. (Tafsilât alüncı sahıfemizdedir.) Atina radyosu Kıbrıs işinde ağız değiştirdi Kıbrıs Türklerini tehdid edenier Yunanlı tethişçiler değilmiş de İngiHzler miş! Atina 18 (T.HA.) Atina radyosu bu akşam Kıbns için yaptığı hususî neşriyaiuıda tKıbnstaki Türk ve Yunanlılar» adı altmda bir konusrna yayınlamıştır. Radyo bu (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Ktbns Mektubian: 3 Deniz kızı kime bağlı? Tarih Hâvemiz Kalkmna Yeni parlamağa başlıyan bir şarkıcı hanım, gazetenin birisine tam üç sütunluk mülâkat vermiş. Bafcm neler söylüyor: Amenkahmn birinden 33 bin liraya bir otomobil satın almtj, meşhur Etiler Kooperatıfinden temin ettiğt ev kendisine 110 bin liraya mal olmuş. Bu parayı yekten ödemtj. Esasen Etem Izzet Benicenin apartımantnda oturuyormuş. Ona da senelik kira karsihğt 5000 Hra verivermiş. Şeker kampanyası başladı Dün törenle faaliyete geçen Adapazan şeker fabrikası Vk şeker mahsulünü bir hafta sonra satışa çıkaracak Adapazan 18 (Telefonla) Adapazan şekeı fabrikası 19551M6 kampanyasma başlamış ve yeni mahsulden ilk pancar getiren köylüye merasimle bir kol saati hediye edilmiştir. Adapazan bölgesine bu yıl az yağmur yağdığından pancar mahnılünün geçen yıla nazaran düşük olacağı tahmin edilmektedir. \ Diğer taraftan, pancar ekicileri Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Yok yok bu alaturka ses ytldızmı neye böyle konuştu diye tenkid edecek değıliz. Tutup da bize Dede Kjendıden bahsedemezdi ya... Niyetimiz bir sınıf halkın şarkıh gazinolarda ıktisaden nasıl kalkındığını belırtmektir Güzel netıce, güzel netx.ee. ama, ne yazık ki nutuklara geçinlemez. * * * J •«DORT BAŞ1 MAMUR ..» Dörtl« KonferiMi toplındı Gaıetler
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog