Bugünden 1930'a 5,458,406 adet makaleKatalog


«
»

aı JtfcUİ {Bajtarafı 1 inci tahijeit) fBastarafı 1 inci mhifedt) Bir köpek bUl haftalarca uğ seltccck daha bilmem neler yapsa vanlan k « r a » g8r» Toplu Ba«ın Pire liman kumandanlığının d#lar, muhakkak ki bu sermayeyi kı mahkemesinln kararında, bilirkisiniz kazalan tahkikat komisyonu raşbrdı! sa zamanda çıkaıacaklar. Neden te ye tevdi edilen 5 yazıdan ancak bu hâdise etrafındaki incelemeleri Ne yapmlş bu köpekT (Baştarafı 1 inci sahifede) lan veya ftîl ve hareketlerde btı ni tamamlamıstır. Kotnlsyan, gör Hududu geçtnlı, öteyt gitmlt, teşebbüs etmiyorlar. Bunu da nu 3 ünden bahsedildiği .diğer ikisinden bahsedilmediği gözönüne alı 353 firma nezdinde iç ve dış olarak lunduklan sabit olanlar da 10000 gü şahidlerine, rsporlar» ve tüzükdevletten bekliyorlar?? derd oldu basımua! Fakat Karakösede insarun yüzü narak dava dosyasımn bu 2 yazı cem'an 17a30 aded çejidU otomobil liraya kadar ağır para cezası ile üç lere dayanarak (Ankara) nin bu İnanmak zor. Evet ama vakıa da ortada. Ağn dağı yayUlanndan mı nfi güldüren jeyler yok mu? Var! hakkmda karar alınmak üzere ye lâstiği tesbit ettik. 1 milyon metre seneden 15 seneye kadar ağır hapis kazada bir suçu olmadığmı ve geriden gelen Belçika şilepinin milinmiş, nereden geimig bu serseri Ağaç dikmlşler, havuz yapmışlar, niden Toplu Basın mahkemesine demir boru, 481 bin 779 kilo çivi, cezasile cezalandınlırlar. I" öar taraftan hükumetçe tesbit letlerarası tüzüklez ve liman mevköpek, kimse bilmiyor. BUinen, Rus güzel bir bahçe tanzim etmişler. iadesine karar verilmiştir. Dr. Mü 90 bin 324 kilo nal mıhı, 8601 kilo ların protestosu. Diyorlarmış ki, siz Kim bunu yapan? Ordu! Bilhassa kerrem Sarol Akis davâsına ye saç, 10 bin kilodan fazla ham kau edilen essalar dışında herhangi bir ruatına tamamen aykırı hareket çuk ve 69 bin 692 kilo muhtelif ne tnaddenln muhtelif ellerden geçi ederek önünden gitmekte olan (An den bize bir köpek geçti, bununla şark illerinde subayi da, askeri de, niden başlanacaktır. vi boya mevcudu bulunmuştur. gizli mesa] gönderdinizt Peki bu elinden geldiği kadar, imkânları da rilmesi suretile zincirleme bir i* kara) vapurtma çarpıp gemiyl haAnkarada da dün yapılan tarama kını oyun ve muamelelerle fiatlann sara uğrattıguu tesbit etmiştir. Komesajı (!) bulmuşlar mı? Onu da hllinde (yok yoktur) prensiplnl gada 21.090 tenekede 392.360 kilo be yükselmesine sebeb olanlar hak misyon, Belçika şilepinin kaptanı bulamamışlar. Bu ne blçim kopek. yet güzel bir şekilde tatbik mevkiyaa peynir tesbit edilmiştir. Bun" kmda da 10 008 liraya kadar ağır He Yunanlı rehberini kabahatli bul Yakalanacağım anlayınc» mcsajı ine koyarak iraar faaliyetinde ön plânda rol oynuyor. ların derhal vilâyetler ve meslek para cezasile üç seneden 15 seneye mus. teczlyelerinJ taleb ederek evyutmadı ya! teşekküîleri kanalile, ihtiyaç sahib kadar ağır hapis cezası hükmolu rakı Yunan Deniz Ticareti VekâleHele çocuk bahçeleri! Dediğimiz gibi. İnanmak zor. FaKaradeniz sahillerinden buraya tiıw intikal ettirmiştir. kat haftalarca notalar teati edil (Baştarafa 1 inci sahıiedt) leri ve müstehlike intikali için lü nur. miş, bir gun nihayet suamuşlar, gelinceye kadar geçt ğim en küçük 11 Samet Ağaoğlu'nun da katıldık tumlu talimat veriliEİştir. İçinde Böylelikle Ankara süvarisi Şefik Bu gibi hallerde de yalnıı tuç fehirlerde bile ordu (çocuk bahçe lan bu görü?mede Başvekıl ve Ha suçu tesbit edilenler hakkında da hâdıse de kapanmış. mevzuu olan mallar değil suçluys kaptanın bu hâdisede hiçbir sun'u Karadenız sahilindenberi görme lerini) yapmış, sahncaklar, kum san riciye Vekâleti Vekili Adnan Men icabeden kanuni muameleler ya aid aynı cinsten maların hepsi taksiri buhınmadığı resmen de anğe alıştığım tel örgüleri, çelık ku dricları, tahtaravelliler kunnuş, vai deres muhtelif memleket meseleleri pılmaktadır. laşılmijtır. müsadere edilir. Kısa bir müddet içinde ve he leleri birden göremez olunca hay n u »ubay çocuklarına değil, faiat ni teşrih ederek, hükumetin dahili Millî korunma kanununa dayar rete düştüm, ne olmuştu, demir şehir halkınm küçüklerine de *e ruz ve hancî politikasmm anahatlannı nüz mahdud müesseselerde yapıl narak alınan İcra Vekilleri Heyeti ALJŞKANLEK eğlence yerleri hazırlamış! perde açılmış mıydı? belirtmi}, hükumetin son aldığı ka mış olan bu tetkikatın neüceleri karannın ehemmiyet ve sümulü Ispat etmiş ki, az bir para, fakat rarlar üzerinde ve muhalefetin son nin ehemmiyeti meydandadır. Bu Hayır, Türk İran hududungeniş bir teşebbiis kabilıyeti üe günlerdpki yersiz iftira ve isnatla tesbit ve aramalar sıkı bir şekilde â'ikârdır. dayız! Bunun tatbikl bakımmdan Adaİyi niyet olduğu takdirde hudud neler yapılmaz. Subay, vazife» i ba nna karşıhk rakamlara ve vesika genisleyip "devam edecektir. let ve Dahiüye Vekâletlerile Vekâ(flaştarafi 1 inci sahifede) şına giderken, çocukları da bu bah lara dayanan çok genş izahatlarDiğer taraftan sadece petrol ü ların milletleri ayırmadığını, fakat letimiz müstereken lüzumlu tedbir yete geniş salşhlvetler verilmekte zerinde h.ç bir hakiki sebeb yokbirleştirdığini göstermek istiyen çelerde koşuyor, açık havada eğle da bulunmuştur. ve karaıan almış bulunmaktadır. ve bu mevzuda devletin bütün teşAtatürk, rahmetli İran Şahı Pehlevî niyor, tozlu sokaklara doküimüyor Memleketimizin iktisadî bir uçu ken kötü maksadlarla çıkanlan şaBu ktrarlann mıi=brt neticeleri kilâtındakl memurlan kullanmak Gezin, görün, ordunun bu çocuk rumun kenarında bulunduğu hak yialarla nasıl bir buhran yaratıl ile birl kte burada müşterek bir nin abnm^ın^a bötün halkımınn yetkisi ile tavzif edilmektedir Gehudud binası yaptırmıslar. Türk bahçelerinin eşine ben İstanbuıda kmdaki versiz isnadları tam bir kat mak istendiğini ve normal olarak ve bu arsda tüccar ve esnafımızın ne bu karanrme ile fktisadî konhudud bekçıleri de, İran hudud bek da rastlamadım, kimse alınmasjn, lyetle reddeden Başvekılimiz Ad ortalama 100 ilâ 200 teneke gaz sabize büviik yardımcı ola'?Şına trol teskiiatl heyet reisi ve refaka gocunmasm! çileri de ayni binada. nan Menderes, iktisadî plinsızhk tllan bir şehirde bu miktarın ev velâ 1.500, mfiteakıb gün 1.600 kü kaniiz Muhalefet partllerine men tındeki arkadaşlar vilâyetle işbırllği Issız hudud köşelerinde nöbet bak mevcud olduğu yolundaki iddiala Günlerdenberi Ukib ettiğim hu sub vat^ndaşlanmızm da kötü yapacaklardır. Ayrıca îktisad Veduddaki manzaralar ile bu manzara liyen, yalnız askeri değil, fakat sss rın da asıl ve esasdan uzak oldııÇu sur tenekeye çıktığını ve sonra da yal vazüeler.ni ifadan kaçınmıyan, nu izah etmiş ve memleketimizin 3.827 tenekeye kadar nasıl yüksel emellere ve suikasdçı tertiblere kâleti bu kararın tatbikatına aid arasındaki tezad ne muazzam! 24 saatinin 24 saatinde de (acaba da çok kısa bir gelecekte iktisadî ba diğini sizlere başka bir konuşmam âlet ve vasıta olmıyacaklanru ve bir talimanameyi de yola çîkarmtş*** ne şe'.'i'de telkinler yapılırsa ya ür. Bundan b?ska tevzie tâbi tutuHududları geride bıraktık, dönü ha ne yapabilırim) diye düşünen su kımdan istenilen refah seviyesine da izah etmiştira. İşte bir tarafta bozguncu istis pılsın a nı vatanperverlikle bu yol lacak mallan htiva eden blr ltote yoruz. Bir gece Karaköseye geldik, bayların maaşlanna doğrudan doğ erişeceğini söylemiş, îimdiye kadar yenı Ağrı vilâyeti! Odalarını zemln ruya ram yapılmasl değil de (fazla baslanılnış bütün slerin başanla marcıların kasidli propagandalan, daki gayretlerlmizi destekliyecek de gelmek üzeredir. Bu kararnamenın tatbiki ile mes üzerine dizmiş, bir otele indik, 30b. mesai) verümesi düşünulüyormuş.!.. cağı hakkında tam bir azim ve şev bir taraftan da rakamların şaşmj lerine innıv^ruz. «Bu mücadelede halkımızın her eul olmak üzere üç Vali muavini, Bunu nasıl hesablıyacaklarını me ke sahip o!an hükumetin geceli gün yan hakikati.» bete daldık: zaman olduğu gibi büyük bir uya bir Belediye Başkan muavini Bele«Aziz vatandaslanm, a Ben sana diyorum, 85 mıl rak ediyorum. Uyurken uyandırılan, düzlü calısmak <;ureti!e gayret sarf İşte hükumetiniz, iktisadî tedbir mklık ve hevecanla bi^iTnle el ve diye İktisad Müdürü. Hâl müdüra, yemek yerken vazifeye çağırüan, etmekte olduğunu kafi lisanla ifayonu var' lerin yanında müşterek fedakârlık 2cW0 birliSi pfmp«i müşterek tnu İktisad Vekâleti kontrol heyetl baş Sen rakam nedir bilemezsin ki, çocuklarını elmıs, onlarla oynarkeıı dp etmiştir. en kısa yoldan kanı, Bölge Ticaret müdürü ve Esilâhına rarılıp koşan bu subayıarın insafh ol biraz, olsa olsa 50 milyoSaat 18'den 21.30'a kadar devam ve gayretimizle giristiğimiz ıktisadt vaffakıyetimizin mesai dışı saatleri var mı zanneâı eden ve gazete başmuharrirlerinin hamleyi ağırlatmak veya zarurî ih istiVi'a'i^in fpm'natı bulunm'ktadır lektrik Umum müdür muavininden nu var' mürekkeb bir komisyon teşkil edilIzmirde bulunan ithal mallan Bu vüâyet merkezinde doğmuş, yorlar! sordukları mubtelif suallerin de ce tiyaç maddelerimiz üzerinde hangi büyürr.üs, muhterem bir zattan bah vaplandinldığı bu samimi hasbıhal neviden olursa olsun Istismara kal İzmir 12 (Telefonla) Ticaret miştir. Kar8mamenin ve tebliğle*** kanlar karşısında en çiddetli ted Vekâletinin emri üzerine dün »a rin esasinı vatandaşın muhtac olduse ıyorîardı Geç olmasına raşmen Eleşkird ovasından Erzuruma doğ topbntısına eazeteci mebuslardsn b'rleri almağı bu bakımdan zarurî bahtan ltibaren banka ve sirket ğu maddeleri ortadan kaldırmak merak ett m. N? olur, barı dışarı ru g derken sanki tarih de bizim ve zafer gazetesinden Ankara me ardiyelerinde yapılan aramalar, suçunu işleyenlere kar»ı gayet sert dan bu zatırı evini gösterin dedim. k beraber yurüyor, bizlere yoldaş busu At f Benderlioğlu. Erzurum görmektedir. Gene de anlayıp gitmezlersa. Bu düşünce iledir ki, MilH Ko tahminlerin fevkınde neticeler ver hareket etmek hususu teskll etGittik, gördük... hk ediyor. İşte Horasan, Yavuzun mebusu Bahadır Dülger ve Burhan mekte ve bu suçlara karşı ağır ceza Sabuhleyin bıraz ilerimizdeki ova Çs'dırana giderken köprü kurdur Belae, Bursa mebusu ve son posta runma Kanununun hükümlerine da miş ve bütüfn d^polarm tıka basa sanki kaytııyordu, hayvan doimuş, duğu yer! lşte Hasankale, Nefî gazetesi sahin ve baçmuhariri Se yanarak bu gibi kötü faaliyetleri, ithal malı ile dolu olduğu görül lar vazedilmektedir. Milli Mfidafaa ve Adliye cihazı müstesna bu muiğne atıba yere düşmiyecek, pazar nin memleketi! İşte Pasinler ovası, l!m Ragip Emeç, Vatan Gazetesi istifçiliği ve ihtikan önlemek mak müştür. ! va;rr,LŞsahip ve başmuhariri Ahmed Emin sadı ile yeni b r koordinasyon ka 24 saatlik tesbit işinde yalnız rakabe isinde bütün devlet memuryalnız son bir asır içlnde Ruslarla lan vazifelendirilecektir. rarı almış bulunmaktayız. Ne dönüyor burada der=imz? şehrimiz ardiyelerinde bulunan itdort cefa savaştığımız bu ovanln a Yalmpn, Yeni îst'nbul Gazetesi Keyfiyet bu sabah telgrafla bize ı'cra Vekilleri Heyetince alınmış hal mallarmın en az bir sene müd Ne bileyim, belki 50, belki caba kanıraızla sulanmadık köşesi başmuhartiri M Nerml, Hürrivet 60 000 Lra! gazete^i sa" r>lennden Haldun Si olan bu karar dünden itibaren yü detle bütün msmleketin ihtıyacını blldirillr bildirilmeı 3 komisyon kalmıs. mı? derhal çahşmava başhdı. Gelir gel Güldüler, «Milyon dönüyor, milmavî, İstanbu! Ekspres Gazetesi sa rürlüğe girmiştir. karşılayabilecek durumdadır. Deve boynu ve nihayet Erzurum. mez tevzie tâbi tutulacak mallarm Vekâ'etimize, memleketin zarurî ycHuk sat'ş var.» dediler! hip ve başmuharriri Mithat Perin, Karsborsada dahi bulımması ün Burası da bir serhad beldesi! Rus Ben gülerredım, böyle muazzam hududunu brhllyen ordunun kalbi Son Telgraf Gazeten sahip ve Bag ihtiyaçlarının dlşındaki herhangi kânsıı olan bazı ithal mallarının isimlerini derhal ilân edeceğiz. Bu bir tiearet merkezi, milyonluk iş burada çarpıyor. Hudud boyunda muharriri Ethem Izzet Benice, Ja bir malın ithalni menedecek salâ saklanmış ve küflenmiş olarak malt <;ahib olanlar derhal birer beyanname ile bize ellerindeki malı donen bir ovanın yanıbaşındaki se ki se*, herren burada işit liyor Öy manak Gazete^i sahip ve baçmuhar hiyet de tanuımıştır.» depolann köşelerinde saklandığı bildirecekler, tevzi bürosu da ona «Sadece bu kararların alınması tesbit edilmiştir. hir böyle mi olmalıydı d ye kensi lesine hazırlanmışlar ki, sanki gel riri Mardiros Koç, Heraün Gazete göre satış emri verecektir. Büronun ker.dime sordum. Bu muhterem ze meyi düsünenlere, kefenini de be si sahip ve başmuharriri Faruk Gür elbetteki kâfi dcğildir. Bu kararlaTicaret Vekâleti müfettişlerinta rın en uzak yurd köşesine kadar büyük bir titızlikle yaptıklan bas gösterdiği yerlcrden başka satış yaturca, Tan Gazetes; sahip ve başVst neden doğup büyüdükleri, bu şe raber getir, diyorlar! muharriri HaUl Lütfi Dördüncü, tatbikını temin edecek tedbirleri de kmlar neticesinde aynca binlerce saktır. hirde «errpayelerini işlettreğe yanaş Ayrıca Dahiliye Vekâleti de ka S O N Son Saat Gazetesi sahip ve Başmu almak lâzım gelmektedir. Biinun i teneke peynirin de aynı maksadmıyorlar. Otel, lokanta ve şehri yuk rarnamenin tatbiki ile alâkadar olharriri Selim Baban, Vakit Gaze çin bu kararname hükümlerine gölarla hıfzedildiği görülmüştür. makta ve bu hususta günü gunüne te";! sah p ve başmuharriri Asım Us, re, Vekâletimiz bütün valilerı, kay j ' Önümüzdeki günlerde bir çok !s malumat verilmesini İstemekte4ir makamkn ve nahiye müdürlerini HikNltoTnas Gazetesi sahip ve mütifçiler hakkında kanunî muameİstanbulda ihtiyaca yetecek kadar diresi bay^n Keti Mevmaridu w tam bir salâhiyetle teçhlz edebile leler yapılacağı bildirilmektedir. her cins mal mevcuddur. Aynca Ariadolu Afansı Merkez MOdörO cektir. Bir müddettenberi tevziye tâbl' Diğer taraftan btr sabah 'saat ?ümrüklerde ve depolardaki mallaş A inei (BaftaraU I inci sahi]ede) tuttuğumuz kalay, demir, lâstik, çi 5 te İzmir valisi beraberinde Em ruı da beyannameleri almmışır. EBaşvekil Çanakkale fahri rutn Utikametinde kaçarken yaka na saygı göstermelerini temenni vi, nal mıhı, teneke ve kahve gibi riyet Müdürü ve Belediye Reisi mirden evvel müfettişlerin ve konhemşerisi lpnm'stır Emniyete getirilen Yani eder. trol hevetinin bulduğu mallar şlmAnkara 12 (a.a.) Başvekil yar maddelerin bundan böyle tahsisle bulunduğu halde şehrimizdeki bil' C'nek'in üzeri aranırken iiletle inB) Siyas! toplantılarda yapılacak ri doğrudan doğruya vilâyetler etn umum kabzımalları kontrol etmiş dilik tesbit mahiyetinde bulunatihsra tesebbüs etmiş ve cene alün konusmalarda. sohbetlerde ve ya dımcısı ve Devlet Vekili Fatin Rü?tir Bu kontrol neticesinde hanlar" cak, ancak beyanname harici budan bovnunu kesmiştir. Y'rası ağır ı zılarda, kanunun menettigi din, tü Zorlu, Gümrük ve İnhlsarlar Ve rine yapılmaktadır. «Yeni kararname ile hem bu ted da satışı yapılan mallar arasında lunan mallar hakkında Millî Koolmıvan Yani hastane^e tedavi e dinî hİ3, dince tanman mukaddes kili Emin Kalafat ile Çanakkale runma hükümleri cari olacaktır. dilmiş. tekrar nezarethaneye gön eşya, din kit?blan, âlet olarak kul mebusu Bedii Enüstün ve Çanakka birlerimizin sahai sümulü ^en şle fiat farklan görülmüştür. Bunun Kezalık gıda ve sebze maddeleri deTilmistir. > le Demokrat Parti il idare kurulu raij, hem de tevzi ve kontrol ba üzerine Valinm başkanhğında yalanılmıyacaktır. kımından esasll müeyyidelere b ığ pılan bir toplantıyı müteakıb bü için konulan narha riayetsizlik de Yani Cıneh'iifTJolakof meselesile Bunun aksine hareket eden par baskanl Haydar Paker, bugün Bas lanmıştır.» tün sebze ve meyvaların narha tâbi aynıe suretle eezayı müstelzimdir. Hoili" oUrak intihara kalkıştıği t?h tili haber alınır almmaz, hakkmda veîdl ve Hariciye Vekâleti vekili Bunlann hilâfında bir hareketin T Millî Korunma Kanunu bulunması kaçarlastınlmıstır. min edilmektedir. tahkikat yapılacsk, tahkikat evra Ao nan Manderese Çanakkale Be * 4 mevcud müeyyidelerin en ağırile « Kararnameye göre, Millî Ko Tamim Şehrimizdeki diğer mültecilerin kınm bir sureti eenel merkeze aön lediye meclisinin fahri hemşerilik cezalandınlacağını size söylüyorum. runma Kanununun tatbik e^ilecek |ehre inme>:i ve halkla teması ya derilecek ve keyfivet suçun iş'en ırazbatasını tevdi etmislerdir. Ankara 12 (Telefonla) Öğren Lüzumsuz yere halkı heyecana Geçirdiğimiz gere için teşekUur ler... Allah rahatlık versin .. mesi ü??nne derhal telgrafla bildisak edilmistir. Başvekil ve Hariciye Vekâleti ve idarî v« cezaî hükümlerini bir ke diğimize göre, hükumet, bazı mad sevk ve malı istif etmek bu suçlare daha huzunuz\ızda belirtmek suri'p'ektir. kili Adnan Menderes, ÇanakkaleliCasus Çolakof Bulsraristanm delerin bir beyanname ile tesbit e rın en başında gelmektedir. Bir taraftan bu muamele cereyan lere bu vesile ile teşekkürlerinl bil retile gir'şilen mücadelenin ve he dlerek 48 saat içinde hükumete bil tstanbul konsol>su ile görüştüriildü Biz Birind ve İkinci Cıhan Harpimize düşen vazifenin ehemmiyeAnkara 12 (THA) Mevsuk bir ederken diğer taraftan keyfiyet dirmis ve sevgi ve muhabbetlerinin dirilmesini âmir bir tamim hazırla bini eörmüş insanlsnz O zamanki tini de arzetmek isterim. mshallî müddeiumumiliğe ihbar e iblagını rica etmiştir. kaynaktan ö°renildığine göre, Bulmıştır Son şeklini alan bu tamimin halierin tekerrürüne meydan verilMezkur kanunun hükümlerine gö pari'tgrıın Ankara maslahatgüzarı dilecek ve bu p"rtili hakkmda ana Basvekile gönderilen teşekkur bu^ünlerde yayınlanarak mer'iye miyecektir. Ticaret ahlâkının tesisi re, ihtiyaç maddelerinin hükumefD's T^leri Vekâleti kanalı ile ca nizamnsmenin. 23 ve 2% ncı madmekrublan te gireceği biMirilmpk*edir. mutlaka zaruridir Bu mevzuda kim susluk yaparken suçüstü yakalana delerine tevf'kan Parti ile muvakHükumetin muhtekir ve isüfçi çe tesbit edilen miktarlar hevkinde Yeni tahshjer senin gözünün yaşına bakılmıvagerek tüccarlar, gerek hususî şa rsk tevkif edilen Bulsarisdtanın ı k?ten alâkanm kesümesine dair it lere karşı aldığı karar üzerine BaşAnkara 12 ( a a ) İktisad ve Ti cak ve herhangi bir iktisadî sabotstanbul VLskonsülü Yorgi Çola tihpz edileoek olan karar kendisine vekil ve Hariciye Vekâleti vekili hıslar tarafından biriktirilmesi ve caret Vekâletinden tebliğ edilmiştir: taia müsaade edilmiyecektir. (Baştarafı 1 incı sahıjede) ret erbabına şamil olduğu ve tüc kof la görüştürülmesı t3İ°binde bu teh'ie edilecektir. Adnan Menderese yurdun muhtelif ya tayin edilen sartlar dışında sa Avru. i İktisadî İsbirliğine dahil Diğer taraftan busün Gümrük ve car olmayanlar hakkında tatbik etış yapılması ve bu husustaki alı Junmus ve Hu taleb alâkalılar ta2. kanunun ikinci m?ddesin(?e yerlerinden teşekkür telşraflan . " memleketlerden ithıl edilmek üze İnhisarlar Vekâletinden bir telgraf mamak geıektir. "filmiyec*>ğı acıkça belirtılmekterafınd=n müsbet karşılsnmıştır. derpis edilen teftiş ve muıak?be Rönderilmektedir. Dün de muhtelif nan kararlara riayet edilmemesi hare mer'î dış ticaret rejimine dair aldrnı Bu sene geçen sen?den yüz Korkarım hükumet bu tedbirleri dir VatPinfrtNİdrın varlıktan duvVeriİPn emir üzerine cumartesi teşkilâtı tesis edilinceye kadar, bu teşekküller ve D. P. liler tarafın lınde suçu sabit olan kimseler tüc karar ek IV. sayılı ithal Hstesinde de on fazla çay tahsisi yapıldığl almakta gecıkti. Işler bu kadar zoı duklaıı tev.<suı ve ızrhrabı ifnHp et pünü ca'nıs Yorgi Çolakof Bulga vazife O'rti kademeleri tarafından dan mü'eaddid telgraflar gönderil car olsun olmasın, üç seneye ka yer aln şişe kapsülleri ile inşaat ayrıca çay ithalâtı da yapılacağı bir duruma girdikten sonra tedbir melerı suç nVğıldir. Ve cezayi murist^n!n İstarbul kor.solosu ile gö ifa edilecektir. m!s ve Basvekile teşekkür edilmiş dar hapis cezasına çarptınhr, ya çlvileri için ni«n 195S sonu itibarile büdirilmekte v halkın herhsngi bir lerin tesri de vakit ister. Sonra cup olamaz. e kalanan bütün stoklar ve birikti 3. Kanunun 4 üncü maddesi, açık tir. rii=türülmüştür. asıl tedbir tedıp tedb,iri değıHir. riîmiş olan mallann da müsadere T Ç. Mjıkez Bankasına tevdi edil endişeve düşmemeleri tebliğ edil Iktisadi zorluklara ıktısadi tedbırler veya kapalı yer toplantılannda söz Bu görüsme esnesmda, bir emBiz vatandaşin sıkıntısı varsa sade ' mis kredüer haric diğer bütün mektedir. sine hükmolunur. nivet nı°murunun da hazır bulun alan hatiblerin hpkaret ve tecavüz a Diğer taraftan dün aksam saat lâzımdır. Polis tedbirlerile, iktisadi ce bunu ifadp ettik. Bu H vazife j ödeme <;ekiUi tsleblere 372 822 liraGümrüklerden çekilen ithal malfiilierini menetmektedir. du§u bi'.dirilmektedir. buhrana çare bulunamaz. Tarih l u mızdır. îktıdarı ikaz ettik. vol çös ~ larım hükumetin gösterdiği yerle bk tahsis yapılmıs ve keyfiyet 1730 da kaymakamlann iştirakile Dun nvsallerile dolu. Zamaa olmuş Partimiz rrensub'.armın fikir ve terdik. Hattâ iş birliği teklif ettik. ve Vali ve Belediye Reis vekillerire ve ihtiyaç sahiblerine satmıyan mezkur brnkava bildirilmiştirprensiplerp davanfrak konusa yapa nin başkanhğında bir toplantı ya muhtekiri asmışlar bile... Asıl mü Bundan ötesi kendilerine düşer» lar hakkmda da 10.000 liraya ka caklan bilinmekle beraber, gerek Kasım Gülek bund?n "sonra bupılmış ve alınan kararların tatbiki essir olan, müessir iktisadî tedbn (Baştaraft 1 inci sahifede) dar ağır para cezası ve bir seneye Türkiyede vazife görecek iktidsr ve gerekse diğer siyasî raolmuştur günkü ik^isadi eüçiükler karsısın mevzuu görüşülmüştür. kib partilerin mensublarının tah mış sandıklar çekmiştir. Sandıklar kadar hapis cezası mevcuddur. Amerikan profesörleri da muhslefetin iktidarla iktisadi ba ] Tahrif edilen defter ve makhuzlana rikleri sebkettiği zaman, hatibleri şüphsyi davet etmiş ve icerisinde Muhterem vatandaslanm, Mütemadiyen sunî buhrandan bah k'mdan isbiriiâ vnnmasi"» t°raftar Birleşmiş Milletler (New York) sahiblert arasında helediye (BatfaraH I inci sahifede) miz asabiyete kapılmamah, keyfi ne bulunduğu araştınlmıştır. AraşIstifçiliğe aid bu ve buna müsedilır. Bunu da biz yaratıyormuolduklsrı bir daha teyit etti. Bu flyesl var mı? dana geldiği anlaş'lmıştır. Binlerce yeti serinkanhlıkla mütalea etmeli, tırma neticesinde sandıklarm çivi masil hükümler yanında ihtikâra 12 (AP) Syracuse Üniversitesişuz. Eğer sunî buhran varatmak Halde bazı kabzımallann yazı kabil olsaydı, bunu 946. 950 arasın nu müteakıb Radvoda Vekillerin asker ve köylünün müdahalelerine partimiz teşki'âtının toplantı hür i!e dolu oldusu hayretle görülmüş karşı da diğer müeyyideler mev nln Siyasal Bilgüer Doçenti Guthrie A. Birkhead, Arkaradaki Âmme hanelerinde yspılan araştırmalarda vnptığı konusTtır'ara da temas ede \ r ftm»n vanaın gece geç s?ate ka riyetini baltalayanlar hakkmda za tür. Bunun üzerine tahkikata ge cuddur. İdaresi Enstitüsü İlmî Araştırmalar tanf edılmis bazı defter ve mak da D P yaratırdı O günlerde söyle • e sunları •k dar sön'iürülmemi'îtir ve büviik bir bıt varakası tanzim ederek adliye çilmir ve sandıklarm kabzımal Hükumetçe tesbit edilen kâr had diklerini bugünün büyuklerine ha h'7'a seh>e dceru ilerlemektedir. ye şikâyette bulunmalan ile iktifa Etem ve Rasim Manav adındaki lerine ve azamî satış fiatlarına kar Direktörü olarak vazife ?örmek ü buzlara tesadüf edildiği, Sunlar tırlatmak isterim. sterlerse sahıfeler « Hakkımızda ağır şeyler sövlü ^ arasmda bir de Şehir Meclisi üye le misâl de okurum. Yansının neden dolayı meydana . edilmeli ve suç işlemekten tevakki kardeşlere aid olduğu tesbit edil şı da diğer müeyyideler mevcud zere Tiirkiyeve hareket etmiştir. yorlar Suç m.ıhiyetinde ve ayıp ; si bulunduğu yazılmıstı Bu hupeHisj an!=3S!!amam'?tır. Pirinclik | olunmahdır. o mistir. Sandıklarm sahibleri îstic durYozgadda trafik susta sorulan bir suale cevaben Ihtikârla mücadele adı altında = v1er Bunlrtrm onda biriiı biz «öy f mevkünrie bulunan tarhlar, burma Hükumetçe tesbit edilen .âr had Bu t?mimin en küçük kademeye vab edilmiş, bunlar çivileri istihsal kazalan arttı Vali ve Belediye Başkan vekili: haklı tenkidl susrurma elbet bahis lesek çoktm hakkım'7da takibat [ c^lan ve tah'üarın tamimen yandı kadar gönderilmesini psrti, bina bölgelerine gönderilmek üzere sak lerine ve azamî satış fıatlarına riayapılırdı Devletin radyosu aâır ] ğı ve zarann milyonlarca Hra deve lokallerine asılmasını ve imkân hdıklannı söylemişlerdir. Tahkika yet etmeyip bunlann fevkindeki fiYozgad 12 (Telefonla) Motör « Böyîe bir şey tahakkuk eder mevzuu olamaz Ticaret Vekâleti masraflarla çrlışır. Her dakikasıim . nln ilk beyanarını okuduğumuz va ğfrinde olduğu tahmin edilmekte bulunursa mahallî gazetelerle de ta'devam edilmektedir Civiler. ko atlarla mal satanlar mahkenecs 10 sayısı pek mahdud olan sehrimizde s? mevzuatı kanuniyenin tatbik klt hayretler ettik. Kararname çık kaça mal oldushınu hir h^apla«a!ar dir. neşren mensublanmıza dujnırulma misvonca tevzie tâbi tutulacpktır. bin liraya kadar ağır para ce. ası sık sık trafik kazalan olmaktadır. edileceği süohesizdir» demiştir. tlktan sonra inceledik Anladık ki Sörürler. Radvo devletin ses'.'Hr. ' smı rica eder, bu vesile ile teşkiile üç seneden 15 seneye 'tadar ağ'r Dün sabah kasabaya henüz çıkmaBir pazarcı adliyeye verildi Kadıköy Halinde göz dağı imiş. Kararname, mevcut Radyonun bu gibi propagandalar ! mış bir otobüsün şoför mevkiinde lâtımızı ve arkadaşlarımızı, hürmet Gözepe pazarında sevyar pazar hapis cezasına çarptınlırlar. Vali ve Belediye Başkan vekili da kullanılmamasinı hiikftmet re si l oturan patronu kapınm açılmasile Fahreddin Kerim Gökay dün Ka bir sıkmtmm iktidarca da kabul birkaç kere vaad etmişti. Bu vaadi ve muhabbetle selâmlarız.» cıhk yapan H'ilid Solmaz, 105 ku Bu cezalardan başka la valnız ruşa satması lâzım gelen pathranı suça mevzu teşkil eden mallar de aşağı yuvarlanmış ve çok ağır şe dıköy Hal;T\i teftis etmiştir Hale edildljmi gösteriyor Piyasada daT ni hatırlartınm». lık veya fiat vük<:ek1:5i varatnoak | Paris Belediye Meclisi Reîsi 130 kuruşa satarken suçüstü yaka ğil, suçlunun aynı cins butün mal kilrle yaralanmıştır. Dek çok sebze ve meyva gelmis ve propaganda ve her çesid hareketle Bu sabah üzeri şehrin meydan (Baştaraiı 1 inci sahiiede) ile Aygün arasmda te!graf lanmıştır. Halid, tutulan zabıtla larının müsaderesine ve dükkânının Halk Parti Genel Sekreteri bu j mal al'pı btılflmamıstır re 10 bin liraya kadar para cezası kapatılmasma karar verilir. yerinde otobüs manevra ettiren ve adliyeye verilmiştir. kar=bor=T'lar faaliyete geçmis, yer de harekete eeçti ile 316 seneye kadar ağır hapis lar teati edildi Propaganda yapanlar geri geri giden ehlivetsiz bir şoför ver sun'î buhran'ar vararnrslardır. j Vekiller heyeti tarafından çıka cezası verileceği kararnamede yok etmek için C H P nin bir plânı o J İhtikâr ve karaborsacılığa, çok muavini önünden geçmekte buluBoaszlıvan kzamız benzin bavili I Ankara 12 (a.a.) Dost Fransa nlan son koordinasvon ksrannm Sadece bakanın beyanatmda var. lup olmf.H Sı sualini de şöyle ce • zaman kötü şayialar, uydurma Ka nan bir kadmı altma alıp ezmek ğini vatmıakta olan İsnril Özkan ! başkenti Paris şehrinin en güzel soresmî çazetede nesrinden sonra İs Esasen, kararname ile hapis ve pa vaplanHırdı: berler ve çeşidli maksadlarla yapı suretile ölümüne sebeb olmuştur. Iı'r knrnvrrı benzii' fahiş fiatla mo kaklanndan biıisine «Ankara» so« Halk Partisi müteha?sı«;ları tanbul Müddeiumum'lîği de hare ra cezası konmaz. Bankanın bahset tör sahib'erine satarken yakîlan kağı ismi geçen yıl verilmiş ve bu lan propagandalarla zem:n hazırla Köylü olan ve beş çocuk sahibi kete gecerek faalivete baslamıstır. tiği hüküm Millî Korunma Kanu bu isleri inceden inceye tetkik et * rrs. sueu sabit cörldii&iim'pn kâtibi sene de törenle levha asılmıştır. nır. Çok yakmda misalini gördüğü bulunan bu kadm çocuklarından Bu faalivet cfimiesirMen olarak nunun 32 nci maddesinin A fıkra misler ve et'nektedirİT Tlk olarak| (Baştaraiı 1 inci sahifede) ile birlikte tevVjf edi'miştir. müz gibi, birini askeri okula kaydettirmek Bu münasebetle Paris Belediye buhrandan lcurtulma plân ve prog? Basın, Ksçakçılık ve Millî Korun sında var. Şöyle deniyon müş, bir diğeri de yaralanmıştır. Gaz gelmiyor, tuz ve kibrit orta için şehre gelmiş ve çocuğu okula meciisi reisi Feron ve Ankara Vali ramına muhtaç olduğumuz kanaama tnüddeiumumilerine lâzım gelen Bulgar Telgraf Ajansının iddiasına 1 Mersinin itV>ç'ât ve ihracatı ve Beledie Reisi Kemal Aygün a göre, bir Türk askeri makineli tü dan kalkacak şeklinde çıkanlan ha kaydettirmenin sevinci içinde kö talimat verilmiştir. ; < Piyasada darlık veya fiatlarda tine vardık» rasında telgraflar teati olunmuştur. berlerle halkı endişeye düşürüp yüne gitmekte idi. Bugünden itibaren bu 3 büro ça yükseklik yaratma ve fiatlann düs Kasım Gülek'e busünkü iVtisadi Mersin 12 (Telefonla) Şehrimiz fekle ateş etmiştir. Bu ajans, Türk milli iktisadî isitikrarı bozacak tarz lışmalanna baslıvacaktır. Ticaret ve Sanayi Odası tarafından tşçi miUetvekillerine bir simid askerinin Bulgar topraklannda 500 mesine mfini olmak maksadile tica süçlükler karşısmda bir Halk Par ' Cinsiyet değiştiren keçi | da telâş yaratmak suretile vatandahszırlanan istatistiğe göre haziran ve soğan gönderilmesi isteniyor metre kadar ilerledikten sonra ateşe rt teamüller dışında mallan mahdut tili mebusun meclisin top'antıva çağ Reggio deGalabre (İtalya) 12 (a. şın muayyen maddelere tehacümü a Bursaya nakledilen Istan ellerde toplamak veya imha etmek nlmasını bir soruyla teklif et8vı icerisinde Mersin liimanından İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii bşladığını ileri sürmüştür. ) Cinsiyet değiştirme imtiyazı, ne sebeb okınmaktadır. 1.664 935 üra tutarında ithalât, tşçileri kongresınde, Isçı raılletvekilveya propaganda yapmak veya sa tiğini hatırlatarak bu hususta nar Sofya radyosu bu iddialardan bullu trafik memurlan îşte bu gibi piyasada darlık ve yalnız insanlara verilmemiştir. Bu12.907 50fi liralık da ihracat yapıl lerine ekmek, soğan gönderilmesi ka bahseden nesriyatında, Türkiyenin, ir fiil ve hareketlerde bulunmak ya tinin resmi eörüşünün ne oldurarının aklslerl devam etmektedir nun hayvanlara da şamil olduğumıştır. B^<=1'ca ithalât yar>ı1n mem Eskişehir Sakarya Federasyonu bu «Balkanlarda sulhu tehhkeye dü fiat tereffüü yaratacak propaganda Bursa 12 (Telefonla) Vilâyeti saktır.> ğunu »nrduk şu cevabı verdi: leketler İsviçre. Almanya, Polonya, husuirta ju telgrafı çekmiştir «Dbrt şürdüğünü» de iddiaya kalkışmış ile fiil ve hareketlere girişenlere nu, bir erkek keçı, cerrahî müda mizin Izmır, Bursa, Ankara yolu « Biz meeüs tati'p ni'o,'flrı gir haleye lüzum kabnadan dişi olarak trafik merkezi olması dolayısile Bu hüküm sadece ticaret erbabı memesini ve daha bir müddet çaİtalya, Amerika, ihracat yapılan soğan ile yarıra ekmeği. henüz hak tır. Bu radyonun spikerine göre, karşı da milli korunma kanunu hükümleri tatbik edilecektir. bunu isbat etmiştir. memleketler ise: İtalya, Fransa, edemiyenlere, bir simid İle bir soğan İstanbul Emniyeti kadrosundan 10 nı istihdaf eder. Meclisin 28 kasım lışmasmı ı<îtedik Dpmpk haVlı imi i bu hâdisenin Cenevre konferansı ' Bu hükümlere göre, piyasada Hâdise, veteriner çevrelerfcde trafik polisi Bursa Emniyet kadro 1947 tarihl) ve 1568 sayılı tefsir ka şiz. Hemen toplanmalan lâzımdır.» Almanya. Çeknslovakya, Amerika Rönderilmeslnl, bizler uygun gSrdük. Kararın, bu gekle uygun olarak tasbi arifesinde vukua gelmiş olması ma darlık veya fiatlarda yükseklik yarannda bu madde hükmünün tica büyük blr alâka uyandırmıştır. ve Macaristandır. suna naklen tayin edilmiştir. hirü dileriz.» nidarrruş! J ratmak kasdile propagnda yaptık Hududu geçen bir köpeği Ruslar Dr. Sarol Meitn Toker günlerce meseleyapmışlar.hayvaıi fle davâsına yeniden bakılaeak mesaj yollandığını iddia etmislerdi İktisad vekilinin yeni tedbirlere dair dün akşamki konusması (Ankara) fapvrı, Piredeki müsademede saçlu görölmedi •>••»>••••••»••» ••••••••••••••»••••»• »4 DÜNYA KARİK ATÜRLERİ I Başvekilin Basın Toplanlısı Kararname dan Yilâyete bildirildi fozçaddaki Bulgarlar ' ara^nda kavnaşma G.M.P. nin örıtek oîaöak tâmimi C. H, Partisi ihtikâra aid kararoamevi be^enmedi Hüd* çivi ile dolu 80 meyva sandsğı bulundu büviik Fafııra ibraz edemiven faeir hasse girdi Bulgaristan dün bize nota verdi!
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog