Bugünden 1930'a 5,447,002 adet makaleKatalog


«
»

1STANBUL KAPILARINDA Yazan: FERİDUN FAZIL TÜLBENTÇİ VesıkaJara Lstinaden hazırlanan bu büyük tarihî romanda İstanbulun zaptını, bu sıralarda dönen entrikalar ve maceraların hikâyelerinı Feridun Fazılın tatlı kaleminden heyecanla okuyacaksınız. Fiatı 300, cildli 400 kuruştur. İNKILAP KİTABEVİ S 3l inci yıl sayı 11.121 umhuri KlJRUCUSUrYUNUS NAOf Telgrai y mektub adresi: Cumhuriyet istanbuJ Posta kuturo tstanlral No 248 Telefonlar. Uvıuml Santral Numarası: 24298. Yan İsleri 24299 Matbaa 24290 Perşembe 14 Temmuz 1955 Yazan: Feridun Fazıl Tülbentd Vesikalarm ışığı altında yazılmış bu buyük tarihî romanda Sultan İkinci Selimin, oğlu Üçüncü Muradm aşklarına, ıztırablarına ve ihtiraslarına şahid olacaksınız. Mihrimah, Gevberrfcn ve Esma Sultanlar ile güzefliği djpjera destan olan. Venedikli Bafo \(Safi3«e Sultan) yu yakından, çok yakândan t^nıyacaksımz. Fiah İuç liradır. İNKlJJÂP Kitabevi SULTANLARM A$KI l Atina, 13 (R.) Yunan hükumetinin. Kıbrıs başpapan Makarios ile Atina kilisesinin baskısı altın da siyasetınde tekrar bir değışiklık yaptığı bu akşam öğrenilraiştir. Ynan siyasî çevreleri, Türkiyenin de iştirakıle Londrada bir Kıbrıs konfe>"ansı toplanması hususunda yapılan tekhfin Atina tarafından kabu Ijinden sonra Makarios ile Yunan hükumeti arasında çıkan ihtilâfın halledildiğini bildirmişlerdir. Öğre n ldiğine göre Papagos hükumeti, Makarios'un istediği şekilde derhal Birleşmiş Milletlere müracaat yo luna gitmeği kabul etmiştir. Yunan Arkası Sa 7 Sü. 6 da Âtina, fcızıl papazın istediği şekilde Tüccar olmıyanlar herhangi bir maddeyî, tüccarlar iştigal mevzuları derhal Birleşmiş MUletlere başvuracak dışında kalan maddeleri stok edemiyecekler Bnynk şehirlerdeki depolarda başlıyan aramalar, kaza, nahiye ve köylere teşmil ediliyor, bazı firmaların köylerde yeraltında gizli depolar yaptırdıklan tahakkok etti Yunan hükumeti dün Hükumet tacirler İçin Makarios'a başeğdi! yeni bir yasak koy Kara Liste! Maarif Vekili dun gaze tecilerle konuşurken Ankara 13 (Telefonla) ,Haber aldığr mıza göre İktısad ve Ticaret Vekâleti. tüccar olmıyanların herhangi bir maddeyi ve tüccarların da iştigal mevzuları dışında kalan mad" deleri stok yapmalannı kat'î surette yasak eden bir tamim hazırlamıstır. Yarmki Resmî Gazete ile yavınlanarak mer'iyete girecek olan bu tamimde yukarıda bahsi gecen direktii hilâfına hareket edenler hakkında ağır hükümler bulunmakta ve bun ların takib ve tahkiki hususunda idare âmir lerine genij salâhiyetler tanmmaktadır. Antalyada Malatya 13 (Telefonla) Bütün yurdda olduğu gibi şehrimizde de ihtikâr ve karabor Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Tahranda korkunç bir canavar! Şehirde içi oyulmuş ve çıplak kadın resimleri ile süslenmiş kanlı kafataslan buhtnuyor İstifçilik ve ihtikâr yapanlar teşhîr edilecek Ernin kaynaklardan aldığmuz malumata göre Ticaret Vekâleti bir (kara liste) hazırlamaktadır. Bu listede, ihtikâr yaptığı ve istifçiliğe teşebbüs ettiği sabit olan tüccar ve firmaların isimleri bulunacaktır. Listede ismi bulunacakların banka kredileri kesileceğı gibi bilâhare yapaeaklan ticarî teşebbüslerde du rumları dıkkate ahnacaktır. Ayrıca listeye girecek tüccar ve 'irmaların Arkas* Sa 7. Sü 5 te Tahran 13 (a a.) Tahran polisı korkunc bir canavarm peşinde <• > lup bu, esrarlı şahsı el» seçirmek lcin gece gündüz faaliyet halindedir. Olay bütün Tahran halkını meşgul etmekte, bu esrarlı ve esrarlı Almanya Avusturya seyahatin dürlüğüne giderek, muhtelif maarif olduğu kadar da müthiş hâdisenin meseleleri hakkında alâkablardan failinin suratle meydan» çıkanl den dönen Maarif Vekili Celâl Yar(Arkası Sa. l, Su. 8 de) duncı, dun saat 15 te Maarif Müuıası beklenmektedir Hâdise şudur Bir müddettenberi, Thran şehnnin civanndaki kırlaröa bevni ovulmus kesik baslar bulunmaktadır. Şimdiye kadar adedi firü bulan bu kesik başlann beyinleri oyulmiıs iluo jtafatasınnf s çeHsî çok maWr bir firçanrn^'eserT olduju anlasıl»n va&lıboya Çiplak kadiT) resimlcrile kapiıdır. Maarif Vekilinin seyahat intıbaları Tacirlere 48 saatlik bir m ühlet verıildi Ticaret Vekâletince listesi ilân edilen 16 çeşit maldan ellerinde bulunanları bu akşama kadar beyanname ile Vilâyete bildirecekler Tnrkiye ile Alntanya ve Avusturya arasındaki kültürel mukaveleler genişletilecek Elçilerimiz arasında değişiklik Suad Hayri ^ Seyfuliab Esin fee Bonn'a tayin ediMUer Ankara 13 (Telefonla) Öğr«ıdığimize göre Hariciye Vekâletınce elçiler arasında yeni tayinler yapıl maktadır. Bu cümleden olarak Bonn Büyük Elçımız Suad Hayrı Urgublu Londra büyük elçiLğıne, Moskova bü(Arkası Sa. 7, Su 8 de) Zabıta bir kac haftadanberi devam eden aramalann» rağmen bir ipucu elde edememistır Tahran adlî tabiblori bunun sadıst bir sanatkârın eseri olduğunda ittıfak etmeVtedirler Onlara göre, bu meczub sanatkâr kurbanlannı bir yere çek»rek katletm«kte ve bundan sen ra başlannı eovdelerinden ayırarak bevni ovnamakta ve kafatasının ici ni resimliverek Tahran civanndaki atmaktadır. İstifçiliğı ve ihtikârı önlemek ü zere hukumetçe alınan tedbirlere aid talimatnamenin Vilâyete bildiril dığini yazmıştık. Talimatname ile birlikte gönderilen lıste, 16 mad deden tbaret olup, alâkadarlar bu maddelerde zikredilen mallardan kendılerindc ne miktar bulundu^u nu 48 »aat zarf ında Vilâyete bildirmeğe mecburdurlar. Bu işle mefgul olmak üzeı^ seçilen korrusyon, dün sabah Vilâyette, Vali ve Belediye Başkan vekili Fahreddin Kerim Gökayın başkanlığında bir toplanü yaparak çalışma tarzını tesbit etmistir. Aynca, Vilâyette bir büro kunılmuş, 16 maddenın her biri ile ay n ayn meşgul olmak ve bunlara *id hesablan tutmak üzere 16 me mur vazıfelendirilmiştir. 8e> s.ıına melerin dünden itibaren }ab(üune başlannu^tır. Vali ve Belediye Baskan vekili Fahreddin Kerim Gökay, dün bir muharririmize junları söyl^mıjtir: « Talimatname ve listeyi dün gece (evvelki gece) »aat SirJe âi dık ve derhal faabyete geçnk. Sabahleyin toplandık. Beyanname'er.n kabulüne aid kararlar aldık ve buntm için de bir büro kurduk.* Vilâyetin teblifi İsUnbul Valiliği dün su tebliği yayınlamıştır: 1 K/982 sayılı karara Utınaden İktisad ve Ticaret Vekâlebnce ne$redilen (1) numaralı sırküler dai resinde aşağıda isimleri yazıü mad delerin ticaret veya imalâtile iştigal edenlerin veya bu maddelerin tica Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Dün asılan katil kadın Ruth Ellis Londrada dün asılan katil kadın Ruth Ellis, son dakikada sükunetini kaybedip hıçkınklarla ağladı, (ölmek istemiyorum) diye bağırdı Londra 13 (A.P.) İki çocuk anası Ruth Ellis adlı güzel bir sanşın kadın bu sabah Londranın Holloway kadınlar hapisanesinde asıl mıştır. 28 yaşındaki sabık model ve bar konsomatrisi kendisine yüz venniyen âşığını öldürdüğü için idama mahkum edilmiştir. Arkast Sa. 7, Sü. 4 te Bir şoîör Hilton otelinden 10.000 Dün şehrmızde, 12029 plâkalı tak einın şoforu Nusret Ozcanın Hilton Oteli mudıriyeti aleyhıne 10,000 liralık manevî tazmuıat davası açmasıle netıcelenen enteresan bir hâdise olmuştur. Yaptığımız tahkikata göre hâdise şöyle cereyan etmiştir: Evvelkı gün öğleye doğru Karaköyden Nusret Ozcanın taksisine bınen Clyne George adlı bir Amerıkalı Hilton oteline gideceğini söy lemiştir. Fakat araba Galatasaraya geldıği zaman kararmı değıştiren Amerikah, şoföre ineceğini bildirerek 10 lıra vermiş, bağajlannı Hilton oteline bırakmasmı rica etmis. gizlice taksinin numarasını almağj da unutmamıştır Şoför Nusret Ozcan Amerikahnın arzusu üzerine bağajları otelin kapıcısına teslim etmiştir. Kontrplâk fabrikasının infilâktan sonraki hali Ankaradan Bir kazan patladı, Konyaya götürüler lira istivor! 6 işçi yaralandı yanlış ölö Dün öğle üz.eri Eyüpte oldukça ucuz atlatılan bir infilâk olmuştur Eyüpte Bahariye caddesınde Kostantin Zafronosa aid kontraplâk fabrikasındaki istim kazanı sa at 13.50 sulannda birdenbire infî lâk etmiştir. İnfilâk sırasmda işçilerden Mustafa Berkin, İbrahim Çolak ağır Hacer Çolak, Fatma Ha cıoğlu, Ayşe Deliorman ve Emme Deliorman hafıf yaralanmışlardır. Ankara 13 (Telefonla) ŞehriYarahlar İşçi Sıgortalan hastane mizde dun eşıne ender rastlanır bir sıne yatırılarak tedavı altma alrrr hâdise cereyan etmışür: mıştır Fabrikanın duvarlan çatlaKayserıli Ahmed Yağdır adında mıştır. Arkası Sa 7, Sü. 5 te înfilâkın sebebi henüz tesbit edılemedığinden dün vak'a mahallinde Eyüp Müddeiumumiliğince keşif yaptınlmıştır. Tahkikata devam olunmaktadır. Bir Yunan balıkcı motörii yakalandı Karasulanmızda balık avlarken yakalanan motörde külliyetli miktarda balık bulundu İzmir 13 (THA) Buraya gelen haberlere göre, Söke sahillerinde Karakuyu yakınlannda karasulanmız içinde kaçak olarak balık avlayan bir Yunan motörü Gümrük Muhafaza teşkilâtına mensub devriye motörü tarafından yakalanmn tır. (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Ne günlere kaldık? tzmirde bir tüccar, toz şekenn çuvahnı 100 hraya satarken yakalanmış. Hacca gitmek içın hazırhk gördüğünü, bu sebeble para lâzım olduğundan bu i$i yapttğtnt söylemiş. Hacca gıtmeğe karar vermiş olan bir adam, her jeyden evvel dıni bütün bir Müslümandır. Demek istifçilik, ihtikâr ona o kadar tabü geliyor ki, bunlan haram ve günah bile addetmiyor. Bundan çıkaracağımız netice hâdisenin kendısinden de acıdır. Şu halde hiç olmazsa bir kısım Türk tacırleri mesleklerine müteallik her türlü ahlâk ve namus telâkkilerinden tam mânasile uzaklaşmtj bulunuyorlar, demektir. öyleyse basılan ardiye ve depolarda meydana çtkanlan tevzie tâbi ithal mallanna neye şaşmah? Bizim astl şaşmamız lâzım gelen sey, zihniyet bu olduğuna göre, bugiine kadar yiyecek bir lokma ekmek, örtünecek bir kaç metre fcumas ve bannacafc bir dam altı bulabilmemizdir. Ticaret ahlâkı ve ticaret namusu da mı ithal ideceğız ve bunlan da mt tevzie tâb% tutaeağte? Arkast Sa 7. Sü 5 te Gazetecileriıt turistik sefcrî Napolide Türk ve İtalyan gazetecileri karşıhkli toplantılar tertib ettier Napoli 13 (a.a.) Gazeteciler Cemıvetinin turistik seferini yapan ve seçkin yolcu kütlesini hâmil bulunan. «Ankara» Napoliye muvasalat etmiştir. «Ankara» gemisi yann Nis'e hareket edecektir. Türk gazetedleri Napoli konsolosiımuzun verdiği kokteylde İtalyan gazetecilerile tamşmışlardır. Samimî hava içinde devam eden kokteylde İtalyan gazetecileri karşılıkh tanışma gzileri tertibini istemişlerdir Taraf lar bu ziyaretin haîirlanması için tesebbüse geçeceklerdir. Sabah, gazeteciler Napoli Bejediye Reisini zivaretleri sırasında İstanbul ?eref rozetini ve Gökayın raesajını vermişlerdir Rei* Valerio gazetecilere bir ziyafet vervaif vt şehri gezdir9İŞÜI. (Arkım Sa. 7, SU 7 de) 1 Hasan Âli Yii celin Adayı kanş kanş gezerek yazdığı Kıbrıs Mektublan 2 Hamdi Varoğl unun çevirdiği bü yük a$k roma tu Kasımpaşada kulaksız mezarhğında pusuya düşürülerek öldürülen Bayram Koçernik'in davası devam ediyor. Muhakemenin son celsesinde, Adliye tarihimizde ilk defa olarak, geceleyin cinayet yerinde bir keşif yapılmasına karar verilmişti. Dün gece Kulaksız mezarlığtnda bu kesif yapılmıştır. Keşifte, davaya bakan Ağırceza mahkemesi heyeti, saroklar ve avukatlan ile şahidjer hazır bulunmuşlardır. Resim dün geceki keşiften bir görünüştür. Ginayel yerinde dün ?eceki keşif Bir film artisti Maliye Vekilinin ile bir deveci radyo konuşması arasında hâdise Muhalefet sözcülerine eevab veren Hasan Polatkan, hükumetimizin maH ve ikbsadî politikasım izah etti Ankart 13 (Telefonla) Maliye Vekili Hasan Polatkan bu akşam radyoda iktisadi ve malî durumumuz hakkında uzun bir konuşma yapnuştır. Vekil: «Son günlerde muhalefet sözcülerinden bazılannın iktisadî ve malî durumumuzu mak sadlı bir şekılde kötülemeye çalıştıklan açıkça görülmekte Gülhane Parkında çevrilen bir film yiizünden Muzaffer Tema ile deveci Mehmed birbirlerine hakaret ertiler ve mahkum dir» dedîkten sonra hüku metin malî ve iktisadî politikaoldular sım izah etmiştir. Hasan Polatkan Dt«ı öğleden sonra Gülhane par1950 den onceki devrede millt ekonomimiıin durgunluk ve hattâ ge kında, film artisti Muzaffer Tema rılemeğe mahkum edildiğini misal ile Deveci Mehmed Devegüden ara ler vererek anlatmış ve demiştir ki: smda, karşılıkh bir hakaret hâdi« D.P 1950 de iktısara geçer geç sesi cereyan etmiştir. Arkast Sa. 7, Sü. l de Arkası Sa. 7, Sü. 6 da CöUer Krah 3 Yaşar Kemali n kaleme aldığı memleket röp ortajlan seriti Hikâyesi s **+ J İKt TOKTAN BtE VAB ÇBAR.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog