Bugünden 1930'a 5,440,253 adet makaleKatalog


«
»

İ.U r.ıü (Baftarafı 1 itıd sahtfede) söylemiş olması umumî ve plâhh bir faaliyet göze çarpmaktadır. Bu bir kampanyanın başlamış bulunBremenhaven'de 6.000 er tonluk faaliyet, peyk devletlerin birbirle duğuna i^aret sayılmaktadır. Peyk daha iki gemi yapıhyor Elmelı bendinden gelen 600 mi* rini takiben verdiklen «umumî af» lere aid bu gibi af kararlannı Doğu llmetrelik büyük borulardan biri kararlarınıa şehrimizde buiunan Berlinde buiunan Baoreu StratzeBremenhaven 15 (a.a.) Deruz nkı patlamajı üzerine evvtlki gün* mültecllere tebliği ile baslamıştır. deki Rus generali N F. Mihailof cilik Bankasınm Almatıyadaki Kınlay Istanbul temsil heyeti baf kanı Omer Faruk Sargut blr koHk olarak Bulgaristanın, mülteci idare etmektedir. Kazablanka 15 (R.) Bir Fran Fastaki Fransizlar toplanmışlar v« «Seezck» tezgâhlarına ısmarlamış konlığmca, Kadıköy, Beyoğlu ve nuşma ile açmıs. ve Kınlayın bu denberi Anadolu yakajl susuz kal lerin Bulgaristana dönmelerıni teBu af kanunlarmm neşri üzerilıe, •u müstemlekest olan F M , bugün Karablanka sehri meydanlarında nü o!duğu gemilerden 6000 tonıuk îstanbul semtlernde açılan Gönül mevzudaki çalıjmaları ile elde edi nu$, bu susuzluk bazı y\ lerde min gayesile başladığı af kampan şehrimizdeki Rumen ve Bulgar kon 36 saat sürmüştür. Malumatırs tehlikeli şekilde yenlden karışmış. mayişler yapmağa başlamışlar, Fas «izmir», 'bugün denize indirilmiş lü Hemşire ve Hsstabakıcı kursla len müsbet neticeleri anlatmıştır. solosları beraberlerınde bir kaç me müracaat ettiğimiz alâkalılar büyük yasma, 3 nisan tarihinde Macarlar, tır. Fransız genel valui (fevkalâdt lılara aid dükkânlardan bazılarını tir. rını bitiren 140 kurs öğrencisine, Vali adına Ahmed Balkanın vap borunun patlaması dolayısile bütün 9 mayısta Çekoslovaklar ve nihayet mur bulunduğu halde. birer birer ahval) iltn etmek mecburiyetinde ateşe vermişlerdir. Fransız polisi Geminin denize iadirilme mera dün saat 15 te Eminönü öğrenci lo tığı konujmadan sonra, Sağhk mü şobeke ile beraber Bağlarbaşı haz' 25 haziranda da Rumenler katıla mültecilerin evlerine g derek ondür muavini Kâmil Öner ve Prof. kalmıştır. Dün iki Faalı, Fasta yer bunları dağitmak için güçlük çek siminds Denizcilik Bankasını tem kalinde diplomalan verilmiştir. rak ıımuml af kanunlarını neşret lcn memleketlerine dönmPİerı için Arif İsmet Çetingil, memleket ve nesinin de boşaldığmı ve bu yüzle»m:ş olan Fransızların eğlenmek tniştir. ikna etmeğe başlanıslardır Macar silen Amiral Necati Gökdeniz, Bu münasebetle yapılan törende, çevre sağhğında gönüllü hemşire den boru tamir edildikten sonra da mişlerdir. te oldukları bir kahvehaneye bomba Foshları sindirmiyor diye Fasta Bankanuı meclisi Sdare aaalano* Oğrendigimize göre, şu ruçlan konsoloslutu da şehrimizdeki mül•tmışlar ve bu yüzden hepsi Avru yerleşmiş Franaızlar, genel valinin dan Nejad Saner ve bir çok y«rii Val: ve Belediye Reisi adına Reis , lerin hizmetlerini anlatmışlar, mem bir taraftan hazneye, bir taraftan işlemlş olan bütün mültecilerin ka tecilerin evlerine birer mektub vapalı olmak üzere 6 kişi ölmüş, 35 bulundugu binayı da taşlamıglar ve yabancı efhas hazır bulunmuf" muavini Ahmed Balkan, Tıb Fa leketimizdeki hemşire ihtiyacına da şebekeye su verilmek zarureti nunun neşri tarihinden itibaren af zarak onlan bu af kanunundan fay kültesi Dekanj Prof. Ar.f îsmek Çe Kızılayın bu suretle cevab ver hasıl olduğunu;; şehre verilen nıkifli de yaralanmışü! Bundan sonra dır. dalanmaya davet etiıiştir. Bu aralardır. tingil, Sağlık müdür muavini Kâmil I mekte olduğunu belirterek mezun yun kâfi gelmediğini beyan etmis" edilecelkeri ve memleketlerine dönebilecekleri bildirilmiştir: Vatana da Rumanya konsolo^lu&u diploma «İzmir» gemisinİTi boyu 122, ge* Öner ile şehrimiz hastaneleri baş öğrencileri tebr.k etmişlerdir. ı lerd'r. Fsasen Anadolu kıyısında hiyanet memleket aleyhine gizli tik (D kadrosunu arttırarak eskden nişliğı 16.50 metredir. Bu &Mni 638 hek mleri, doktorlar ve Kızllay tem bazı Töreni müteakıb Tıb Fakültesi sıcaklar başladığındanberi, faaliyet, casusluk, sabotaj, döviz 1 baş ve 1 viskonsülle idare edilen kişi istiab edecek, tayfası İM, H* silcileri hazır bulunmuştur. Dekanı mezunlara diplomalannı semtler gündüz, bazıları da gece nı kaçakçıhğı, pasaportsuz memleke tstanbula 2 konsolos. 3 viskonsolos kişiden mürekkeb olacaktır. aıamamaktadır. Yeni borular dc> Töreni, Kızılay temsil heyeti baş tevzi etmiştir. ve bir havli de sekreter tavm etti terk. Bremenhavendeki tSeeczek» şenip su borulan yapılmadıkça Siyast mehafilin kanaatine göre, miştir. Peyk devlet gazeteleri de tezgthlartnda Türkiye namı hesayazın bu sıkmtınm devam ed«ce' bu, Cenevre konferansmın arife bu kampanyaya genlş yer vermekbına «İzmir» çapında daha iki geğini alâkahlar söylemektedirler A sinde, Rusların gırişmiş oldukları tedirler. mi inşa edılmektedir. •nele kıtlığı yüzünden de boru bir siyasî uysallık Bu durum karşısında şehrimizde politikasınıa ferşiyatımn çok ağır gittiği anla gösterisidir. buiunan eski Rumen Basm Ataşftsi C. H. P. nin tertib ettiği toplanErzincan 15 (Hususî) Bugün şılmıştır. Böylece Elmalı bendinin (Baştarafı 1 inci sahıjede) Rusların bu kampanyayı idare Rumen Millî komitesi Türkiye muv lehrimiıe gelen Devlet Vekili Mü tıda Kasını Gülek de konuşacak kmalile Karşıyakanm su meseledırmıştır. Bugün D P. tl Başkam messili Aurel Deçei demiştir ki: İzmir, 15, (Telefonla) Bugün sinin tamamen halledilmiş olacağı ettiklerinin en bar.z tnisali; geçenkerrem Sarol hastaneyı ve şeker Necati Tanyolaç yaptığı bir ba t Bu aflar münasebetile bizbn tzmir 15 (Telefonla) CÜ.P. Şehit Fahreddin Karakolunda cü hıkkmdaki ıddia ve vaidler maa lerde Yugoslavyayı ziyaret eden fabrikası inşaatmı gezmis, ilgililersın toplantısmda ahnan neticeler Krutçefin «eski vaziyetten Beria gfirüşümüz ?udur: Rumanya ve diretkârane bir hâdise cereyan et(Baştaratı 1 met sahıtedei den izahat almıştır. Vekil saat 17 ipazartesi günü Dinarda pahalıhğı hakkında malumat vermiş ve de miş ve bır ana ile oğul karaknlda lesef tahakkuk etmemiştir. mesuldür, görüyorsunuz ki Rusya ğer peyklerde hakikî durum asla de Yeni Sinema salonunda kalaba protesto etmek maksadile büyük vafakataamesi, al'kalı nvemleket miştlr ki: niyetlerinı değ ştirmiştir» cümlesi değişmemistir Halen hapishanelerde bir açıkhava toplantısı tertib et mevzuatına vazifeli polise taprruz ederek megöre resmî veva bk güzide bir halk topluluğuna hinin bu ziyaretten bir hafta önce binleree siyasî mevkuf inlemekteıKaraborsacılarla mflcadele mev murun apoletini koparıp, kolunu miştir. hususî finansman, sigorta mi'"' taben • bir konuşma yapmış, büyük şehrimizdeki Rumen konsolosu dir. Diyebilirm ki peyk memle!4et | Açıkhava toplantısmda Genel essese'erinin veya kambiyo mer zuunda ahnan kararlar müsbet ısırmışlardır. Hâdisenin tafsilâtı Erzincan zelzelesinden bahsetmiş George Pele'nin bir mülteciyi e mültecilerinden hiç biri bu af jçbelgeleri gibi haric meyvalannı vermektedir. Bu cüm şöyledir: ve o zaman yapılan teberruların, Sekreter Kfisım Gülek de bir ko cılerinin vinde ziyaret ederek: Unına inanarak memleUet'er c',? bir kredmin temin edil" led.3n olarak şehrimizde yapılan keyfî hareketlerle heder edildiğini ' nuşma yapacaktır. Bir kahveciye hakaret ettiği ıd« Eski vaziyetten Iç tsleri Ba rönmek nivetinde değıllerdir Ocfi kontroilarda bir toptancı mağazaBilindiği gibi Afyonkarahisann mı§ olduğunu miibeyyin evrakın 9k sÖyliyerek demiştir ki: dia olunan Hikmet Karataş adlı kanı Theokari Georgescu mesul r'irkivede tatı bir hürrivet ve ist^ «ında 200 sandık çivi, bir saman bir şahsın Sehit Fahreddin Kara « Erzınranı dogu Anadolunun kazası olan Dinarda son beledive lenmesi lâzımdır. dür, görüyorsunuz ki Rumanya ni lâl havası içerisinde müreffeb lıkta 60 tenpke benzin ve Karabük koluna d = veti icap etmiç ve polis ? inei «ıhifcrte) en mamur sehirlerinden biri hali meclisi seçımlerini C.HP. kazan 2 Kredi mevzuunu teşkil eden yetlerini değiştirmiştir» sözlerini şamaktadırlar.» ne getırmeğe çalışacağız. Medeni mışür. maddeler fıatmın mense memlenet t« bir seyyar dondurmacıda 5 ton memurlarından Kflzım Onay faiü Istasyonunda Ankara ekspresine feker ele geçirilmiştir.» yet kırıntılannı artık sağdan solKasım Gü'.ek salı günü Burdur, teki carî ihraç fiatlarına uyguniJ%u karakola çağırmıştır Annesl Mü karşı b r sabotai yanılmak ktenmiş. dinamitler dan dilenmek mecburiyet nde kal çarşamba günü Isparta C.HP. il mahallî yetkill mercilerden alı.ıan Diğer taraftan şehrimiz beledi" zeyyen ile birlikte karakola gelen demirj'oluna konulan mıyacaktır. O, bizzat medeniyetin kongrelerinde hazır bulunacak, belgelerle tefrik olunur. yesi 18 esnafı millî korunma ka Hikmet burada hakkmda suç üsvaktinden evvel patlad'ğı için tevatam olacak ve çok yakında doğu ] buralarda da birer konuşma ya« Bu fiatlar mezkur belgelere u nunu hükümîorine göre mahke tü muamelesi yapılacağı sırada DO şebbüs akim kalmlştır. Mahallinde bölgemizin incileri arasında lAyık paeaktır. tinaden Türkiye Ticaret Odaiarı, meye vermiştir lise tecavüzde bulunmuş ve buna yaptıSım tahkikata eöre, Anksra (Baslarnfî 1 inci iahı1ede) olduğu mevkii alacaktır.» annesi Müzeyyen de iştirak etmiş ekspresi Aüfuadpaşa (Gevve) isDiğer taraftan İzmir C.H.P Mer Sınaî Odaiarı ve Ticaret Borsalan Samsunda bir ticarethanede hatler vermisler ve birdenb're işi Birliğinden» ahnacak malumatla tir. Karakolun bir köşesine sıkış tasvonundpn geee saat 22 de geçkez İlçe temsilcileri ve bütün o98 ton çivi bulundu paydos etmenin ağır mesuliyetler cak başkanları bugün saat 18 den da kıyas suretile İktaad ve Ticaret Samsun 15 (Telefonla) Yeni tırılan polis Kâz'.m'm omuzundakl mektedir. Ekspreste bir çok maruf df>Şurabi!e^psini ''htar etmişlerdir. Vekâletince tetkik ve o memleket apolet kopanldıktan sonra kolu ı sahsivet, bu arada Basvekille 20itibaren uzun süren blr toplantı rüşmek üzere Ankaraya gitmekte Başbakan Sami El S0H1, Arab Miinakalât Vekâletinin teşebbüsü carî fıatlanna uygun olduğu tesbit karamame hükümlerine göre şeh sırılmışttr. yapmışlardır. Yann aynı şekilde rimizde yapılan araştırmalarda bir Ote yandan işçilerin durumunu ediiecektir. „ mcmleketleri arasındaki Bu esnada dışarıdan geçmekte olan Istanbul gazetpleri başmuharticarethanede 98 ton çivi bulur.yakından tetkik eden Münakalât rirleri de bulunmaktadu. • 3 Krediler için kmbul edilebitoplantılarda son iküsadi ve siolen bir vatandas karakolda bir münasebetleri anlattı muştur. Vekâleti dün tzmir Valiliğine gönTren, Doftancay istasyonunda yasi vaziyet ve bunlann karşısm lecek faiz ve her ne nam ile olurboğuşmanın cereyan ettiğinl görBeyrut 15 (a.a.) Altı saat s ü derdiği bir telçrafta her ne kadar saat 21.15 te AHfu;»donss Antaîyada karpazanhk suçundan da halk topluluUlarının durumu i sa olsun masraf yüzdeleri ihracatçı tddialara göre Osman Günday. müş ve en yakın telefona kaşarak !ken, 3 üncü defa yakalanan Yusufun 'e önümüzdeki günlerde beledive memlekette carî normal hâdleri aş Aslan Sarı, Sabri Dsmir adındaki emniyet mtidürlü§ür>e vaziyeti bil (Geyve) istasyonu demiryolunda ren müzakerelerden sonra Lübnan mütephhid Osman Gürtan ile Demeclisi yeni Sami Solh kabinesine nize lik Bankası arasmda mevcud garib ifadesi ve il genel meclisleri seçimlerıne nuyacak ve mal bedelinden ayrı o şaiuslar ellerındeki çivilerden bir dirmiştlr. Heyecan içinde buiu bir infilak olmuf, raylar havaya fır mukavelenin feshedilmesini istelamıstır. İvi bir tesadüf eseri olarak güven oyu vermiştir latak gösterilecekt r. kısmını önceden karaborsada yük nan vatandas hâdiseyi ihbar eder litirak edip ctmemek mevzulan Antalya, 15 (Telefonla) Antal Başvekil hükumet beyannamesin misse de bunun hitam bultnasma 4 Kredili ithalât Ulebnamole sek fiatla satmışlar, geri kalan 98 ken" «karakolu bastılsr» şeklinde demirvo'u hattına konulan dinamit müzakere konusu yapılacaktır. yada kalp para imal ettiği tesbit rine, komple tesisler hariç, mal betcmunu da beyanname vermeden bir tabir kullanmış, bu yüzden ler daha evvel patlamış ve korkunç de iç meselelere ayrı ayrı temas daha bir senelik bir zaman olması ; olur.aıak tevkif edilen Yuıuf Do ettıkten sonra, Lübnanın Arab mem sebebile durum hukukî b r mahidellnin % 10 una tekabül eden meb ticarethanelerinde saklamışlardır. merkezde bir telâs başıçSstermiş bir facia bu sekiHe atlatılm'ştır ğ>nay isımli kalpazan hakkında leketleri arasındaki görüş aynlık yet arzetmekte ve neticenin mahEkspres saat 22 de Aüfuadpaşa lâğın Türkiye Cumhuriyeti Merkez Yakalansn bu $ahıslar Millî Ko tir. Başta ikinci şube müdürü oltahkikata devam olunmaktadır: Ev Bankasına dış ticaret rejimine gö runma Kanunu hükümlerine uyu* mak üzere o sırada emniyet mü (Gevve) ye geldiŞi zaman yolcular arını dairr.a ortadan kaldırmağa ve keme kararile aydmlanması beklen velce de iki defa sahte lira bascrak re yatınHığını mübeyyin makbu larak ilk sorgulannı müteakıb dürlüğünde ne kadar polis varsa telâşa verilmemis. katar baska blr Arab menfaatlerine hizmete gayret mektedir. Ancak Vali Kemal Hayakalanan Yusufun üçüncü defa almarak yoluna devam et ettiğini söyiemij, Kahire, Bağdad, dımlı eece peç vakit müteahhid Os zun eklenmesi lâzımdır. Talebin binerek tevkif edilmij, mahkemeye veril hepsi mevcud vssıtnlam aynı suçu işlemiş olması burada Amman, Riad, Şam va Beyrut a man Gürtan ile Deniz<*i!ik Bankası mistir. reddl halnde bu meblâğ llglllye lafBastarrffi I trteı rnhifer'*») son süratle Sehit Fahreddin Kara hayretle karşılanmaktadır: Diğer de, kabulü halinde Ise, bedelinin mijlerdir. Sanıkların duruşması a* koluna hareket etmislerdir. Bir Verilen tamamlayıeı malumata rasında bir anlaşmaya varmanm arasındakı mukavelenin en geç 24 trraftan kalpazan Yusuf Doğanay ken Taşkend durağı ile Haeıtalib % 100 e iblâğı taleb olunur. ğustosun 3 üne bırakılmıjtır. öre son zamanlarda bu W51ı?»de daima mümkün olacağını ve LUb temmuza kadar feshi yollannm aeıHeresan bir ifade vererek suçunu Itasyonu arasında bulunsn kanal Halk, sanıkların mahkemeye sev hayli hırpalandığı anlaşılan Poli» nan ile Suriye arasında bır c«bi . raştınlaceâmı açıklamıştır. köprüsü yanında b?ska bir otobüsle' 5 Yukarıdaki şartları yerine ki esnasınds arkalanndan davul Kâzım takviye kuvvetlerinin vetit sinsi bir faalivet çösteren bir şetamamen itirîf etmiş ve demiştir ki: Gecen seneki durum beken n bu «abotajl yaptıği zanno iğı zihnıyetine dönülmesinin Arabgetiren kredili ithalit talebleri Vemesile kurtulabilmiş ve müteca« Ben bir k?lpazanım evvelce' karsılaşmıstır. Şoför direksiyonu kâîet miz dıj ticaret dairesince muh çalmıjtır. lararası bir anlaşma için hareket Geçen sen.? müteahhid Osman de bu işi yaptım. Yakalandım ve kırmıssa da otobüs kanala uçmuş ; telif msmleketlerle yapılnuş kre İzmirde meydana çıkanlan mallar Vİ2 ana ile oğul yakalanarak emni Hat bovunca üece devriyeleri do noktası vazife^i göreceğine işaret Gürtan ile Denizcilik Bankası arayet müdürlüğüne getirilmişlerdir. mahkum edl'erek cezamı çektim: lur. ettikten sonra Lübnanın Birleşmı? sınöaki mukave'enin hitam bulmaİzmir 15 (Telefonla) Ekonomı Tesadüf eseri olarth araba dev j dı anlaşmalannm durumu. tek'if eYenıden aynı şekil harekette buGeç vakit Asliye Ceza MahkeMilletler anayasası çerçeveei için sı üzerine işçiler çene 15 temmuzda tîmit ValUi ne diyor? dilen kredinin tedıye şartları ve ve Ticaret Bakanlığı müfettişlerilunmak istememiş bulunmama rag rilmemiş ve tekerlekleri üzerinde daha evvel kabul edilmiş kredı »arBu telgraf ürerine dün gece tz de dostlan lle münasebetlerini st bunun yenilenmesi içln grev ilân nin yıptıklan tetkikler ile Ucir. mesine verilen Sanık ana ile oğul tttttr ^SyYi Ihiyari olarak bu kalpa Ikanalm karşı seidin.e dayuiafrak diklerinin vadeleri, kredi mevzuuilk sorgularuıı müteakıb tevkif e tnit Valisini telefonla bulduk Bize zaman resmî ve xan!£ı yapıyorum: Binaanaleyh ben \ köprü VâZİyetinde durmustur Şid nu te?!cll eden rralın tktitetft'eherr. Inıalîtçı ve tiearetle iştigal etme dilmişlerdir. gayrirejmî vaidler üzerine işsunlan «övledi: tir. dikleri halde "Ekonomi ve Ticaret haîtayım, kalpazanlık hastalığı Ji detli ç&rpma sırâsında 'otobii'te bu | mjveti ve ihtiyaç derece^obi huvazlfeleri başı « Hâdiseyi ilk olarak îzmitte yebijeceğim bu iüetın tedavisi ı lunan 31 yolcudan 5 i ölmüş. '£& ü sîSafa göre tetkik Ve lnnfcfîhınur Bakanlığıaca tesbit olunan maddeerfcan bir gazeteden ö^rendim ve Fakat her neleri satın • almrç kimselerin İktısade agır şekilde yaralanmıstıt Yaraçin beni bir doktora muayene etti dense Denizcilik Bankası işÇÜerin derhal tahkik ettim. Bana bildirAynı mala taalluk eden kredı tekrin, eğer tedavi etü'rmesseruz ceza lılann 14 ü Tarsııs Devlet hast^r.e, liflerinden en müsald fiat ve şart dî Mürakabe Bürosuna verdiklen diklerine göre, bu her hannı bir ısrarîa üzerinde durduklan tahmıl beyannam«lere göre stok tesbitl mı tamamladıktan sonra tahliye sine. 9 u Mersin hastanesine nakle j ları haiz alanlar tercih edilir. sebekenin sabotau dejil. çocukiarın tahliye ameliyelerinln doğmdan doğ i işine devam edilmektedir. edilince gene kalpazanlığa başlı dilmiştir. civardaki taşocaklanndan ellerine nıya kendilerine v«ilmesi teklüF6 Kredili ithalât müsaadele Bugün saat 14 e kadar (beyanyacağım.» Yaralılar arasında Mersinin tanın rine istinaden getirilecek maddeler, parçalanm. lerini kabu) etmemiş ve MOteah(Baştorafı 1 Inci sahifedel çecirdikleri dinamit rütü.ıeıo: ahitnâste tttuş mış diş doktorlarınd?n Ahmed komple tesisler hariç vekâletiml name ibrazı mühletinin sonu) yasırf eâlenmek mak«ad:le ravlara hid Osmam Gürtan ile venıden iki Muhtar Yenel lle kerestecî Battel zin emrinde bulunacak ve tayin e pılan tasnifler neticesinde 162 ton Verilen malumata nazaran, kuv dizmelerinden ibarettir. Vaziveti, boya, 85 ton kanaviçe, 27 bm met" vetli bir ihtimalle Londra konfe o sırada hattan eeçmekte olan mar Efganistan Başvezir yardımcısı ve senelik bir mukavele imzalamıştı.. Halim Bal da vardır. dilecek jekil ve jartlara göre istih İşçilere ihtar r« boru, 643 ton inşaat demiri, ransına, hükumetimizi temsilen şandiz treninin makinisti Börmü» Hariciye Vezlri Altes Serdar Na m lâke arzolunacaktır. Akşam üzeri liman lokaünde va267 442 aded çuval. 57 ton sudkos Devlet Vekili ve Başvekil Yardırn ve ;stasvon ^efine haber vermlstir » Han, dün saat 15 te Hiltonda bir 7 Kredili ithalât için Vekâlet pılan bir toplantı sonunda işçilere tık, 21405 aded muhtelif yedek cı« Fatin Rüştü Zorlu ile Milli Emniyet ümım '^•"diirü ile de basln toplantısı yapmışür. Kıymetli derhal vazifelerı başına *önmeleri veya Merkez Bankasına vâki müparça, 10 ton kurşun boru, 600 bin Müdaiaa Vekili Ethem Mendere» misafirimiz bu toplantıda EOrulan tekrar ihtar edilmişse de ^una sakomnruk racaatlerden muameleleri 206.1955 Gene dün gece. Ankarada Em suallere cevaben: tar hlne kadar ikmal ve alâkalıya rretre ham bez, 14 ton çivi, 155 ton katılacaktır. dece 6 işçi müsbet cevab vermiş Bu iki Vekile refakat edecek nivet Uımım müdürünü aradık. <( Efgan hükumetinin Pakistan ve geriye kalan 500 küsur işçi \ş(Başiaraiı 1 ineı sahifecic) tebliğ edilmemij olanlar hükümsüz teneke levha. 420 aded iç ve dış lâstik, 8 bjn metre çelik çekme olan heyet üyeleri henüz tesbit edil Ethen Yotkînerin bize verdi&i »T Efganistan thtilâfının arabuluculuk ©lan yeni tasarı kanunlaştiŞı takbası vaDmamakt^ ısrar etmistir. İzmir 15 (Telefonla) Dün blr dür. Bu taleblere aid % 10 nakdî boru tesbit edilmiştir. memiştiryoluyla halli mevzuunda Başvekil dirde subavlar eskiden olduğu gibi l*mat sudur: teminat, Merkez Bankasl tarafınMııhnkeme hftlS devam ederken yanlışlık neticesi basılan vilâyete gene 15 y:l hizmet gördükten sondan ilgihlere derhal iade oluna• WSHı>e bir sabotaj deŞildir Adnan Mpnderesn şahsına itimadı Halen devam etmekte olan tes Kıbrıs Valisi, tedhlşçili|e karsı bir Gecen sene voıku bulan grevin du aid şeker depolanndan sonra bura istfa edebileceklerdir. karamame yayınladı caktır. Dinamit parçalar ravlara çocuklar büyüktür. Esasen kendilerile As rusm^sı henüz sona ermeden aynı bit" ve tetklklerden alman neticegün de kahve yüklü bir kamvon Tasarı, ordudan, bühassa gene 553 numaralı sirküler Lefkoşe 15 (a.a.) Kıbrıs umu tsraftndan konulmus ve tren eee yanın bu bölgesi ile alâkah siyasî işcü^r hikkmda t?m bir sene son Isrden İzmirde ithal mallan ile subaylardan tsm randıman almab'.i yolundan çevrilerek tzmir Emniyet Ankara, 15 (Telefonla) İktisad istihsal ve İmal edilen yerli mal mî valisi Sir Robert Armitage, bu ti$i sırada vukua eelen hsfif oat meseleleri. Türk Efgan münase ra ikinci bir grey suçundan taki, Müriürlüğüne götürülmüştür Fakat me«i icin hazırlanmaktadır betlerinin gelişmesini ve Efganls bat başlamış ve tKmir S^vcıhğı hâ ve Ticaret Vekâleti tarafmdan 513 ların mebzul miktarlarda mevcud gün, yayınladığı bir beyannamede, Halen mer'i olan kanun dolayı bunun de yanlış bir ihbar neticesi ve 523 sayılı sirkülere ek olmak ü oldultu ortaya çıkmıştır. • tedhişçiliğe karşı âmansız bir mü & ffibl raylarda her hansi bir tab tan Pakistan ihtilâfmı görüştük» diseve el koymuştur. Yann grevi süe bilhassa teknik elemanlardan I oldupu bilâhare öğrenilmis, kahve zere bugün 553 sayılı yeni bir sirdemiştir. ribat da vukua eelmemiştir.» cadele açıldığmı bildirmistir. tertio ve te^vik eden1°ıin tesWti Adanada ele geçirilen inşaat bir k'smı vüzbas'lığın ilk kadene lerin İzmirden Zonşuldak Vilâye küler yaymlanmıştır. Serdar Naim Han sözlerine şöyle ne ealısılaak ve t'hkikat böyleee *** Bu kararnameye göre, tedhişçi malzemesi tine tahsis edildiği ve bu maksadla ler nde subay!ık*?n istifa erl^rek Pesmî makaTİarın bu ifadelerine devam etmştir: Yeni firkülerde. mezkur :ki sirb Adana, 15 (Telefonla) Son ka lik yaptığından şüphe edilen her «ivil havatta vazif? almakta ve böv yola cıkanldıjh anlaşılmıstır. rağmen bâdisede bazı istifhamlar « Pakistanla olan ihtilâfta Ef(cülerin esasları dahilinde, muvakDiğer taraftan tahmil ve fe>h'ive rarların tatbikatma şehrmizde e şahıs, hiç bir mahkeme kararı ol lece ordu bu elemanlardan mahruro Ancak kahve yüklü kamyon Em i katen ihracına müsaade edilen de belirivor: ganistan, bütün arabuluculuk tek Bm»l; p'nin yaoılHığ, bi'inei kor V kalmsktadır. niyet Müdürlüğü binası önünde mir cevheri, pik demiri ve hurda hemmiyetle devam olunmaktadlr. madan tevkf edilebilecektir. 1 Ortada kimse bulunmadıfı liflerini müsaid karşılamıştır. Son don polisler tarafındrn tamamile Kıbnsta yeni tevkif kanunu beklerken etrafma toplanan halk demirlerin hariçte tâbi tutulaeağı Bugün sekiz koldan faaliyette bu na söre. d namitleri ravlara koyan olarak Suudî Arabistanın arabulu kusatılmış ve müessif bir hâdise yürürliiğe girdi muhtekir zannettiği şoför aleyhine imalâtm insaat demin ve demır lunan ekipler, anî baskınlar yap lann çocuV olduâu hükmüne nasıl culuk teklifi kabul edilmişse de, nin tııhur etmemesi için gerekli Lefkoşe 15 (Hususî) Son ay varılmıst'r? nümayiş yapmış ve adamı çok müş borucan baska inş.aat çivisi, nal mışlar ve bir mağazada külliyetlî Pakistanın ekonomik bloküsü kal tertibat al'nmı^tır. miktarda bey^z çimento ile İncirli lar tarfmda işlenen tethiş hareketkül durumlara sokmuştur. mıhına da tesmilinin kararlaştınl 2 Bir çocuk eğleneesi dive va dirmağa yanaşmaması yüzünden ih Grpvriler ne divorlar? köyündeki bir ardiyede ehemrriyet leri dolayısile Kıbnsta şahıslar S'f1andır'!an hâdisenin Emniyet U raç yollarımız açılmamış ve ihtllâf Kısır olduğu halde çocuk dığı bildirilmektedir. İşçüer uzun zam"'lan b?n hskli miktarda :nşaat demiri ele ge hakkındaki yeni tevkif kanunu bu (Bas>arafı 1 incf sahıjede) mum müdTİ!ü&ii"p kadar aksetti da hallolunmamıştı. Bu yüzden Ef la'mın ciğnenrliâTni. hafta basmda Yerü tel ve çivi çirmişlerdir, Bu firmalar hakkuıda günden itibaren yürürlüğe girmişdoğuran kadın kocasından 3500 ü bulmuştur. nli«'ne sebeh nedlr? ganlstanin seferberlk tedbiri keyfî eürrine sr'?'e 10T^ lira •Jectı5ini, Ankara. 15 (Telefonla) İktisad takibata başlanmıştır. tir. Bu kanunla Kıbrıs valisine geBilhassa kauçuk için beyanname Her halde bu noktalann vazih olmayıp zaruretlerden dogmuştur.» bu vüzden k^rılarmı bosamak. ev ve Ticaret Vekâlet nden verilen ma boşandı r ve en bir firmanm durumu dikkati niş Ealâhiyet verilmekte ve kendi olarak b Idirilmesi gerekmektedir. lumata nazaran İstanbulda tel. çivi Efganistamn, Türk Irak paktına üler ise çocuk yapmamak için eşİzmir, 15 (Telefonla) Gayri ve civata imalâtçılan derneği vaa'çekmiştit Bu f rma rauhtelif ardisine tevkif hakkı tanmmaktadır. katılıp katılmıyacağı hakkındaki lerinden ayrı varmak zorunda kalyelerde yalnız kendine aid 1400 ton meşru birleşmeden dünj'aya gelen tasile imal ettirilen çivilerden vi Fakir bÖlgelerdeki okul Harb yıllarında Ingilterede tatbik suaü de Altes Naim Han: d''larını sövlemektedirler. îngiliz Erkânıharbiyei kauçuk bulunduğunu beyan etmiş bir çocuğu satın alarak kendi ev lâyetlere temmuz ayına aid olmak « Efganistamn içinde bulunduöğrencilerine parasız gıda edilen mezkur kanunun Kıbnsta 34 lâdı imiş gibi gösterip kocasını al üzere 700 ton tahais yapılmış ve bu tir. ay yürürlükte kalacağı anlaşüıyor. Umumiye Reîsinin tebrik 5u zorluklar. bizi çok mesRu! etti mutavassıt istemiven işçiler taleble Bu sabahtan itibaren baskınlara datan F. isimli kadın hakkında durum valiliklerle alâkalılara tebliğ yardunı Resmî gazetenin bugünkü sayısuîği için bu hususiı henüz iyice dü rinin yerine eetirilmesi hiünde Iş telgrafı mahke.T.e. bugün boşanma kararı olunmuştur. yeinen hız verilecektir. da yaymlanan kanur.a istinaden ilk şünemedik» şeklinde cevablandır başı yapTjvacakl'nnı kati blr liBaskınlar sırasında beyannamede vermiştir. Ankara: 15, (a.a.) M.M.V Tem mıştır. Aynca, ithal malı çivilerin de tes Ankara 15 (a.a.) Haber aldr tevkif vali tarafından bugün yapılsanls hii'iirmi<:iorfİTr. zikred îmiyen rraüar bulunursa sa1VT Hatırlanacağı gibi, A. isimli ko bitinden sonra vilâyetlere tahsisi ğımıza göre, memleketimizin fakir mı?tır. öte taraftan adadaki tethiş sU bürosundan bildirilmiştir.. Türk Efganistan Başvezir yardımeısı iite!>hh'd!n dnnımn hib'erf hakkırda derhal cezaî taki easının saf yetinden istifade ederek cihetine gidileceği biİdirilmektedir bölgelsrindeki mecburî öğretime hareketleri devam etmektedir. Ay Harb Okulunu ziyaret etmiş buiu Türkiye'e gördüğü büyük terakkiişçileri anî olarak paHos eden bsîs secileeektir. tâbi okul öğrencilerine U.N,İ,C,E. nca bugün gene Susa köyünde be nan İngiliz İmparatorluk camiası den de bahsederek Efganistamn "üteibhiıi Osman Gürtan şuradan, kısır olduğ'j hslde gebe rolü oynı F. (ünisef) yardım fonundan ya ton su deposuna yakın bir yerde Erkâni Harbiyei Umumiye ReisJ Türk müteharsı*lanndan ve askeryan F çingene, bir çiftin gayri Yunanistanda yapılacak Feld Maresal Sir John Harding lerinden büyük istifadeler saŞladı mal )le b'^>t ken^isi rle dqhil ol | meşru Cıir çocugunu satın alarak pılacak gıda yardımları için Dr. hava manevraları Pierret (Piyere), Dr. Van Veen yeni bir infilak \aıku bulmuştur. Harb Okulurıu ziyareti esnasında. kocasma kendi evlâdları gibi gö* N dusu halde tahmil, tahUyeye deir, 15 (Telefonla) İzmir (Vanvin), Dr. HümEn ve Maarif gördüğü yüksek alâka ve fnisafirtermiş ve bu hareketinde bir müdHükumeHmT tevbbiise çeçîvor vnn ptmi=tir deki NATO 6 ncı taktik hava kuv Vekâleti sıhhat İşleri Müdürü Dr. perverlik ile suhay namzedlerinin det muvaffak olmuştu. Ank3ra 15 (Telefonla) Pakis Pek 32 hamal ile devam eden tah yetişme ve yetistirilme tartlannda tan lle Afganîstan arasmda çıkan (Battarajı 1 ıncı •tafujede) AncaS hakikati bilen bir $ahsın vetleri karargâhından aldığım ma Baha Arkan iLs Sıhhat Vekâletinmi! ve tahliye işlerinin vazivetın müşahede ettiği çalışmadan dolay ihtilâfta bizzat Türkivenin arab'iveriei bir safhava varm'ştır. ifşaatı ile kendis ne gelen A. geç lumata göre Türk, Birleşik Ameri den Dr. Karagülleden müteşekkil 1 ıız^ma"!! halinde tamamen c t t ı a bir tebrik telgrafı göndermiş ve culuk yapması ve bazı mil^et O^'snnigm'ze göre. bu cümleden ' de olsa cerhal mahkemeye müra ka, Italya ve Yunanistan harb u komite hazırlık çalışmalannı bıza sireeeği ve bövlece ecnebi ve Türk ordusunun Atlantik Paktı teş o!n^k üzîfe Irpnnı Türk frk caat etmis ve dinlenen şahidlerden çaklarınm iştirakile Yunanistanda tirmiştir kararlsra v.nlmış olması şehrimiz verli vapur acentalarının Denizciu Tesalya bölgesinde ağustos iptidalakilâtında büyük rol oynayabileceği pl<ıi, ilti ?k! mevzuunda oylul F. nin hakikaten kısır olduğu ve Eiyasî çevrelerinde büvük bir mem lik Bankası iîe müfp^hid O^m^n 15 bey.îir takatında 800 I İlk olarak yurdun muhtelif bölni bildirmistir. ayı içinde vüksek kr.demeli dörtlü hâlea nüfusa tesçil edilmiş buiunan rrnda büyük bir NATO hava ma gelerindeki (20 30:000) öğrenciye devirli oiston kutru (140) nunivet uyand'rmıstır. GüHan alevhine fazm'n't div=ları nevrası yapılacaktır. g" üsTeler vaDilacfktır. , çocuğun da başkasına aid buluniumilimetre olan Alman mâ Kısa bir müddet içirde Türkiye ^çacaklan tahmin edilmektedir.. Makine ve Kimya Kurumu günde 250 Gr. Pastörize süt, parasız Yunanistan taktik hava kuvvetBu gcrüsmelerde. hükumetim'z ğu anlasılmıştı. Bu vaziyet karşuunmulâtı 1 adet hiç kullanılolarak, dağıtmağa b3şlanacaktır mamulleri İzmir Fuannda hüVumetinin iki memleket arasında pp.tln Rüs'ü Zorlur'jn riyaset eie , da mahkeme çocuğun evvelâ nü leri komutanı V.smareşal Biamanto marnış motör satılıktır. : ce^' b ' heyet tarafmdan temsil e| fustan sihnmesine, bllflhare boşan pulos'un sevk ve idare edeceği haAnkara 15 (Telefonla) Haber İsteklilerin (35539) nuTütün dizme ipleri için di'°cektir | maya esas olacak şahidlerin dınlen va manevrasından maksad, kuzeymaralı telafona veya Levend aldığımıza göre. Makine ve Kimya leee Pski<!tan ile Afemtetan ara«;ınden komünst bloktan Balkanlara GörüsTelerde Iranın Başvekil mesine karar vermiîti. tahsis Endihtrisi Kurumu bu seneki İz da hiçbir ihtilâf kalmıvacaeına Mahallesi Üçüncü Kısım H""3vm A!â. Irakın Nuri Said Paj Son celsede dinlenen şahidler F gelecek muhtemel bir hava tecavümir Fuarına ilk defa olmak üzere muhakkak nazarüe bskılmaktadır. İnşaat Müteahhidi Arı DeOsio: 15, (a.a) Busün 'Bi'Jİet Ankara 15, (a.a.) İktisat ve §a ve Pak sianın da Mehmed AU ile A. nin hundan höyle müştsrek zünü defetmektir. mir Şirketine müracaatları eenis mikyasta iştirak edecektir. Difer taraftan Türk hükömetinin j Stadvomunda v^Dilan atletizm mü Ticaret Vekâletinden tebliğ edilmiş tsrcfından temsil edıleceği bildiril j bır yuvads yaşamalannın imkânsız Fuarda h3zırl=mmakta olan pavi kısa zamanda Pakistan ve AfganisI «^ıbpkalannda. Finlandiyalı Pentti tir: mektedir. olduğunu belirtmişlerdir. «••••»•»»• »•••• ••••••M yonlar çok büyük olacak ve kuru tan hukumetleri nezdinde bu mevn! 1 Harvonen, kendisine aid buiunan Avrupa iküsadî işbirllğüıe dshil mun bütün mamulleri burada teş ile ilçiii olarak tesebbüse geçeeeğij "^"00 metre msniab dünva rekoruru SATILIK menaleketlerden ithal edilmek*üzeSatıl'k Amerikan ev eşvası • • • • I hir ediiecektir. de söylejımektedir. | tekrar kırmıştır. Harvonen'in ?ski r« mer'i dış ticaret rejimine daır Zevk sahiblerine miijde, hsrikulftde halig mâvun yatak oda', 1948 modeli Buick Otomoblll • rpk"ru 8 rlakika 47 sanive "nVW jjrı karara ek IV sayılı ithal listesınde sı takmı ve good year kuaçtık döşek ve yastıklarile bera«Fregate.ı tipinde bir Renault • Meksikada bir uçak kaza idi. yeni rekoru ise 8 dakika 45 sa^ yer alan tütün diımeye mahsus ipSatılık 1955 Cadillac ~>er. essiz bu?dolabı ve essir hava gazı fırmı, krom nikilhiye dört on dur. ler için nisan 1955 sonu itibarile T. • Otoruobili bu iki Otomobil de X •mda 17 kişi öldü vemek o^ası takımı, otomatik ekmek Jcız.ırtma makinesl. ', miikemmel vaziyettedir. Bey • C. Merkez Bsnkasına tevdi edilmiş Model 62. İstanbulda. Fabri KAYIB ' alüminyon koltuklar isteı soğuk hava ister sıcak hava veOaxaca (Meksika) 15 (a.a) krediler hariç diğer bütün ödeme fe ; oglunda Fransa Büyük Elçi • kadan yeni çıkmlş, hiç kulla33T90 Vo. !u ve nüren vantilatör daha ba$ka eşyalarda var ratıg 16 17 tem SIKINTI ANINIZDA kilU taleplere 98.884 liralık tahsis • liğine müracaat edilmesi rica 1 nılmamış. Flat teklifi için mü Dün buraya yakın bölgeye düşen ftJ5 cuzdanımı şofSr ehltyetimt Yenislnl zayi ettim muz saat 10 dan 18 e kadar. [ olunur. • uçakta 17 kişinin öldüğü haberi a alacağımdan eskisinin hükmü yoktıır. i racaat: Sezai P.K. 111 Erzurum. İMOADINIZA YETİŞİR yapılmif v« keyöyet mezkur Ban •Adres Tepeüstü baruthane caddeai No: 94 3 Kurtulug lınmıştır kaya bildirilmiştir. Fashlarla Fransızlar arasmda çarpışmalar Fransız Genel Valisi diin Kazablankada fevkalâde ahvâl ilân elti Izmır gemisi Âlmanyada denize indfrüdi dan diplomalan verildî Kızılay larafından tehrimizde açılan kırslardan 140 gen$ mezun oldn GönüHü hemsirelere Anadolu yakası gene susuz kaldı İstanbulda tatbikına geçilen Rus oyunu D/. Srrolun Erzincandaki konuşması Dinarda mitinği Vekiller heyeti piyasa durumunu göriiştü şeker e!e geçirîci Polis memurunu ısıran biranaoğul Ankara eksoresine karsı sulkasd üsü mü? "KaİDazaıtlık Lfibnan hükâmeti itimad aldı İzmir Üman işçileri dün gene grev yapfılar Sir olrhîfe Nnala uştu^ 5 kişi öldü Kıbrıs için toplanacak konferans Efğan Hariciye Vezirî diin gazetecilerle Crduda isİİfTmüdıIeti gene 15 yıla çıkarıhyor İzmirde iki vanlış ihbar ve iki kemik netice bearname Türf? !rak Pakf'na HH SATILIK Yeni motör OPOM "•• Ost kat
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog