Bugünden 1930'a 5,438,716 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ift Temmuz 1955 CTJMHURtYIJr "1 Avrupa Konseyinden Notlar: 3 SON Eskisi gibi. HABE İS LB r BİR DAKlKA: ular İdaresinden rey* İstanbul Vilâyetinden şahsan şikâyetçi değilim. Topyekun ?u her gün övündüğümüz «millî becerik» iitı Kremlinde tertip edi kjmseler tarafından peyk devletle kabiliyetimizin eksilmiş olmasından Strasburg... Temmuz len bir basın konferankorfctuğnm için bu satırlan yanyoAvrupa konseyinın Fransada ve rin davet şeklinde tefsir edildi. Masınrfa, toplanmış olan rumbütün dünyaâa umumî efkârın a c&ristan ve Çekoslovakyanm müşaBatılı Oış İşleri Bakanları dün eazetecilere yazılı bir Anadolu kıyısının büyük ana cadhidler yollamak istedikleri bilinilâkasını kaybetmesmin sebebleri 4 saatKk bir toplanh yaptılar tebliği nkumakla iktifa eyleyen, yordu. Acaba onlar için bir netıce delerinde boyluboyuna yatan ve yalnız bunlar değ.ldi: kendisine sual sorulmasına müsaher biri ağtzdan dolma eski kale Paris 15 (R.) Cenevre Kon1949 da Churchill'in Avrupa kon ye varılabileoek miydi? ade etmiyen Sovyet Başbakanı iki Atina. 15, (R) Yunan gazetele Türklere bir cevab vermek lüzu feransı için batılı Dış İşlen Ba" Mac Millan'in müdahalesinden toplarına benziyen kara borular seyıne ilk gelişi mutlu bir hâdise de l'ir ciimlelerine şöyle başlamış rinin bugün bildirdıklerine göre. ! mundan» bahsedilmekte ve Patrik olnıuştu. Franstzlar, İngiliz devlet çok nikbin sonuçlar çıkarmak kabil var.. Bunlar aylardanberi caddelerkanlan bu sabah ihzari mahıyethr: Birleşik Amerika Hükumeti Papa Athenagoras hakkında İstanbul ga adamına muazzam tezahürat yap değildi. Bir kere konseyin statüsü de. sokaklarda yatıyor. (sarhoş olsa teki müzakerelerine başlamışlar< EskH eibi....» • gos hükumetine tavsiyelerde bulun zetecilerinin neşriyatmın «üzüntü mışlardl. Binlerce Strasburg'lu yol totaliter rejimle idare olunan mem ayılır, kalkar; serseri olsa polis yadır. Dulles, Pinay ve MacMıllan Bııleanın'e bakılacak olursa Rus muş ve Kıbrıs işini tekrar Birleş ile karşılandığı» kavdedilmektedir. lara dökülmüş, Avrupa Birliği fik leketler ıçin iştirak hakktnı kaldı kalar kaldırırdı .) üstelik caddeleya hir bir zaman konT=ularına sal mis Milletler teşkilâtı önüne geYunan Spiker, İstanbul Patriği sabah dokuzda toplanmışlar ve oğ rinin Avrupa idealin:n bu büyük rıyordu. Zaten hemen o gün basın rin seyrüsefcrini zorlaştıracak §eleden sonra saat bire kadar kodırmak ımetinde bulunmamıs. e tirmekle bir şey kazanamıya,cağı hakkında şunları ilâve etmektedir: <s öncüsünü alkışlıyorlardı. Harab konferansında De Menthon, kon kilde işgal edilmesi de yasakl. kisi gibi.ı simdirle bbyle nivetler bes nı, tekrar fiyasko ile karşılaşaca «Athenagoras'ın Papa Gregoire V e nuşmuşlardır. Siyasî çevrelerde beharb sonu Avrupasında Churchill, seyin resmî sözcüsü olarak bu ih E bu borular nedir?.. hrtıldiğine göre, üç batılı Dış Ba" lemivormuş! Gene Sovyet Basbaka ğını anlatmıstır. benzetilmesini üzüntü ile karşılıyo kurtuluşu görecek kadar yaşıyabi timali kat'î surette reddetmişti. İSu borusu?. Ama yerine konup nı Hivor ki: Atina gazetelerinin verdikleri ruz Bunu yapanlar resmî organlar kan Ceıne^ M de Rusyarun karşılenler için hürriyet ve insanlık â kincisi. İngilizlerin de bunun ta içinden sular akmadıkça yent bo < Eskisi jribi şimdi de harb is tafsilâta göre, Amerikan hükume değil, yalnız bazı gazetelerdir. Bir sma müttehıd bir sıyasetle çıkıl" hakkukunu zaten arzulamadıklarl, rusu olmaktan kurrulamaz. leminın bir kahramanı idi. tenıi\<ıruz!> ti Yunan dip'omatlarına bu müra takım masallann uydurulmasına i ması içdn gereken tedbirlerı al" Churchill ateşli nutuklarla bu aksi takdirde kuvvetli bir Avrupa Bu (Eskisi sîbi....) labiri ortada caatın tamamile (lüzumsuz ve yer cerlivoruz Türkiveye ayağını Sastı mışlardır. Yeldeğirmeninde bir cadde var.. (Başmakaleden devam) iaealı körükledı. Bütün Avrupayı birliâıne gıdişin gene İngilterenın Boydanboya açmışlar.. Gencliğimizdejismis hiç bir sey olmadığma a siz) olduğunu belirtmişlerdir. ğ; gündenberi bu memleket için hay Burada açıklandığına göre, üç idi cık bir isaret dcğil dc ııedir? Eski Birleşik Amerikanın bu tavsiyeleri ranhğını belirtmiş olan Patrik'e is batıh Başbakan da pazartesi sabanı cağına kani midir? Öyle ise neden birhk ve kardeşlik bayrağı altına uzaklaşması demek olacağı de gittiğimiz Çanakkale cephesindeden Rııs\a ve bu memleketi idare Atinada tekrar endiseli bir hava ya nat ve iftiralarda bulunulması Türk Cenevrede aralarında hususî bir bu mücadeleye kendi de bütün çağırıyordu. Eski kinler, harb acı Velhasıl donüp gene aynı noKtaya ki siperleri andırıyor. Haftalardanlarl bütün geçmiş unutulmalıydı. geliniyordu. edpnler hic bir zaman komşuların» ratmış, Türkiyenin Kıbrıs konfe misafirperverliğine beri bir tarafta hendek. öbür tarafyakışmaz. Bu toplantı yapacaklardır. Böylelıkle kuvvetile girişmiyor? *** saldırmak ni\etinde bulunmamış ransına dâvet edilmesi ile yayılan nazik meseleyi Denecek sudur ki: cemiyetimizin Churchill konsey salonunda etrafıta borular yatıyor. Bir hayır sahibi kurcalamıyahm Batılıiarın (Dörtler Konferansı) lar! lf'l.'ı vıiında bize savıırdukları şaşkın hava daha da genislemiştir. Taktirini dostlarımız Türklere bıra için hazırhk görüşmeleri de ta bir çok kollarında olduğu gibi, ti na bakıyor, dünkü düşmanları da Avrupa konseyinin kendi içinde çıkıp: davet ederek: tehdid'cı. Kaıs. Ardahan. Artvin'i ki ıhtılâfları da milletlerdeki sevk mamlanmış olacaktır. Baştkar. caret kolunda da bir kesnıekeş, bir Sivasi çevreler. başpapaz Makarios' kahm.» Hadi şu boruları, şu hendek « Nerede Alman temsilcileri?..» ve alâkayı öldürdü. Avrupa SavunVe Bnâazlarda iisler istemeleri nevso.\ sıjzlaşma miişahede ediliyor. HaYunanlı Spiker bundan sonra Eisenhower'in yarın İsvıçreye varun Pspaaos üzerinde baskı ıcra lere yerleştirelim îdemiyor. Tabil di\ordudi? A7erbe\can topraklarında cıkar ma Birliği. kısaca CE.D. dıye taederek hükumetin alelacele Birleş 'ıMegali İdea» ya işaretle demiştir ması beklenmektedır. Başkan bu kikî ticaret. ahlâklı tiraret bundan Fakat sonunda işler değişiverdi nınan proje bir çok delegasyoniarı bunun kabahari Sular Idaresinin, dıklfrı kanlı hâdispleri nasıl tcfsir miş Milletlere müracaatını sağladığ ki: '«Megali İdea. yalnız Sultanla g?ce Birleşik Amerıkadan uçakla mu7taribdir: lâkin maalesef. her ve Belediyenin, yani beylik teşkilleetmeli? Vıınan dahili harbine ne I7tırabın neticesi olarak doğması Churchill o "zamanlar muhalefet ikiye ayırdı. (Avrupa (^elegasyon rin değil, bunun kabahari bizim..rın zamanında meydana çıkmıştır. hareket etmıştır. dpmoli'* Knnıinfnrm tarafından afa nı hatırlatmaktadır. teydı. Cazıb fıkirler, parlak idealler larında bizimkinde olduğu gıbı. dış Iiİ7im gelen rcaksiyan hıında gö Bunu inkâr edemeyiz. Zira tarihiPevkler Atina ile beraber (Millî becerik) standarımız düşmüş. Bulganin'in beyanatı ro/ pılüdiklcn sonra marpsal Tito riilmüjor. Herkes, iki el bir baş muhafazkâr parti lideri için muha meselelerde mutlaka sükut veya Bu akşam peyk radyolar, Kıbrıs mizi inkâr etmiş oluruz Megali İdea Moskova 15 (R.) Bugün, Sov icindir.. fehvasına ujmu1!. yalnız lefette kaldıkça güzel bir temaşa birlik disiplini gibi şeyler bil n Boruları hendeklere aylardanberi hiiUu'n"ti üzprindpki ba>kı ve bu ortaya çıktığı zaman, Yunan nüfu yerleştirip suyu doğru dürüst akı n'omlrlotin hıırhıdları Ptri»fı»da iki meselesinde (halk cumhurıyetleriyet Rusya tarihinde ilk defa olarak vesile=i idi. Vaktâ ki Churchill iknin) Yunanistanı destekliyecekleri su bir Türk şehrinin nüfusu kadar Kremhn içinde bir basın konfe kendini diisünmekte. mesleğin icab tidara geldi, Strasburg'u da. Av mez . ) CE D. Almanyamn yenıden tamıyoruz. drHr rıkivıian silâh'ı hâdiseleıi na larına karsı bigâne durnıaktadır. silâhlandırılmasını derpiş ediyornu. ni bildirmislerdir. Bukreş radyosu. bile değildi. Fakat bütün bunlar ransı tertıb edılmiştır. Gene ilk sıl i"iiteı|ea e\lemeli? «Esır ettın beni ey dilpesnedim» rupayı da, konseyi de unutuverdi. Rumanva komünıst hükumetinin bu geçti Venizelosun realizmi ile bun defa olarak bir Sovyet Basbakanı, Bu bigânelik. güniin birinde bütün İngiliz basını, Avrupa konseyi ça Fakat Avrupada umumî efkâr bu «Sana bın can ile vallahı bendim» ticaret âieminde en hakiki anor na hazır değildi. Harb yeni bitmişiflîS vılında ivi nivetle (!) diin h» usta Yunanistanı desteklediği lara bir sünger çekildi. Halbuki Diye bir şarkı vardır.. Bin can ile ya mctololerini ple aldıjı söylenen ni işaret etmiş ve Türkiveye de bugün Türklerin, kötü bir taktik hükumetinin siyasetmı bızzat ba mal şartlar ve âdetlerin hâkim ol lışmalarını, ikinci plâna atmıştı. Ta ti. Gene ordudan. sılâhlanmalardan masını intac ederse bundan kimse rihî İngiliz siyaseti İngiliz siyas! bahsediliyordu. Halbuki bir çok değil. Anadolu yakasının 250 bin vrni Pıı»; h*'knnv»tin:n reisine çbre şidrletli hücumlarda bulunmustu''. takip ettıklerini görüvoruz Evet sın huzurunda izaha kalkışmıştır. an'anesi, Avrupada herhangi bir kültürel ve iktisadî meseleler aj canı ile bağlı olduğu bu bende 300 Bugunkü basın konferansının iki nin sikâyete hakkı olamaz. hıı h.^HiüpİPiin Vıic biri de Moskova bueün Tıırkiyede yaşayan Rumla Atina Radyosu Athenagoras'ı nın. koniMilarına karsı saldırmak Ticaret. hugünkü halile her ne liğe karşı «çekimser» ve <ışüpheci» kıda idi. Avrupa birliği evvelâ ik milimetrelik borularla baelanamı nn savet iyi şartlar içinde bulun yenıliği işte bunlardır: müdafaa edivor! Yarın yola çıkacak olan Bulga pahasına olursa olsun para kazan kalmayı emrediyordu. niv>*''<rini eostpreme7mis! Bultisaden teşekkül etmeliydi ki on yoruz ve bu j a z artık bundan ümiAtina. 15. (T.H.A ) Atina rad duklarını eski devirlerin geçtiâini Hakikaten iki sene sonra Alman dan sonra bu müşterek şeyı a di kesmek lâzım (fan'n buPu bvle tefsir edivor ki yosu bu gece yaptığı hıısu'i vayı biliyoruz Bunların doğuştan Yu nin, (İyi niyetle Cenevreye gıttîğı mak mânasına geldikçe onda bir temsilcileri Avrupa konseyine ee vunma bahis konusu olabılsindi . «Eskisi tfihi. simdi de saldırmak "i Ama Sular İdaremiz kendine gönında «Megali İdea» adı altında nanlı ve Türk uyruklu olduklarını •ni) tekrarlamıştır. Bulganin, ya düzen ve iotimaî hizmet vasfı arayptiHp HpŞi|İ7!>> divor. diler. Federal Almanya delegelari Bilhassa Fransızlar keskin mantlk re bir yanlış malumat verdik mi da biliyoruz. Fakat Megali İdea nında Krırtçef de olduğu hald.e mak beyhııde olur bır konuşma yapmıştır. evvelden hazırlanmış 3 sahıfehk Bizce. bugunkü mücadeleyi bir diğer on dört üve devlet temsi.ci lan ile buna yanaşmıyorlardı. Kon arkasından Fvpf Kıemlin bir laktik desîsik tetaaibi gonderiyor. Bu konuşmada, «Dostlanmız artık bitmiştir.» liii u ı ı m n vo bıınunla da hazi habir teblıği okumakla iktifa etmiş, ihtikâr mücadelesi olarak değil. bir leri arasında yerlerini aldılar. Fa seyde is« Fransız, İngiliz ve Al Tabiî koyuyoruz. Çünkü kanun var, ?6rüş ceza var. Biz cevabı koyuyoruz, yalppresllpri kandırahilmiştir. Fagazetecilere ayrıca sual sormak ticari ahlâk mücadelesi telâkki edip kat İngilrzlerde, bılhassa Churchill man delegeleri arasındaki kat B'ilrnninin dıinkıi vazılı bevamüsaadesi verilmemiştir. Bulganin, herkes onıın icablarına uyarsa ba de artık o ateşli idealizmden, Av aykırıhklan da işi büsbütün so ama, o boruları koymuyor... Çünn?tınHT mpvrnd itiraf. esaslarda de (Rusya, harb istemiyor) demiş, ba şarı elde edilebilir, ak.si halde ce rupa idealinden eser voktu. Av ğuttu. Alman süâhlanması konusun kü bizi cevabı koymağa icbar eden ğispıis b'r bir şev btılunmadığını tıhları tekrar itham etmiş, bunların miyetin ve zümrelerin himaye rupa konseyi birinci torpili İngi da Fransız ve İngiliz sosyalutıeri kanun. onu boruları koymağa icbar ensfprmektedir. F.skiden bir (MoRusya etrahnda askeri üsler kur etmese bile reddermediği ufıınetler Ü7İerden yemişti. Devlet adamUn ikiye aynlmıçlardı. Diğer büyük etmiyor... lotof n'""i) vardı! Bütiin Avrupa ?İ7İi kalmakta ve bünyeyi yemekte nın bu «cynisme» i Avrupahlarl. partıler de aşağı yukarı öyle idi. İduklarından bahsetmiştir. m"mlpkf'|pri birleşerek «kolektif bilhassa Fransızları büyük hava! şin tuhafı Alman SosyalDemokrat devam eder. Dava bııradadır. E?.it olmıyan şartlarla çalişıyoruz. Sovyet idarecileri nerelere Avrnm "n\polik r>aktı.> teskil edisukuruna uğratmış, halkta eski şevk ları ise tamamen C.E.D. nin aleyCTMHfRfYET gidecekler? Biz, daha bahar başında Valinin, l»<rk. bo\lc!ikle de bansa gidilmU ve heyecandan e=er kalmamıştı... hinde idiler. Burada dolaşan şayialara göre, Sular İdaresi Müdürünun, bendlerj olamllı. Molofof. bıınun icin de At Denizli 15 (TH.A.) Uzun za*** Yeni Delhi 15 (aa.) Hindistan lantik paktı ile benzer askerî and mandanberi takib edilmekte olan tabıî kaynaklar vekili K.D. Malvi Krutçef ile Bulganin'in İsvıçreden Bu vaziyetler halkta Avrupa kon de bize verdikleri izahata güvene ' Dün bir Danımarka delegesi, dok lasmalarm feshedilmesini istemisti. büyük bir esrar kaçakçı şebekesi j ya, cNewage» isimli komünist ga Parise veya dığer bazı Avrupa seyine karşı itimadı sarstı. Onlara rek bu halka; tor Lannung: başkentlerine gıtmeleri ihtimalleri F>ki Sovvet politikasını takip ede Bu sene su sıkintısı çckmiye • Emniyet makamlarınca ele geçirilj zetesine verdıği mülâkatta, «Sov mevcuddur. Fakat bu şayialan te* « Avrupa birliği bu mu? diyor «hududları ylkmaktan, gümrükleri, J reti"i eİ7.levcmiven Buljjanin de du. Avrupa ikıye ayrılmış, haHâ pasaportları kaldırmaktan bahset ceğiz! diye ilân ettik ve istanbul miş bulunmaktadır. Tavas kazası yetler, bize genış mıkyasta vardım yid edecek hiç bir şey mevcud diınkıı konusmasında avnı piânı tek Bonn, 15 (A.P.) Müdafaa Ba bazı devletler ortalarından ıkiye tö mişlerdi. Üç sene sonra karşılarına Beledij esinin mes'uli\eüne ister isyapmağı teklif ettiler» demiştir. Verar Pİe almıs VP Cenpvre Dnrtler nın U!u koyünden Osman Babacan, kıl, petro! kaynaklarının işletilme değildir. Bunun cezasını kanlığından bildırildiğ ne göre, ye lunmüş. Hele diğer tarafta ne jlup bir ordu projesi ile çıkıyorlardı. temez karıştık. Huseyin Uluköy ve Hüdaverdi Özkonfpran^ında bovle bir (Kolektif Kütleler daıma iç güdüleri ile ha şimdi çekiyorum. Haftada üç dort ni kurulacak Alman ordusunda yal bittiği bilinmez. Avrupa si için Rusyanın bir teknik yardım birliğinı Avrıına cıivenlik paktı) kuruldtıeu leyen adındaki üç kaçakçı memle teklif etmiş olduğunu açıklamış nız bir tek subay general rütbesıni temsil etmekten çok uzağız. Biz ko reket ederler, karar vermek için BÜn suyumuz >ok.. Geceleri birkaç t»k<1irdp hıınun haris icin hiivük ketimizle Sunye arasında uzun za tır. de gözle görülen, elle tutulan mü saat geliyor. Gidi>or. Geüyor. Bir haiz olacaktır Ankara Radyosunda lu kanadı kırık, yarım ve eksik b r b ; r hasarı olacaşından bfthsetmis. mandanberi esrar kaçakçılığı yapşahhas şeyler ararlar. Avrupa kon korkak zendost gibi. Bu general, kabinede ve müdafaa Avrupayız...» Malviya, bundan başka, Hindıs tıKİarı zabıtaça tesbit edilmiş ve yenilikler tir. seyi bunu milletlere henüz verekonseyinde silâhlı kuvvetleri temsil tanda ılk defa uranyum istihsal eDün gene 20 saat susuz kaldık... Portekız, Ispanya, İsviçre, Avus memişti. Buna mukabil büyük devgün bu üç şahsın istasyonda bilet Ankara 15, (a.a.) Ankara radyo edecektir. Rusyanın sort manevraiart karşı gün bu üç şahsın istsyonda bilet decek olan trombay fabrikası in turya, Finlandiya konseyde değt letlerin büyük grupların elinde po Sorduk: Bu generallik rütbesinin, hâlen di. Yugoslavya girmek istiyor, türlü «inria. RnUevikierin esas plânlar"' aldıklarını gören zabıta. üçünü de şaatının bitmek üzere olduğunu bil su onümüzdeki sezonda dinleyici'e Ana boru patladı! dediler. rini daha çok tatmin etmek ve eğ Almanyamn NATO kuvvetlerile a güçlüklerle karşılaşıyordu. Avru Htik bir cihaz olup eıkmlştı. Ha dpcismiş hir şev yoktur dîven yakahyarak Adliyeye teslim etmış dirmiştir. On gün evvel gene patlamıştı. lenceli vakit geçirtmek maksadıle lâkalı plânları hazırlamakta olan es panın dığer yarısı, peyk devı..;.i. bi?lere (Hayır, dejismis çok sev lerdir. Fenası şu ki insan bir şeje kızdıyent hamleler yapmağa başlaraıştır. kı generallerden Adolf Heusinger'e Sovyet nüfuzu altına girmiş, müsler var'1 sözleri ile hitap edenler gı zaman: Şebekeye mensub olan bu üç Bu cümleden olmak üzere radyo verilmesi beklenmektedir. bulunmustu! Sovyet Basbakanı, takil hareket edemez olmuşlardı Hay patlasın! der ya! Buna sepetler nun en mühim teknik âletlerinden Ru< politikasının (eskisi gibi) de şahsın beraberlerindeki Konseyın bu toplantısında ilk gün demiyoruz. Çünkü kendimize bedbiri olan mağnetik okuyueu makivnm ederpğini ilân etmekle haklı araştınlınca içinde 15 kilo saf esrar İngilizler Dış İşleri Bakanları tadua etmiş oluyoruz. nasından, beş adet siparis verilmiş olduğu görülmüştür. Kaçakçılar esoMnffiımn7iı eöstennistir. Malatya 15 (Telefonla) Şehrirafından yeni ve beklenmedik bir tir. Bu makinalar vasıtasile studyo E bu ne biçim ana boru? Sık sık rarları nereden aldıklarını söyleRusya yarın da. kötü nivetle hamizde bunaltıcı sıcaklar hüküm sür adını attılar. Mac Millan: lardan programlar tesbit edilecek ve anlattığına 7ir!avacağı ve tathik mevküne koy memişler, fakat trenle Konyaya mektedir. Meteoroloji istasyomın patlıyor.. Alâkalıların « Altı senedir aynı yüzleri göEvvelki gece Suadiyede Caddebunların en iyileri bir heyet taragöre kabahat elektrikte imiş. Çünmağa tesebbüs edereği siyasetini gittikten sonra orada kendilerinı rüyorum, demişti, diğer memleket dan verilen malumata göre, bugün Selânik 15 (TH.A.) Buraya fından seçildikten sonra özel prog bostanındaki gazinolardan birinde kü bu sulan sevkeden tulumbalar îyi niyetli (!) bir politika olarak bekliyen bır otomobille Suriyeye müessif bir hâdise olmuş, ses sa lerin temsilcileri, yeni üyeler ne gölgede sühunet 39 santıgradl b u l elektrikle çalışıyormuş. Elektrik jtöstermcğe ka'tışacak! Eskisi gibi.:. geçeceklerini itiraf etmışlerdır. Du gelen haberlere göre, Kuzey ve ramlar yayınlama ımkânı hasıl ola muştur. Adlyaman ilçemizde gölge natkârı Zeki Müren bir genç tara rede?» kesilince su basması da duruyorÖmer Sami CO$AR rum derhal Konya Emniyetıne de orta Yunanistanda bir haftadanberi caktır. Aynen, Churchill'in Almanlan sor deki sühunetin 45 i aştığı bıldırildevam eden şiddetli yağmurlar geDiğer taraftan 1938 de inşa edil fından dövülmüştür. Elektrik gelip de tulumbalar işlebildirilmiştir. Zeki Müren evvelki gece Cadde rt,as; gibi... Bu konuşma bir çok mektedir. niş zarara yol açmıştır Volos'tan bil miş bulunan radyonun teknik ıler meğe başlayınca «şok» olujormuş.. Celâl Bayarla Eisenhower Bunların ayrıca gene Suriyeye dirildiğme göre. yıldırım bir genci lemeye uygun şekılde tâdıl edilnıe bostanındaki bir gazinoda yemek Boru kırılıyormuş. silâh kaçırdıkları da tahmın edildı j öldürmüs iki kadını da ağır su si hususunda bir karara varılmış yerken İhsan isminde sarhoş bir arasında teati edilen E bunun çaresi?. ğinden tahkjkata büyük bir titiz rette yaralamıştırlır. Bu münasebetle bılhassa söz ve gene yanına sokularak kendisinden telgraflar Olsa >aparlardı! değil mi?... lıkle devam edilmektedir. müzik stüdyolan arttırılacak ve bir şarkı okumasını istemiştir. MüBir kadın, kendisini boşıyan Hep aklıma bu hikâye gelir.. Ankara 15 (aa.) Amerika Birrenin teklifi reddetmesi üzerine ve modern radyo cıhazları ile teç lesiV Devletleri milli bayramı müAdam bakkal dukkânına gitmiş: kocasını adliyede dövcKi his edılecetır. İhsan üzerine yürümüş bir yumruk nasebetile Reisicumhur Celâl Bayar Yağuı var nu? atarak Zekiyi olnukça hırpalamışKayseri 15 (Telefonla) Şehrii'e Amerika Birlesik Devletleri Var. tır Bu sırada araya giren Güven miz Adliye koridorlarında gene bır Çukurovanın 1955 yıh B^şkanı Dwight D. Eisenhower Şekerin? Sadak isminde birini de sırtmdan kadın. boşandığı kocasını dövmüşpamuk durumu ara?ıncla tebrik ve teşekkür telgraf Var. yaralıyan mütecaviz, zabıta metür. Mahkemenin verdiği boşanma lan teati edilmiştir. Unun? kararına müthiş sinirlenen Bayan Adana: 15 (a.a ) Şehrımiz Ti murlannın gözü önünde vak'a ye O da var. C N.. adliye koridorlarından avrıl caret ve Sanayi Odası Komisyonu rinden uzaklaşmıştır. Polis, mütecaKaçak inşaat hakkında Ayol ne dunıyorsnn? Helva' madan, kocası A.N nin yakasına nun yayınladığı bır raporda Çukur vizi aramaktadır. yapıp yesene? demiş. Hikâye. bakDahiliye Vekâletinin Cenevre, 15 (a.a ) Birieşmiş sarılarak: «Benı nicin boşadın? Ne ovadaki 1955 yılı pamuk mahsulü Hapisanede tabanca ile 0 kalın ne cevab verdiğini sbylemez.. Milletler iktısadî ve sosyal komite fenalığımı eördiin » diye bağırmış durumunu şöyle ızah etmiştir: tamimi Bunda iki kavil vardır: Birisine göadam öldürdüler sinin dünkü toplantısında Rus de ve yumruklamıştır. Ekilen saha: 367 796. bu saha 1954 ^Ankara 15, (T.H.A) Dahiliye legesi P.N. Kumykin'in açıkladığıre bakkal: Sabık koca şikâyette bulunmuş yılına nazaran 9116 hektar fazladır. Dişarbakır, 15 (Telefonla) AlVekâleti. kaçak bina inşaatı hakkın Ben helva yapmasını bilmem na göre, Sovyet Rusya, Havana an sa da sonradan kadının eöz vasla Ekilen sahanm 251 386 hektarı Sey dığım habere göre, Mardin Cezada Valiiiklere bir tamim gönderki.. demiş. Diğerine göre: rına dayanamıyarak davasmdan han, 66.915 hektan İçel 49.495 hek evinde feci bir cinayet işlenmiştir. laşmasina uygun olarak milletleramistir. Canım helva istemiyor.. CevaAslen Suriyeli olup iki adam öl tan Hatay Vilâyetlerine aiddir. rası ticaret teşkilâtına üye olmayı vazgeçmiştir. Bu tamini 6188 sayılı bina yapı bım vermiş. Hangisini alırsanız allAlınacak pamuk miktanna ge dürmekten sanık olarak Cezaevinde arzu etmektedir. Memur îkramiyeleri mını teşvik kanunu hükümlerine nız... lince: kati netıce ancak üylulde bel mevkuf bulunan Bişar Saruhan adSovyetler Birliği dış ticaret vekil göre. kaçak bina inşaatlanndan ce Ankara 15 (Telefonla) Bilin*** li olacaktır. Tahminlere göre, lı bir katil sabah 5 30 da Şehmuz za kesileceği hususu hatırlatılmak yardımcısı olan Kumykin, Birieşmiş (?'ği gibi. bundan bir müddet evvel Tezdöner adlı bir tutukluyu takib mahsül miktarı 70 248,2 ton ve 351. Anadolu kı>ısında bir yeni bend ta ve vapılan araştırmalarla bil Mılletlere dahil bütün memleketîerı çıkarılan bir kanunla İcra Vekilleri ederek yüz numarada abdest bozarvardır. İçinde milyonlarca metrekup hassa kanun hilâfma bu gibi hal Havana anlaşmasını resmen tasdik Heyeti memurlara yılda üç maaş 241 balyadır. Bunun da 45.267,7 *o nu ve 226.338 balyası Seyhan, 12 ken yedi el tabanca kurşununu ka]erde sahte ilmuhaberler tanzim etmeğe davet ebriştir. Hatırlarda nisbetinde ikramiye vermeğe yetsu vardır Anadolu kıyısının birçok ediidiğinin anlaşılmış olduğu be olduğu üzere Havana anlaşmasını kili kılınmış ve bu yılm ilk ikrami 161,6 ton 60 808 balyası İçel, 12.819 fasına sıkmak suretile feci ekilde .verlerine hâlâ başka yerin suyu ^ . iS Banka ton ve 640 balyası Hatay Vilâyetle öldürmüştür. şimdiye kadar resmen tasdik eden yesi nisan ayında tevzi edilmişti. lirtümektedir. kesilmeden su verilemez.. rine aiddir Cinayetin bir husumet yüz ınden Anadolu kı>ısında kilometrelerce Mi=halle ve köy muhtarlarınm yegâne memleket Liberya olmuştur. Kararname hükümleri mucibince ileri geldiği sanılmakta olup, tah demir ve kalın borumuz, caddeleri bu gibi ahvalde daha müteyakkiz Cenevre konieransı arifesinde Sov ikinci ikramiye memurlara 25 temBir inek, 12 yaşında bir kikat yapılmaktadır. davrarmpları lüzumu, işin ehem yet delegesi tarafından yapılan bu muzda ödenecektir Ayrıca, memur işgal ederiien. bendin sularım şehŞaka derken işlenen cinayet mivetin? binaen tekrar edilmekte teklif, Batıhlar için bir sürpriz ol aylıkları da 3 ağrustos çarşamba re indiren şebekenin kifa'vetsizliği çocuğu öldürdü muştur. i günü dağıtılacaktır. dir . bu jeni susuzluğa sebeb gosterilir. Adana, 15 (Telefonla) Güney Kayseri 15 (Telefonla) ŞehriE. bu bo> le olur da biz bakkalın mizin sayfiye mahalli olan Merdi sanayi fabrikasında çahşmakta olan hkrasını hatırlamaz mıyız >a? Her venli bağlarında kuduran bir inek. Mehmed Altıntaş adında bir amele i yerin kendine gdre mes'ulheti. übağ içinde oynayan 12 yaşındaki sabaha karşı şaka yüzünden bir cizuntusü. sıkıntısı vardır. Biz susuzOmer Erdeme saldırmıj, feci şe nayet işlemiştir. Yapılan tahkikata luk çekerken. Vali Be> de üzüntü göre, Mehmed Altıntaş ile aynı fab j kilde öldürmüştür. çekerse pek haksız olmaz Fakat rikada çahşmakta olan Nazif Öztürk bu hal, bızün suyumuzu akîtıraz .. şakalaşırken birdenbire ırünaka Hekimhan Cezaevinden B. FELEK şaya tutuşmuş ve kavgaya başlamış bir mahkum kaçtı lardır. Mehmed Altmtas, atelyede Malatya 15 (Telefonla) Şehri bulunan bir demiri kaparak Öz Kâğıdhane köyii muhtan mize bağlı Hekimhan kazası Ceza türkün kafasma indirmiş, kafîtısı tabanca ile vuruldu evinden Abid Kocyiğit isminde bir parçalanan Nazif derhal ölmuçtür. Kâğıdhane koju halkından 37 yaşınmahkum firar etmıştir. Mahkumun Mehmed Altıntaş yakalanarak ıhda Ismaıl Yuruk ısmınde bın, eskıdenaranmasma devam edilmektedir. kıkata başlanmıştır. berı arası açık bulunan koy muhtarı Amerikanın Kıbrıs Cenevreden icin tavsiyelerî! evvel iicler anlaştılar Washingfon, Birieşmiş Milleflere miiraeaatle birşey kazanamıyacağını Atinaya bildirdi Hikmetinden saal O Vekil konuftu. Bu Vekil konuştu. Derken, gtram sıram hepsi mikrofon başına. geldiler. Hattâ sayın ve sevimli Adnan Menderes, nCumhuriyeU t çağırmağa nedense lüzum görmediği, son basın toplantısında konuştu. Hepsini dinledik. Hepsi iyi idi, hattâ hepsi pekâlâ idi, belki de hepsinin yerden göğe hnkkı vardı. Pekıiüi, ama ya bu hal ne? D. N. Konsey'in temeline bombayı İngiltere koydu Yazan: Aydemir Balkan Boru mu bu ? III Ticari Suriyeye esrar kaçıran bir şebeke yakalandı Moskovanın Hindistana yardım teklifi Batı Almanyamn tek Generali! Kuzey Yunanisan da şiddeili yağmurlar mahsule zarar verdi Bir sarhoş Zeki Müreni dövdü Adıyamanda gölgedo hararet 45 derece Rusya, miüetlerarası ticaret teşkllâffına iiye olmak istiyor! ^IIIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIinilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllıııııııııııuıııınıııııııııı ü ' l Anadolu kulübü Büvükada şubesi | II 23 Temmuz 1955 ... = NOT: Bu gece için tutulmuş olan hususi motor saat I 20 de Köpruden kalkarak 20.20 de Kadıköy, 21 de Bostan I «ya uğrayarak davetlilerı Klübe getirecektir. = I § | »»•••••••••»••••«»»»»•••»•» I • • • • • • • • • • • • » • ******** 1 • Şahane Boğaziçine nazır Bebek sırtlarında iılllllııllllııııııııııııııııııııııtıııııııııııııınııııııııııııııııııııılıllılılllllııılllıııııııııııııııtııııııııııııııııııınıııııııııııım A L O S U I Bu akşam I^MHM^™^ Ismaıl Kırınayı tabanca ile sol bacağından yaralıyarak kaçmıştır. YaraJl muhtar hastaneye yatırılarak tedavi altına ahnmış, suçlu Şışlı Jandarma sı tarfından j akalanmıştır. Hâaıse etrafında tahkikat yapılmaktadır. Oyun kâğıdı sıkıntısı hatledilmiş! •. zamandanberı kahvecılenn şıkâyet etmskte olduğu oyun kâğıdı sık" ( ısmı halletmıştır. Demek Kızılavla yaptığî anjaşmaya gore, 1 ağustostan ı>ıbare> uyelerırıe oyun kâğıdı ve sınıflarına gore kok komurıı tevziine başhyacaktlr. istanbul Kahvectler Derneğı UZUÜ f^^ı^^mm DAMDA YÜMUBTA PİŞIRME Londra yılın en sıcak günlerinden birini de geçenlerde vasamı^tır Bu sıcak günde eğlenmek isteyen genç r« güzel füm yıldızları misafır bulundukları Savoy Otelm'nin damına çıkarak damda vumurta piçrpm«|(e çalıgmiflardır. TAKSİM BELEDİYE GAZİNOSU Büyük varjete programı ve meşhur Zıt Kardeşler | • | GARANTİ BANKASI | »»»•••••••••••••••• X Ikrami>e apartmanları, s:hhat, ne§'« ve saadet kaynagıdır, Hacca gıtmek ıçın alâkalı makamlara muracaat edetek kanuni fomahtelerı yerine getıren hacı namze<Jlerındcn 130 kısının pasaportu. dan Vekâ]eten Emniyet MudMrluğune ge'pn emır üzerine bu sabahtan itıbaren ken«iflerıne verilecektir. Hacea gidecek 130 kişinin pasaportu bugün veriMyor
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog