Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

13 l e n n m u z 19M markaya bilhassa dikkat ediniz... Aldığmız möstahzann hakiki Gripin olup olmadığım bizzat kontrol ediniz. Kutunun üzerindeki GRİPİN markasım ısrarla arayınu. Sthhat «• (çtlmat muavMrt VtUtttüiıı n s a t nthMtnt 6 0 T 0 N AĞRILARA KARŞI 4 SAAT ARA İLE GÜNDE 3 ADET ALINABİLİR TURtST MEVKI 799 LONDRA PM T.C. ZİRAAT BANKASI | ismnui: TIM* m» M. lal: TAHMİS ŞUBESİNDEN 13 Ağustos 1955 tarihine kadar yalnız şubemizde en az ( 1 5 0 ) liralık kumbaralı, 'tasla ihbarsız veya ( 2 5 0 ) liralık en az üç ay vâdeli veya ihbarh tasarruf hesabı bulunanlarla bu tarihe kadar yeniden ayni şekilde hesab açtıranlar ve bu tevdiatlannı çekiliş tarihi olan 1 5 Ekim 1955ak$amına kadar hesabların da muhafaza etmiş olanlar arasında: I T«: IKH J tarihl I I KAYIB ARANIYOK Boyabad'ın Kemaldede mahallesinde Rıza oğlu Hüseyin Derici bundan 10 sene evvel Istanbula gelip bir daha dönmemiştir. Ağa hpvsı Hakı Derici de bir hafta evvel vefat etmiştir. ısevın Derıcıyı gören ve ya nerede bulunduğunu bilen yarsa İnsaniyet namma İstanbul Çakmakçılar Yusufyan han 5 numarada oğlu Rıza Dericiye bil •I dirmeleri rica olunur • • I u n. Yoleulanmız bundan delayı dalma KLM'I tavstye ediyorlar BEYRUT ^î 20.000 Liralık Hususî Bir İkramiye Tertip lâilmiştir, 20.000 Liralık Hususî ikramiye Plânı > > • • • • • • • • • • < ! > > • • • »»»••••• M M » < • • » • • • • • » • • • • • • • • • • • • • • • • « • • « 5OOOÖ lira tutarında ikramiye veren BİR HESAP ACTIRARAK 3 7 Ekim keşidesine iştirak edm 1 Kişiye 25.000 lira! Not ı Büyük Ikramiya hariç, ikramly«lerimlzln % 40 ı latanbut ajanalanmıza % 60 ı da *»»ra şub*l*rimize tahsia •dilmlftir, Her 150 liraya bir kur'a numarası PM • i Aded Miktarı Lira Tutarı Lira : : wr Biçki Kitabları OÜNYANIN HER TARAFINA ŞUKHU CANAL'm ı^r Jw Jw JsT 4W Jarjw Jw İNŞAAT riirkiye İ; Bankası A.Ş. Genel Müdürlüğünden 1 Türkiye tş Bankası A. Ş. Eskişehir Şube binası kapalı zarf usulü ıle anahtar tesliml gotürü olarak eksiltmeye konulmuştur. 2 Eksiltmeye aid evrak, Ankara'da İstanbul'da Eskişehir'de Türkiye İş Bankası A. Ş. Muhasebe Müdürlüğünden \ ' ı : Yenicami Şubesinden Genel Muavinliği nezdinde Şube Müdürlüğünde edilebilir. Müdür I Kadın elbiselerine aid olanlar: Kr remel Bıçki 50ü Biçkı Tatbıkatı Dikis ve Provalar 500 Vuksek Biçld Kaideleri 250 Yapma Çıçek 250 Hocasız Şapkacılık 150 Erkeklere aid olanlar: Bıçkı Dersleri 500 Gömiek ve Pıiamalar 300 Başlıca büyük kitabcılar da bulunur. Taşra sıparıç leri ($ükrü Canal Posta kutusu 473 istanbul) ad resıne yapılmalıdır Para s) peşın gonderıien kıtab lar taan^ıidlıı gnnrlerılır 1 5 10 30 36 5000 ]OOO 5OO 350 .••»»••••••••••••»••A*»••4.< 5000 5000 5OOO 5000 20.000 •Almanya taviz listesi» ; i i i Yeni çıkan T.C. Gümrük tarifesi Almanya Taviz listesi Almanca tercümesi çıkmıştır. TERCÜME ŞERVİŞİ, Galata. Kemeraltı cad 29, Kemerhan B^BMBa^B«MMa 6 Telefon: 48425 • • • • • • • • • ^ ( TÜRKİYE İŞ BANKASI A . ş 7 Genel Müdürlüğünden Hesablarında bu miktardan fazla parası bulunanlar vâdesiz tasarruf hesablar.ndaki her ( 1 5 0 ) üra ve vâdeli veya ibarlı tasarruf hesablarındaki her ( 2 5 0 ) lira için ayn bir iştirak numarası alacaklardır. Bu hususî keşideye 'ştirak edeceklerin bankamızın diğer umuml ikramiye keşidelerine iştirak haklan mahfuzdur. İş bu Ikramıyenin keşidesi 15 Ekim 1 9 5 5 cumartesi günü saat 12.00 de Bankamız hizmet binasında Noter ve arzu eden rnudilerimizin huzurile yapılacakür Fazla tafsilât için gişelerimiz emirlerin izdedir. , • ADRES: İstanbul Eminönü Tahmis Kalçin Sokak ^^^^ • t Tire ve Ödemiş şube binalan inşaatı birim fiatı usulü ile eksiltmeye çıkarılmıştır. Tire binası keşif bedeli 164.895 66 liradır. Ödemiş binası keşif bedeli 161.507.86 liradır. Eksiltme şartları. proje ve ihale dosyalan Ankarada Türkiye İş Bankası A Ş Muhasebe Müdürlüğünde, Istanbulda Yenicami şubesi binasında Genel Müdür Muavinliği nezdinde, İzmirde İımir şubesinde görülüp tetkik edilebilir. Her iki bina inşaat] için ayn ayrı teklif verilecektir. Tekliflerin en geç 27 Tenımuz 1955 çarşamba günü saat 18 e kadar Türkiye İş Bankası A Ş: Muhasebe Müdürluğüne verilmesini, veya bu tarihe kadar vasıl olacak şekilde postalanmış olmasını rica ederiz. L l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i ı t •!•••• > < . > > < ! • * > * • • GÜNEŞYAKMALARI, YARA» ^ görülüp tetkik NEW YORK PAXAMERICAV SİVİLCE ve PİŞİKLERE KARSI!.. FRANKFURT 639 T L KıRU vTOZlU HAULARINIU YIKAMAK ıÇıH BİR mtfOU KAFiDiB. Y E D İ K U L E TEL:(Fabnka) 1 2 8 1 8 HALI YIKAMA AFŞAROĞLU 3 tnşaat keşif tutarı 447.518.99 liradır. 4 Eksiltmeye girecek olanların bu işin teknik öneminde 400.000. liralık bir inşaatı müteahhit olarak iyi bir surette başardığına daire vesikaları teklif zarfma ilâve etmeleri şarttır. 5 Eksiltme 28 7 1955 Perşembe günü Ankara'da Genel Müdürlük binasmda yapılacaktır. 6 Eksiltmeye aid teklif zarfları en geç 27 Temmuz 1955 Çarşamba günü saat 18 e kadar Ankara'da Türkiye İş Bankası A.Ş. Muhasebe Müdürlüğune verilmelı veya bu tarihe kadar vası lolacak şekilde posta vasıtasile gonderilmiş olmalıdır. DERI SATIŞI 10.000 Aded Koyun Derisi Satılacaktır. Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinden: Satılık ev Beyoğlu Ingiliz sefareti arkasm da asfalt üzerinde köşe başında altında dükkânı olan kâgir ev boş teslım satılık. Müracaad: Telefon 46847 Kurban Bayrammda Teşkilâtımız tarafından toplanacak olan 9 ilâ 10 bin aded Kurban derisinin açık arttırma ile ihalesi 15 Temmuz 1955 Cuma eünü saat 15 te yapılacaktır Şartname. her Sün Şubede görülebilir. Arttırmaya gireceklerin iha'e gün ve saatinde 2000 lira «ecici teminatlarile birlikte Cağaloğlundaki Türk Hava Kurumu İstanbul Şubesinde hazır bulunmaları ilân olunur. (9035) ür. Zekâi Muammer TUNCMAN Bakteriyoloji Tahlil Lâboratuarı Divanyolu No. 103 kat Telefon: 29125 2. Genel Müdurlüğanden g = § I İ = = | I Bankamızca Ankarada Ulus meydanı Anafartalar caddesi üzerinde Sümerbank Umum Müdürlüğü binası ittisalindeki arsa üzerine yaptırılacak banka. otel ve sinema kısımlannı ihtiva edecek binanın projesi müsabakaya konulmuştur. • 1 Müsabakaya yalnız Türk Yüksek Mimar ve Mühendisleri iştirak edebilirler. 2 Müsabaka şartnamesi Ankarada Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi Muhasebe Müdürlüğünden, İstanbulda Yenicami şubesindf Genel Müdür Muavinliğinden bilâ bedel alınabilir. 3 Müsabaka 3 ekim 1955 tarihinde nihayete ereceklir. TÜRKİYE İŞ BANKASI A. $. DOSELDORF TURK HAVA KURUMU Eskişehir Şubesinden: 1955 yüı Kurban BajTamında şehir ve köylerden toplanacak olan muhtelif kurban derileri. sığır derisi ve kurban bağırsağı ihalesi 18/Temmuz 955 pazartesi günü saat 1? de yapılacağından isteklilerin şartnameyi görmek üzere İstanbul Hava Kurumu şubesine müracaatları ve ihale gününde Eskişehir Hava Kurumu Şubesinde bulunmaları ilân olunur. 9398 " •• FENNİ SÜNNETÇİ RAUF ÜLGÜN ENVER 21 senelik tecrübeli, soydan sünnetçi. (Hissı iptâl aneaiezi lokal) su retıyle 40 saniyede acısız sünnet ya par. Yaşı çok büyük olanlar sün net yapıldıktan bir saat sonra çalışabil:r. Adres: Samatya: Nazlı Ebc çıkırazı No. 12 Tel: 11863 ten ısteyiniz. Sümerbank Alım ve Satım Müessesesinden Bursa Merinos yünlü ve halı dokuma sanayii müessesesinde yeni açılan kantir binasma günde bir defada olmak üzere vasati 300 kiçiye iki kap üzerinden yemek pişi rilecek şekilde yıkama hazırlama. pişirme ve temizleme cihaz tesislerile soğuk odalarını ihtiva eden mutfak tesisatı yaptırılacaktır 2 Bu tesisata luzumlu a) 4.5 atü 230 C° kızgın buhar b) 140 C° kızgın su (6.5 7) a tü c) 80 C° sıcak su (6 a tü) lük Teskin tesisatımız mevcuttur. Tafsilâtlı ve teknik mâlumat serviste verileeektir. 4 Müessesemiz ihaleyi yapıp yapmamakta veya işi dilediği firmaya vermekte serbesttir. 5 Teklifler: Kapalı zarfla zarf üzerine «TEKLİF mektubudur» Alım 1 Dos. 12454 Bursa işareti dercedilmek suretile 19/7/955 akşamına kadar müessesemizdeki veya Galata Sümerbank İstanbul şubemizdeki teklif kutusunu ıtılacaktır. 9566 ör. Ziyaeddin Maklav Çiğ Kahve ve Kalay İthalâtçıları Dernegi Başkanlığından TOPLANTIYA DAVET İktisât ve Ticaret Vekâleti tarafından ıÇİKAD) Çiğ Kahve ve Kalay İthalâtçıları Derneğine çiğ kahve ithali yapılmak üzere tahsis edilmiş bulunan 672750 dolarm Derneğimiz âzalan arasmda pay taksimi görüşülmek üzere 15/7/955 Cuma günü saat 15 ten itibaren İstanbul, Eminonü Mısırcarsısı Lokalindekı toplantıya teşnfleri rica olunur. Dr. Suphi Şenses İdrar Yollart ve Tenasül Uastalıklan Mütehassısı Galatasaray Lisesi karşısı Beyoğlu han, Tel: 45367 TopkapıMaltepe caddesi 22/lNo.da| Bârika Afşar Tarak ve Plâstik Eşya Fabrikasından; Ham madde olmadığı için muvakkaten tatil edilmiş bulunan Fabrıkam bir miktar ham madde gelmiş oimasına binaen 18'7/955 Pazartesi gününden itbaren çalışmaya başlayacağını isçilerime ilân eylerim. Kulak. Burun. Bofaz (Ağız Diş) Hastahklan MUtehassısı Taksim Recebpaşa cad. Park Apt. 5 • 1 Tel: 83098 Mühendis Alınacaktır İaşe ve ibatesi Şirketimzce temin edilmek üzere Maraş Şantiyemizs tecrübeli yol inşaat Mühsndisi alınacaktır. Müracaat: Garanti İnşaat Ltd. Ortaklığı Bahçekapı Garanti Han Kat 3 KONYA ŞEKER FABRIKASI ANONİM ŞİRKETİNDEN: Fabrikamız sahasında inşa edilecek bir adet şeker anbarının temel işçiliği için kapalı zarfla teklif alınacaktır. Bu işe aid şartname; Konyada Fabrikamız Ticaret Servisinden. İstanbulda Türkiye Şeker Fabrikaiarı A.Ş. İstanbul Bürosu «Yeni Postahane arkası Şeker Hans ve Ankarada Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş Genel Direktörlüğünden temin edilebilir. Yapılacak tekliflerin 20.7.1955 tarihinde Fabrıkamızda olması şarttır Postada vuku bulacak g^çikmeler nazan itibara alınmaz. Fabrikamız ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 9531^ Devren kiralık telefonlu ve satılık eşyalı Yazıhane, muayenehane v.s için çok elverıjlı telefonlu, zil ve dahili telefon v.s. konforu havi üç büvük oda ve müştemilâtı eski fiatla devren kiralıktır. Yazıhane eşyası aynca satılacaktır. Her sabah 1012 arası Beyoğlu. Kymbaracı Yokusu 120 No. 2 inci kata acele müracaat. •KALORtFER ve BUHAR KAZANLAR1 ve BOYLER'e İhtiyacı olanların Y. Müh Orhan Günkut Persembepazar Yoğurtçu Han: 12 Telefon 40024 e müracaatleri. SÜMERBANK ALIM ve SATIM MÜESSESESİNDEN: Karabük demir ve çelik fabrikaları işletmeleri umum müdürlüğü için 500 kilogram fosforlu bakır ve 15 ton külçe kurşun alınacaktır. Teklif mektublannın 17/7/955 akgamına kadar müessesemize aid teklif kutulanna atılması. Fosforlu bakırın evsafı külçe veya 100 gramlık mikkap şeklinde parçalara havi yanklarla ayrılmış levhalar halinde olacaktır. Asgari % 9.5 fosfoıu ihtiva etmeli ve saf bakırla fosfor toplamı asgari % 99 olmalıdır. Tahlil hatası olarak bakır içiu % 0.3 ve fosfor için % 0,15 tir. Külçe kurşun %99.9 safıyette bulunacaktır. Kalay bizmut antimuan arsenik bakır ve tutya olarak yabancı maddeler en çok % 0.1 miktannda bulunabilir. 9555 Dadı Aranıyor 1 yaşındaki çocuğa bakacak teerubeli bir dadı aranıyor. Ecnebi olma6i veya lisan bilmesı tercih edilir. Dolgun ücret verilecektir. Müracaat İstanbul Yeni Postahane Caddesi Atabek yamnda Temelli Han No. 9. Telefon: 28453. OİVİ ve TAVLI BETON TELİ 6 m/m lik kangal demiri teslim edecek müşterilerimize 'şçılık ücreti mukabilndc çivi ve tavlı tel imâl ederiz An Tel ve Çivi Fabrikası Tersane Caddesi 203205 Galata
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog