Bugünden 1930'a 5,439,797 adet makaleKatalog


«
»

ALT1 Cl'MHtRlüKT 16 Temmtn 1955 Cumhuriyet CumhuMyet Cumhuriyet 2. Akdenizoyunları bugün açılıyor Cüreşler bugün başlıyots pazartesi günii basketbolda İtalya ile karşılaşacağız! Barselon 15. (Hususi surette gon ânı "beklemektedir. Basketbol takımırnız ilk maçını derdığunız arkadaşımız Haluk San Basketbol kuraları da yenilenmiş pazartesi günü muhteşem Montjobüdirıyor) İkinci Akdeniz Oyun tir: Takımlar şbyle gruplaşmışlar uich kapah salonunda İtalyaya kar Jarı yarın mahallî saaîle 13.30 da dır: şı yapacaktır. Takımımızin morali agılscaktır: Oyuıılan Frankonun ge (A) Gnıpu: Turkiye, İtalya, Su yüksektir: Çocuklar fınâl grupuna .nerallerinden biri açacaktır riye, Mısır (B) Grupu:: Fransa, Yu balmak için çok azimliler. ,>••••• •••••••••••»••••»•. .Açılış merasimini muteakıb fut nanistan, Lübnan. İspanya Bu grup Kürekçilerimiz de sıkı bir şekill ERDOĞAN KARABELEN opl ve güreş müsabakaları başlıya lar kendi aralarında tek devrelı iıg de çalışmağa devam etmektedırler. > 1930 doğumludur. 3 senel*. çaktır. Gureşçılerirmz kılolannı usulü ıle raaçlar yapacaklar ve bi Tek çifte şampiyomımuz Tonguç l basketbolcudur. 8 defa Milli grupunu Türsan da tahsilde bulunduğu Al^utrnuslard'r: Takım, kendısinden rinci ıle ıkınciler; fınâl | olmuştur. Fenerbahçe kulii crr.m olarak maçların bajlıyacağı teşkıi edeceklerdir. manyadan Barselona geldi. KurekSolda) çilerimız de büyük bir şevk ve ü > bündendir. > • rhid içinde çalışmaktadırlar Monaco kafilesi de bu sabah '. YANİ TOMAİDİS Barselona vâsıl oldu. Şimdi Surıye ' 1933 doğumludur. 7 senelik | 11 futbolcular bekleniyor: Suriye fut ' basketbolcudur. Milli olma r bol takımı gece yansına kadar gel• mıştır. Beyoğluspor kulübün i mezse, turnuvaya katılma hakkım i dir. (Ortada) j kaybedecektir. : • I İkinci Akdeniz Oyunlarını tâkibe TUNÇ ERİM Barselon, 15 (AP) İspanyanın ıki atletizm vıldızının ! gelen en kalabalık gazeteci kâfılesi bir kedı yavrusunu oldürdukleri için Akdeniz Olimpiyadla 1935 doğumludur. 5 senelik Fransızlarda. Fransadan 50'ye yakin < basketbolcudur.9 defa Milli • rına ıştırak ettırılmiyecekleri atletizm federasyonu tarafın gazeteci Barselona gelmiş: Onları ; [ olmuştur. Galatasaray kulii dan bıldirilmiştir. Mısırlılar, biz, İtalyanlar ve Yunan t bündendir. (Sağda) Federasvon tebliğinde, disk atma sampiyonu Miguel de lılar tâkip ediyorlar. Is Quadra ve cekiç atma şampiyonu Lorenzt Martinez'in Büyük bir kalabalığın doldurduğu •••••••••••••••••••••« kaldıkları oteldeki bir kedi yavrusunu boğdukları bildiril Barselon heyecan içinde İkinci Ak mektedır. deniz Oyunlarının açıhşını beklemektedir İspanyol takımı için büyük bir ehemmiyeti haiz olma Vefah Tank ile Fuadın transferleri mesele oldu Fenerlil«r, »ahlığa çıkarı lan bir oyuncunun »atifindan vazgeçilme»inin profesyonellik talimatname•ine mugayir olduğunu söylüyorlar Basketbol Takımıınız Barselondaki temsilcilerimiz: 4 Kedi boğaıt 2 Ispanyol atleti cezalandmldı Fenerbahçenin Tank v« Fuad ile Bunun üzerine FanerbahçeU idamukavele imzalamaları senenin en recıler de tezlenni havi bir yaajn mühim transfer hâdiselerinden bi Ankaraya göndermek üzere bölg«ri olmuştur. Fakat mesele böylec» ye vermeğe karar vermişlerdır. Vefanın itirazınm resmî mesai kapanmamış, Vefa bu anlaşmaya itiraz etmiş ve bu itiraz Fenerbah dışında ve ikinci müracaatin 17 saçenin anlaşmasından sonra yapıldı at sonra yapümasına rağmen Aağı halde; Fenerbahçenin anlaşma karaya vollanması Fenerbahçelilesından evvel Ankaraya gitmıştır. rin mukavelelerinın vollanmamasl Bu yüzden dün saat 16,15 te böl ilgili çevrelerde günün mevzuu olgeye gelen .Fenerbahçe idarecilerin muştur. Fenerbahçeliler satıhğa çıkanlan den Muhtar Sencer ile bölge sicil şefi arasmda bir münakaşa geçmiş bir oyuncunun satışından vazgeçtir. Muhtar Sencer evrakm neden menin profesvonellık talimatına »y Vefanın Ankaraya gönderilmedığini ısrarla kın olduğunu belırterek sonnuş, sicil şefi ise «mukavele ve itirazının kabul edilmiyecegını s6ylisansları gönderemem. Ankara gön I lemektedirler. Netioe merakla bek' deıme diyor> diye cevab vermiştir. lenmektedir. Levon Kısmel Beşikfaşa» diyor Dün Bolgeye gelen ve 1153 '654 sayı ve 15 7 1955 tarıhlı bonservisini alan Beykozlu Levon, kendisi ile konuşan muharrinmize: «Bu gece düşünüp karar vereceğım: Galiba kısrrvet Beşıktajâ olacak» demiştir. Beykor idare heyeti çarşamba gunu Lsvon'u konuşmağa davet etmiçtir. G.Saray bisikletçileri lisans çıkaramıyorlar Bilindıği gıbi Gaîatasaray klübü bundan bir müddet evvel Bısıklet branşında faalıyet gostermeğe karar vermiş ve Bakırköy klübünün bütün bısikletçilerini transfer etmek üzere faalıyete geçmıştı. Haber aldığımıza göre Bısıkletçılerm trans fer ayı olarak «kısım» ayı seçıldıği için Galatasaıayin bu teşebbüsü şımdilik akim kalmıştır. •» • • • • • • • • • • • • • • • • TURAN TEZOL | i Bugünkü yelken Dünkii yüzme müsabakaları j yarışları Mevaunin ikinci yelken yanşı bugün Bsbek • Beykoz Bebek rotası üzerinden yapılacaktır. Dra gon, şarpi, snayp ve piratlann ka* tılacaklan bu yarışmalar Boğazın su ve rüzgâr özellikleri yüzunden çok «nteresan ve renkli olacaktır. Saat 15 te Bebekteki Galatasarav denızcılık lokali onunden sırası'e dragon, şarpi ve pıratlar start alacaklardır. Yelkencuer rakıblerınden başka Boğazıçme has çefidlı faktorlsri de kollamak zorun* da kalacaklardır. Her an değışen akıntılar, rüzgârlar, orkozlar arasır.da yahlara değercesıne yapa cakları sayısız tramolalaria Beykoza yukselmek ıcab edecektır. Tekne ve velken mukenmelhğı. iyı donanımm yanısıra ustun bir «Boğaz» bılgisuıe ıhtıyaç gosteren bu yarışlarda Beykoz onündekı şamandıra donuldukten sonra tekrar Bebeğe (fmişe) inilecektır. Bu yan^tg âşina olduklan suiarda yapılması bakımından Boğaziçi kulüb!«rine mensub yelkencilerin buyük şansı varsa da dığer kuîüb^ lerde de Boğazı iyi tanıyan elemanlar mevcuddur. İstanbul Yelken kulübü hafta içinde aynı rota üzerind» topluca bir antrenman I yapnuştır. Dragon sınıfında GS, İYK, Büyükdere kulublerinin şansları mü" savı olduğundan bu yanj çok çe kişmeh geçecektir. Şarpide yarışın normal galibi Galatasaray olacaktır. Pırat sınıfır.da ıse birıncıliğın İYK ve Moda tekneleri arasmda paylaşılması beklenilmektedırAjrıca ilk defa olaıak yarışacak snaypler de bu musabakalara ayrı bir renk ve çeşnı verecektır. Ö. Ö. larına rağmen bu iki atlet, sporculuğa yakısmıyan bu hun harca hareke^ten dolayı musabakalara i$tirak ettirilmemek !e cezalandırılacaklardır 1932 doğumludur. 6 senelik 1 basketbolcudur. î« defa Millî • olmuştur. Moda kulübünden + dir. (Solda) % TUĞRUL DEMİR •• \ Ascot yanşlannda yıldmm : çarpması ile ölenler Londra 15 (a a ) Ascot at yarışlannda yıldırım çarpması neti eesinde ağır yaralanan uç kişiden biri daha ölmüş ve bu suretle ölenlerin sayısı ikiye çıkmıştır. Diğer 17 yaralı hâlen hastanede bulunmak tadır. Bölge Müdürü teşekkür etti 10 temmuz pazar günü yapılan A. Kavak Kızkulesı maraton yuzme musabakalarından gerek vasıta ve gerekse idare bakımından İst. Yuzme İhtisas klübünün gösterdıgı gay ret ve vardımdan dolavı, Bolge Mü dürü S.S. Cihanoğlu dun klüp başkanlığına gönderdıği bir mektubla teşekkür etmiş tir 1935 doğumludur. 5 senelik f basketbolcudur. 2 defa Milli olmuşrur. Galatasaray kulü bündendir. (Ortada) »»•••••*•••• • « » • • • » • • • • • I HAŞİM TAXKUT 1931 doğumludur. 9 senelik basketboleudur. 4 defa Milli olmuşrur. Moda kutübündendir. (Solda) ••••••••••••»•••••••»•<> • GÜNEY ÜLMEN 1931 doğuınlcdur. 9 »enelik basketbolcudur. 18 defa Milli olmuştur. Moda kulubünden dir. (Solda) ERTAN • GÖNEN 1935 doğumludur. 4 sefielik basketbolcudur. Millî olma mıştır. Ankaragücu kulübündendir. (Ortada) • ERTEM GÖREÇ 1933 dngumludur. 11 senelik basketbolcudur. İZ defa Milli olmuştur. Karagucü takımındandır. (Solda) • • • • • • • • • • • •'• •••••••••• ŞAMPİYON BİNİCİLER Derece kazanan binicilerimizin mükâfaatları dün Ayazağa da yapılan bir merasimle tevzi edil Dunkü müsabakalarda iki rekor >apan İsvecli Line Linden (ortada) iki rakibesi ile Dun Modda yapılan yüzme müsrbakaları çok heyecanh geçmiş ve kadmlarda ıki tane Turkiye reko ru kırılmıştır. Fakat rekor kıran Li ne Liden İsveç tsbıyetinde olduğu için rekorlar Turkiye rekoru ss"i!mamıştır. Teknik neticeler: 100 m. Klâsik kurbağalama ( B J yükler) '' 1 Engin Ünal (GS) 1.21 3 10, 2 S. Utkuata (Y.İ) 1.32; 3 Su ha Erler (Y.İ) 1.33 410 300 m Serbest (Buyükler): 1 Gunduz Gokçe (İ.Yİ) 1:10 İ 10; 2 Nevit Arça (İ.Y:İ) 1.11 •Sf'10: 3 Metin Ünmen (Moda) İ l l 3 10 '" 100 klâsik kurbağalama (Kadın lir) miştir. Yukarıdaki resimde, jampiyon binicüerimiı mükâfaatları nı aldıktan sonra görülmektedirler. 1 Line Liden (İ.Y.İ) 1.39 Yeni musabaka rekoru; 2 Avşe Gul (I.Y İ) 1 51 3 10; 3 Merih Ekrem (Moda) 1.54 8/10 Yarışlar neticesınde İstanbul Yuz me İhtisas Buyüklerde 52 puanla birmci, Galatasarav 47 puanla ikincı, Modaspor 29 puanla üçuncu. Bayanlarda. istanbul Yuzme İhtisas 58. puanla bırincı, Erenköy kız lısesı 8 pu a n la ıkıncı. Modaspor 7 puanla uçuncu; DY. İhtisas 3 puanla dorduncu ortalarda Refııspor 83 puan almıştır . ŞEVKET TAŞUCA • 1934 doğumludur. C senelik + basketbolcudur. 7 defa Milli • olmuştur. Daruşşafaka kulü 4 bündendir) (Solda) f jl!linil!llllllllllHIIIIIIIIIIIIIIIIII(IIIIMIllinilimiHmmillllllllll1IIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIinilllllllllllHllll| İ S Tashih ilânı Sümerbank Alım Satım Müessesestnden: | ş | | HİKMET VARDAR 1932 doğumludur. 7 senelik basketbolcudur. Milli olma mışür. Fenerbahçe kulubun dir. ' (Ortada) î f • \ • * t 1 1 5 1 ş 1 1 \ Ayşe Gülçilli 3 10 100 m Sırt üstü (Buyükler): hasında Fervsrbahçe ve KadıkoyGalatasaray kulubü Anadolu ve '•'1 Esfak Baykın (GS) 1.19 8'10 Dün akşam toplanan Bölge haspor takımları iki )%arşılaşma ya istanbul kulublerinden genç ele'? Enem Ünal (GS) 1.01. 4 80; kem komitesi aşağıda yazılı bolge pacaklardır. manları denemekle meşguldür. hakemlerini Millî hakemlığe ve nam 3' Ersın Ankan (Moda) 1.28 5/10 İlk karşıiaşma saat 20 30 da Fe Dun kâğıdhanede bir antrenman zed hakemleri bölge "' 100 m Serbet (Bayanlar) hakemliğine (Yıldız maçı yapan san kırmızılılar, bu terfıleri için Futbol Federasyonu 1 Line Lüden (İ.Y.İ) 1.26 3 10 nerbahçs Kadıköyspor olacak, ikinci çalışmada 7 yeni oyuncu denemiş" Merkez Hakem Komıtesine bildırYeni musabaka rekoru 2 Sevgi lar) karşılaşması Dum (Erenköv kız lisesi) 1.33 410; karşıiaşma 21.30 da Fenerbahçe ve lerdir. Bunlar: Denızgücünden meği karar altma almıştır \ Avsel Gulçilh (İ Y.İ) 1 34 2 10 Kadıköyspor (A) takımları arasın kalecı Aydın, 14 Mayıstan sağbek Milli hakemliğe terfileri istencnler: da oynanacaktır. A takımları ma" Kemal, Karadenizden soiK«k Nec "200 m Serb?st (Buyükler): Arıf Muvahhid, Atakanı Rıfdt. Ar : n l Enem Ünal (GS) 2.34. 2 çında memleketimizde bulunan A mı. Ortakoyden santrhaf Mustafa, kal Kâzım, Baydar Nacı, Dr. Çakar 'Ifteht Arca (İ Y.İ) 2.45 910. 3 rr»srıkak antıenörun muavıni Ortaköyden sağıç Mehmed. Bu Mustafa, Eıgün Cihad, Elman Muîîebn Ülmen (Moda) 2.46 3/10 Walfcer Deslin Fe«erbahçe forması yukadadan santrfor Kostantuı, fahham. Erge Nejad. Bnb. Karakurt 1 100 m Sırtüstü (Kadınlar): altında oynayacaktır. Topkapıdan solaçık Aydındu. Rıfat, Kuyumlu Zıya, Nurten Yaşar «('•.mıhu'ı< et» m zabıla romam: Bu geceki basketbol G. Saray 7 yeni eleman maçı (İ. Y. İ.) 1.51 deneıH Bu akşam Kadıkoy açıkhava sa YAVUZ TURKOĞLU • 1935 doğumludur. 4 senelik • basketbolcudur. g defa Millî X olmuşrur. Galatasaray kulü • bündendir. (Sağda) ••»••••••••»•• •••••••• ^İ'IIIIIIIIIHIIIIHIIIHIIIinHlllliUIIIIIİIIIIİMIIIHIIIMII.IIIIIIIIIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIİIIIIIIIIIIIIIIIIllllllltllllllilillllllilH 13 '1,954 tarihinde Cumurij«et Gazetesile neşredılen = Bursa merınos fabrıkasında yaptırılacak mutfak tesısatı § ılânının (vasati 3000 kişiye iki kap ü^prinden yemek pisirile § cek) olması lâzım gelirken sehven (300 kisive) olarak ne$ ş redilmiştir. Bu husus göz önünde tutularak teklif verilmesi = ve teklif verme müddetinin 28 7/955 tarıhine kadar tem = dit edıldığinin nazarı itıbare alınması ılân olunur. 5 Telefon Değişikliği 17 Temmuz 19.Î5 tarıhir.oen itıbaren telefon nıımarası Fabrikamızın yeni Hakem komitesi nam zetleri ilân Çalenç kupası tenu maçlan 16 0 6 8 Vtnmı Cevuen B r Ihtyar piposunu ağzuıdan aldı. torluğunu bir daha başlamamak Mıster Queen siz benden mes uzere bırakıyor. Tamam nu? 1 1P'~ sırrmı ıfşa etmemı istıyorsunuz Nasıl " Evet. bu da bu" cevabdır; ama Vallahi. bana psıkanaliz ilmiîrarsrlı o'unca bu sırrı saklamakta ne aid şeyler sormayın! Sadece mü ne f<ıyda. rfe lüzum v a r ' şahedelerımi sırahyorum Kazalis Bu cevabın sertliği ihtiyar profe çocukluk hayatına sırtını dönmüş görünüyor. Neden*" Hayatının bu söıün hosuna gıtti. Mıster Queen, anhyorum ki; devresinde daıma kucağında bir sız buraja malumat almak için de çocuk taşıyan bır ana ve muttasıl ğıl kendı mutalealarınızı teyid için anasıru gebe bırakan bır babadan *geWıniz O halde bana kanaatinizi başka bır şey haürlamıyor. Acaba ^zah edm de ben de düşündukleri anasından, kardeşlerınden nefret mı so'le'um Belki bu suretle me mı edıyordu? ^e'.emızı haüetmiş oluruz. Mesleğine gelınce; acaba analarm ' Pekı. arzedeyim: Kazalis ga çok çoruk doğurmaâina karşı olan •*«t mazbut ve çalışkan bır hayattan hıncile, doğum doktoru oluşu ara"Scnra 44 yaşında iken 19 yaşında sında bir münasebet var mı? "bir kızla evlenıyor İzdivac hayatı Muhakemelerinızde büyük bir r.ın ilk dort senesinde Madam Ka mübalâğa payı var Mister Queen. "zalis'in ıki çocuğu dünyaya geK Şimdi izdivacına geliyorum. yor Bun'arı bizzat Doktor Kazalis Evlenir evlenmez tekrar bir süıir, d^ğurtu'r Lâkın çocuklardan hıç bir ruh gerginliği hasıl oluyor; yabi"i yasrrnıvor İkinci çocuğun da hud eskilerin uyanması .. Mesleblumunden sonra Doktor Kazalis ğinde ve hayatında yorulmuş 44 te bır zaaf başlıyor ve doğum dok yaşında bir adara 19 yaşında bir genc kızla evlenmeğe pek c«saret edemez. AJdığı kız bir asıl aıleden. nazik, narm tecrubesiz bir kızcağız. Kazalis'in de nasıl adam olduğu malum! Izdivaclarının daha bidayetmde doktorun büyük bır inkisarı hayale uğradığında şüphe yok Kariii, dok torun sevdasına ve aızularıns lâyıkı veçhile cevab veıemedi. Bundan geçımsizl k. anlaşmazlıklar doğdu. Bunu tabıî bulmak lâzım. En meşhur doktor, kendi mahrem hayatının o kadar ozJedığı saadetmi bır turlu tahakkuk ettıremedi. Karısı zeki, çelimsiz ve kapah bir kadın. Bugün bile 42 yaşında güzel bir kadın sayılır. 19 yaşında âfet gibi güzel olduğuna şüphe yok. Kazalis. kendi çocuğu olabilecek olan kadını, ancak bu gıbilerin derin askile sevmıştir. Fakat sonu. Inkısar. Işte o zaman endışc başlıyor ve buyuyor. İçıne kurt duşuyor. A dam Bauer Ellery'nin daha ı>i ancaba bir rakibi mi var? tıle atılıyor, fakat mağlub oluyor. sonra bu kadar parlak bir meslek rüatım hatırlayamam Ama zannelaması için tane tane konuştuğu Ellery önündeki fincandan bir Hasım çok kuvvetli.. Kazalis ka hayatı nasıl olabilir? O zaman be diyorum ki; kırk yaşı etrafında erbır ing,hzce ıle: yudum kahve ıçtı. Profesör Selig nsına şüphelesinden bahsetmiş nim vaziyetim ne olurdu? Bunu keklere de gelen durgunluk.. dok Sız sabah kahvaltınızı, öğleyin torun sinir buhranını arttırmağa, mann dmliyordu. Şomuıenin üze mıdir? Aralarında kavgalar olmuş düşündünüz mü? yedınız Oğle yemeğini de unutturindeki yaldızlı pandüllü saat sa mudur? Bilmem. Ama olsa bile bun Sualimi değıştirerek arzede hattâ bır psikoz hali almasma senuz galiba! Artık bıraz dınlenseniz lona hâkım görünüyordu. !ar şüpheyi arttırmaktan başka şe bilir miyim? «Oldürdüğü» yerine beb olmuştur. Biz bu yaş meselesile alâkalı bir çok paranoyya vak'a ıyi olacak. ... Yaş farkı, mizac farkı, ne ye yaramamıştır. Facıa yavaş fa «çocuklarının olümüne »ebeb olbelıne davamış, ları muşahede etmişızdır. Ama dok Yumruklarını duğu şuphesi» dıyebilir miyım? seb ve aile farkı, hattâ menfaat kat emin bır şekılde yüruyor. tor htıkkında hâlâ kat'î bır şey Madam Bauer adeta meydan okufarkı karı kocayı adamakllh musGebe Madam Kazalis'm ağrılan Dıtiyarın yuzü ışıdı. yordu: tarib etmektedir. Gecelen dokto başlıyor. Çunkü kendmdeki sinir buh söyleyemem. Tekrar gormem lâ Çok mahcubum Profesor Sezım. run meslek icabı çıkıp gitmek mec Koeasının elinde doğuruyor. ranının tabii gelişmesi neticesidır. ligmann. buriyetleri de caba. Mütemadiyen kendi kendüıi ve ka Hâlâ vicdan azabından müteFakat çocuk ölüyor. Neden Mösyö Oueen 9 'KadıDoktorun bu »inir buhranı, bir Sayın profesör! Şimdi buraya ka rısına karşı olan eski hınç ve şüp essirdır ve müteessir olmahdır. Ha kanser gıbi yayılıyor. Kanslnın ma dar neden geldiğinu, sizi neden gör helerıni itham etmiş durmuştur. reketını başka türlü izah kabil de na) Elsa! Ihtiyar profesör vavaş yavaş ve sum ve namuslu kansının başkala mek ıstedığimi anladmız mı? Yüzlerce çocuğu sağ salim doğurt ğil • almanca konuşuyordü: rile munasebetmden şüpheleniyor. muş olan meşhur bır doğum müteihtiyar profesör cevab vermiyor. Ne yaptı bu adam Mister Muhakkak bızı kapıdan dmVe nıhayet bu bir fikri sabit halihassısı sıfatile kendi çocuklannın Queen? Bir takım cinayetlerden Ellery devam ediyor: lediniz. Ustelik benim misafir.mi ne geliyor. Bu kıskanclık, dokto Madam Kazalis tekrar gebe sağ kalmamasında kendini mesul bahsediyordunuz? istiskal ettiniz. Şimdi de bir kaç run ilk dört evlilik senesinde de kalivor. Doktorda aynı şüpheler u görmesi tabiidir. Acaba kendi çoYok, bunlardan bahse lüzum düşünme saatîmi elimden almağa var mıydı? yanıyor. İkinci çocuk da birincisi cuklarınu öldürdüm mü? diye iş yok. Faydasız. çalışıyorsunuz. Vallahi şimdi SıZİ Profesör ağzından piposunu çı gıbi ölüyor. Gene meşhur doğum killenm>ştir. Kıskanclığım, karıma Neden faydasız? Ne demek is hipnotize eder. uyuturum karşı besledığim şüpheler, meslekî karıp önündeki tablaya silkerken mütehassısı Dr. Kazalis'in elleri ativorsunuz? Madam Bauer hemen kaçtı. meharetımi kösteklemiş, çocuklanrasında. konuştu: Kazalis itham edildiği cmayet İhtivar gülerek: mın olümüne sebeb olmuştur.. diye Ne dersiniz buna Profesir Selig İlmî olmamakla beraber bu lerden dolayı masumdur da.. on Benim ona karşı yegâne silâdüşunmüş: belki de «tamam.. musizin muhakeme usulunüzu entere mann? dan. hım bu hıpnotızmadır Koıkutmak hakkak kendi çocuklarınun olümüsan buluyorum Devam edin! Ellery, ihtiyara yaklaşaıak konuş Masum mu? için kendisıni manvatizma '!e u;üne sebeb oldum> diye kanaat getır Derken Madam Kazalis gebe masına devam ediyor: Hayır. Knrseyi öldürmüş de söylerım. Kadıcağız korkar Ne miştır. kallyor. O zaman doktorun endi ... Profesör.. Sız bu dünyada ğıldır bu adam. Kazalis bir zaman tup Rus böîaesıne gonHereceğımi şeleri azalmalı değil mı? Haylr. Bu hakıkati bana sbyleyebilecek tek Tabıî sinir buhranmuı müthış lar o NewYork şehrini tıtreten dıyordunuz Mösyö Queen') Doktoı endişeler akıl sınırlarım da aşıyor. adamsınız. 18 sene evvel size mü mantıksızlığı. «Kedı» değıldir. Kazalis masum mudur? d»mıştımz. Bu gebelık, kansının başka bırile racaat eden Dr. Kazalis iki çocuAcaba doğumu başkasına bırakON tKINCT FASIL Evet! temas ettiğinin delij değil mi? Geğunu bizzat öldürmüş olmanın vic saydı. çocuklar kurtulmaz mıydı? Profesör Seligmann: ihtiyar koltuğunun arkasına dalen çocuk kimin? Bu şüpheler üze dan azabını tedavi için gelmedi mi? Ve böylece çocuklarını öldürdü Kendimiai talihin e'line bıraka yandı ve başını aıkava attı rine knnsını kendi doğurtmakta inandırıyor. Profesor vavaş yavaş ağzından ğüne kendı kendini Bu netıceye şu si?in o kadar lım. Bızim evde bu talihin adı ıs>ar edivor. Tabiî şebelik esnasın piposunu cıkardı. Viyanada bu buhran son haddine Bauer'dır Yani benim kâhya kadın. iptidaî ve gayriilmî usulunuzle mi da son derece dikkatli, şefkatli vardığı zaman size geliyor. Tedavi Soyledığinız şek'lde bir ruh Bu sırada Madam Bauer çıka vardınız? Yoksa elınizde ha=ka rledavıannor Dokuz ay... Hep düşü ta?.yiki altında kendi çocuklarını ediyorsuuz. lılier mi var' HRkiml<»ıı ıkna edegeldi. nuyor. «Acaba çocuk benim mı?» bldurmek cinaveti, vüz^e vüz de Vallahi.. aradan cok zaman cek kınvet! delıller? Profesör: Bu ıç mucadelesine butun kuvve lilik alâmetıdır. Boyle bır halden geçtı. Şımdı bu ışin butün tefer Elsa, diye soze başlarken Ma Oturgan Nazif, Parlar Tevfık, Sıral Çalenç kupası maçlarına dün de Muvaffak, Tunçalp Muzaffer, Türk Tenıs, Eskrim ve Dağcılık Kulüantöz, Necdet, Bahaddin, Uluöz, Üzer Halid; Varol Said; Zoroğlu bünde devam edılmiştir. Çiftler dömifinal karşılaşmasında Bari " Semih, Özgenel çifti, Gürel Talay çif" N'emzetlikten Bölge hakemliğine tini 6 0, 6 1, 6'3; Cevanşir • Baterfi etmesi istenenler: laş çiftı ise Sevuıdik Nemli çif" Akkuş Salih, Gerçek Emin, Cüz tini 6'0, 6 3 , 7'5 mağlub etmişlerkaya Mustafa. Korkmaz Orhan, Ka dir. Maçlara bugun de devam edileraali İhsan; Ozdeniz Haluk, Özsei çuk Sedad, Özcan Zeki, Mörey Hu cek ve tek erkekler fınal karçılaşmaları yapılacaktır. lusi. ^w olduğunu sayın muşterilerimize bildiririz. Derbi Lâstik Fabrikası Kol. Şti. BU AKŞAM AÇIKHAVA Tiyatrosunda Mustafa Çağlar Jübilesi Zengın progranı büyuk sürpriz. Biletler Necmi Acıkhava Tivatrosu gişesinde satılmaktadır. Rıza ve
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog