Bugünden 1930'a 5,458,677 adet makaleKatalog


«
»

Demirbank'ın 29 TEMMUZ 1955 BAYRAM ÇEJC1LİŞ1 1 Apartunan daired re çok lkr*miyel«ri Vmad kefidelarimİM iıtlrAk fcfaı tiı d* bir h«Mfe 31 ind yıl uyı 11.122 u m h u r i yet KURUCUSU:YUNUS NAD» Tel*ral *• auktub adnal: Cumhuriyrt İstanbul Posta kutusu tstanbul No 246 Talefoalar: Umuaf Santral Numara»: 24298. Yan İçleri 24299. Matbaa 24290 Cuma 15 Temmnz 1955 Jules Veme 15 C©«ıgun Zelanda'dan bir geraiy» nerek ve fırtınaya kapılarak hali bir ya düşmelerini ve tabiatla başbaşa kala rak bir çok mahrumiyctler içinde bu ada da yaşamalannı tayvir eden heyecanlı, merakh, meşhur bir eser. Ferid Namik Hansoy dilimîze çevirmiştir. 2 dld, Fiatı 300, cildlisi 400 Kuruştur. ^İNKILÂP KİTABEVİ IXı S MEKTEP TATÎLİ Amerikalı iktisadcı 10 yıllıkorganize edilmişbir kalkınma programı tanzimini ve beş kişilik koordinasyon heyeti kurulmasını istiyor Mevzii Thornburg raporunu seferberlik Kredili ithalât için hükumete verdi tatbika ı tesbit edilen esaslar 1200 yedek subayın ve 1928. 29, 30 doğumlu yedek erterin iştirakile 21 gün sürecek bir tatbikat yapılacak Ankara 14 (Telefonla) Ihtiyat subay v* erlerden bır kısmı, ordudaki tekrJlc ılerlemelerı tetkik etmek ve bu teknik ilerlemeler üzerinde kısa bir eğ tim görmek maksadile geçen ekimde sılâh altına ahnmışlardl. Bu sene de yedek subay kanunu ı!e askerî mükellefiyet kanununun verdiği salâhiyete dayanılarak 22 eylul ile 5 ekim tanhleri arasında A İktisad ve Ticaret Vekili yeni esaslara dair izahat verdi, buna aid sirküler bugiin ilân edilecek Ankara 14 (Telefonla) Kredili ithalât sisteminin tatbıkaü, ortaya çıkan bazı güçlükler dolayısile btm dan hir müddet evvel durdurulHaber aldığımıza göre, İktisad v« Ticaret Vekâletince bu yolda y a Arkast Sa 7. Sü 6 da 1 Thornburg'a göre 10 sene sonra Türkiye iktisadi bahımdan en kuvvetli memlehetlerle hemayar olacah Uzun müddettenberi memleketimizde bulunan ve Türkiyenin iktisadi dunımuna aid bir rapor hazırlamakta olan Amerikalı iktisadcı Max Thomburg beklenilen raporu Arkası Sa. 7, Sü. 4 te nu bitirmiş bulunmaktadır. Thomburg'un raporunun muhteviyatın» geçmeden evvel Amerikalı iktisad adamının Türkiyedeki m e saisinin bir hulâsasını yapalım: • Ortaşark memleketleri hakkında ftenis maiumatı olan ve bilhassa Türkiyeye karsı hususf bir sempatisi bulunan Max Thomburg Başvekil Adnan Menderes tarafından bir müddet evvel Türkiyeye davet CÜMHüR REİSt AFGAN VEZİRİNİ KABLL ETTİ edilmiş ve kendisine Türkiyenin Patrik, Makarios'un hareketlerini Cumhur Reisi Celâl Bayar, hükumetimizin davetlisi olarak içinde bulunduğu kalkınma hamlememleketimizde misafir bulunan, dün Ankaradan gelen Afgaleri izah edilerek Türkiyeyi yakın tnübalâğah buluyor, fakat Yuna İskenderiye Patriğilstanbuldangeçti Moskovaya gitti Konyada çay reçete ile veriliyor Inhisarlar Idaresi, çay sıkıntısını bertaraf etmek için doktor reçetesi istemek gibi garib bir usul buldu! Konya 14 (Telefonla) Şehrimizd* seker tevziatına yeni bir ş e kil verilmiş ve bütün halkın mütetaviyen şeker almalan temin edil Arkası Sa. 7. Sü. l d e Arkası VHâyette beyannamelerin verildifi büro Dün akşama kadar 200 beyanname verildi r İlk Ellerîndekî mâTTan Vilâyetc bildirmek üzere tacirlere veriletı 48 saatlik mühlet bu akşam sona eriyor; bazi avukatlar muhtekirlerin vekâletini almamak kararında Kırsehirde cereyan eden hâdiseler Kırşehir mebuslan dün Dahiliye Vekiline 2 nci bir muhtıra verdiler nistan Başvezir yardımcısı ve Hariciye Veriri Altes Serdar Naün Sa. 7, Sü. 4 te nistandan da Kıbrısın anavatanı Hanı Dolmab«hce Sarayında kabul edmistir. elarak bahsediyor \ Afganistan ile yapılan görüşmelere dairtebliğ Tebliğde Afganistan ile Pakistan Me«d*resiı> arabulpflıjıık arssutdaki ihtilâhn gajretleri belirtildi edilen tacir tevkif İcra Vekilleri Heyetinin K 982 sayılı koordinasyon kararına Utinaden tktısad ve Tıcaret Vekâletince neşredilen sirküler dairesinde ithal neşredilen sirküler dairesinde ta cir, imalâtçı ve ticaretle iştigal etmedikleri halde tesbit olunan maddeleri satm almij kimseler, dün sabahtan itibaren, Vilâyette kuru Ar<cast Sa. 7. Sü. 2 da hir C.MJ>.m*b»s|«ı* buguo U** hiliye Vekiîi Dr. Namık Gedıği mmkamında ziyaret eder«k, kendisine Kırsehirde cereyan eden son hâdıseler dolayısile bir muhtıra vermislerdir. Hatırlarda olduğu üzere bundan bir müddet evvel de Kırsehir mebuslan tarafından Dahiliye Vekiline bir muhtıra venlmis ve Kırsehirde C.MP. mebuslan aleyhine gırişilen hareketin önüne geçmesi kendisinden istenmiştir, Arkası Ankara 14 (Telefonla) Kır|« Son kararname yürürlüğe çirdikten sonra yüzde 200 fahiş kârla inşaat matzemesi satan bir tacir tzmirde suçüstü yakalandı İzmir, 14. (Telefonla) Muhte kir ve istıfçılerle mücadeleyi esas kılan vekıller heyeti kararnamesi mer'iyete girdikten sonrs bugün ilk dsfa olarak bır tüccar tevkif edılerek ceza evine gönderilmiştir. Arkast Sa 7. S ü l d e C. H. P. Maliye Vekilinin Polatkandan 11 suali lsmail Rüştü Aksal, Hasan Polatkanın radyo konuşması münasebetile ve halk efkârını daha iyi tatmine yardım etmif ofanak esbabı mucibesile bu •uallere cevab istiyor Ankara, 14 (Te I eönderdiği yazılarda sunlan s ö y 'efonla) Es . Maliy« VeIi lsmail Rüs • Aksal, halk •fkârını daha yı tatmine yar iım etmiş ol" ~ıak isteğile Ma iye Vekili Haan Polatkanın adyo konuşmasının bazı müphem noktalannm aydınlatılma «Sayın Hasan Polatkan Evvelkı akşam radyoda yapbğı* nız konuşmada, D. P. tktıdan ta" rafından 5 yıldan beri takip edilen isabetli ve hamleci iktısadimali po litıkanın mes'ut bir neticesi olarak, az zamanda başanlan işleri bir ta kım mukayeseler yaparak belirttiniz ve son günlerde «Muhalefet sözculerinden bazılarının iktisad' ve mali durumumuzu maksadlı bir se kilde karanlık v e tehlikeli göstermeğe çahştıklarını ve halk efkâ" rını bulandırmak için hususı bir gayret sarf ettikleriru» açıkladınız. (Arkası. Sa. 7, Sü. 7 de) ;; f i tJ Ankara 14 ( a a ) Afganlstan bu göruşme'.er bilhaMa IM m«ml*Basveziri Muavini ve Hanciye Ve keti al&kadar eden bölgelerdeki ziri Altes Serdar Naim Han 11 tem umumt vaziyetin tetkikin» tahsit YAZAN: muzdan 13 temmuz 1955 akşamma edilmiştir. İki devlet adamı, hükumetlerinin , kadar devam etmek üzere Ankaraya emellerinin aynı sulh, karsıhgı resmî bir ziyaret yapnus.br. prensiplerine I Kıbnsa gidip dönen kıymetri I Bu ziyarrt sırasında Türk hü anlayış ve işbirliği kumetinin muhterem misafirile iîtinad ettiğini müşahede ettnisler " arkadaşımozın adada | iskenderiye Patriği Yeşilköyde Başvekil ve Hariciye Vekâleti Ve dir. nçak içinde | gördükleri, duyduklan * Bu meyanda Afganistan İle Pa(Yazıs% 7 nci sahifcmizde) kili sayın Adnan Menderes arasın kistan arasında vuku bulan hâdive düşündükleri da konuşma'.ar yapılmış ve bu koSa. 7, Sü. 6 da seler neticesinde iki memleket münuşmalara Afganblar tarafından Afganistanm Türkiye Büyük Elçisi nasebatında zuhur eden müsküllert Ekselâns Asadullah Saraj. Türkiye i nazan itibara alarak ve iki memtarafından da Başvekil Yardımcısı | leketin olduğu kadar bütün Ortave Devlet V P H I I Fatin Rüştü Zorltı doğunun nefine olarak evvelâ gerile Hariciye Kâtibi Umumisi hazır ginliğin izalesi sonra da Afganistan ile Pakistan arasmda dostane bu lunmuşla rı'ır. İki memleket arasmda öteden bir işbirliğinin vücud bulmasına beri mevcud kardeşçe münasebet müsaid bir havanın yaratıbnan Adalar Kaymakamının emrile lerin vasfı mümeyyizini teşkil eden maksadile, Başvekil Adnan Mende Arkası Sa. 7, S ü . 6 da samimiyet içerisinde cereyan eden dün adadan çıkanlan köpek, Kıbrıs Mektublan Hasan İli Yücel Büyükadadan bir köpek sürgün edildi! sükuneti bozmakla itham ediüyor! İki bucuk ay gcc kalmış 1 nisan şakası Mısır ve Yunan kuvvetleri Trakyada müşterek manevra yapacaklarmış! Ismaıl Ruştü Aksal Büyükada Çankaya caddesi 39 numaralı köşkün bahçesinde bağlı bulunan altı aylık yavru bir kurd köpeği, geceleri bahçeye girenlere havladığı ve dolayısile Adanın sü» • • • • • • » • • • • » • • • • • knnetini ihlâl ettiği iddiası ile ve Adalar Kaymakamlığmın emrile iki polis tarafından dün akşam A Arkasi Sa. 7, Sü. 3 te Dr. Sarolun Trabzonda C. H. P. ye sert cevabı «Bu memlekette Garfo anlanunda ne yapılmışsa bunlann toptan şan ve şerefi ATATÜRKE aiddir. Bu devri «Devri İsmet» ile kanstırmağa kiıtnenin hakkı yoktur» Trabzon 14 (Hususi) Şehrimiz de tetkikler yapan Devlet Vekili Mükerrem Sarol Sümer sinemasında kalabalık bir vatandas kütlesi ne hitaben bir konuşma yapmışür. Vekil konuşmasında sun'î buhran ve ihtikâr mevıulannı e l e alarak muhalefet mensublannın bir aydan beri kongre, açıkhava ve basın mensublarile yapüklan «zararh telkinleri» izah etmiştir. Vekil, 1946 dan 1950 y e kadar Halk Partisinin D. P. yi mağlub etmek için nasıl uğraştığını anlatmış, Senirkent, Lalapaşa vakalarmı v e gazetecilerin tevkifini zikrederek: cEğer bu mücadele bir kanh kar Arkast Sa. 7, Sü. 4 te SİMİDLER DE AYARLAND1 Yakın zamanlara kadar fakir fıkaranın kifafı nefs ettiği, (türkçed nefis körlettiği) simid de bu halt geldi! Yani bir el ayası kadar... Eski çamlann bardak olduğu devirde elbette simidler d e halka o lacak... Ayarlamanın garib neticelerini hep görüyoruz! Çay ve kahva fincanlan küçüldü; dondurma, mahallebi tabakları minyatürleşti; bira, iyi su bardaklan ufaldı. Herşey ayarlanıyor ve ufahyor. Bu ayarlamaya midelerimizin de uyduğu gun rahat edeceğiz. Çöller Krab ÇEVIREN: Rekor kıran mahkeme tzmirde 5 inci A s l i y e H u k u k m a h k e m e s i 5 saatte 63 davaya bakü sını basm vasıtasıle istemektedir. Atina 14 Yunan Dıs İşleri Baİsmaıl Ruştü Aksal gazetelera kanlığırun y a n resmî sozcüsü addedılen (Le Messager d Athenes) aoh gaz?tede şu garib haber intişar etm'ştır« Önümüzdeki ay zarfında TraJcyada Yunan ve Mısır pıyade bırlik'eri müşterek manevralar yapacaklardır. Bu manevralann kat'î Sa 1 Su. 4 te) î Hamdi Yaroğlu j Sebze miistahsilleri Valiyi suçlandırıyor Sahifeleri sürprizlerle dolu • • • bir eser, sefaleti, ölümü, İzmir 14 (Telefonla) Bugün . „. ' . " : : . . r Yı" "' J l şehrimiz Beşinci Asliye Hukuk hatta m e ç h u l u goze aldıran 1 ^ ^ 6enenin adlî r e k o r u n u denn bır aşkm h . t n v . « * l k ı m ı ş v e 5 g a a t t e g3 d a v a y a b a k . d»r™ h,r ~ t ™ hıkayesı mıştır. Sevindirici facia Poli* geçen gün dentzden btrbirine tple bağlt gene bir kız ile bir dclikanhntn ee«edlerint çtkardı ve böyl«ce bir dramtn s o n perdest d e aj>trj Diyarbakır ve Kayseride 2 büyük yangın Diyarbakırda 86 dükkân, Kayseride de bir kerestelik tamamen, 1 cami, 1 fınn 2 toptancı ardiyesi kısmen yandı 5 Şehrin Hikâyesi YAZAN: Yaşar Kemal Bu röportai serisine (5 roman) da diyebilirsiniz. Okumağa başkyınca bir roman kadar cazib bulacaksrnız Diyarbakır 14 (Telefonla) Bu neticesinde söndürülmüştr. Şehrigün sehrimizde görülen yangmla miz Belediye itfaiyesine aid iki rın en feci olmuş, sabah saat 150 Arkası Sa 7. Su ) de de Bitpazannda Şevket Taşçı adınHJllllllllllllllllllllllltnılllllllllllltlllllllııııııınııniHig da bir hırdavatçmm dükkânmda çıkan yangm kısa bir zamanda rüzgânn tesirile büyüyerek 86 dükkânın tamamen yanmasına sebeb olmustur. Yangınm sıcak havada patbyan tabanca mantarlanndan çıktığı tesbit edilmiştir. 3J saat devam eden bu yangın neticesinde bütün şehir halkı uyku dan uysnıp sokaklara dökülmüştür. Yangm 8 inei hava üssüne menMüstahsiller dünku toplantadı stıb itfaiye ile fabrikaların itfaiye(Yazın 7 nci sühiiemiide) leri tarafıncan sarfedılen gavre+ier ^ıııinnüiiHiıiMiıııııııııiHii'mınıııııııırııııııııııııi!^ I BUGÜN | ( Radyo [ | İlâvesi | i İç sahifelerde 1 V ağır kapanmış oldu. Bu yürekler acwt focian*n zarallı kurbanlannın sahtslartnt alâkalandıran eihet dr|tnda bir de seinniteceJc taraft olduğunu acaba düjtindünüz mü? Demek ki aşk bugünkü maddiyat ve menfaat dünya*t ortasında hâlâ mevcud... DemeJc ki insanlar hdlâ birbirlerim ölesiye sevebiliyorlar. Aşkın ötesınde belki mtıhobbet, saygı, veja gibi mefhumlar da henüz tarihe fcarısmaTnıjîardtr... Belki poradan ba$ka kıymetler, hayvani ievkler dtştndaki zevkler de tamamen heder olmadılar. O halde bayram edelim. tnsanltk için, insanltğtn tstikbali için bir ümid şulesi hâlâ var demektir. Bayram edelim, insan yaşayacak ve belki günün birinde insan olduğunu gene hatırlayacak.. **• ; ATA6A DÜŞEN...
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog