Bugünden 1930'a 5,438,586 adet makale [Gelişmiş]Katalog


«
»

ClTMHHRtYEl 16 Temmuz 1955 DÜNYA MESELELERİj ABAHA... Deniz adamı ve sarhsşluk ABAHTAN nkara vapurantm Umamnda 80 bin bir hasara u|raWdığını öjjreniyoruz. Kabahatin Belcikalı vapuru idare eden Yunanlı kılâvmda olduğu Piredekl ! mshalli idare tarafından tesbit e diimiş. thtlmal ağzi da koklanmı?, b Tarflıt MerkndİPnl Islah Eneüsarhosiujhl «esbit edilmiştir menl Maarif Miidürlüğüne tnüSon Avrupa seyahatlnden donülle arasında bulunan Rusyanm koracaat cderek, HkokuMardan Bulganin'in ıulhçü liyasetinin an. YAZAN: ÎS runması ve cihan ihtilâlinin tahak »iimde. Ankara vapurunun ^üvarisl ltibaren vatandaşlann bu hususta ' cak taktik bir manevra olduğunda kuk ettirilmesi için, milletler n ta e»Vi dortum Seflk Kaptan bana bir matbuatımız ve bütün garb yayınl Irjad olunmasııu lstedJ rıhî gelişmelerinin farklı olmasına kadeh viski ikram etrniijti. Se>>ar hemen hemen müttefiktir. Şehrinrz Sanayi Odası, banka kre zin kalkmması için Merkez Ban rağmen Avrupa bırliğınin Sovyet serffi ile aylarca süren sevahatimiz Zaten, bolşevik rejiminin, bilhasTürk ve tslâm tarih;ne şeref vedileımın tahdk'i dolayısile Iktisad, kası kanununda yapılan son tadilStcumhuriyeti e^asında kurulacağını sırasinda bu zat heniİ7 mülâ7İm kap sa Lenin'in ölümiinden sorra ie siTicaret ve Maliye Vekâletîerile O ta dokuz aya kadar vadeli sanayi ren yüksek sahsiyetlerin mezarlaı. TemhHfti, ritfcli&i ve kıit kırk Asyanm komünizme sürüklerebilenndan malum olmıyanları bulmak, yasette, iktisadi meselelerde, hattâ Eskidenberi Asya hakkında yapı rulması lâzım gelen blr cihet de dalar Eirlığine ve Merkez Banka bönolannın reeskonta kabulü karaaramızda söbret almı^tı. bulunanlan ihya ve tamir etmek parti faaliyct.erinde göze çarpan en lan garb neşriyatınm büyük kısraın Asyalıların garb emperyalıznunaea ceğini, bu suretle cihsn ihtilâlinin sma bırer teigraf cek°mk sanayici rı ile sanayiciler daha rcüsaid şartmaksadile bundan bir müddet evvel bariz vayfı, blrbirine zıd ve sonu da maalesef büyük bir noksan göze kurtulma harnlelerinde «denıze dü ilk merhalesinin tahakkuk ettlrile Sonra çbu hususiyetlerini kaptanlere verüen kredilerin kısılmaması lar beklerken şimdi bunlarm âdeta cegini, bunun için de Avrupada lıV rne le?f emrîne verdı tT. C. Tarihî Merkadleri Islah 0 ! gelmet bu taktik manevTalarıdır. çarpmaktadır; garb yazarlannın bü şen yılana sarılır» diyerek kızıl gerektiğini belirtmiştir. tasfiyesine gidlmesi, esa:en bir seAcaba Buîganın, (suhçü siyaset yük çoğunluğu Asvaya garbın kud en.per>alizmi sammî bir lost ve (Alrranya) nin, Asyada (Çin) ın Vîski kadehleri elde. karşıhklı, mî Rncümeni» adı ile bir eneümen TeİTafta şoyle demlmektedir: nerenberi iptidaî madde tahsisi al manevrasma, garblılaria anlaşmağa, s! telâkki ettiği prensipler zaviye ciddî bir müttefik olarak lammıs ele alınmasının zaruri olduğu ^a « k l çtinierden bahsedeceğimizi sa«Ticarî kredilerin seleksiyonu ve mıyan fabrikalan çok müşkül bir teşekkül etmıştir. rarına vardıklarım) kaydeder. '4) nıvnrdnm. Ilmî eneümen sekiı aylık çalış bilhassa Nehru'nun sulh güvercini sinden bakmıyorlar .. Asyanm ko olmalarıdır. memleket iktiadiyatı için daha fay duruma sokmuşrur. Srnrarimiz: Boljevıkler Avrupava bilhassa maları neticesinde görmüf olduğu ' nin kabii olduğu kadar kanadlarınl münistleşmesi meselesinde de AsyaAsyanm bugünkü durumu, gardalı b r şekilde kullanılması maksa /Vfivet olsun! dedi. Merkez Bankası kanununda ya manzarayı «utandınci» olarak va ! açmasına neden lüzum gördü? Bu lılarin bu faciadan cekecekleri üze bın Asyayı tarramile kaybeur.ekte kendi müdafaalarını sağlarrak badı ile lükumetçe ittihaz edilen ka Hnni «<zin barda|ıni»? kımından önem verdiler. Asyayı ise siflandırarak, bu hususta Maarifin ne kar'ar devam cdebilir vebbunk' d dbil rarlar dolavısile bankalar ticarî ve pılan değişikliğe müvazi olarak yerinde lâyıkile durmuyor, hep ken fakat kızılların da henüz tamaıuile stinad noktaoı olarak temel tanıdı Seferde Iken ne ketıd'm bir dan beklediklerl netice nedir?) yardımını istemektedir. sınaî tefriki yapmak.ızm bütün kre ni ve daha müsaid krediler tayin di menfaatleri bakımından bu du Asjayı hâkimiyetlerıne ı?rçırenıe lar ve komünizmin Asyada gelış dpm'a iccrim. ne de gemi î»'I''rnlaEneümen, müracaatinde. yapılan Bize güie, bolşevıkler, Asya hâ rurtm inceliyorlar. miş bulunmaian safhaındadır. l cileri kısmakta ve hattâ tasfiye et edil nceye kadar, hâlen mevcud kre mesi uçrunda en büvük ımkân ve rımın irım »ir>e mevdan veririm... dilsrin aynen kulîandırılmasına mü araştırma ve lncelemeler arasında. kimiyeuni tamamile ellenne geçirAndre Siegfried, kızıüann Asmektedirler. Bu tetk.klerin ekserisinde garb cevabınt verdl. Zlra dcnl* kazalakuvvetlerini sarfettiler. (5) Bugüne kadar esasen sınaî sek saade olunması sanayümiz bakımın mezarl.klardan pek çogunun kirli, | m e y l esas tanırr.aktadırlar. Her şey yazarlanndan beklenilen mcdenî ce yaya hâkim olmalartnı, «Arrikaııın Onîar'n bütün Asyadaki çallşma nrtm coçu sarhrs'ııktan oluvor... cöplük hrlinde bulrluğunu, mezar ' d e n evvel bunun sağlanması için ' . . , . . . . , u" "", " takib edeceğıni ve bu durum.ın töe verılen krediler ticaret sektö dan ihmal edilemez bir mecburıyet larma değil, 1919 danberi Çinı kı Size af^vet olsun ve cümleye geçt?<;iannin <>nlınm^ ,7«.,,. t, ,imi= • • u J u saret de çok cıhz v e urkektir. On Avustralyayı da kuvvetle sars.ion: rüne nazaran çok az idi. Sanayiimı rrahiveti arıetmekter'ir.» kaybadiyoruz zıllastırma yolundaki faaliyet'e.ine m .s f>l=un... ıpsıanmn çalınmış veya kırıimıs aunva rnıkyasında sulh taarruzuna lar hâlâ: Asyayı ğıp.ju kavded yor. İnsanhğın 1?'e oGeçmfş olsun» a aniayamaolduğunu. bazı yerleHe He hayvan gemiş buluı.uyorUr... Bckledikleri nü"kü pkü^imizi bieivoruz . J^iya ceği bakırmndan bu kadarı da ••ıı bl'p biz kı^aca temps erieceğız. Polfcin oKnden kaçan hırsız Tıb tahsilinl pck i>i derece ile ka otlak olar=k mezarllğin seçil , diğer neticeierin tahliüni şimdlık setimizin prensipten ziyade mcnBolşev kler beyaz Ru= general dım. d! düçünülme'îe değcr. Fakat kahavaya ateş eriilefek biüıeıı bir öğrencive mükufat Napoltden cıkarken ehemmi•l'sinl ve hattâ buralarda içki S i i i e r i y e bıra^arak, büyük önmine faati korumağa çalışması, XIX u.n naatın'^o tCre A^yanın kızıi ?m leri ile vaptıkları iç harblerden kur cu asır mÜ5temlel:oriliS;im zîn Aj; peryalizm boyundunıfuna gecm»i tulur, kurtulmaz büyük Çin inyakalandı vetildi vctli bir kaza aMittık Yolrıılann K..leri, tjlenceler tertib «lüdığı ı b.raen, biz bu yazlda Asya meHırsnlık suçui'rtan B a> hapse mah Tıb FTkuitcsınm bu yıl merunlann rün göıüldüŞünü bilci ımektcdir. s e ; e s i üzeıınde durmayı zaruri bul yada en bayağı insnfîizhkla yü'ıitü! bütiın dünya mukaH^cra'ını lıer kılâbçısı (Sun Yat Sen) in kur haheri olmadı Fakat bevnelmilel kum olup u?un zamandanberıpohs ta dan Dı S'adet Soyeı. Tıo tabs.lı süremesi nihayet bize Asya kapı'.annı bakımdan teme'ınden ilşilcn''ırecîk duğu Çin cumhuriyetinin en sasi«ortanın tnçilir avukatı kap«nn Encümen mezarlıktara sayeı vo | duk. rafından dran n ŞahabeJdın Artış ajn Mnce nutun deşle'aen .'Pek lyı» delunda halkın irşad edilmesi vazıfeAsyanın siyasî, askerî. ikiUadt kapadı» diyemivorlar ve Asvjva mahiyette büyük önemi olan bir mimî dostları olduklarını ilân et Vnskiînde vanımda idi. O da hâsabah Be\ z.rfda Darphane «okaSında rece ile basarı gosttrrerek mpzun O'üuhâlâ ka'blerile yaklaşamıyor, Aş meseledir. tiler ve H'iciye Nazır Muavini disevl ba<şından >:onnna kadar « v yaklanıri"a da karakn)' sotü'Uİmlteıı gundan kendısmç, dun saat 12 de Fa sini Maariften istemekte ve bi'hdS | gğ S mesinı incelijen ı ve siyasî ve h g n Asyanın g e (Karahin) temmuz 1919 da tekrar kacmaga tesebtms etmlştlı killte Dekanhgında, Ord Pnfesoı Dr. sa rîuy^ulann kür;ük vaşte sağl?n | !eceğine ancak garbın siyasî ve yahlara kardes ell uzatamıyorlar . red'n. «tkarsı tarafın kaptam mııması iç'n llkokul ögretmenlerinin ! gbilhassa ticarî menfaatleri bakımın e Kızıl emperyrlizm r.eden Asva Sun'a «Ça: Zabırs rr>FTuını 'arafından irkasındrn ths n Şükru Çinden aldıkları hakVak sarho^tu'» hükmüne var'ı. Garblıların Asyadaki iktisadi men Aksel tarafnıcan bu harekete «eçirilmesi lüıurr.unu ileri ' dan teınas eden garb matbuatmda ya büyük önem verdi ve Asyadaki her şeyi iadt >;iece' '»rird ve Çin hasava bır ei ateş edllmek suretile ya nuk^dla tahsls edilnvş ol?r> 5^0 1 ra, Mnplecof hir rok 5»ha'arda oidn^u siirmekte<lir. belirtilcn esas fikirler şöylece hu fnatlerini A^yalılann tam Istik'nl «kuvvetli nüfuz ve tesir ni.ı nasıl k?'vı r hırsız Ad'îyeye verlinrştir. nuıkâfat ve'ilmiştlr Avrıca Dr. ">eremilletinin, kurtuluş vaşında Rus eibi. d"nİ7''ilfk ve limnnrılık Isjeha!<larma riayet ederek. hattâ «jark Maarif MüdürlüSu, duumu Ma lâsa edüebilir: Kira takdiri için Daimî Eirii f(dd>n ve Ortı'tları fırmaıj %fw Ho'tsağladı?. arif Vekâletıne b'tdirerek onÜTii'z : . . ., . ı^ı ,«, < . , ... h'ann kalkınmalarma maddî. maköy!ül»ri, işçıleri ile kızılordudîıı rinde de hevnelmilel «aptii n»nt tora 1000 lira tu'pnnda tıbbi âlet ve , . , . .. ' Aîya mılietlerı !?t kla! ve mkıiar mene 100ü kişi müracaat etti başka bir dostu ve müttefiki olm* boTid'iu Vn7İfe hnsında «arhosink *** m^İ7"r.e hedıve pdecektlr. nevî yardım etmekle tem nleri ioab dekı ders yılı ıçın, yıllık d e n pla I , , , , ., . . c Kira kanunu ge e,5>ree be lel t3k<i'rı . .'. •*•!*« yolundadırlar™ Sanayılerını ve edcrdi. Asyalılp.rın haki'u tneııBol^evikler Asyaya bilhassa iki dı&ını anlaması lâzım geldıgini» söy ptrripSi na»ı1 van'nnlı da. her memlç n D^Irrı Encumene y p>'an rrsuıaca«Melike Aliye» vatına radar fpptleri de garbın tnüstemlpkeci ve gaye ile en biiyi': önemi verdiler: lemistl. l«ke«t» önletme'i? Zlra ucu herkesa atlerm «a> ısj 1000 kadardır Duiml nına. mezar ve turbelere sav»ı ko ı . • • t. . . . nusunun ekleıuaesini istemiştır. takılı\or yalılarda garblllara karşı düşman1922 de Çin komünistlen üçüncü Eneümen Ikl eklp hallnde günde 6070 ."o " « ı . J . „, .. SUvvet!Cıi<JumeKteır. As emperyalist mel'un boyunduruÇu 1 Kapitali f gpL» ikti^aden en • hk kuvvethdir... Gasblılar Asyayı Irak Kralı II Fayral'ın Bebek 6nleyeri t"^,k ve krara hglirmkt .dır nu atmakîa beraber muka.îdtrat kııvvetli bir şek !de sar.abilmek enternasyonale katılmak üzere !ken rinde demirli duran «Meiıke Aliye» kaybediyorlar... Asya milletlerının 1' Bir gn^inoda çıkan kavgada larının komönizme sürökİ2nmı.si için ona pazarlannı kapamak, onu Sun Yat Sen'in bu olaya önem var geıntri tablrlerile tekrarHmak ?PVyatına buguıı radar takıimpsına bnşlaınkılâb cereyanları, garblılara düşyaralanan gar^on öldii nacnktır. tnglltereden gct!r*iimiş o'an ne imkân vermlyerek şarbhîarla an ham madde kajnak!anndan mah memestni temin maksadile devrin rerînden kacnıyorum. Napoli manlıklarmdan dolayt, komünizmm mmin. In?iliz n Kur*u'uşta Acıkyol sokağında 20 nucıha^ın Tıık mu'endis vf teknNyen'eri ' rum ederek bu imkânları ellerine en ileri gelen bolşeviklerinden bu nırdan çıkttğım?z la;mak*a idi .. Ddn NafU Külürluîünde Vall Mu tesirind*"d r. mara'ı ICora ffazirosunda 4 gece evv«l ar?fınd?n monte edilmesi pazartesl lunan Joffe, Çine gönderilmis., o ua miitphassı«ı nvrt'cntın eö'lori öiinalmak. av ni Vef'k KitBb<ıgîiin başknlıSında bir hâdıse olmuş gazmo sahıbı Dimilro , gunu bitlrilpcektir. Ne yazık ki garblılar Asyak!r>rda Asya memleketlerinin nüfus ke1B' vazifesini muvaffakıyetle yapt.ğı de «övle Wr hmi%« ferevan ermi=: toplanan kornl«yon KapBİıçarşının lkinei MalatrHıın davak yivpn ve sandaly» ile tnraftnn Hr kac vÜ7 turi~ti ki'mmın t^mirl Iç'nl 251 001) Uraya safeti, h^m maHde rpnpirtîifi î«c) yarattıkları nefreti azaltma ve u 2 Emperya'lst Rusyanın korun g bı Çinlilerdeki ecnebi dU^manİS kişi ihtikâr suçu ile bacajîı kınlan Jo7ef Vatülniye ınmlnfbu kısım Yağlıkçıltr ve Kavaflar ücretinin ucuzluğu sayeslnde sa nutturma volunda. ne siyasetleri ile ması ve dünya ihtilâli gavelerinin lığını kuvvetlendirrreğe çalışmış ve içire almıs olarak bir Kapri ee7İ~ıti âeki ear«r,n Hkyardım hastineslne kalAdliyeye verildl kısmı olup bıırartıkt tahribat azdır). ettirılmesi için Asyayı dırılmıstı İş yflfdnden çıkan bu kavnayılerini gelistırtceklerın kabuı ne de ikt sad! tesekkülleri ve ne; tahakkuk Çin liderini bilhassa Amerikalı a vapurn (re'ivormm (Tak'a 1" haVllâyet thtlkarı Tetkik Komltyonu. üçüncü kı«mın tamlrl Islnl de 1 milyon ea snnun'la ha^taneye düşın garson ^ ^ 8 a r b yazarlan AsyalılardaKi riyatları ile ciddî bir adım aima hâkimiyetler ne alarak kullanmak. rın tavsiyelerine itimad etmemege ziran WX te. saat 20 stılannda redün sabih saat 11 d* Vlllvette Vu'.i ltOOOO liraya Ihale emlîtlr (Bu kısım 1' evve'kı gtcf ölm!iş b<5yl»cs hadlse bir Takkecller ve clvarım Ihtlv» etrnek (idarî) bilgisizllkten bu sanavıin dılar. şimdi de bunda çok geç kal Trostki«L«ninden sonra komünist ikna etmıştl. revan edivor.) cip'ive! mahlve'lnl almıstır. Garson Mu?vın Asım Btiyükllinün rlyasetlnde enternasyonalii) eserinde: (1910 ^a. 1923 te Çindeki faaliyetlerile dün tedir). Epey blr "Uddet evvel lnsasına uzun müddetle tara verimli ola mu oldular... Ririm ArVara, nortnal ynlunu Jozef r ee«edi Adalet doktoru t.ırfın toplamrak 17 sebze ve dormtes satırısı > » 9 hR«l?rımıs olan blrincl ve Iklncl kLiımEn büvük endişe ile üzerinde du Rusvayı ele aldıktan sonra, Avrupa yaca tanınmıs olan general Bluher takib Heceçini hildirip diidük çaldan Mırpa kaldırılmıj. Dlm'tro hak ile blr gıda maddesl satıcıstnı İhtikâr , hükmediyor ve (ihtıraj lar 29 eklm Cumhurlyet Bayramına rlayetsizlik kındı Mtlddeiumumlükçe takibata ba« ve etiket mecburıyetne ve Borodin. Kantona gelerek Le mıs. Karsıdan da diid'ikle muVakdar tam^rnlananık tBrenle açılacak kab liyetinden mahrum addettikieri su<*!arlle Adliyeye veımiştlr. lanmıçtır ' tır Cçüncti kırnıın lnsaatı tıe 95« tern Asyalıtarm (makine) yapamıyacaknn'in Sun Yat Sen'e «dalmt ola bele ediidiM, yani «snlndım» drTanzim satış yerlerinde pirinç T'iııida ri'Til» olaraktır. Mısmn millî bayramı rak silâh, cepane para» yardımın niIdiiH holde. ttalyan fezinti vaları, ağır sanayii de kolaylıkla kuMı^nın mllll bayramı münasebetlie, satışı başladı önünii keserek Yeni tevsi ve tadil edilen çocuk dairemizin acılışt münaseda bulunmağa karar verdigini bil puru. biziırkinîn Türklye Ö*rermen teşekküllpri ramıyacakları kanaatinde bulunu I Y< 23 tpnnmıiT curnartesl ellnü. Mısır seflri tstanbul Belediyeslnce Toprak MahI betile çiçek ve tebrik gönderen veya bizat teşrif eden sa dirdiler ve Çindeki gizli komuniat sckilde bir haf takib ptmî$ t!<:ul°a yorlar... Ahmed R»ni2i vf ejl Bpbrktrkl »efaret sullerl Of.«ınder> 100 ton pirinç sıtın birie^iyor .hnttırnızı tak'Hde devam etteşkilâtının tam ge'işmesine en bühnne bİPTinda blr resml kabul tertlb alınmış pırlnçlerln llk carMsl 10 ton TUrkiye ftgretmen Dernokleri Mllll Asyayı bilhassa iktisadi bakımdan I yın müîteri ve dogtlaumızo derin teşekkürlerimizi snnarı?. me'i ve ihtarda bulunmplı imls'z. • e'^'^lprd'r olarak Bdedıveve teslim ed!lml;tır yük imkânları ağladılar. u İle TUrklve Mualllmîer kaybettikleri noktası üzerinde duran ı S=at 19 dan 21 e kadar devam edePırlnçîer. dıınrfen itibrcn !an7İm «aMilliyetçı Ç nin liderı Çan Kay l â k i n . Şpfik Kaptan. karşı tarıf bü ün TUrk »ğretmen teş?k buzarbh yazarlar Asya sanayiinin ge t i | y»rlerin< e ki'osıı 120 kurustan satıl kıt''«"lnl birlestlrmek CPV nUn Irshul resmlne, kor dlplomt Şek'in kabıhyetıni takdırle onun süvarisinin, eğlenre döniisii alrliışmesile bu kalabalık pazarın '*m»*ı başlanmıştır. mek (l'pre her Ikl te^kkölee «eç'len Kantondakı askerî mektebın mü UMIİ kafayı ceMiğini kp».tirip v a manla garbın sınaî ihracatına ka.in'^fma kpm'te»! »OD blr karnra vardürülüğüne getirılmesinı Sun'a tav Dunımu7iın istîknmetini değîsıirrni^ mıs ve Ttirklye Mınlilmlet Blrli«l panacağını ve bilhassa \vrupanm y Mınllmlet si\e eden Blüher olmuştu. O da ve ona g^re riiidük çalnuş. ttaivnn tkinH Relsl Dr. Abr"ü!kı>cr1r Knrahn muhtac bulunduğu bol ve ucuz hara t 1927 ya kadar komvtnutlerl* bir da «rene «nnladım» diye diidıik çalri9riî»r n>otokolu mü macdeden mahıum kalacağını letllkte çalışmıatı. »akere ve kab'i etml;tlr. m n . Sayed eski hatasmı diİTCİtecok bitle, garbla Asja arasında, tngı Arkası Sa. 4 Sü. 3 te şokilde biraz «yılsaymış, mosaderne b'r ıronfederın»*!! lnlizler n eski müstemlekelerine sağıtrdp h'rlesrne'rrml bunun Jerlrlf oİRcakmiş. Küçük olan Kapri K^tsm bir yeni vır.ve lcî'dc bır teîfl*'" ladıkları şekilde, bir ticarî duıu(1) Les Annales mecmuasının misinin yüzlerce sevyahla batmaMnimmnı hedef iutan rrırtokolun metnl î mun kurulabilmesini temenruye ça mart nushasında, Raymond Aron'ıın na ramak kalmış. Eğer bu kaza nl'llt'ur: | yan buluyorlar. Çünkü bugün fi«L'Asie entre 1'U.R.S S. et les E savmış, normal yolumuzu dcğiştir«TOrklye Ögretmen teşekkulİCTlnln ! r a 2 a Çinin 1.200 milyon dolara yük di&imİ7den biz hatalı sayılacakmıtatsUnis» makalesi. (Sahife 31). vakın bır l^ikbald» tam bir blrlesme | s e l e n ti c a r e tinin 3/4 ü Sovyetlerle M'inde pe' ^rıe!eri tempnnisile simiilik . , ...... , , , . (2, 3) Les Annales Ni^an nüs şız ama, acaibliğe bakın ki eğer Türkiv». nsrerm?n Derneklerl Mll! y*P"makta, butun garb memleKethasında Fransız akademis nden nnrmal yolumuTU anlaltıiım sebeb Fcderauyonu l!e Tttrklye Muallı^lr I lerinden ise Çine ancak 300 milyon Andre Sıegfried'in l*Europe entre lerle değistirmesevmişiz mutlaka BMipinln blr konfederanyon teskl! et dolarllk mal gelmektedir ( 1 ) . kaza olacakmış. Buna İngillı avul'Asie et l'Arrerique makalesi. melerl ve bu konu ile tefernıata aıd i Asyanm s.yasl geleceğml v e k o (4) L. Trostski: L'İnternational kat da kail olmuş> her ik! te^ekkuinn llk kon i münizmin gelişmesıni inceliyenler, Doni' l'!ı;rin sa 'hoıjluk etmelert ?re'ertnr1en sonra krarti^ırı'r^ I Communiste apres Lenine Parls 14.71HS5 persembe BttnO yapılan mü? Asyanın da bir ı'emir perde ile taaieyhine o da lânetler yağdırmı^. 1930 (sahife 107). terek komit» toplannsında Ittifakla mamile tecrid edilmesi takdirınde (5) Robert Vaucher Le ÇoUnıanm, gereken raporuna yazgarbın bu ağır darbeye nasıl göğüs losse Russe, Neuchâtel 1944 (sahi mıştır. gerebileceğıni büyük b r endişe ile Ticarct Odalan BirHŞi idare Piredekl hâdiscde, Yunan kılafe 170) ve Felix Leprince Ringuet soruyorlar (2). heyeti toplandı L'avenir de l'Asie Russe, Parls 1951 vnzan Idaresinde bulunan Belçika Açılış munasebetiyle. Asyanın komünizm tesirine kavapuru. bizimkinin böğriıne burnu Ttirkive Ticaret Ocl ıları Blr'igi idare (sahife 231) heyeti liun « a t 10 da Cîevlr AvıınduŞun pıiması sebeblerini inceliyen yazar ile çarpımş, üçüncii mnkinlhtin karlv««e^inde toplanmıç. dıs tiesrptimlze lar, ziraî gerilikten büyük küüemaraxım içeriye göçertmlf. Kılavuraonr ta«arısı ürerind» garti5iHmu«i ı r i k s u z l u k ve açlıkla çekıgtun ağzı hemen koklandıvsa. ispirÖLÜM ve TEŞEKKÜR tür I tıklerıni ve bu yüzden pek çok inHUSUSİ KESİDE thrac ve Ithnlâtın »en! ennsbra baS3 üncü smıf emekll H memunı Tevzl to tesbit edilmistir bf lki' diye «öIOOOÜRAVI C4ÜA U I I A MRA !anma«ı hususunda V#kâlet« b«7i tav ! sanın öldüğünü, bu durumun da ve Sukriye Çakmarm evladları Faruk. zü kapalı tekrarlıyornm. Zira Na,iv"Vrde bulunnlma^ı kararlajmıştır. j komünzme geniş zemin hazırladıBedrl, Selçuk ve Aytekln Çakmarın polideki hâdisenin üslubu ve makardeşlerl, Hamret Çakmarın eşl ğını beiirtiyor ve Asyalıların (ferbadi... Akdeniz limanlarındaki derMezbaha'!'} knsshlıiç hayvan Top. Tğm. SEDAD ÇAKMAR bederliğin bir neticesL diyetçi) olmamalarınm, hürriyetı, fiatlan düsrü 952 • 59 demokra^iyi tatmamış bulunmalarıBuna kar$ıhk, Türk vapnrlanna Kasablık hayvan flatları düşmektedlr 14 7 955 pen«mbe gunü vaıife esnanm, fikir hüriyetine, azınhğın hakDun Me7bahada canlı olarak ?ığır 100sında muesılf blr kaza netlcesindt ha karşı itimadı kuvvetlendirmek İçin, 1000 Brı n Halu fazla para yatıraılara haftalık keşîde 120. koyun 170190 kurustan muamele kına hürmet itiyadından uzak kalyatının bahannda gözlerinl «bedıyen j bizim denizcilcrimizin hele «eferde görmUstür. Her 150 liraya blr kur'a numarası mış olmalannın, hükumetlerinin kapamıstır 15 7 955 günü Oümüssuyu , kat'iyyen kendilerini içkiye vermeCanlı bayvan plyasaıındakl düsüklü keyfî karar ve hareketlerine, zulA. Hrt. den al.nmı, ve $1,11 C^ronnde hatlanmızın müsteriğün peralıe'ide et fiatlarına tesirl bek»«ima m m » i T i ı , . ^ müteakıb Cenaze cuma nam«zını mııt.Mikı b Cenaze na~ me, haksızlığa alışık bulunmaian . ea • APARTIMAN DAİRELERİ lenrr.ek'edlr Feriköy lerıne utiharla belirtebiiiriz. Hartâ mazı kılmarak nin onlan komünist diktatörlüğü j d»fnedllmİ5 lr. 15te bazan da. karşı tarafın sarhoşn« daha kolaylıkla sürükl yebilePARA İKRAMİYELER» Bu hususta yakın alaka gBıteren ve lujundan doğan hatalan tamir için, TEMMUZ 16 ZILKADE 26 ceğinı tebarüz ettiriyor ve Rusların blzza» gelen temsllct ve celenk göndene mesuliyetleri yüklenlyorlar. E u ren Savın "nimeeneral Namık Arpjça da Asyalılara. garba karşı müca(Z • Barbarosun, Turpudıuı devanıı 0» Kur Bsk. nın» Tüm. Blrllkleri Kudelelerinde, onlara kendilerinı bir V E > £ mandan ve Sb. larına arkad«5'arına olmak elbttte bir kıymet ifade e 0 J müttefik olarak tanıtmalarmda Asbu ' i Gümüssuyu Aı. Hs. Baş Tbb. bıe ve der: Mayasmda sarhoşluk olmıyan, vada komünizmin gelişmesinde bühastane lmamına dlğer dost ve akraba dİRİplin bulunan bir «n'aneye bağT ] 4 4Î 12 20 Î6 19 19 39 21.36! 2 29 lara tetekkürlerlmizl nmarız Her 150 liraya bir kura numara« I yük tesiri olduğunu kaydediyorlarA» (Vf.Nu) E 1 9 02 4.40, 8^9,12.00! 1£7| SJ0 "(3). CAKMAR AİLESİ Sanayicilere kredilerin kısılmaması isteniyor Mezar ve türbelere saygı Sanayi Cdası, Ticarel ve Maliye Vekâlellerile, Odalar Birliğine ve Merkez Bankas.na miiraoaal atii Cenevrede halli müşkül olacak meselelerin en başmda Asya meselesi geliyor CAFER KMRIMER ı r r : famiri : TEŞEKKÜR 1 I ATALAR MÜESSESATI T.AS T e AJANSIMI1 18 Temmuz Pozarîesigünö hİ2me1ınİ2e girıyor LEVEND 10000., ; 1 e n yo ApartadeŞ • Para ikramiyeieri I 5 O O O LİRAUK HUSUSİ KEŞİDE d i k I e r i n i d TiCARET BANHASI Ii 1 TÜRKTICARET BANKASI Gerçi Naltnın kocasıydınız • Onun vucudünü bir hayat bovunca keyfir.ıze uydurdunuz.. Fakat içınizde tuttuğtı yer, şu gülünç kı n:n:z ksdar b;le deeı'.dir. Bense. onu drİT.a bır azize gibı kalbimde y a r ' t m . S'? onu topıağa gömdü nüz, ben (ei.mi gdğ'i:me vuruyoburada. haşre kadar saklı; geçmez Kenan... diye sözümü kes sevindim... Ümid ederim ki, ban» Mtrak etme! Nalân, senin gi Ctımhuriyet» in Edebî Tefrikası: kızmıyacağına dair senden aöî alti. bilerın kirletemiyeceğ' kadar temizdı?... Onu kıskanmıyorsun ya?... dir. Senden korkmuyorum .. Hâiâ Sana niç.n kızacakmışım, an Çocuk gibi konuşma!... karşında duruşum. şu çekemedığin Handanın samimiyeti bana da te lamadım?... silâhla olmek için değil. neaamet Annemin gelisinl senden halir ediyordu. Beni ne güzel anlıgirdabmda boğulduğunu gormek ordu!... Yüreğim ona karşı min bersiz halama bildirdim diye... içinir .. Ay!?... letle dolup taşmakta idi. İçimi dök Ve bır kahkaha savuruyorunj. O Handan, hayretimi hayretle karmek ihtiyacile: dişletinı g.cırdatıyor: Bu gece annenle uzun uzun şılıyarak: Guiüjoısun ha?... Sana bunu söylemedi mi?... konustuk!... dedim. Evet, bu gülüş, ben'm muhtac İnsallah onu üzecek şeyler söy dedi. İlh;m; Bey b rden eüni arka ce olduğum tesellidır.. Bununla içimin Hayır! Demek Nalânın geldımakla dünyalar bizim oldu... Ûaha ememissindir!... bfce a t p ta'jancas'nı çekivor: bütün hicranını atmış oluyorum . yüzünde korkunc bir mağlubiyct bedbaht ömrün bütün teselli3İ >a j devam ediyordu. Ondan, pencere Hayır. Fakat o beni üzecek ğinl o kadma yazdın? Hem de baler.n hepsini açmasını rica ettim. ne istiyorsun? ŞımHı o k»'bi deler, seni onun Ömrum boyunca çınlıyan hıçkırık ifadesi var... Tabancayı bana uza na bu kıymetli mirastır... na sormadan?... Handan, güzel yüzünü çerçe/e şeyler iöyledi... yanına söaderirım.. Bir çocukla çocukça tesoli:, Ve perdeler kalkuıca, gökyüzünün ian da artık saha bırakıyorum... O tıyor: Affet canım... Sana soraaydım, llyen altın saçlarile, muhabbet 30 Ne .. gibi? ağarmış olduğunu gördüm... Çck. vur! Beni ona tez ka seslerde Nalânın mlıyen nefeslen Al! Son bir merdlik goster de değil rci?... Evet, sabah oluyordu Şükürler ol lu yeşil gözlerile, ıtriyel, sesiyle ha Birden, Nalânın her şeyi bana bir buna belki müsaade etm yecektin... ilhami Beyin yüzüme yaklaşan vuşturacak bovle bir iutfu esirge^ duyulacak; dökecegın her katre göz bunu sen yap! .. 31lı bütün mevcudiyetile o anda her sır olarak tevdi etmis, olması ihti Halarrdan hoşlanmıyorsun çüf.kü .. me . Ffkat senin ku^retm ç e k yaşında, onun ddktüğü kanll yaş Bu anî teslimiyet inanılır şey ya§lı gdzlerini görüyorum . Şnnâ sun, az evvelki gece, on beş yıl zamandan fazla Nalindı Öyle kı, 0malnl düşündüm. Vakıâ bir ihtar Ama, zavallı kadın, o kadar iyi bir evveline aiddi... O cehennem ateşi ların bir parçası akacak . m.=lte H°ğil çekl'imektedir. Önün değil!... Yutkunuyorum... Boğazım i bu gözlpr bir çift nedamet gölü gida bulunmamıştı. Ama. sesindeki o insan ki!... sadece mazinin külleri arasından ya na dokunmaktan çekiniyorduaı... Car.avar! Beni şu anda neda kupkuru... ' bı parlıyor... Onlardan üzerime î de duran su hrikıkaf'ere atamadıİlk anm saşkınhğ!, bende Hannıp sönen hayalî bir ateşten ibaretti. Teni bana Nalânın teni kadar derin mahremiyet, gizli bir ihtardı met dtğıt hırs boğacak!... Carun Bir asker kendi s lâhını çeker det?. bir alev dalgası geliyor . Bu ğın e'.ini silâhına atmakla aczini danın umduğun>an da büvük bir Oh Allahım! .. diye geniş bir memnu; a;kı, adı Nalân olan o kud muhakkak!... cehenneme! . enişte; mağlub düşmanının teslim dalga beni kaldırıyor.. Gözlerimi gos*eriyorsun.. Ama onu kulîanHandan, susuşuma başka ma:.a öfkeye inkılâb etmisti. Omuziarına sal alevtn tâ kendisi gibl geliyoryakan bir ı«ık şeklinde yüzüyorum. nefes aldım. Tetiğe dokunuyor... Fakat o ne?.. ettiğıni değil!... mskta, Nalpnın gönıiıriü almakta lar vermiş olacak ki, hafif oir gu kıracak gibi sanlarak: Sonra, bu serabm bütün geceye, du. Ve kalbim kopacak gibi çarpıyor Meden sılâh patlamadl? .. Şarjörde Mağlub mu dedfaı? .. Ha hay!.. gecıktiğın icadar gecıkm:^ olduğu Ne yaptın?... diye bağırr.Trı. Dudaklarımı busesinden kaçırdı ğtis geçirdi: bütün mesud sürprizlere şamü olkurşun mu yok? Beni boş silâhla Bir alev parlıyor, keskin bir anu bilme'ısm... Fakat Kenan Annem seninle çok sablrlı cid Kenan. Kenan... Rüya mı ajö Tasi ihtimalile b rden yüreğim ağ ğımı görünce hafif bir hayretle gemı tehdid ediyor bu aptal? .. B r lev .. Bu, namludan mı eıktı. yokGoâsüme dayanan silâhm sert te Evet, ne yaptın?... NalSnla baş. zıma geldi. Handanı bileklerınden ri çekildi. Onu kırmak korkusuy den!... kahkaha daha savuruyorum Düş sa ilhami Bejdn gözlerlnden mi rüyorsun? .. kalarınm ne alâkası var ? . B:z orm^.nı duyuvorum . Bu odo ne ka O bir melektir. la: man bir adım geriliyor . Sılâhı tu slçradı7 .. Kalbime sıpsıcak bir şe Saçlarıma alnıma bir el dokun yakaladım: na kavustuksa, bundan âlem? ne"... Sana ne söyledi? dar karanlık ne kadar boğucu! Aı Handan, dedim. Seni ne kadar Annen burada değil mi?... tan elınin titrediğinl götuyorum .. yin aktığını duyuyoıum . Oh! Bu duğunu h ssettim; gözlerimi ^ç':ım Şey... Sadece su senn akra Rica ederim Kensn, mdku! ol! tik bu karanîık yırtılsın!... Işığa. sevditmi bilirsin^. Yemin ederim Tabll burada. . Niçin soruyorYüzü. bır ölü yüzü gıbi berrbeyaz . yepven blr hayat' . Konusmak is Handan elinde blr lâmba İle yüziki, seni hiç bir zaman bu kadar balarından bahsettl... Halandan fı Halam yabancı mı? Onun bu f>vaydınl.şa ıhfiyrcımiz vaı .. Hava" tlyorum Fakat sesim çıkmıvor.. me iğilmiş, büyük bir endişe ile so sun? .. Tabancada bir tek kur;,un var. lân... kalâde sflrprize herkesten fazla «eya ih'ıyacım var . Ncfesim dara" Az evvel baban da buradaydı çok sevmedim... Sadece yüreğimin tâ derinlerindf ruyordu: diye o vılan ıslığile hsıldıyor. Cünkü Vana, Handan bir anda gene Ha'iıian vineceSine em nim Biüyorum. biliyorum... Bunun lıyor. Kulaklanmdaki uâulrular da tkisinin birden hayal olmasınbır inilti var .. Sada aksi gibı bir İste onu kendi kafana çek! Bir kâbus gördüm... Feci biı oluverdi. Öyle çocukça bir s vincle annemi çok sevdiğini defalarca söyiçin üzülme.'... arasmda tlhami Beyin vahşilesmis dan korktum . iniltl... Sen asil beyninı iolduracak damaı kâbus .. Na'ânın gelişi sinîrlerimi onah yerinden sıçradı ve ellerini çırptı lemisti... sesı: Handana geçirdiğim kâbusu anlan boğsun! . Ama sen bunu hiç Enişte enijte .. Nalândan ıca Vay canım! Ter içinde «a! Buna inanmam .. Na.ânı «shvetti.. Bütün mesele bundan ibaret! ki, onu on beş sene evv?l kolıalatmak lstyordum. MSni oldu: Bu gecıkn em seni temizle yapamazsın Canlara klyar da, ca lan emanet, unutma! Handanı u mışsın .. rımda hoplattığım küçük 'tlzdan san tanımıyormuş bile! . Babaııia Muhayyilen bovuna acayib »c.v Yoksa onun, ikimiz arasında mekle onu terpİ7!ernış olmıyacağı nına kıyamazsın ., nutma! . Onun artık bütün hima Bana biraz su ver... ayırd etmek mümkün değıldi. araları o derece açıkrri": ki . . . . Handan şefkatle: jrıı dü^ünme rıden" ir .. diyor. İlhami Bey sendeliyor .. Nihayet yesi sana aid... Adım ve şarefinı Handan doğrulmama yardım e ler icad ediyor . Riea ederim navar) Halamdan mı?... İşte Htna Böyle bir jey hatınmdan kul olmağa çalı? .. Anneme kavuşÂdcta kükrüyorum: yenilmiyor mu? Evet, ölü maskeli korumak sana aid... Katlanacağın derken, kalbimin mtithiş çarpıntısı S0N.HIO(1RMKERİME NADİR 1 r )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog