Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

LİSAN BİLEN MEMÜR ARANIYOR Z'y2 fabrika fonlulc komple Icaroserili, sağa sola ve arkaya devirmeli tam Dizel IPA kiper •:amyonları, ~ ~ 1 Müstakiller. muhabere yapabilmek 2 İyi daktilo yazmak **^*" S Ticarl bilgisi ve tecrübesi olnsak 4 Almanca veya Ingillzce bilmek (Fazla llsan bilenler tercih ediîir.) Yukandaki şartlara mâlik olanların her gön Pazar dahil Taksim Cumhuriyet caddesi 39/1 numarjya müracaatları. Harika Amerikan Eşya Mizayedasi 2 fonluk fam Dizel IFA kamyonlart hafif tajif iş leriniz için en seri, en saglam, en emin ve en ıkonomik vasıfadır. 17 Temmuz 1955. Pazar günü saat 10 da Teşvikiye, Teşvikiye Caddesi No. 37 Zeren Apartımanı daire 2 Jcsse Freneh imzah 3 Pedel Spinet pivanosu, kauçuk ysstıklarile berjer koltuk ve kanapeler, kelebek tipi koltuklar, acılır divan yatak, harika dinet krom vemek odası, Amerikan rooketleri, ayaklı lampkolon, BCA Radyo ve Telavizyon cîhazı, Norge buzdolabı, çamaşır makinası, Mixmaster komple, su, şarap ve bol takımlar». Norge fırın ocak. Beautyreît yay lı şiltelerile yatak odası takımı, 8 mm aücı ve verıci sinema makinesi. çatal bıçak takımları ve bir çok sevimîi Amerikan eşyası. Klâsik ve caz plâk Astragan kadın mantosu PORTAKAL 1 Tenluk fam Dizel IFA amyonlan her turlü yütünüzü en iktisadî bir jekilde (a* }iyacak sağlam bir kamyondur Telefon numarası değişikliği Fabrikalarımıza aid müşterek santralımızın Fatih Merkez santralına bağlanması dolayısile 16/7/955 tarihinden itibaren müşterek Telefon numaralarımızın olarak değişmiş olduğu ilân olunur. 14229' U230 14231 Şirketinden • \ 6"$ tonlufc tam Dizel IFA kamyonları ağır i} kamyenudur. Moföru:' 6 silindirfi, 120 Beygir, Tam Dizel; su ile soğur. Frenler: Hava freni. Şajıjıman: 5 ileri ve 1 geri vHes. Lâstilcler:1100X 20. Makaslar : Muavin makash. 100 kilometrede 2 8 lifre mazot sarfeder. 18 kijilik lüks fam Dizet IFA Ofobüsleri. Şehir dışı ve fu« risfilc seyahatler için fevkallde bagaj yeri d t vardır. Mensucat Santral T.A.Ş. Yedikule Iplik Fabrikası T.A.Ş. »••• îstanbul Ekmekçilik KoUektif Toprak Hafriyatı Eksiltmesi 2 yafaklt IFA Tam Dizel Sıhhi yardım arabaları tçinde şehrimizin büyük ve modern ekmek fabrikası kuru lacak olan Edirnekapı caddesindeki arsada toprak Hafriyatı yaptınlacaktır. Bu hususda bir şartname hazırlanmış olup Galata Havyar Han 22 numarada kâin Şirket Merkezinden alınabilir. 20.7.955 tarihine kadar teklifler Şirket Merkezine yapılmalıdır. ., D E V R İ M VAKUP SOYUGENÇ ve ORTAĞI KOLL. ŞTİ. Tefcraf: DEVRİM Şişli raksim, Cumhuriyet Cad. No. 3 Pak Apartıman İSTANBUL Telefon: 87352 ANADÖLU MUHTELİF ViLAYET ve KAZALARİNDA ACENTELİKLER MÜNHAlDfR. TALiPLERiN <MÜESSESEM.ZE M0RACAATLARI RiCA OLUNUR. DIRKAT... SAYI«f VATANDAŞ... DİKKAT... KAŞE, Dadı aranıyor Ecnebi'o'r»ıası veya lisan bilenler tercih edilecektir. İstanbulda 2 ve 6 yaşlarmda iki çocuğun bakımı ve öğretimi ile tamamile alâkadar olacak sıhhatli bir bayan aranıyor. Müracaat: Tel: 42808 TÜRK HAVA KURUMÜ Eskişehir Şubesinden: 1955 yıb Kurban BayTamında jehir ve köylerden toplanacak olan muhtelif kurban derileri. sığır derisi ve kurban bağırsağı ihalesi 18Temmuz/955 pazartesi günü saat 15.de yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Hava Kurumu şubesine müracaatları ve ihale gününde Eskişehir Hava Kurumu Şubesinde bulunmaları ilân olunur. 9398 • ^ Günü gününe tapulan, tasdikli inşaat ruhsatı ve ev plânlan ve Marşa] Her keseye uygun... Ucuz v e Ev Yapcak Vataıtdaslara Bulvan üzerinde BAHÇELI fahane arsalar EVLER MÜESSESESİ İnşaat ruhsalı ile birlikls salılık ucuz arsalar İŞTE H A K İ K İ FIRSAT HÜSNÜ BAYE! ••§ İü SOGUK ALGINLI6I.NEZLE.GRIP VE BUTUN ŞIDDETLİ AĞRILARA KAJÎSI ile Baruthanede FERAH Uühendis, jeolog ve başka personel alınaeak CEVİZLİ BAHÇE ÂRSALARINI Satışa arzetmiştir Arsa alırken dikkat Şehre v TÜRKİYE PETROLLEFİ Anonitn Ortakhğından: Ankarada Urnum Müdürlüğümüzde ve merkezi Batman olea Bö'»2e tfşkilâtım.zda çalıştınlmak üzere: 1) Bir veya iki tecrübeb makine mühendisi (Ankarada) 2) Iki petrol sahalarında çahşacak jeolog (Batman'da) 3) T?ir muhaberat başmemuru (Ankarada) 4) Bir muhaberat memuru (Ankarada, çok iyi daktilo bilmesi şarttır. 5) Bir anbalar jef muavini (Batmanda) 6) İki sekreteı (Batmandadır, iyi daktilo bilmek garttır, karıkoca tercih olunur.) alınac»ktır. Tsüblerin iyi ingilizce bilrceleri şarttır, ancak makine mühendısı ve jeoıoglarda bu şart aranmaz. Ücretler, tecriibe ve ehliye^e göre tesb.» edilecektir. İş, daimidir. Talıblerin mufassal hal tercümelerini gösterir birer dilekçe ile Ankarada Kızılay Gazi Mustafa Kemal Bulvarı İstaş Apt No. 6/1 de Ortakhğımii Umum Müdürlüğüne müracaatleri rica olunur (9fi37) ^IIIIIIIIIIIIM M'mıııııııııuııııiıiHi ııııı::i!iıiHiııııııııııııııııııtııııııııtııııııiMiımııııııiııııınıı:tıtıııııııâ OPÜH SIKINTI ANINIZDA YETİŞİR İngilizce Türkçe Mütercim Aranıyor trtanbulda büyük bir jirket ticarl muhaberat için ingilizce ve türkçeye bihakkın vakıf bir müterjim aramaktadır. İyi şartlar teklif edilecektir İsteklilerin tercümei hallerini P. K. 416 GALATA'ya göndermeleri rica olunur. e « Satılık betoniyer Elektrik motörü ile müte harrik 250 litrelik vinç ter tibatlı devvar müstamel bir betoniyer satılıktır. İsteklilerin (35539) numa ralı telefona veya Levend Mahallesi Üçüncü Kısım İnşaat Müteahhidi An Demir Şirketine müracaatları Fiyavlar: M1 2025 Liradır. edeceğiniz Su... en mühim vasıflar: günü gününe yakmlık... Elektrik... Kanalizasyon.. ve tapu almaktır... " v a kurmak arrusu ile alacsem arsayı tstanbula en vakın olamndan tercih et. MUHIM BİR ŞİRKET En az bir ecnebi lisanını bilen Tecrübeli telefoncu bayan aranıyor Bir ecnebi lisanından fazla bilenler tercih edilecektir «Telefoncu» rumuzu ile İstanbul 176 P. K. adresine yazılması ItAllllLI AII EVLER maessesesinın areaıarı I M îvonora asîajn ve ınarşai üulvarı uzennae oıup seyazıaa 1 flakika U mesafede, içinde elektrik, su ve kanalızasyonu bulunan İstanbulun en mutena bir sayfiye yeridir. Sayın vatandaşlarırnıza tavsiyemız: Geliniz... Görünüz... Yuvanızı kuracağınız arsanızı beğenirseniz hemen ahnız... Çünkü Müessesemiz. mü:,terilerni hiçbir malî sıkmtıya sokmadan arsa sahibi yapıyor. Her türlu kola>lık... Az peşinat... Uzun vade sayesinde sız 4e bir arsa sahibi olunuz. ( DENİZCİLİK BANKASI T. A. 0. | | | I | 1 | 2 İ | | İ I rBAHCELİ 4 ile EVLER CİVARINDA i Lira arasında acele arsalanmız ediniz. ' | Şehir Hatları İşletmesi Müdürlüğünden: 1 «9668.00» TL ı kejif bedelli îzmit körfezi Değirmen dere iskelesi tamiratı teklif alma suretile taliplisine verilecektir. 2 Bu işe aid keşif cedveli her is gününde Karaköyde işletmemiz malzeme servisinde görülebilir. 3 Teklifler kapatılmıs zarf içersinde engeç 23/7/955 günü saat 14' e kadar malzeme servisine verilmiş olmalıdır postada vaki secikmeler nazarı itibare alınmaz. 4 Banka ihaleyi yapıp yapmamakta veya dilediğe tercih etmekte serbesttir. 9752 ( | 1 | = I = i = | i I 10 vardır. Almakta Parsellerimiz. yeni nizama göre parsellenmiş olup « 5 300 metrekareliktir. Peşin muameîelerde 20 % 10 ıskonto yapilır. Taksıtle muarreleler yarısı peşin, yarısı 12 ay vade iledir. Pazar günlerı saat 9 dan 17 ye kadar her >arım saat başında Beyazıd Dışçı mektebi onünden kalkan otobüslerimızle. saır gunler müessesemiz önünden kalkan vasıtalarımızla arsalara ücretsiz olarak götürüp getirüecektir Motör iie çaiıŞır Q( ve Saman Balya Makinalarımız Sat ««• ««diimistiT Taşra müşierilerimize: Telgrafla da arsa kapalabilirsiniz. Telgraf: Kütükler Kurulmakta olan 30.000 nüfuslu KÜÇÜK ŞEHİR nâzım plânımn esaslan Kimya Sanayiı Kurumu ile İstanbul Belediye sinin müştereken irr.ar edecekleri Yeşilköyle Bakırköy arasında eski Baruthane sahasınm sahil kısm ır.da plâj ve plâj evleri, gazino, turistik oteller irı?a edilecek. buradan Sirkeci Florya turistik yolu geç:rilecektir. Demiryolu ile Londra asfaltı arasında kalan sahada yolların böldüğü modern mahall eler kurularak iskân bölgesi yapılacaktır. Baruthane sahasının bir kısmı yelken ve kotralar. deniz sporlarına tahsis edilecektir. Daha iç taraftakı bol ağaçhklı bölgedeki saha be istasyon ve tenis kordları inşa edilerek Olimpiyadlar için kulianjiacak spor tessleri yapıiacaktır. KÜÇÜK ŞEHıR YANINDAKİ ARSALAREVIIZ: Floryadan 6. Yeşilköyden 8. Soğuksudan 9 kilomctre şehre daha yakındır. Mevcud Londra asfal tı ile 7, inşasma başlanan 50 metre genişliğindeki viarşal Bulvan bitişiğinde yaz kış oturulabi lecek asırdide ve muhtelif meyva ağaçlariyle ü^lenmiş bu mahalle fevkalâde manzarası. açıklık ve yeşillikleriyle tabiatın güzel bir •arçasıdır. Belediye ve halk otobüsleri gününher dakikasırda arsalarunız onünden geçmekte ler. Elektrik tesisatı mevcuddur. Mahalle 104 parsele aynlmışnr. Parseller 250 metreden 300 metreye •;,.dar muhtelif büyüklüktedir. BASAK TÜRK Ltd. Şti. Eski Gümrük Sok. No: 22 iTelefon: 41357 Galata İstanbull Türkiye Büyük Millet Meclisi İdare Amirliginden «Türk Ressamlarına» T.B.M.M. Yeni binası için bütün Vilâyetlerimize aid tab lolar yaptınlacaktır. Mevzubahis tabloları yapmak üzere Vilâyetlerimize Ressam iar gönderileceğinden. talip olanların 25/7/1955 pazartesi günü saat (17) ye kadar TB.M.M. Daire Müdürlüğüne müra caaf etmeleri rica olunur. Bu i$e aid şartname T.B.M.M. Daire Müdürlüğünden bizzat veya mektubla aldınlabilir. 9762 GÂRÂKTILI 6 ay sonra yüzde 15. bir sene sonra yüzde 30 fazlasıra isteyenden arsalar geri alın ve bunun için de NOTERDEN GARANTİ 5ENEDİ VERİLJR. (Noter >nasrafı müşteriy. aiddir) Arsalar. Florya batı sahilinde Denizcilik «ankası Memurlar Kooperatifi arsaları ile inşa ediler, otel plâj arasındadır. 50 metre genişliğindeki Marşa] Bulvan asfaltı (Tü> kiyenin il otostratı) üzerinde olup denize 1 daicika mesafededir. Deniz kenarında arsa arü vanlar için yeğâne arsalardır Elektrikli Tren 23 Ekimde işlevecek ve Uk tecr'ibelerj ü Temmuzda başlanacaktır. METRE KARE FÎATLARI 8. 9, 10, 11, ve 12 liradır. Arsalar,: üzerinde her parselin fiatı yazılmıştır. Parseller 250 300 ve 400 metre karedir Kapatılar arsa için 100 lira kaparo Uımr. Arsalara 3 idi ş dönüş bedavadır Herkes eelip ücretsi: olarak arsalarımızı görebihr Evvelce arsa ala n müşterilerimiz de aileler ve tanıdıklan i1 çelip arsalarını görebilirler. ARSALARA GİDİŞ: Cumartesi günü 14.30 d a , Pazar günu 10.30. da ve 14 30 da Çarşar ba günü 14 30 da Beyoğlunda merkezimizin önünden. Bevazıtta şubemizin örünHpn harekr edilir. tzdihama mahal biT3k>rıamak için ü c r e t s i z vasata fisi almroasi ric '••n.ır 1 BAHCELI FERAH EVLER İHŞAAT NÜESSESESİ I ÜTİ III iiessisi: HAYD4R KÜTİJK Adres Beyazıd Beyaz S»ray kat 1, No. 125 126 Telefon: 26805 Telgr KÜTÜKLER I Yün ipliği tevziatından istifade etmek üzere 11/7/955 pazartesi günü akşamına kadar Ticaret ve Sanayi odaları H na miiracaat çtmis bulnnan Trikotaj imslâtoıları ile ^TT>İ11P • rinin 1953 1954. 1955 senelerine aid muamele vergisi irna• lât defteri veya aynı senelere aid yün ipliği alıs ve satıs. fa•turalanile birlikte 18/7/955 pazartesi günü saat 14.30 da P Odamız Kontrol seıvlsine m'iracaatlen veronrMotindemü•friu racaat etmiyenlerin haklaruun sukut edeceği ehemmiyetle 3 j • ilân olunur. 9732 İstanbul Ticaret Odası IL AN ARI inşaat Arsalarr TAHSÎN KARAKAŞ AJDRJüb. IVLhitKliZl: Beyoğlu IstiklâJ caddesi 258 Klhamra Han Kat 1 No. SUBESİ: Beyazıt Koska Sırmakes Hanı karşısı No. 12 TeLefon 42740 îelefon 4274u
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog