Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

BEYOĞLI $WEMİZ DOĞUBANK Sl ifld yıl «71 H. umhuri K L 1 R U C U S U : T U N U S NADİ Telgraf wa mektub adn*i: Cumhuriyet tstanbvü Poşta fcutustı tstaabul Ne 246 T«lefonlar ürtumJ Sastral Numarası: 24298. 5fan İşleri 24299. Matbaa 24290 Vali ve Belediye Başkan Vekili Fahreddin Kerim Gökay dün sabah bir basın toplantısı yapmı$, beyanname mevzuunda fu izehatı vermiştir: « 958 sayılı İcra Vekillen Heyeö karan muayyen maddeleri beyannameye tâbi tutmuştu. Beyan (Arkası Sa 7 Su 4 teı Pazar 17 Temmoz 1955 Ege bölgesinde 1000 i mütecaviz ev yıkıldı veya hasar gördu, 25 yaralı var, 4 kişi öldti Zelzele merkezi Aydın ile kazası Söke arasında, Sökenin Palat köyünde mevcud 300 evin hepsi yıkıldı, sarsmtılar tatn 26 kere tekrarladı Dün Sabahki Zelzeleler Ege İslanbuida 35909959 kilo ölgesinde Tahribat Yaptı demir bulunduğu anlaşıldı 2.656.328 metre demir boru> 18403 tane otomobil lâstiği* 6841491 kilo teneke levha var! Vali dün fabrika ve imâlâthanelerin ellerindeki nallan islemeğe devan edeceklerini, ticarethanelerdeki malların mnhafaza olunacağını söyledi Mühim bir iltica Eski Suriye Basvekili biza sığtndı Hakkında Şamda tevkif müzekkeresi kesilen Hüsnü Barazi ve arkadaşhın siyasî mülteci olarak memlekeıimizde yerleşmek istiyorlar Ankara 16 (Yılmaz Çetirıer bildiriyor) Suriye eski Basvekili Husnü Barazi iki arkadaşile birlikte Suriyedeki baskı ve diğer sıyasî sebeblerden dolayı memleketiınize iltica etmiştir. Arkası Sa. 7, Sü. 3 te tzmir, 16 (Kayhan Sağlamer bildirl% vor) Dün geeeyarısmdan sonra saat 1 f den itibaren kısa fasılalarla başlıyan zelzele hâlâ devam etmektedir. Sarsıntıların en siddetlisi bu sabah saat 9 u 9 geçe bütün Ege mıntakasında hissedilmis ve 60 saniye sürmüstür. Müteakıben tzmir Vali I liği, «nerkez nahiyeleri, mülhak kazalar. civar vilâyetlerle telefon ve telgrafla irtibat tesis etmi? ve malumat istemiştir. Elde edilen malumata göre zelzelenin İzmir, Aydm, Mugla ve Alaşehir dairesi esaslı olarajc hissedildiği ve mühlm Arkası Sa 7. Sü. 6 da Dörtlü konferans yarın sabah başlıyor Eisenhotver, Faure dün Eden, Bulganin ve Cenevreye vardılar Cenevre 18 (R.) Bırleşik Amerika Bafkanı ile İngiliz, Fransız ve Sovyet Başbakanlan bu akşam buraya gelmişler ve kendilerine tah ris edilmiş otellere gitmişlerdır. Toplanb mahalline gelen ilk idareci Sovyet Dış Bakanı Molotof olmuştur. Rus Başbakanı Bulganin, bu memleketin hakik! dıktatörü Krutçef ve Savunma Bakanı Jakat Ue bu gece geç vakit uç^la gelmi?Ierdir. ' Eisenhower, Eden ve Franaız Başbakanı Faure, Molotoftan bir kaç saat sonra buraya ulaşmışlardır. Bablı Başbakanlar yann aralannda hususî bir toplantl yapacaklardır. Pazartesi günü is» (dört büyükler) ıçtima ederek müzake(Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Dış ticarete dair yavınlanan 3 sirkiiler Ankara 16 (a.a.) Bugün Resmî Gazetede yayınlanan dış ticaret işlerine dair «551. 552, 553» sayılı sirkülerle aşağıdadır: (Arkası Sa. 7, Sü. T de) İstanbuldakl demir mevcudu, beş buçuk aded (Ankara) vapuru agırhğındadır Bnlonao demir born, Türklyeyi bir baştan bir basa katettikten sonra biraz da artar Mevcud otomobil lâstiklerinl iistüste koyarsana 43 defa Beyazıd kulesi irtifamı elde edersiniz. Fransada iki jet uçağımız hasara uğradı Bir üsteğmeu şehid döştü, bir yüzbaşımız da ağır yarah Ankara, 16 (Telefonla) ~ Şehrimize gelen haberlere göre, Ingıltereden memleketımize gelmek<e o lan 88 tipi 16 aded jet uçağ ndan ikısi, Fransa üzerine geldıki«n »jrada hrtınaya tutulmuşlar ve mec burî iniş yapmışlardır. Bu iri? esnasında yaralanan üsteğmej Sa â haddin hastanenin kapıına getiril dıği sırada beyin kanamasındin vefat etmiştir. Diğer taraftan yüzbaşı "îermen de ağır yaralı vaziyettedir. 'kı ııçağı mızm da hasara uğradığı, hâdiseyı müteakıb ilgih Türk maKımlaıina bddirilmiştir. Bulgar radyosunun Türkiye aleyhinde gürültülü neşriy atı Yetkili makamlanmız, hudud hâdisesi dolayısile yapılan hücumların propaganda raahiyetini taşıdığım belirtiyorlar Ankara 16 (a.a.) Bulgar radyosu ve ajanslarının bir hudud hâdısesini ele alarak son günlerde aleyhimize yaptıklan neşriyat hakkmda düşüncesi sorulan yetkili makamlarımız asağıdaki beyanda bulunmuşlardır: «Geoen 6 temmuzda Kırklareline bağlı Demirköyün Mihalongos mevkımde vuku bulan hudud hâdisesi etrafındaki tahkikata devam edilmektedir. Tahkikatın neticesine göre icab eden muamele yapılacaktır. Gö~ rülüyor ki, mesele henüz ayduılanma safhasmdadır. Halbuki bu hudud hâdisesi münasebetile Bulgar radyo ve gazeteleri bir kaç gündür gürültülü ve yersiz neşriyat yapmaktadırlar. Bu gibi vak'alarda mutad olduğu veçhil* iki hudud makamı arasmdaki hâdıselerin cereyan şekli bir zabıtla tes Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Dünyamızı tehdid eden seyyareler! Bir cemiyetin neşrettiği muhhraya göre, Dörtler Cenevrede bımun için toplanıyoriarmrç *&" Cenevre 16, (AP) «Dünya Sey yareler arası Cemiyeti» adlı bir te şekkül bugün, 4 devlet hükumet re islerinin önümüzdeki hafta burada yapacaklan toplantmın zahiren doTelefoto CUMHURİYET: BarselonLondraFrankfurtIstanbul ğu ile bab arasında belli başlı ihti tkinci Akdeniz Oyun lâflı meseleleri görüşmek olduğunin tahrib edilmesini istemişler, son ları dün Barselon'da törenle açılmıştır. Merasimi müteakıb oyunlar başlamıs ve fut derecede gizli tutulan başka bir ko bol karsılaşmasında İspanya, Fransayı 21 yenmiştir. Güreşler nu ile ilgili bulunduğunu ileri sür bu sabah saat 10 da başhyacak; kürek yanşları da 16 da yapı müş ve bu «gizli sebebi> su şekil ÜÇ ÇOCUK KAYBEDEN BABA lacaktır. Tek çifte şampiyonumuz Tonguç, kendisine verilen tek de açıklamısır: Bugün sıze guzel bir tatil Michigandaki Muskegon pilâjının Başka seyyarelerde yaşayanlar tn bekçilerinin kollan arasında elemgünü geçirtecektir. Müvez ' neyi beğenmemiştir. Kürekçimiz yarısa kötü bir tekne ile katılmak zorunda kalacaktır. Yukarıdaki resimde, sporcularımızın giltere ve Rusyadaki atora tesisleri le çırpman Frank Koch ismindeki ziden mutlaka isteviniz! dünkü açılıs töreninde stada girişleri görülmektedir. Arfcası Sa 7. Sü 5 te bu adamın plâjda 8 vaşındaki ikiz (Tafsilât altıncı sahifededır.) iki oğlu ve 11 yaşındaki kızı aynı dakikada boğulmuşlardır. f Maliye Vekili dün para ve kredi mevzuunda konuştu «Paramızın kıymetini her istikametten gelecek büriin menfi tesirlere karşı • k»rnmak üzere hükumet Kizumlu bütün tedbbleri günü gününe almaktadır» Ankara, 16 (Telefonla) Maliye Vekili Hasan Polatkan, bu akşam radyoda yaptığı konusmada, bazl muhalefet partileri sözcülerine cevab vermiştir. Vekil, para ve kredi mevzuunda konuşmuş ve ileri sürülen iddiaların varid olmadığını bildirerek: «TetkOc edilirse enflâs yonun ve paramızın kıymetinde vukua gelen mühim tenezzüllerin Halk Partısi iktidan zamanına aid BU KADLN GRETA GARBO MU? Bir zamanlar dünyanın an meşhur sinema yıldızı olan Greta Garbo bir kaç gün evvel Napoli sokaklannda bol bir blul ve etek giymış; siyah bir gözlük takmış olarak dolaşmışür. Greta Garbo, milyoner Onassis'in yatl ile Akdenizde dolaşmaktadır. Bir kız 54 Akdeniz Oyunları Açıldı Kıbrısa girerken YAZAN: HASANÂLİ YÜCEL Ktbrts Mektubtaru 1 Kanadadan askeri bulunduğu görülecektir» demiştir. Hasan Polatkan, bundan sonra rakamlara istinad eden mukayeseler yapmıs,, ziral krediler hakkında malumat vermi? ve demistir ki: Mardin 16 (Hususî) Mus VI« 1949 senesi sonunda 1 milyar 330 milyon lira olan banka kredile lâyetıne bağh bir köyde bir kız ri umumî yekunu da 1955 senesin satılmıştır. Köyde güzelliği ile tanmmış B. de 5 milyar liranın fevkine çıkmışisimli bir kıza civar köyler hal br > Arkası Sa. 7, Sü. 3 te (Arkası Sa. 7, Su. 8 de) bitt liraya satıldı! malzerae geliyor Topçn teçhizatı gönderfleceği açıklandı Ottawa 16 (A.P.) Kanada ordusundan bildirildiğine göre, Ka knlkmdığı kamyonetle elektrîk nadamn NATO karşılıklı yardım kullanıdığı kamyonetle elektrik fashndan olmak üzere bır kısım asdireği arsında sıkıştı; kafası ker! malzeme bu ay Türkiye, Fran koparak öldü sa ve Portekize gönderilecaktir. Fransaya kamyonlar ve yedek Ankara 16 (Telefonlai Küparçalar, Portekize askerî taşıtlar çükesadda Seyran Bağlan cad" ve Türkiyeye de topçu teçhizatı desi 14 numaraL evin önürsde Hügönderilecektir. Arkast Sa. 7. Sü. 2 de Ankarada f eci bir kaza Bagün Başladık | rxjr/v/v/v/«r/v^v/«/i YAZAN: Yaşar Kemal Ük Şehir: Urfa Bu röportaj serisine 5 roman da diyebilirsiniz. Okumağa başlayınca roman kadar cazib bulacaksınız. Bugün 5 inci sahif ede ••^••••••••••••••••«•»••••••••• •• "•• tzmir liman iscileri dün işe başladılar Müieahhid ile mukavelenin feshedildiği habeıîni işçiler tezahüratla karsıladılar S eylul 1579 de fethi günü Costanz» bnrcnna ilk çıkarak Türkun zafer bayrağını dikip orada jjehid düşen re şimdi.Te kadar isml bilimniyen kahramaa bayraktaruı türbe ve camii (Yznsmı ikinci sahifemiz^e, 4 ,5, 6 ve 7 nci sühınl?rrîa b'.'U'pV.ıniTİ İzmir, 16. (Telefonla) Şehrimiz ahhid ile banka arasmdaki mukave tahmil ve tahliye işçileri ile Deniz le feshedilmiştir . İşçilerin işbaşı yapmamağa katî eüik Bankası müteahhidi Osman Gür tan arasında senelerdenberi devam surette karar vermeleri üzerin» De Arkaıeı Sa 7 Sü. 7 de ÇEVİREN: HAMDİ VAROĞLU Sahifeleri sürprizlerle dolu bir eser; sefaleti, ölümü, hattâ meçhulü göze aldıran derin bir a#kın hikâyesi Bugün 5 inei sahifede
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog