Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

DOBT CI7MHURIYET Tazu: GEORGI StMKNON 57 18 Temmuz 1955 Resimü Romanımız •• VJ eoZA'Yf OZrADAN "GİZLİ DEFINE,, f /C/L. RADYO Bugünkü program İSTANBUL •* rep,. £i e vetu. ye/< r/vv KORKA • ' KABUL TA HKIâr jk rrjL A/ </7A/oA y& g/fA j PBOF NIMBUSun 12 27 Açılış ve program 12.30 Radyo salon orkestrası 1300 Saz eserlerı. çalanlar: Cevdet Çag'a. Fahıre Fersan. Vecihe Darv'al. Refık Fersan 13 15 Sarkılar: Türkân Diîer 13 « F?berler 14 00 Sarkılar: Receb B.roit 14 20 Hafîanın programl 14 30 Dans ve ca7 mvi7i5i 13 00 Cumaıte»' 1S30 Sarkılar: Suzan Güven kon«eri Devletin ve tnilletin ihtikâra karşı aldığı tedbirlerle ticaret âlemini dolduran 16 00 Hsfıl şarkllar 16 30 Hkkı n«rman fasıl heyetl 1710 Dans kapkaççı sermaye, hayırlı istihsal işlerine mecburen intikal ederse, ticaret rmi7i8i l"30 1955 in melodılerı 1S00 O>nın havaları (Ahmed Yatman (muteber tüccar) diyenlerin elinde kalırsa memleket çok faydalanır ve arkadas'arı) 18 15 Snnrculanmızı '»nıyilım Takdm eden Muvakkar | Ekrem Talu 18 25 Necrfpt KmııUırk j Gazetecileri tenkid eden söyle bir dan^ orkestrası İS 50 Eğ'tlm saati j mektub aldık: 19 00 Şarkılar: okuyan Mefharet Son senelerde gazete neşriyatınjn Yıldırıtr. 19 30 Hafif sarkılar .«tüccar» ve «esnaf» 19 45 Haberler 20 00 Neveser Kökdej verdiği hava 2015 Radyo Gazetesi 20.30 Din kelimelerni âdeta «karaborsacı» ve Samatya, Koea Mustafa paja, Koca M P. Otobüs durağı lpyici istekleri ıHsfıf B 'ı müzigi > "'st'fîi 0 keiimelerinin sinonimi ha karşısmda bulunan Muhallebici Çıkmazı sokağında 46 ço 21 00 S'rkılsr Zfki Muren 21 30 ıine sokmujtur. Belki cevaben dicuklu 25 aıle ikâmet etmektedir. $ehirde bu hafta 21 45 Hafif Valsler . . . . , Bir aydan beri şeker sıkıntısı çeken bizler bugüne kadar 2 2 00 Dinleyici istekleri ıTurk mu yeceksıniz kl «biz h e r tüccar Kara 22 30 Currsrtesı aksaml henüz bir kilo olsun şeker alma imkânını bulamadık. borsacı demedik. Her zümre gibi mü7ik 2S1S Hs'erl^r 23 30 Muhtarlıkca yapılan listede gösterilen bakkal ise her onların araiinda da iyileri var, köram 23 33 Dans rnü7,«ı ı Pl.) 24.00 defasında bugün gelecek. yarın mümkün olacak dive bizleri tüleri var»> Fakat yazılarınızda bu Kananııı. Mutavassıt Sermaye İstihsale Göcmeİi 6A56A5A 46 çocuğumuz 1 aydır şekersizdir RESİMLİ ROMANIMIZ Bir Doktorun Macerası Yazan. SOUBIRAN Diinya Mesele.eri Cenevrede hâlli müşkül olacak mesele lerin en başında Asya meselesi geliyor (İkinci sahifeden devam) binbir tedbirle onlar «bu f arhî ve Blüher ve Borod n. Sun Yat kudsi ödevler nden'!» ajTilamszlar Sen'e o kadar nüfuz etmişlerdi ki Bundan doiayı da Ki7.il Çinae Itııonun meşhur (üç prensip) adh e rulan ve gelişen (cehennem maktserini bunların tesirile yazdığı ve nesi) ne ve ovadaki kadrolaı.ıa bol '•komünizmin belki Çin an'anesine şevikler Ba'karlarc'akilerder: t'rha | karşı gelmıycceği» ve 'her halde J çok güvenmektedirler. Formozadaki Çang Kay Şek kuvkendi prensiplerile kaynaşabileceğ fikirlerini bu tesirle üeri sürdüğü ' vetlerine bile güvenilemiyecegini. kabul edilmektedir. (6). | hattâ bazı milliyetci liderkr n kıOlümünden bir yıl evvel 1924 te j zıllarla birleşrreleri ihtimalinin AJaponyada Kobe'de verdiği konfe j merikalı muçahidler tarafından ransta Sun Yat Sen (biz Asyalllar. | muhtemel göriildüğünü yazan Avrupa ve Amerika boyunduruğun lılar. ne yazık ki hâ!â bu olay'ara dan ezilen milletleri kurtarmağa lâyık oldukları ön^mi vermivor ve mecburuz. Ruslar kendiler: ya Asvada gün gpctikce kuvvetlensn şamak ve başkalannı da yaşat tehlikeli ve feci durıımu görmek mak! sivasetini müdafaa ve bunu ;stemivorlar. (11). tatbik ediyorlar) demişti. (7). Asvanin bu önemli dururr.unda Çin inkılâb tarihinin en büyük ve garblı yazarların "Asyahlann . adarrını kazanmakla, hattâ esene kendilerine itimadları olmadığın^an | rini tahrifıe milyonlarca bro.şur şek onlara tesir edemediklerinı« 'ees1 nde yaymak'a boişevikler Vjiün sürle yazdıkları bu sıraca hükuAsya genehğini kolaylıkla elde et metimizin Bandung konferansına me imkânını hazırlamış olduiıar içtirak kararml vermış olmasl ve Ücüncü enternasvonal "r 70 imkâ hevetimizin orada Atatürk inkı!âbı Milletler nını ve en iyi hazırlanmıs îdam easlarına ve B rlesmiş larını Çine tshis e'tti. Sovyet hü pren?ıplerine dayanan kumeti. Çin genclieıni hazıramak bulunmajı çok isabetli bir hareKet maksariıle Moskova. Harkof, Sv»rd oldu. lovsk, Novosibir?k ve Alma Atada Bu konferan.ita Asya ve Afrıka(Sun Yat Sen) ünıvers telemı ıu: lılar. mü."!tem!ekecihğin, emperysliz dular ve butun Rus ünıversitelermde (Çin) şubesı açt'lar Çin subayiarı aa Mosko\ a harb akademıslnde hazırlandılar. (8. 9). Çin komunıstlerinin gizlı çaiışmalarile bılhassa köylülerin çoğunluğunu k»zaıimıs olmaları ve Çin ıç harblerinın Kınl ÇiJVordusunun esaslı gelısrresıne yardım etmış olması saycsinde, Rusyada hazırlanmıs buıu nan büvuk sayıda munevver Çin komünut kadrosu kolaylıkla 1919 da Çin Halk Cumhuı ıyetini Kura • bıldi. Umumiyetle Asyalılardan ve j l hassa Çınlilerden hazırlanmıs b j lunan bu kadıo. bütün A^yuı.n komünıstleştırilmesinı temin KK'C !: kadar kuvvetlidir. Moskova, Vsva memieketlerinin her bi...,jç y..ıyan bu; uk kutle haündeki Çin ,lerin o memleketlerin korr.ümzLf sürüklenmesine u nıvarakUrı ırı e«ir rolden doiayı da Çine büyul. onem vermektedir. min her rengıne karşı vaziyet alolan Türk mületinin sarrimi p?ini şittiler. Her türlii menfaat •ndijesinden uzak kalarak s:rf o ılletlerin ve hür diınyanın selâmeti namına yükselen bu karde? esinin samimiyeti onların hic ols?^a dalâlete düşmemis olanlarıın. dikkatlerini ciddive»'* çekm s ld'igundan eminiz. Umid ve temenni edo'ir^ ki bu lavırlı başla"Kic birim fikren As• ava ve A^vanın biz" e°lrre<ire yol carak daha sıkı yak''«tr.a ve tam >ir işbirl : 6ire kadar r!ev?m etsin. Asvnnın tamam'le kızıl (Ru« Çin) emperyalht'e»inin ellerine düsmerre?i uerun J a ne kadar çalıiL«a szd'r. Cünkü dünva rrrık?dderatınm hakka. huzurs. <!tı'V.a kau?ması her «eyden evvel Asvada kızıl empervalirmin bumın, cihan iht'îâli yolunun '>u lk merhalesin tabakkuk ettiremomocirıp bağlıdır. 6 28 Açıli! ve prnaram 6 30 Kar man dikkat! Zira (tüccar = KaTna sab.ıh mM7iğl P 1 ı 7 00 Haff raborsacı) muadelesi ile (tüccar m e j o ^ ; ; ^ ,pı ı : 4^ Haberler »C0 Proleterleri sömüren pis kapılalist) Pro8rramlarımi7dân «»çmeler 8*ati (Pl ) muadelesi arasında pek az bir me 9 00 Kapanı}. safe varcır. ANKARA husus pek fazla belli olmuyor. A 14O Çevfren MAZHAR KUNI Ayazpaşada A. S. (hüviyet gizü 1158 Açfıs ve orogram 12 00 Ulsarkılar l? 15 î tutulmamıştır, fakat biz ne$retm:vive Hek'mciden Vik or Silvester orkestrssı 12.30 dik.) Oyun havaları ve urkn'er 13 00 H* CEVABIMIZ: ber>r 13 15 Ögle muziği ıPl > had safhaya geldıği şu günlerde , kuruşluk su harcıyorsa israfür. Müs (Doktorlar Anadoluya gitsin!) l«v 13 40 Nes»"in Akçand?n şnrkılar kahveler kapanacak duruma girer ı rif olmamayı da öğretmeli. Şahıs 14 00 Zehra Erenden dan« şarkıları ken bütün doktorlar tstanou.rian ken, çocuklarımız mamaya şeker | başına bu kadar su harcanmadığı 14 15 Akorfieon orkeatrasl ,PI ı 14 30 ayrıLsın manası ç:kmıyor. (Tüccar Nu^ret Erso7den sarkılar 13 00 T.İ ve esnaf ihtikâr yapıyor) 'Joyiıı.e bulamazken merrurlara, dostlarına j takdirde ise, pansiyon masraflar:nı Kaymakamın imzaladığı vesika mu j denize girmek arrusunu gösteren lencel' tatil müzıği ıPl.l 15 30 Mu7İk (Pl ) 16 00 Kayıb mektubları ve bütün zümre kasdedilmez. kabili 2 veya 4 er kilo s*ker da j fakat 50 kuruş yüzünden girem yen Eskiden (muteber tüccar) dentn ğıtılmakudır. kapanı;. fakir çocuklara teşmli etmemeli. zümrenin mamut nesli gibi munks* Devletin üzerinde çok haklı o Hulâsa, tavzihi makul bulmadık. 16 58 Açılış ve prngram 17 00 riz olmadığı muhakkaktır. Çok tuRadvo çocuk santi 18 00 Radyo ile kür şerefli ticaret adamları ?Kiitt larak titrediği «dalet ve müsavat ingiHzee 18 15 lncesaz 19 00 Haprensiplerine hiç uymıyan kazamız Şehremininin umumî ber'pr 19 15 Tarıhten bır ynprak değ ldir. Kaymakamının bu hali halk »raTüccar zümre. bugünkü c?miye19 20 Serbe*t 5aat 19 3c Sohbet telefon ihtiyacım ancak sınoakı huzursurlugu »rttırdığı g'bi 19 45 Mefharet Ataiavdan sarkılar timizde bir tavas^ut vazifesi ?f>00 Hafif nuzik (Pl 1 20 15 RTOVO' ma'u müstahsilden müstehhke uUj muhalefetin yersiz propagandasma kulübümüz sağlıyabilir da zemin hazırlamıştır. 20.11' A'âeddir Yavascad«n tırmaktadır. Kooperatifler de, '*n60 bın nüfusu ihtiva eden Şeh 21 »onı. İlgililerin önemle dikkatini çeremini nahiyesinde hiç bir umuml 21 15 Gtizel ses'er (Pl 1 21 30 Sevim zin. satışları da, devlet mağaza.ırı keriz. 22 00 C ı^'avan şark! rıi7j(ârı da onların yerini dolduramıyor. Fatelefon yoktur. Bu namla alan belAhmed Pamuk Sarıdede 2? 45 Haberîer 23 00 Tatil gece<i kat mutavassıtlann azalıp cicar! !«r ki de bir iki yer olsa dahi bunlar mahallesi, Kalaycı oroBrsm! 24 00 Kapknıs mayenin şimdikinden fazla dlçücie oyalayıp duruyor. İkisi mama çağında olan 4 çucuğum için bas vurmadığım yer kalmadı pej'nir ve akide şekeri ile bu güne kadar idare ettim fakat onuda artık bulmak kabil değil. thtiyacından fazla sekeri olan vatandaslarımdan kimin varsa bedeli mukabili bir mıktar şeker vermelerini insaniyet namına rica ediyorum. Ali Şen K.M.P 322 8 SamatyaFatih BULMAC 1 1 • I m\ 1 I 1 I 1 \ 1 Soğuktan uyandığım zaman henüz karanlıktı. RıkoVu nun \azıhanesi basında uvumuşum. Dr. Kleman gece >a"VÜ sına dogru sıtmisti. Rıko ile burada kalmıstım... Bırdenfl.j kapı acı acı vuruldu. \ m m m 1 I ı• * ı I I I ziraî ve »ınai sermaye halinı memleket menfastinedir. Bu itibarla, sempatık görülmıven (muteber tüccar) değil, ticaret âleminde sayısı haddinden fazla çoğalmış (vurguncu) zümredir. Devlet de. millet de bunların .ıak kından go!ır'?nın carelerini ar:.oBu memlekete bağh muharrirlerin samimi ve hayırhah yazllannı Mc Carthy var! tenkidlere rraruz oırakmamalı. (Muteber tüccar) züınresi gibi (muteber muharrir) zümresi de eksik değildir. DÜŞÜNCEMİZ: Biz bu ihbann doğroluğuna ihtimal vermek iatemeyiz. Fakat gene de hüviyet gızlenmediği için. : ddiayı neşrediyoruz. Cevabı gene demokrasi usullerince aynı sürun» ba ••»•••••4 Mecidözü da postane dahil olmak üzere ni" hıyet saat 19 da kapanır. Bundan sonra ne yangın ve ne de haıtalık vey« buniara benıer acele muhaberelerini temin etmek için ^alk bir vasıtaya binerek en yakın Aksaraya gitmektedirler. Ruhsatsız infaata müdahale edildi Sefihçe para harcamayı daima tenkid edeceğiz SOLDAN SAĞA: 1 Isıtılmadsn yerulen yemek (ıkaj ceier. için^sarfettikleri paradır. Dört kelımeı. 2 Beygire dayak atan ' W I kjşilik bir roemur ailesinin «ylık ge Yukanki mektubu yazan ıat şövle bir mevzua da dokunuyor: "Gazetecilerin dillerine doladlkları bir mevzu da zenginlerin eğlen r i L . n , ^ £ £ • % £ '«"• *******f •*»« KH» parnm.z 4 iplHc Bttkmc Ainie* ^ d a ^ariedenlerden bahsederken o nandan once vazife Bir makamda bu'ıi' sekifde bir lisan kullanılıyor hakaret rinden aask. 5 gnrmtıs kimse ı»«ki; nun altında öfke, hiddet. ki b u :erım) t Bir duzlneden iki eksık h'ssetmemek imkânsız. Dogru, mat »Cimlî (iki kelme). 7 T»hl'k»li ' parasını havır durumlardan ıeskl terim). bir cins lub olan zenginin mıkrob H B»/ı nakliy* vasılalarını işlerine sErfetrrrMdır. Ama unuteno'sme esır erTen. mıyal'.m ki zenginin parasını içki YlTK.ABll».»» AS*.' masası başında israfı gar.on, hiz1 Hiç bır gıını bulunmıyan metçi, ahçı, usak, şoför gibi oldukTıırkmen çfdırı Hki kelime) 2 Pa• "pnıs bir zümrenin gecimiii teı çadırı, ivi insanlar onur da Ivi«:ni bırakır. 3 U7SVID giden boş min etmektedir. Zenginin parasını laflar 'erısi. Iranın me^hur Şira7!ı bu sekilde sarfetmesi her halde topsairlerirden. 4 Mızrablı sa7.1ardan raea eömmesine. Resad alttnına çeter^i eskl ve merhıım blr be<tecimijdır 5 Satm alınmı? erkek e«fr!er virme=ine tercih edilmelid.r.» 'çnguh 6 Tivanlardîin asaeıva ı = ık CEVABIMIZ: •açaniar (cojuH. 7 Bır kadın adı Bu mülâhazayı ancak kısmen doğ t Dıçı bir içi bir bır vemış. seçımru bulduk. Evet, para atıl kalmalerde klme istersen ona ver. I 2 S 4 S « 7 8 2 Birisi telmis Dr Rıko'vu istiyordıı. Rıko adamla/ ((ir>nu$tu ve «Pek âlâ ?elıyorurrH dedı. Haltmki zavallı go| zünü kırpmamıstı Son derece vorgundu Ben gitmeyi •eklif ettim, kabu! etınedi ve Dr. Delpeç'in ;J ?öz!erini| ekrsrrladı: ^Hasta çagırınca kosmak lâzım.ı soma ılâve ] etti: tDr. Deipe$ saıım saat evvel oldu... î Gazetenizin 11/7/1955 tarihli • fnüshatında «Acıbademde r u h ^ • satsız ve plinız insaat» başlıkli* J v e Basri Askeroğlu imzalı y a n * • da bahsi geçen inşaat ile yakinen^ 4 meşgu] olunmuş, yap: ve voiiarj • kanununa aykırı olarak ve ruh* • satsız yapılan mezkur inş«ann^ ^ durdurulmasl için 3.7/1955 gün* ^ ve 79 sayıh y»zı ile keyfiyet KdA • dıköy Kaymakamlığına arzedil£ *m ; ştir. Muhakkak ki a'.âka'.ılarea* •gerekli muamele yapılacaktır. > 4 Muhterem vatandaşımızın b u * t ihbar ve ikazına teşekkür etmek> »le beraber her zaman olduğu* <.şibi. bu mevzuda da zamanında* "miidahale edilerek ve a%Tica ika* <>7a lüzum kalmadan vazifemi y»pî '/, mi} olmamm tam bir vicdan r a * • hatlığı içindeyim. • 4Acıbadem mahallesij ^ Muhtarı Mehmed Özgenc X • • »» ••••••••••• ••••• +• » • • Kulübümüz lokali her aksarn saat 24 e kadar muhitimiz halk ve gene leri ve kulüb mensubları için açık bulunmsktadır. Bundan üç, lene evvel J9,6,S52 tarihinde ve Telefon Başmüdürluğünün «ynı t»rih ve 11678 numarasın» kaydedilen bir dilekçe il« memleket ihtiyacım karşılamak maksadile müracaatte bulunduk. Bu tarihten çok sonra başkasına telefon verildiği halde üç sene bir aydanberi bize sıra gelmemiş ol| ması muhtacı tetkiktir. Bizim müracaatimizden sonra mikacaat <»den başkaUrına telefon verilmis mıdtr, veıilmemi»»e bizim sıramız nalt gel miyecek mi? Soruyonıı. Çapa Genclik Kulübü Başkanlığı Bu eşyanın sahibi kimdir? Ramazan bayramı haftasmda Antalyadan Burdura hareket eden ve kime aid olduğu bılinmiyen bir vasıtaya eşyamla beraber binerek bu cağın Yuvalı kahvesinde indim, otomobilci yanhşlıkla benim eşyam la birlikte başkasma aid bir torba da indirip yoluna devam etmijtir. Bu torbanın başkasma aid olduğunu sonradan anladım ise de bu zamana kadar sahibini bulamadım. ne reli olduğunu da bilmiyorum. İnsaniyet namına ilân edilmesini rica ederim. i Torba içindeki eşyanın cinsi: Az giyılmiş kumas 1 caket, 1 pan talon, 1 şapka. 3 frenk gömleği, 1 beyaz don, 2 beyaz iç gömleği. l kollu atlet. 1 çorab çift. kullanıbniî 1 mendil. 1 palaska, 1 traş takımı, 1 çakmak, 1 terzi yüzüğü, 1 kapı anqhtarı. Eşyayı bulanın adresi: Sajlık mer kezinde Veiı Taşkm Bu^ak. Erenköy Kerbelâya döndü Erenköyüne Sular tdaresi bir haf tadanberi iki gecede bir su vermektedir. Bendde dört milyon metreküp suyun mevcudiyetini tebşir eden Valimiz gelsin de evlerimizdeki m\jsluklarda bir damla su bulsun! Sular îdaresi (yeni boruların döşenmesi ikmal eailince mahzur zaıl olataktır.) diyor. Fakat ne lamat.? Aylardanberi döşenecek borular yollarda yatmaktadırTesisleri tamamile ikmal edilmiyen b r bcndin işletmeye açılmasl dünyanın neresinde görülmüştür? Açılış töreninde hazır bulunan sayın Reisicumhur ve Basvekilimizin lutfen bu derdimizle alâkadar olarak lüzumlu âcil tedbirleri almalarını rica ederiz. (Hüviyet mahfuz) Eğer Ki'il Çin ile bashva<^k oBandung koııferansının tffJ^ndığı Endonezyada gitt kçe arMn KO an uluslararası konıı?ma ve , n münİ7m faaiivetleri bilha.ça o'VN asrralar da neticede (ikinci Va't.O yaşıvan Çinliler tarafından yapıl olur ve bo'=evikler sulhçü «iya=et maktadır Ve bir kaç :.y îvvei Er manevrslarile diledikleri '0 Ti pdonezya milliyetçüprinin 'ım suc ncvi daha kp^anîrlarsa. DU hı"nin irin her halde Jah çok rtinde aldıkları tedbirlerle Vınîf.'in hi bu memlekette yaıatmak • J İ K r ve cok feci olacakt'r. > Euna b naen. bize gö're l.ois°leri büvük sarsıntı onlenebil.n s': c Moskova. Asyanın komüniptlec viklerle girisilmis bul'inrn ivasî miİ7aker»ler ve 18 tomm'i7dS O tırilmesi işinı artık Çinliler elile •redf. toplpnacflk olan <nMfprpn«yapacak durundadlr. Kanaatimıhs'li mückül olarak >np.wlcie.ze göre. garb yazarları. bolşeviklerin Asyalıları komünistleştırme Alman bir!it»i ve bundsn d<i miiyolundaki kuvvetlı çalışmalarını cıd nim o'arsk Asya durumu v? onur diyetle dikkate almadıklarından, iki mühim noktada isabetsiz ve zararlı hükme varıvorlar. Bu yazarlar Çinin, tarihuvn. ananesınin. kültuninün k u v v ıle vüklüğü ve nüfusunun çoklığı ile Moskmava tâbi olmıyara* (Tıto) rejrni gibi bır duruma getehıleceğini kabul ediyorlar. Eğer boişevikler bugün Avu?l ya sulhuna taraftar oldularsa. Bulgaristan ve Rumanyadan a ker kuvvetlerini çekme taahhüdlerinı yerine getirmeee muvafakat ediyorlarsa. bu, onların on yılhk bir calışma ile bu memlekej : r i e yarattıkları (cehennem tnak : neleri) ne EÜvenmelerinin netices Eğer onların otuz bdş yıldır (Çin) dcki çalıçmalannın. alrhklar Rİzli tedbirlerin derece^ı b'.rsı* olsun bilinse ve dikkaıe aiuvsydı. earblı yazarlar elbette b x <i»lâ!etı duşmezlerdi .. İkinci nokta da. Ç,nin h»r c yardım olmaksızın sanı,;i?,'inı kuıamıyacakları ve kalkn Jırsnıy» cakları hususundaki nuk jır'ııidiı Hpp Sovvetlerin Çine ve.dıklerı bü vük önemi dikkate almad.klvından dolavı bu meselede de R.ı.'arın Çi nin bu gelişmes ne nem miiesiir bı vıırdımda bu!unartıı\Moa.<'sn ve hem dc «bunu »iyaçi endiçe iı> di'erriveceklcM • kanaatlerinde bu u ' •vj^nrlar. (10). E K|S|P|R|F|SİW S A İPİEİ1İUİT K İ!Lİ0'*|İ|A|R H E w|F|v|H|||N L SİTİAİMİBH V EİN EİDİI İ K İ A R A •MİLİEİY ÖLÜM 1 DlilMlllslvlE Musa Paşanın torunu. Mukaddes I r Cafer KIRIMFP kalın eşı, Mukerem Orak ve Mufahhar Pekerın babaUrı. tuccaraan Nun Oıak (6, 7) Hommes et Mondes mec ve Londra Atasemılıter Muavinı Sması Pekerın kayınpederleri, Ali Ronanın muasının nisan nüshasında Gaston enistesi, Bahriye Subayhiından emekli Rıou'nın «.Meandres en Asie» ma kaptan 3 m Fıı haberi her an bek'ivordum. Demek Riko'yu e!en bu idi Dr. Delpeş kansını ve çocuğunu (fîkurlaı.rkcn olmemU n.i idi? Fakat bir.len anladım: Rıko i' Litmemcge ... meslejıne burada devama karar vennışti:: kalesi. * Sun Yat Sen hakkında Felicien Çhallave La Chine, le Japon et les puissances. Paris 1938. (8) M. Martchenko La Revolution Mondiale eseri, Paris 1927 (9) A de Pouvourville Griffe Rouge ;ur la vie, Par^s 1933. (10) Kaliforniya üniver<;itesi profe«örlerinden W. Eberhard HL=toire de la Chine, Paris 1952 (sahife 340). (11) 13 nisan tarihli ..Le Monde» şazEtesindeki (Reconnaitre la Chine) başmakale. SADIK ERKAL CenaH.kkın rahmetıne H.kkı zes! 1 935 cvımarteü eunu ogle nama6V îinı müteakıb Frenkdy Zıhnıpsşa Camiınden kaldırılarak. Icerenkoydeki aıle mezaıiığına defnolunacktır. malı, devrptmelidir. Bu kadarına diyecek yok. Halkımız »bus olmamalı. eğlenmelidir. O da âlâ. Fakat sefaletin yanınca sefahet maddî ve manevî yıkıcıdır. Bunun da münakaşası yapılmıs. hükmü verilmi?tir Tekrarlamıyalım. Aynı mantıkla. derebey de: «Sefa het edıyorsam. köylerimin fukarası uşaklık adiyor ve sebebleniyor.» dyebilirdi ki, tarih derebeyini haklı çıkarmadı. Fakir vaziyette olan ve kalkınma hamlelerine girişen bir millette her zümrenin eğlence ve sarfivatı insaf ve saygı terazifine vurulrralıdır. Şa yed murad, parayı tedavül ettirmek ?e hayırlı istirısalde tedavül ettirmelidir. Ondan zevk duymalı. Başka memleketlerde moda *ıb,•îeler. pahalı lâvantalar. hattâ kumar teşvik ediliyor. ama. öyle mem leketlerin kumaş, lâvanta vesaire âmili olduğundan ve buralarda Dey nelmilel kumarhaneler bulundujun celbedilmek istendıftindendir. Bizler öyle bir durumda degıliz Sefaletin de, sefahetn de aleyhinJe bir tavır takmmasa rrecburuz Hakeme çalakalem hücum! Evvelemirde bir Türk saniyen bir sporsever, salisen bir hukukçu sıfat.le Türkive İtava maçının tafsilâtını ve maç dolayısile millî hakemimiz ZüİDnhar S=ğ nak hakkında yazılan yazı'ar, teessürle okudum. Evvelâ mezkur maç hakkında ge lişigüzel ve kendi kafaiarına u^'gun bir şekilde yazı yazan zatlar. hakemin ne demek olduğunu. onun kararlarında bir hâkim aibi sadece bilgi ve vicdamna karşı mesul bulunduğunu bilmel dııler, Futbol kaidelerıne uygun olmıyarak atılan golü görüp de saydırmıyan hır hakem fena bır harekette mi bulunmuştur? Emmim ki bu kim;pler,^ adı geçe:ı hareket bizim kaleım?ce değil de İtahan tskımı k?'e5İP.de ol saydı ve Zülhahar Sağn?k da ayru hareketı yapmış ol aydı şimdi onun aleyhinde yazı yazanlar o takd.ıde kendisini alkışlıyacak ve belki re tayyareden indiği anda omuzlaruıda taşıyacaklardı. Yazıklar olsun, Bu gibi yazılan kalçme ıiırken, onun neticelerini ve efkârı umüiniyedeki aksülâmelini düşünmeh'er. Bu vesile ıle kendilerine hatırlatmaktan sonsuz zevk duyarım. İzmir barosu avukatUı ından avukat Adnan Uraj. Bu tavzihi makul buluyor musunuz? TESEKKÜR Öıfev Ce.k e?>a mağaîasının nçılı$ı dolayıslle. sgromuza kad«ı teşrıt «den Yukarıdaki mevzulara dokunan çicek gonderen. telefon. telgraf ve mekYüksekkaldırımda isportau 1K tub'a tPbr.k ve temenn .erını esugemr . r sayın akraba. dost ve muşterileri, ken şımdı çok zengın olan unsurze candan te«ekkur eder sukranlar, lara dair de bir müdafaan«me yazıyor. mızı bıldinriz MAHMUD ÖZFER (Milyon) kudret helvası değildir Mitletlerarası ilk sernmik serpisinde Türk eserleri MEVLİD l\ i "•^mj. 4 Cenazenin bulundugu odava girdim. İhtıyar dokj j i tor upurun vatıyordu. Riko gözlerini kapamı$tı. Ba^kaUrı | cm bu dfrece kpndini feda eden bu adam nüıavet ebedn ! j rahsta kavusmustu Yatagin v?nında ıızun mOddot diz çökmüs vaziyette^ |, 'ta'rlım Kalktığ'm r.nr.ıan. eiines doSmuitu Tlirkiyele Hakkı yalııı | w t ( w i t « aM4ır. Eskl Zonguldak milletvekili Cenevredek; Milletlerarası Seramik Akaoemısın.n 2125 haziranda Canda maaeııcilcıden Ismail Ergenerın eşı.. [jurarak servet vapmişlarss lekâ Ahmed ve S«rel japıliM :lk kongresıne Ga7İ Eğıtım Ens Necmı, anneteri! i v e tesebbüierini medih ve sena < • Öncıınun kıymetli tıtıı^u öğretmenı Hakkı Izzat. Maarif Beyhan Vekâleiı delege=l olarak iştiraK etnııs Zehı.ı. Kinıı ın. Suna Ergenerlecin vt der. Şayed milyonları türlii rr.e^kuk yollardan kazanılmış bır ıerve iuııye a73 secilmişür. [İTihıın Öı:ıı nun kayınvahdeleri vetse, ona da telmihte bulunuiur. Kongre mıınasebetile tertiblenen ilk Bavan ŞAZİYE ERGENER'İn M'.lletleraraül modern seramik sergısın v e t a . * ı n ı n 40 ıncl s?'irııııe r a s t l j a n 17 Bir kaç sene içinde işportacıiıktan de t h d te^hır edılen eserler ar sında yer t e m m U 7 p a z a r g u n u K^dlkov üsınan mültimilyonerliğe çıkılmışsa. ortaJn dl d k alan Turk ^eramık parçaları bıljuk hır s e r ifinde ıkvndi p.amazını faydalı bir iktisadi müessese yonsa. C a m l l alâka toplamı» ve TUrkıyeye. jerej , ' k ı b merhumenın ruhuna lıhaf u Pa rtip!omasıle bir altın madaha ve Tu:k , , t u n : , 1 S ) , •ı.cıe Mevlıdı Nebevı kırs.)t valnız aazeteler kuru tenkıdle knlk«nıp seısmıkcf' Surt>~,Uy» öa bir. nnlunacakv.r Kendifinı ı,,, n a r = ktır Kendifinı •anıy«n seven msmalı. övlelerinden mal bevsruıaverilmijtlr. tesnfleri rica mesi Utemeli, maliye, hattâ poıı» gumuş akraba ve dotslarının olunur. harekete b le geçmelidirü Zira miî1949 danbpri Çin mukadderat.no Ercener von kudret helvası değildir. Serv«( hakim olan ki7.ıllar. gerek komünist TESEKKÜR karaborsaHsn "'kmadıysa pınarı 65 kndrolaril" ve gerpk'e »mpyrv^list Ölumu ıle bi7İeri SODEUZ acı içmde dıklıkta görünür emellerle, hattâ askerl fcuvvet.'enie bırakpn esım ve sevgılı babarai7 ItaMır ve rayaa Cumh.jnvet V»'nı.i>r.ıı» rt Asvada hem komünizmi yaymsk Mecidözünde şeker KARNİK IIAZARYAN'ın Ga7P""i.'l< 1*'"* Anı.nırr S'rfrt' ve hem de Asva milletler ni tehhd Cerıa eıne ..11'ak e1en Çelenk eoniltimasla mı dağıhlıyor? leri altına alacaklarriır. Onlmm ım deren teleraf, telefon ve mektuhla taMıcıdozu Ka\nıakamı ra';yo!arı kân bulurlarsa. bu yoida yiiıürne•l'KI AKi avrı tp;ekk ıre eessıınımu? ırini ol<u. dinlemıyor, gazetelerı okumuyor mplerim icab ettirecek oir ssbel tuncnr cprp^çrmr deisiptınî ricn eder. i mu? nlmadıeı gibi diledikleri tak'ır'e E?i Dul Bi''an Var'uhı Hszaıyar Kazaiıızda şeker, çay sıkıntısının ve Evlâdlırı Soru v« Meybll bile Moökovanın aldığı mıioaliğas'.z f.'KVAIl tM'MI Cevabımız şudur: Fılânca batı mecmuası, hiç yoktan servet yapanlan baş sahıfelerine çıkarırken, onlar şayed cemıve yete faydalı bir bulu^la, müessest 11 temmuz 1955 tarihli gazetenizde okuyueularla başbaça sütununda (Talebesini 50 kurusa deniîe «okan lise) başhğı altında yayınlanan yazının tavzihini saygılarımla rica ederim. Üç yıldanberi hiç bir ücret alınmadan öğrencilerimizle mezunlarımız tatil aylarmda okul önündeki denize girmekte idiler. Denizden çı kan her ö^renc rastgele terkos nnus luklarını açarak duş yaptığl, haîtâ tazyikli sularla vücudlarına ma^aj yaptırdığı için pansiyon bütçemizden ödenen su parası bir hayli nrtmıştır. Bu sene deniz kenanna okul spor >nırdu tarafından sekiz dus yeri yapılmı$ ve harcanan terkos suvunun parası pansiyon bütçesinden karşılandığı için, pansiyon makbuzu mukahüinde okul öğrencilerı ve mezunlarımızdan (50) kuruş BÎınması Miidiırlü£;iimtı7r'e uy?ün goıiilmüş Nve İstanbııl Maarif MüdürHieünce de tasvib pdıhristir. Her gün deniz banyosu ys>pnn O «keşif» nafileymiş? öğrencilerimizle mezunlarımızdan, aylık abone olduklan takdiıde geGazetenizin 4'7/1955 tarihli r.üsne pansiyon makbuzu karşılığı (5) hasinda "Bir usul keşfettim.> başlira alınmaktadır. lıgı altında ıntişar eden vazının sahibi fdaremize mütacaat etmiş ve Maksadımıı öğrencilerimizi deniz banyosundan uzaklashrmak değil. teklif nin sigaraların bir ucuna. tü«ks'ne sıhhî şartlar nltında eiıne* tün yerine, kâğid konması «uretile, ve deniz banyosu yapmalarını ve tütün bedelinden tasarruf ssslamak denizden çıktıktan sonra yıkanm% maksadına matuf olduğu anlaşıllarını saglamak ve pansiyon bütçe mıştır. Kendisine bu fikrin yeni bir buine vüH»*npn terkos sarfiyatını kar luş olmadığı ve tütünü çok yüksck şılamaktır. Kabatas Erkek LLesı fjatlara mal eden bazı rr.emlpketlernV f'lfeli • sieara nanıı Pİtır,r;a Miidürü ucu kâöıdlı uearalar yapslarak saFaik Drar.az tı§a arzedıidiği izah olunmustur. NOTUMUZ: Umum Mücür Eğer her denize giren çocuk 50
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog