Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

BEYOĞLÜ ŞUBEMİZ FEVKALÂDE CAZİP HEDÎYELERLB EMltİNfZDEDİR DOĞUBANK umhuri 31 inci yıl sayi 11.123 K U R U C U S U : Y U N U S NADf Telgrai v« tnektub adresı. Cumhunyet tstanbu) Posta feutusu tstanbuJ No 246 Telefoniar: ürıumî Santral Numaras:: 2429& x*az> İslen 24299 Matbaa 24290 Dun Kaptan Grant'ın Çocukları JTJLES VERNE Ansiklopedilerde ver almış olan na dir eserlerdehdir. Bir ilim ve aMâk hazinesi denebilecek bu şöhretli esçrin vasıfiarından biri de fevkalâde surtkl,e yicı olmasıdır. Her ana ve babaya bft eserı çocuğunun kütıiıahanesinin temel taşını yapmasını hararptle tasviye ederi,z. 3 ciladır. Beher cüdi 200 kuruştür. İNKİLÂP KİTABEVİ 1 Cumartesi 16 Temmuz 1955 Vekiller heyeti piyasa duruıınınu görüştü Ticaret Vekâleti 7 kısımda toplanan kredili ithalât sirkülerini yayınladı D. P. genel idare kurulu da Menderesin başkanlığında srec vakte kadar devam eden bir toplantı yaptı Ankara 15 (Telefonla) îcra Vekilleri Heyeti bugün saat 10 da Başvekil Adnan Menderesin nyasetınde üç saat süren bir loplantı yapmıştir. Bu toplantıda ahnan son ıktısadî kararlarla kreiılı ıthalâtın tanzımı mevzuunda 'orusnveler olmuş ve piyasadaki iurum gözden geçirilmiştir. İcra Vekilleri Heyeti toplantr ına saat 13 te son verilmiştir Dığer taraftan bugun öğleden ,onra saat 18 de D P genel idare kurulu da Başvekıl Adnan Menderesin başkanlığında bır •oplantı yapmış ve geç jaate grev japan İzmir limanı tahmıl ve tahlije işçileri yukleme ve boşaltma ışleri tamamen duran gemileri seyrediyorlar kadar müzakereler devam etmiştir. Kredili ithalâta dair sirküler Ankara 15 (Telefonla) İktisad ve Ticaret Vekâleti bugün kredili ithalâtın tâbı olacağı esaslan bıldiren bır sirküler yaLondra konferansına hükumetiyınlamışUr. 7 kısımda toplanan miz adına Fatin Rıiştü Zorhı ve Bir ticarethanede de 98 ton bu esasları aynen bıldırıyoruz: EÖıem Menderes kablacak çivi bulundn 1 Kredili ıthalâtın haricde temin edılmış hakıkî bır krediye Ankara 15 (Telefonla) HatırlaZonguldak 15 (Telefonla) İhdayanması meşruttur. Bu itibarl» nacağı üzere, İngiltere hükumeti tikârla mücadele mevzuıında hü bundan bir müddet evvel Kıbrıs ve kredili ithalât ıçın vâkı olacak taleblere ihracatçı fırmanm mu1 kumetimizin aldığı kararlar şehrr Doğu Akdenizle ilgili bütün me Arkast Sa 7. Su 3 te İ mizde büyuk memnunluk uyan seleleri müzakere etmek üzere, Arkası Sa 7 Sn. 4 *e Türkiye ve Yunanistanı bır konferansa davet etmiş ve bu davet hükumetimiz tarafmdan kabul edil miştiDiğer taraftan, Türkiye, İngilteizmir 15 (Kayhan Sağlamer tere ve Yunanistan arasında akdedilefonla bıldırıyor) izmir Denızlec«k olan Londra konferansmın cilık Bankası tahmil ve tahliye i}ağustos ayının ıkinci haftasında çileri aradan tam bir sene geçtıkilk içtimaını yapacağını daha evten sonra ve kanun tarafmdan mevelce bildirmiştiknedilmlş olmasma raâmen ikinci (Arkası Sa. 7, Su K de) bır defa daha grev ilân etmişler Bir dondurmacıda 5 ton seker ele gecirildi Kıbrıs için toplanacak konferans İzmir liman işçileri dün gene grev yaptılar Bir sene ara ile tekrarlanan bu hareket neticesinde limandaki bütün tahmil ve tahliye işleri durdu Ahlâk Dâvası araborsacı, istifçi, muhtekir her yerde vardır. Bunlarla her tarafta mücadele edilmiştir. Oralarda bu mücadele bir zümre mn cadelesi halini almamıştır. Daha rijade mucerred ve münferid vak'alar olarak belirmistir. Bizde.. Yalıuz bu karaborsa veya istifçilik bahsinde değil, biitiin ticari münasebetlerde moral kıymetlere verilen ehemmijet gitgide azalmış gbrünüyor. Belki ahvalin ilcasile, sozünii tutan, normal, maknl ve haklı kârlarla çahşan, kuacasi ticari ahlâk sahibi olan müessese ve firmalar gitgide •evrekleşiyor. Türkiyenin en yaşlı kadını dün Siirtfe öldii Dîyarbakır, 15 (Telefonla) Şarkm ve Türkiyenin en yas.li kadını olan Kumru Demir Siirdin \ydınbaran köyünde dün vefat etmıV r. 174 yaşında olan Kumnı'nun 95 yaşmda bir oğlu ve 50 yaşında da bir torunu bulunmaktadır. Dün bejanname verenler Bir malm piyasada fiab artüğı snada daposunda aylardanberi 4armakta olan ve kendisine ucuza gelmij bulunan • mahn fiatını • haksız olarak artırmıyacak tüccar, artık antika nev'inden oldu. Böylelerine meslektaşlan gülmektedir Kâr, her türlii kanun ve ahlâk tasalanndan nasibsiz bir şey haline geldi. Tutturabildiğine mal satmak. iyi yerine kotii vermek, iyi gosterip kötii satmak bir hüner. bir tezgâhtarlık sayıldı. Ticaret, kurnazlığın bir şubesi oldukça onda ahlaki hüviyet aramak beyhudedir. Şüphesiz içlerinde pek muhterem, pek mutemed unsurlan ihtiva eden Beyanname verme muddeti dun plâstık için 211, sudkostık için 92, ticaret âlemi bugün icin bir kayakşam saat 17 de sona eımıştir kauçuk ve lâst;k ıçın 346, elektrık pak zemin olmuştur. orada eambazDun akşam saat 17 ye kadar ka borulan için 139. teneke için 193, lıktan başka hiç bir kaide hükum nav çe için 137, çuval için 87 boru aluminyum için 194 beyanname vesüremez. ıçın 310. çiv! ıçın 477, demir için nlmişt'.r. Doğru, dürüst yürümeğe çalışan 489, kurşun için 90, kalay için 89 Butün beyannamelerin tutan lann düşmesi mukadderdir. Eli nal mıhı ve kimyevi gübre için 31, Arkası Sa. 7. Sü lde bo'ğründe dolaşmak istemiyen tüccann, böyle tasalara kapılmaması şarttır. Lâkin, bu gidiş, normal gidis dejrildir. Hükumet, bir takım mallann bir kı«ım tüccar tarafmdan saklandijım iddia ermekte. tarai taraf ihbarlar yapılmaktadır. Dünyanın her yerinde ticaret babındaki sözü Ticaret Vekillerinden daha çok dinlenen Ticaret Oddlarınuz acaha bu son hareketler hak kinda ne düşünmektedir? Böyle ihtikâr yapan rüccarlar varsa hunlar hakkmda ne gibi bir sanksiyon tatbik ettnektedir? Ticaret Odalanmız. karabor^cı lığn. ihtikârı. istifçiliei . eski tâ birle tel'in etmiş, kendi mensublarına böyle hareketlerden tevakki etmelerini bildirmiş midir? Ticaret Odaları. hiikumetçe sı IRAK KRALININ Z1YARETLERİ Dost ve muttefık kıntıyı öniemek için açilan müca Irak Krah Majeste Faysal ıle Velıahd Altes Abdülılâh ve delenin kifayetine ve istikametinin maıyetleri dun camileri ve müzeleri ziyaret etmişler, Eyub isabetine ve neticenin müspet ola semtındeki yoksullara dağıtılmak uzere üç bin lira teberruda (CUMHURİYET) bulunmuşlardır. Resım, Majeste Kralı, Topkapı Sarayında Arkast Sa. 3. Sü. 5 te gosterıyor. Vilâyete 48 saatte 3500 beyanname verildi Ankara ekspresine karşı 1400 ton kauçuğu bulunduğu meydana çıktı ve bu sabahtan itıbaren işbaşı yapmamışlardır. 600 kişiye yaklaşan işçi kütlesinin işi paydos etmelerüe limandaki tahmil ve tahliye tamamile durmuştur. Işçıler Denizcilik Bankası ile 2 senelık mukavelesı bulunan müteahhid Osman Gürtan ile bugünkü şartlar altında çalışamıyacaklannı kafî olarak bildirmişlerdir. Sabahm erken saatlerinden itibaren başta Vali olmak üzere Emniyet müdüıü ve Saveı ijçilere nasi(Arka'sı Sa. 7, Sü. X de) Bareketin elebaşdan EmnTye'î Mü«ft1ü|Onde M^îhlet dün aksam bitti; bir firmanıtı mnhteüf ardiyelerde suikasd teşebbüsü mü? IranıtıTürkIrak Paktına iltihakı Ankara 15 (T.H.A.) Mevsuk bir kaynaktan öğrendiğimize gore, Iranın Türk Irak paktına iltihakı mevzuunda bugüne kadar yapılan gayrıresmî temaslar memnuniyet Arkası Sa. 7, Sü. 1 de •»••• • ••••••« YARIN Kıbrıs ! Mektubları YAZAN. Alifuadpaşa istasyonunda demiryoluna dinamit konuldu, fakat resmî makamlar bu işin çocuklar tarafmdan yapıldığmı söylüyorlar Uç gün evvel Alifuadpaşa (Geyve) istasyonunda. Ankaraya gitmek te olan ekspres, bu istasyona yaklaştığı sıralarda bir infilak hâdisesi i olmuştur. Izmit muhabırimizden bu hususta aldığımız telgraf şudur: Izmit muhabirimizin haberi Izmit 15 (Telefonla) Evvelki akşam saat 21,15 te, Alifuadpaşa Alifuadpaja istasyonunun mevkiini Arkası Sa 7, Sü. 6 da jösterir harita YARIN Çöller Kralı OCVTREN: İ Hasan Ali Yücel | Kıbnsa gidip dönen kiymetli J arkadaşumzın adada ! | gördükleri. duyduklan ' J ve düşündükleri İ Istanbulda tatbikına geçilen Rus oyunu : Peyk memleketler konsolosiuklan siyasî suç işKyerek Türkiyeye sığuınuş kimseleri affolunduklannı söyleyip memleketlerine dönmek üzere iknaa uğraşıyorlar Bilhassa son aylarda, şehrımizdeki Rus peykı Macar, Rumen, Çe\ koslovak, Polonya, Bulgar konso] losluklannda hissedilir derecede (Arkast Sa. 7, Sü. 7 de) <; • '.'• ü Hamdi Varoglu Sahifeleri sürprizlerle d»Iu • • bir eser, sefaleti, ölümü, battâ meçhulü göze aldıran derin bir aşkın hikâyesi Orduda istifa müddeti gene 15 yıla cıkdrıhyor Ankara 15 (Telefonla) Subaylann 10 yıla ındırılmiş olan istifa müddetinı yeniden 15 yıla çıkarmak üzere Millî Mudafaa Vekâleti tarafmdan yeni bır tasarı hazırlanmıştır. B.M.M. nin kış devresi içtimalannm başında hemen görüşülecek Arkast Sa 7, Su. 1 de BISIKLE1 MEKAKLİS1 GÜZEL Bu yıl Fransız güzelı seçilen Monıque Lambert bisiklet meraklısıdır Yukandaki resımde Fransız güzeli, halen yapılmakta olan Fransa turu bisiklet yanşlarına kajtılanlarm armalan ile dolu mayosu 've bisiketi ile görülmektedir. ••••••»»•••••••••»•••••< YARIN 5 Şehrin Hikâyesi YAZAN: Bir otobüs kanala uçtu< 5 kişi öldü Mersin Tarsus yolunda vukua gelen kazada 23 kişi de ağır yaralandı Barselon Londra Frankfurt İstanbul AKDENİZ OYUNLARI BUGÇN BAŞLIYOR İkinci Akdenız oyunlan bugım Barselonda merasımle açılacaktır. Bugün oğleden sonra gures musabakaları baslıyacaktır. Basketbol takımunız da pazartesi gunu İtalya üe oynayacaktır Yukarı dakı resimde: antrenör Samim Göreç antreneman da basketbolculanmıza izahat verırken gorülmek tedir. (Tafsilât 6 ncı sayfadadır.)" Mersin 15 (Telefonla) Bugün saat 10 sıralarmda Mersin Tarsus arasında feci bir otobüş kazası olmuç ve bu kazada 5 kişi olmüş, 23 kişi de ağır surette yaralanmıştır Kaza yerinde yaptığım tahkikata göre. Yusuf Demirciye aid Tarsus 16 plikalı otobüs 31 yolC 5 ile Mersinden Tarsusa gıderUU Arkast Sa, 7, Sü. 2 de Yaşar Kemal Bu röportaj serisine (5 roman) da diyebilirsiniz. Okumağa başkyınca bir roman kadar cazib bulacaksuuz «MEDENİ VAHŞET»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog