Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Demirbank'ın 29 TEMMUZ 1955 BAYRAM ÇEKİLİŞt 1 Apartıman dairesi ve çok zengin para ikramlyeleri Umuml keşidelerimize iştirâk için siz de bir hesab açınız. 31 inci yıl sayı 11.125 u m h u ri yet IOJRUCUSU: TUNUS NADİ Telgrai ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta kutusu tstanbul No 246 Telefoniar: ürnımJ Santrai Nuroarası: 24298. Yazı İs.leri 24299 Matbaa 24290 f " ~ ~ ~ • • • Yaz tatilinde Çocuklarınıza kitaplar Jules Verne kolleksiyonundan Mişt1 Strogof I II Doktor Oks Buzlar arasında Deniz altmda 20000 fersafa I 11 500 milyonluk miraa Cihan hâkimi / Beş hafta balonla s&ahat Deni?. yılanı ^ / '% 200 100 100 200 100 100 150 100 Â Pa?artesi 18 Temmnz 1955 İNKILÂf KÎTABEVİ n dünya barışı i tODİanan konferans Başkan Eîsenhover, Eden> Faure ve Bulganin bu sabah Cenevrede görüşmelerine başlıyorlar Başvekil yurd gezisine cıkacak Menderesin, bu seyahatinde iç ve dış poKtika mevzuunda vatandaşlarla görüşeceği bildiriliyor Ankara 17 (Telefonla) Verilen malumata nazaran Başvekil Adnan Menderes ağustos ayı başında beraberinde bazı vekiller ve mebus^ larla basın temsilcileri olduğu halde, büyük bir yurd gezisine çıkacaktır. 15 gün kadar devam edecek olan bu gezıde BaşvekX Adnan Men deres, vatandaşlarla ıç ve dış politika mevzuunda görüşecektir. Başvekılın bılhassa iktisadî meseleler üzerinde de duracağı bıldiribnektedir. Egede zelzele korkusile halk sokakta yatıyor Dün sabah bir sarsıntı daha oldu; Dahiliye Vekili zelzele mmtakasına giderek tetkiklere başladı Zelzeleden harab olan Sökenin Balat köyünde eşyalan ba şında bekliyen bir ail« Eisenhower Cenevre, 17 (R.) Bütün dünyanın dikkati yarın sabah çalışmalarına başhyacak olan (Cenevre kon feransı) üzerinde toplanmış, bulunmaktadır. Bugun Amerikan, İngiliz ve Fıan sız Başbakanları, Eısenhower'ın o turduğu villâda 3 saat süren bir konuşma yapmışlar ve yarın takıbe başlıyacakları siyasetin ana hatları uzerınde tam bir mutabakata varmışlardır. Bu goruşmelerde üç mera leketin Dış İşleri Bakanları da hazır bulunmuşlardır. Daha sonra Ingılız ve Fransız Başbakanları da aralannda hususî bir toplantı yapmış Arkası Sa 7. Sü 3 te Eden Faure Bulganin Kıbrısta 12.000 Tttrk dün büyük bir toplantı yaptı Menderese, Kıbris Tiirklerinin yalnız Tiirk milletinin kudretine güvendiğini bildiren bir telgraf şönderilmesi kararlastı Lefkoşe 17, (T.H.A.) Geçen hafta adayı ziyaret eden İngilız mustemlekeler nazyı Lennosc Boyd yapllâir görüşmeyi açıklamak ve Kıbrıs ile Doğu Akdenız mesfc lelertm müzakere etmek uzere Londrada akdedılecek üçlü konfe rans hakkında Kıbrıs Türklerinln duşuncelenni izah için dün saat 10 30 da muazzam bir toplantı yapılmıştır. tng'lızlerm açık hava mıtingine musaade etmemeleri yüzünden t» rıhj Selimiye camünde yapılan bu toplantjya adsitn altı kasaba ve en uzak köylerinden gelen 12 bi» Türk katılmıjtır. Arkast Sa. 3. Sü. S te Af ganistaıt Pakistan ihtilâffı Avnıpada şiddetli sıcaklar Belçika, Hollanda ve AImanyada sıcaktan ölenlerin sayısı 62 yi buldu Londra: 16. (a.a.) Avrupada jid tTetlTbi? sıcak dalgası hüküm sur* mektedır. alb Avrupa memlekethı de sıcak yüzünden şimdiye kadar ölenlerin sayısı 250'ye yükselmifltır. Bütün Londra ahalisi plâjlara hü cum etmiştir. Paris sakinlerinden çoğu tatıl mü nasebetile sahillere akın etmı? bulunmaktadır. Belçikada sıcaktan veya boğula rak ölenlerin adedi yediye yükseb Arkast Sa. 3, Sü. 4 te . Tarih İlâvemiz (Asırlar Boyunca îstanbul) ısımlı buyuk tanh üâvemız bugun vermekte olduğumuz fihrıstle tamamlanmıştır Okuyucularımıza vadettığımiz veçhıle bırıkmış olan nüshalan karton uzerıne basılmış yedı renkli bir kapakla cıldleme ışıne geçmış oulunuyoruz. Ayın 19 uncu salı gunünden ıt baren ağustcsun 13 uncu gunune kadar, saat 9 1 7 aras: ıdarehanemızde (Tınh dâvesı servısı) mize muracaatle brıkmış nüshalan getıren okuyuculanmız 2 lira mukabılmde hazırlanjnış bulunan eserj cildli olarak alacaklardır. Istanbu! harıc:nde bulunan okuyucu!arımız da ellerındeki nüshalan taahhüdlü olarak ve '250) kuruşluk posta pulu ile Harehanemıze gonderdıkleri tak dirde cildli eser, adreslerine gene taahhüdlü olarak gönde rılecektir. Bundan evvelki tarih ilâvemizde bazi paketlerin postada kaybolması veya vaktinde yerine gitmemiş bulunması yuzunden vaki şikâyetlere bu sefer mahal bırakmamak için îstanbul haricindeki okuyucularunızın bn zun (7") nci sahifemizde çıkan sartları dikkatle okumalannı •ica ederiz. Arabuluculuk teklifi Büyük Elçiliğimiz vasıtasiîe Pakistan hükumetine bildirildi Ankara 17 (Telefonla) Bilindıği gıbi bundan bır kaç gün evvel Afganistan Başvezir muavini ve Hariciye Veziri Altes Serdîr Naım Han şehrimizde ilgıli devlet adamlanmızla temaslar yapmış ve bu arada Başvekil Adnan Menderesle Pakistan Afganistan ihtılâfı mevzuunda goruşmelerde bulunmuş" tu. Bu gdrüşmeleri müteakıb yayuüanan tebliğde Başvekil Adnan Menderesin iki memleket arasında arabuluculuk yapabileceği kaydedilmişti. Haber aldığımıza göre bu husua Arkast Sa 7, Sü. 5 te Zelzeleden evi yıkılan bir kadın kurtarabildiği eşyalan arasında İzmir 17 (Telefonla) H^e böl gelmemiştir. Yalnız bazı evlerin ve gesinde zelzelenin heyecanı ve ya bu arada İzmir Hükumet konağının rattığı korku hâlâ devam etmekte duvarlan çatlamıştırdir. Bu sabah saat 10.20 sıralarında Diger taraftan Aydm Valisi bu2 saniye devam eden bir sarsıntı gün İzmir Valisine telefon ederek daha kaydolunmuştur. âcil yardım talebinde bulunmuştur. Izmir vilâyetıne bağh kaza, na Kızılaydan temin edılen 400 çadır, hiye ve köylerden gelen tamamla askerî kamyonlarla, zelzeleden yeryıcı malumata göre. dünkü şiddetli le bir olan Balat köyüne gönderilzelzeleden mühim bir hasar husule Arkası Sa. 7, Sü. 4 te 30 metre derinlikte 30 dakika dolasan Gunhan Altıneli (soldan birinci) ile Özcan Tungoy (soldan ikinci) su üstüne çıktıktan sonra arkadaşlan arasında Eşek arıları yüzünden bir kamyon devrildi Antalya, 17 (Telefonla) Şofdr Ali idaresindekı Burdur 107 plâkalı kamyon Tefenniye giderken eşekanlarının hücumuna uğramıştır. Anlar tarafından bir kaç yerinden sokulan şoför, direksıyona hâkim olamamış ve kamyon devrilmiştir. Kaza sırasuıda Alinin kolu kırdmış, kamyonda bulunan bir yolcu ile 50för muavinine bir şey olmamıştır. Izmirde de beyanname tasnifi sona erdi İzmir 17 (Telefonla) Koordinasyon karan gereğince, ban Tialara aid İzmir Ticaret müdürlüğüne verilmiş bulunan beyannamelerin tasnifi sona ermiştir. Bu tasnif neticesine göre halen şehrimiz depolannda şu mallar mevcuddur: 9745 kilo külçe kalay. 506 kilo ehim, 514 aded dış lâstik, 1886 aded dış lâstik, 540 674 aded yeni çuval, 1.222.494 aded müstamel çuval, 1,856,857 metre kanaviçe, 85,349 kilo inşaat çivisi, 4,054,574 kilo yuvarlak inşaat demiri, 729,568 kilo profil demir, 73,550 kilo kauçuk, 63,383 kilo alüminyum, 162,008 kilo levha teneke, 50,042 kilo plâstık, 39,248 kilo kurşun ve halıtası, 354,882 metre demir boru, 1,011,554 kilo sun'î gübre, 1.130.847 kilo sudkostik, 101402 metre elektnk kablosu ve 25,000 kilo tahsisli nal mıhı Ankara 17 (Telefonla) Bugün şehrimizde Utifçilikle mücadele mevzuunda yapılan bir arama esnasında Dervış Orkan adında bir adamın dükkâmnda 700 kilo tutannda 14 sandık kesme şeker sak(Arkast Sa. 7, Sü. 7 de) Cezair ve Kazablankada kanlı hâdiseler Dün Cezairde yeni çarpışmalaz oldu, 20 Fransız askeri öldiiriikiü Cezayir 17 (TB.A.) Cezayir mıllıyetç'leri ile Fransız kuvvetleri arasında bugün vuku bulan çarpış malarda 20 Fransız askeri öldürülrrüş, 10 askerî nakıl vas'tası da tah rib edılmiştir. Bilhassa Konstantine ş«hrind« durum gıttkçe vahim bur hal elmaktadır. Bugün Fransadan 11 uçak dolusu polıs takviyeleri gelmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Balıkadattılar dün 30 metre derinliğe daldılar Z « 1S0 metre derinliğe kadar bir kaza netıcesinde batan Dumluınilmesinı sağlıyan helium gazh pınar denizaltısuun yerini bulmağa Maktül. boşadığı kansını tekrar son model su ciğerleri temin edil1 hannz! Bu cihazlann memleketi1 a l m a k ü z e n ^ kayınbabasına djği takdirde, Çanakkalede müessifl Arkası Sa. 3, Su 6 da musallat olmuş Ankara 17 (Telefonla) Ayaşın Güdül kazasında feci bir ccinayet işlenmıştir. Yaptığımız tahkikata göre, hâdise şöyle cereyan etmiştırAnkara Elektrik şirketınde amele olarak çalışan Mustafa Koçer \dında bir şahıs bir muddet evvel boşadığı karısı Emineyi tekrar istemek üzere köye gitmiş ve Eminenin babası Osman Keskine rastlayarak eski karısmı almak istedi Arkası Sa. 3, Sü. 8 de Bir adam eski damadını öldürdü Ktbrts Mektubları: Plâjlara akın Şehrimizde bunaltıcı sıcaklar de vam etmektedır. Dün de plâjlara akm fazla olmuştur. Floryaya giden lerin 150 bıne yaklaştığı söylenmektedir. Dun plâjlarda kabtne bulamıyan yüzlerce kişi sahillerde denıze girmışbr. Sarıyer cıhetine de şimdiye kadar görülmemiş bir akın ol muştur Şehirdeki taksilerin yüzde sekseni sayfıye yerlerine durma dan yolcu taşımıştır. Akdenizin fettan kızı YAZ AN: HASANÂÜ YÜCEL Suriye hâdiselerine dair H. Barazi'nin bevanatı Ankarada bulunan eski Suriye Başvekili, dün Menderes tarafından kabul edildi Ankara 17 (Telefonla) Dün, memleektımıze sığuımak istedıgini bıldirdığimiz Surıyenin esk Başvekillerinden Hüsnü Barazı bugün Başvekıl Adnan Menderes ile gdrüşmek arzusunu izhar etmiştir. Başvekıl Adnan Menderes, Hüsnü Baraziyi kabul ederek bir muddet gorüşmuştür. Diğer taraftan, bu akşaro üzeri Ankara Palas salonlartnda eski Baş vekil Barazi, Lubnatun Ankara elçısile uzun muddet sohbet etmıştır Bu arada Hüsnü Barazı, Lübnana gitmek uzere Lübnan vızesi alacağını soylemiştir. Bugün kendisile tekrar konuştuğumuz eski Başvekil Hüsnü Barazi, sabahleyin bazı gazetecilenn Telefoto Cumhuriyet: Barselon Londra Frankfurt îstanbul B kendısinı ziyaret ettiklerini söyleA k d e i l İ T İkİlllÛSİ Oİdu " s e l o n d a yapılan Ikincı Âkdeniz Oyunları küdikten sonra demiştır ki: HRUVniZ IRini»»l UIUU r e k müsabakalarmda tek çıfte kurekçımiz Tonguc « Turkiyede gorduğüm hüsnü Türsan, ikinci gelerek ilk defa şeref dıreğine bay rağımızı çektirmiştir Yukarıdakı resimde Tonguç kabule mütesekkirim. Muhterem yarıstan sonra görülmektedir. Güreşlerde de güreş çilerimiz yaptıkları 8 maçı da kazanrruslardır. (Arkası Sa. 7, Sü. 8 de) (Tafsilat altıncı saytınıızdadar.) iejıJ bayraktarın türbosi ve sandukası (Yazısı 2 nci sahıiemizde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog