Bugünden 1930'a 5,459,226 adet makaleKatalog


«
»

ALT» CUMHLTttYET fS Temaraz 1999 Cumhuriyet Cumhuriyet Cumhuriyet asketbolda yeni transferler Bu sene basketbolcular arasında da hayli enteresan transferler bekIenmektedir. Transfer dedikodula rı arasına hayli basketbolcunun da isımleri karışnuş bulunmagtadır. Bu arada Darüşşefakpnın genç kaptam Şevket Taşhcanın Galatasaraj d gırmesi k l ıleşmiş gıbidır. Hâlen Bsrselon yolunda bulunan Şevket, seyahate giderken nüfus kâ ğıdını Galatasaraylı idarecilere blraknvs olduğundan, dönuşünde ha zırlanmış lisansla karşılaşması tabıi olacaktır. Dıg^r taıaftan Fenerbahçelilerm de Besoglu^porlu Tomaidıs ıle An karaguçıu Ertanı transfer edecekle I * N U ri' sö>lenmektedir. Bu ıki basket t bolcu da milli takımla birhkte sey Basketbolcu Şevket yahatte bulunduklanndan onlar Modasporlulann da genç bâzı ele hakkır^a kati bır durum henuz bel li de'ildir. manlar transfer edecekleri ve bu hususta gâyet ketua davrandıkla n »öylenmektedir. Vefalıların da buı sen» basketbo da yeni transferler 'yapacaklan vayet ed.lmektedir TECESSUSLER Barselondaki temsilcilerimiz: 1 Üniversite ve spor Üniversite ve bfttün yüksek o kullarda atlet:zm haşta olmak üzere basketbol, futbol, voleybol ha reketlerinde bir g»Uşme başlamı bulunmaktadır. Bu teşebbüs göste^ rıyor ki, zamanla geride kalan su sporları, tenıs, dağ sporlarına da el atılmış. olacaktır. G U R E Ş T A K I M I M I Z sefalet içinde ölenmucid AHMED BİLEK 52 kiloda güreşecektir. 1932 .Mİında dün>av» gelmistir. 6 senelik göreşcidir. 31 defa milli olmuştur. Tecrubeli biı eleman*• >• • (Solda) Istırab çekmiyeceklerini bildik •ter kullanmağı düşündü. Tecrübeleri için, hergün, cerrahın, neşterile lere girişti. Netice parlak oldu. E» müdahalesini sükunet içinde bekle teri anestezi ilâcı olarak kullanınyen milyonlarca hastadan ve yaralı ca, acı duyurmadan diş çıkartmak dan kaç tanesi, yeryüzünde narkozu kabil oluyordu. ilk tatbik eden mucidin ismini biAncak, William Morton'un emell lir! bundan ibaret değildi. O, büyük aİnsanlığa en büyük hizmeti ya meliyatlar için his» iptalini temin pan adamın Bostonlu bir mütevazı etmek isitiyordu Çalışmalarını bu dişçı olduğunu söylersek pek çok istikamette yürüttü, nihayet, ilk kimsenin hayret edeceğine jüphe narkoz cihazını icad etti. yoktur. Fakat iş bununla bitmiyordu. Ci On sekizinci asır sonuna kadar,, hazı tıb âlemine kabu! ettirmek „ „ ^ ^.. ean acısını dindirmek için başvuru ] keyfiyeti vardı. Daha önce bu valan vasıtalar, bugün dahi bazı ka ı dide çalışanlarm teşebbüsleri boşa bilelerde tatbik edilen sihirbazlık. çıkmıştı. Tıb. ameliyat sırasında, hurafecilik. kocakarı ilâcları veya ean acısını tamamile ortadan kaldüpedüa şarlatanhktan ibarettı. dırrna imkânına kat'iyven inanmıFakat 1772 de. İngiliz fızik âlimi vor, buna muvaffak olduklannı İdPriestley, gaz hilarant denilen azot dia edenleri şarlatan, dolandıneı protoks ni buldu. Buaün dahi kul telâkki ediyordu. Morton, bütün lanılan bu gazi koklayanlar önee engellerden daha korkunc olan bu bir nevi heyecana kapılırlar, sonra zihnivetle mücadeleye airişti. Nisuur dıçı taskın bir neşe alâmetleri hayet, Amerıkanın Massachusett* gösterirler. Çoğu zaman, bu haller eyaleri devlet hastanesi Başoperale beraber acavib hayaller de görü törü Doktor Warren'i icad ettığl lür. Bundan Wr kaç sene önce, bir anestezi âletinin tecrübesine raa genç kadın kendisini aaot protok etti. «ini ile ııyutup disini çeken bir dis 1846 senesinin 16 ekim günü, bu çivi karakola şikâvet etmişti. Hisle rinin uyuşukluğu sırasında, dişçi tecrübenin yapılması kararlaştınldl. nin kendisine taarruz ettiğini iddia Morton, sevmcinden çılgma dönedivordu Fakat bu iddianın bir ha müştü. Ama bir yandan da, tecrüyalden ibaret olduğu anlaşrldı Bir bede muvaffak olamamak korkusile, başka genc kadm da, gene bu hila cihazını mükemmelestırmek üzere, rant gazle uyutularak ameliyat edil han] harıl çalışmağa koyulmuştu. dijri sırada. kocasmm vanında, bir Nihayet, tarihî gun eelıp çattı Ha» takım eski hatıralan savıklamı», tanenin anfiteatn, doktorlar ve takendisini de, adamı da müskül va lebelerle dolmuştu. Hepsi, bu dezivete sokmustu Onun için. cer nemenin neticesine. biraz da müsrahlar, bu gaz vasıtasile hissi ipta' tehzi bir sabırsızlıkla intizarda idi. ettikleri zaman daima ihtiyath dav Hastayı ameliyat masasına yatırranmaga başlamıslardı. mışlardı. Morton hâlâ meydanda yoktu. Anestezi cihazında, »on daHilarant gari ilk bulunduğu ta kikada bir ufak değişiklik yapılması rihlerde, bunun beseriyete ne bü icab etmişti. Doktor Warren. dişçivük hizmetler edebileceği henüz nin yardımı olmaksızın ameliyata kimsenin aklından gecmiyordu. A başlamağa hazırlanıyordu ki, Wilzot protoksidi, o ilk zamanlar bir lam Morton. soluk soluğa içeriy» eğlence vasıtası olarak kullanıîı girdi, hastanm başucunda yer aldı. yordu. Eğlentilerde. toplantılarda, His iptali tecrübesi, büyük bir bilhassa gencler bu gazi kokluyorlar, tesirinl tecrübe edıyorlar, ko muvaffakıyetle sona erdi. Doktor Warren, hayretler içinde kalan dok miklikler icad ediyorlardı. tor ve talebe kalabahğma, hâdisefste. discl Horace Wells. bu sıra nin büyük ehemmiyetini heyecanlı larda bir ffiin. böyle bir toplanhda bh lisanla izah etti. Üç hafta sonra, htrzır bulundu Hilarant gazinin, a bu büyük muvaffakıyeti teyid eden melivat esna.<;ında tatbikı halinde daha ehemmiyetli bir başan kazaean ıcısım duyurmayaca&ına dair. mldı. Ayni operatör Warren, bır meşhur kimyager Davv'nin yazdığı başka hastanm bacağını. gene hi» eseri okumustu O toplantıda. oyu iptali suretile kesti Hasta ayıldıği na Iştirak edenlcrden birinin. ora zaman. doktora. amelivata ne zava buraya çırpınırken vücudünün man başlıvacagını torunca. anfitemuhtelif verlerini h^relediSi halde atn dolduran kalabalıtm hayretl, hie an duymadığma dikkat etti. bh evvelkini fersahlarla «erTbıraAkiı fikri. acısız dis çektn^kte ol kacak derecede derin oldu. dugu içhı. bu hed»f« beiki de hilaBu parlak netice karfısında, anes rant çazi ile erişebileceğini dü?0ndü Kendi üzermde bir tecrübe vap tezi cihazının bütün dünyaya çamaŞa karar verdi Bu tecrübe 1844 bucak yayılmış olmasmda şaşılacak senesi aralık ayında vapıldı. son bir şey yoktur. Dişçi William Mor»'erece müsbet netice verdi. Diş^i ton'un da, büvük bir şöhrete ulaşHorare Wells. artık meshur olmus tığı ve insanlığa yaptığı büvük hiztu Ne eare ki avnı tecrübeyi bas metin mükâfatım gördüğü zannokaları iirerindp tekrarladığı zaman lunur. muvaffakıMaalesef, işin içyüzü bambaşkavet<:İ7İiŞe uğradı çünkü h^stava dır. vprprcöH s?7in roiktarmı bilmivorDişçi Morton. anestezi cihazı koidu Gazin donı fazla cpliri=<» Vı**? tuğunun altında, kapı kapı dolaşıree^irivor, miktar kâfi "p< ken Doktor lackson isimli Vıir ad^m, mezoe uvusukluk temin edilemivordu. Artık, biçare dişçi için, hayat bir köseve sinmiş, onun muvaffabir iskence haline eelmişti Buldu kıvetl»rini baltalamak için fırsat çu usulün tesirliliğire kuvvetle kolluvordu JrckRon. değerli bir âlim olmakinanmışti Bu inanca davanarak, salâhivetli mahfillere sesini duvur la b«>raber. fikri =abit müptelâsı bir adamdı Nitekim. sonradan düpedua mağa u|rq<«tı. Lâkin. birir. çıldırmış. tımarhaneye kapatılmı?, daha acı hüsranlara, biribirinrlen yedi sene yattıkan sonra altmış yedl daha büyük haval sukutla'ina iı5 yasmda ölmiıstiir Herkpsi. h(»r sevi ramaktan baska netin» '•'^" pJ».».» kıskanan. dört tarafmı dıismanlardi Bu zavalll Horace Wpll«'in ömi" la ku^atılnn^ 7=nneden bu h<«ris, bovunca böyle devam etti. Yasadıâı kinci adam daha öncp. 18*î' serekadar çırpındı. didindi h?rab ol sinde me^hıiT fİ7İkri Mnr<!e'la bitdu. ye'se gömüldü. fel?ketler. vok mez tiıkenme7 hir müradpleve atılsulluklar biribirini takiVı etti, niha mıs. tplffr^fın mıı^idi kpndisi r>lduket, gfinün birinde bahtsız mucid. ğunu iddiava kp'Vısmı^tı Morton banyosunda. VıilffVlerini kesmek su alevhinp avakianmaoı da. vakti'e retile intihar ptti ona. eterlerin nev'ı hakkında bszı Fakat Horace Wells'in muvaffak izahat vermis. anP'tpzi ıcin ktıllaolamadığı bu i«te. onun eski ortası nacası eterin cinsine d»ir onu tenWilliam Mnrton daha fazla bosan vir etmiş olmasmdan ıleri gelivorgösterdi Mevcudiveti ondördii"rii du asırdanberi bilinen eterin. sarho? Morton'un muvaff=kıvetıni görür edici tesiri bakımmdan hilarant 93 görmez, kolları sıvadı, buyuk amezine benzedieini. meshur Faraday. liyatlarda eterle anestezi usulün ü 1818 de keşfetmişti Morton kend si icad ettiği iddiasile bütün Wells'in neticesiz kalan tecrübele muhitlerde, zavallı dişçinn aleyhn rinden ktifade ederek. gazin yerins de stıp tutmağa koyuldu Yalan, ıftira, tezvir. herşeyi göze alıyor. kiietimaa reislik eden Fransız doktor ninin bütün şiddetile onu yerden Jurasse'in Amerikalı doktor Kaza vere \mrmağa uğraşıyordu Paris İlim Akademisi, anestezi mucidinin lis'in toplantının başındanberi he mükâfatlandırılmasma karar veryetin emrine âmade olduğunu bildirmesile reddedilerek doktor Kazalis'e söz verildi. Dokt»r Kazalis okumağa başladığı tebliğini ancak sabahın saat ikisinde bitirdi. Bunu müteakıh «enelik kongrenin «ton celsesinin de kapanmış olduğu gece sabaha karşı saat ikiyi 24 geçe bildirdi.» Daima eulumser bır edası olan Ellery bunu okuduğu dergının tarı Nustarib insanlığa en biiyük iyiliği yapan ve Üniversiteli idarecileri bir gün Beden Terbiyesi feadrosu içinde, hattâ buyuk işlerin bâşmda, istişare heyetleri, organizasyon komite lerinde gördüğümüz gün elbet zevk duymus oluruz. Hele amatörlükle, profesyonelliğin su karmakanşık v t çaprasık çatıştığı çu ıırada satışa • çıkanlar, çıkadursun, amatör ru hun galebe çalacağına hiç şüphemiz , yoktur. SÜLEYMAN BAŞTİMUR 87 kiloda güreşefektir. 1920 dopumludıır. 6 senelik ırure;çidir. 18 defa milli olmuştur. Muhtelif gampiyonalara katıl mı^tır. (Sağda) ••••••••••••••••< Şu satıriar içinde İngilterede, Amerikada muazzam şöhret yapan, Olimpiyad oyunlannda en yüksek dereceleri alanlann üniversitehler olduğu kımsenin meçhulü değildir, ~lç Parıs İkinci Akdeniz OyunTeknık Üniversitenin bu çıgırda lanna ıştırak edecek Fransız güreş açtığı ıjte böyle bir konu vardır. takımı te'bit ve ilân olunmuşur. Yaşarsak goreceğuFransız ureşçılerı Barselona şu Buna bir delil olarak yu haberi tertıbdeı.ı kadrolarıle gideceklervereceğım.. .duYüksek Ticaret talebeleri, Sam 52 kılo: Tatas, 57 kilo: Segmin, stın Kültur Derneginin davetlisi o62 kılo Kamyos, 67 kilo: Duile, 73 lara dün Samsuna gittiler. kılo: Letıerr, 79 kılo: Monıer, 87 Yüksek Tıcaret futbol takımı kilo: Mathe, Ağır sıklet: Bontemps. Samsun ve Bafrada iki maç yapa caktır. Çalenç Kupası Tenıs karşılaşMektefc Mudür muavini Rıza Akmaları Tenıs Eskrim Dağcıllk Klü bora, 20 kışilik kafileye nyaset e bünde devam etmektedir. Dün ya decektır. Ayrıca kültürel temaslar•İr Pısıe Burada yapılan en pılan karşılaşmalarda fu neticeler da bulunacak takım da Fenerbah çeden: Akgün, Melıh, Beşıktas kuterrtasyonal bir karşılaşmada Fransız alınmıştvr: Petrıer az bır avantajla Di Rosay'ı Cevanşir Sevindik'e 6/4, 6/2, 6/2 lübünden; Coşkun, Metin gıbı ta.nınmıs futbolcular da vardır Ga gslip. Ozgenel Nemli'ye 6/1, 1/6, 6 2, latasarayh Turgayın da kafileye katılması ve arkadaşları arasında 6 3 galip. Güven Kid'e 6/4, 6/4, 6/4 ga yer alması ümıd pdılmektedir. Evvelce lıselerimiz arasında yapılan hp. Talay hastalandığı için Engin Ba kır koşuları, atletizm, futbol, ba* ket, kız vt erkek mekteblerinın las'a hükmen mağlub sayılmıstır. •k Belgidd 50 metrelık yüzme bellıbaşlı, hem de programlı hareha\uzunda Macar yüzücüsü Tumketleri idi. Bugün o laman tanzim ppk lOu metre kelebek kurbağalaedilen fıksture bir göz attım da rnada 1 05 1 yapmıştır. 100 metre şimdi, o hamle yok diye üzüldüm. seıbestte Macar Uvekı 59.4 200 Galatasaray, Kabataş, Haydarpametre kurbağalamada Macar KunHaber aldığımıza göre millî kü şa Liselerınde başllyan gureş, bir sakıl 2 48 ıle bırınci olmuşlardır. Sutopu maçjında da Macar Honved rekcilerimizin Barselonada bulun ara Tıb Fakultesi duvaıları içıne takımı Yugoslav Partizan takımını ! maları sebebile 17 ve 24 temmuz kadar bile yayılmıştl. Milli sporutarihlerinde yapılacak olan Boğazi muz denen güreşi de kim önderlık 32 maalub emiştir. çi ve Dumlupınar kupası kürek ya ederse etsin universiteler spor çerrışları tchir edılmıştır. çevesi içinde sımsıkı tutulmuş ola' Bu yanşhtp 7 ağustos pszar ve rak görmegi candan arzu edetız.. ÖMER BESİM 11 eylul pazar günlerıyapılacaktır. Sandstrom 100 yardayı 9.8 de koşmuştur. it Londra Doktor Roger Bannıster yakında Oxford'a donerek «Radcliff İnfirmany» de çalışmağa başlıyacaktır. ir trlanda Kırklık İrlandah ve dünyanın en iyi çekıççilerinden (rekoru 58.80) Bert Healion, »on müsabakasında çekici 49.53 metre ye duşurmeğe muvaffak olmuştur. HAMİD KAPLAN Ağır Mklette güreşecektir. 1934 doğumludur. Ancak 3 senelik giireşcidir. 11 defa milli formavı giymiştir. Kabiliyetli bir elemaa »larak temayuz etmiştir. f Solda) Calenç kupası tenis maçları BEKİR BÜKE Tt kiloda (rüreşecektir. 1929 yılında dünyaya gelmiştir. ( «enelik föreşeidir. 17 defa mitII mac yapmiftır. Birfnri Ak denis «gnuılan fampiyonudur. (Sağda) MUSTAFA DAÛISTANU 57 kiloda güreşeeektir. An cak 3 jıllık giıreşçidir. 1931 »enesinde doğmu$tar. 24 defa millî forma.M giyraiştir. 1954 dünya serbest gür«ş şampiyonadnr. (Solda^ Körek yarışları tehir edildi : ', ' . [ ' MİTHATBAYRAK 73 kiloda güresecektir. Ancak 3 senelik gureşcidir. 1929 vılında dün\a\a gelmUtir. İlk milli maçlarını Barselon'da >apacaktır. Kabiliyetli bir elenıandır. (Sağdla) ATLETİZM Jşenerbahçe atletizm komitesi Fenuerbahçe kulübu atletizm ko•k Stockholm Londra takımı Stlctızmde Stockholm'u (9884) yen mitesi teşekkül etmiştır. Şube kapmese muvaffak olmuştur Bu mü anı Kâmran Tekilın başkanlığındaki sahakdd^ Ineılız atletı Chataway, bu komitede kulübun eskı şampiyon 2000 metrede 5.101 vaparak dünya atletlerınden Eşref Aydm, Adnan rekonına 3 6 yaklaşmış; tsveçh Olçen, Serkıs Giueleser ve İrfan Erıcsson i=e 511.4 Iıık derecesıle Özen buiunmaktadırlar. Haekk'e aıd bulunan eskı İsveç reIstanbul genç karmatı komnu kırmıştır. Burada bulunan Amerika'ı atletler de 400 metre enlzmite gîtti gellıde 521 (Gulbreth), 400 metreGenç mılli takım seçmelerıne ka de ise 47. (Lea) yapmtşlardır. tılmak içın Istanbul genç karması if Londra Uxbridge Kralıyet bugun saat 9 da trenle Izmıte hare Hava kuvvetleri şampiyonasında ket edeceklerdır. Anadolu şampiyonn kim olacak? Üç şehirde üçer şampiyonun katılmasıle oynanan guruplar arası Türkiye birincilığı bitmiş. Bursa Acar Idman, Adapazarı Zirai Dona tım, Mersin Yolspor ftnale kalmi} lardır. Anadolu jampiyonunu belli edecek olan karşılaşmalar önümüz deki günler Bursada yapllacaktır. Bu maçlan Istanbul bölgesınden hakem Rifat Atakanı idar» edecek tir. • •••••••••••»••••••••••» TEVFİK YÜCE «7 kiloda güreşecektir. 9 »enelik füreşçidir. 1927 senesinde doğmuştur. 37 defa milli müsabaka yapnuştır. İlk Akdeniz oyunlan şampivonudur. Takı mın en tecrubeli elemam ve kaptanıdır. . (Solda) RIZA DOĞAN 62 kiiodur. 8 senelik güreş f çidir. 1931 yılında dünyaya gel X mistir. i defa millî müsabaka t yapmıştır. Genç v« kabiliyetli • • bir elemandır. (Sağda) * ••••••»••••••»••••»»»•». Alleilerimiz yarın akşam gidiyorlar İkinci Akdeniz OyUnlanna katılacak olan atletlerimiz yarın akfam saat 19 da uçakla Barselona müteveccihen şehrimizden hareket edeceklerdir Bovlelikle ikinci kafilemiz de Akdeniz Ovunlarına gitmis olacaktır. Bu ikinci kafilemizde yalnız atletler bulunrhaktadırlar ve baslarında idareci olarak da kimse yoktur. Uçakta yer bulunamadığından Erdal, Suphi ve urhan öbür gün gideceklerdir. Yandakt resimde, yarın gidecek at'erlerimiz gorülmektedir. Avcıhk ve mer'a inhisarı Şehrimiz Merkez Avcılar kulübu, geçenlerde aldığı mühim kararlardan birıni yürurlüğe koymağa gayret etmektedir. Bu, «mera kiralama» davasıdır. Bundan evvelki senelerde bir kaç zengin avcı köylere giderek köy meralarını kiralamakta v e bütun mevsim boyunca burada avlanmakta idiler. Ancak bu, avcıların muhim bir kısmınm avlanacak yer bulamamalarına sebeb olmakta idi. Bu durumu önle | Amatör kulüblerde transfer Amatör klüplerde transfer sönuk geçmektedır. Bu güne kadar ancak mek için vilâyete müracaat eden üç tane Kurruluşlu oyuncu Şışlı Merkez Avcılar kulübü, hukuk ış klübüne transfer olmuşlardır. leri müdürlüğünün fikrini tormuş B.Sporun atletizm ve avlanmak için «mera kiralama» nın kanunsuz olduğunu öğrenmisbayramı tir. Vilâyet, durumun tamamen ayBeyoğluspor klübünün mutad at dınlanması için ilğiH vekâletlere letizm' bayramı pazar günü saat 9 de müracaatte bulunmustur. da Dolmahahçe stadmda yapılacak Avcılar, «mera inhisarı» nm kalk tır. Haber aldığımıza göre program masının avcılığımız için hayırlı bir geçen senelere nisbetle genif v» zengin olarr> hazırlanmıjtir. hareket olacağı fikrindedirler. Balayımızı Yarimay adındaki otelde geçireceğız Mösyö Queen. Bunu yalnız siz biliyorsunuz. Madam McKell, »ırrımızı sadakatle muhafaza edeceğimden e min olabilirsiniz. Kız bu sözü: Madam McKell.. diye tekrar ladı. Noel yaklaşıyordu. Ellery, yeni evlilerın ilerıdeki ikametgâhlarını bılmediğı ıçın duğün hedıyesı göndermemişti. Ne hedıye alacağmda da mutereddid idi . Gumüş bir şey mi? İpekli mi? Kristal mi? Ne seçmeli bılemi}ordu. Yahud bir antıka mı? Hiçbir şeye karar veremiyordu. Nıhayet, günirh birinde 42 nci sokakta önunden geçtiği bir biblo dukkânının vitrininde bebekli bir çalgı kutusu gördü. Gelin marşı çalıyordu.. Bunlar dışarıdan gelen şeyler. Pahalı? Ama guzel... İsvıçre mamulâtı olacak.. İsvıçre!. Zuıich! Dukkânda alacağı çalgıh kutuyu dınlerken bunlar aklına geldi.. Ellery, şimdi 42 nci sokağı koşarak geçiyor, New York umumî kütübhanesine gidiyordu. Aklında hep Zürih!. Çünkü, son zamanlarda şehirde toplanmış fennî bir kongreyı hatlrlamıştı. Kutübhanede yabancı ba »m kolleksiyonlannı tetkik etti ve aradığuu buldu. Yeni yazdığı ro manında karanhk korkusu, başarısız İlk korkusu ıle halkın hastahk şeklini alan korkusu arasındaki münasebetleri mütalea etmek Utiyordu.. Zürih'tekı kongrede de bu meseleler muzakere mevzuu olmuştu. Kongrenin müzakerelerıne aid hülâsaları bir kere daha gözden geçirirken ittılik harfle basılmış bir not gözüne iliştı. Bu notta, okuduğu hulâsanın, Amerikalı doktor Edvard Kazalis'in tebliği olduğu yazılı ıdı. Şüpheiz bu fikirlerin babası Kazalıs idi. Eilery, şimdi bunu pek iyı hatırlıyordu. Bunu Rıchardson'un kızı Lenore'un boğulması üzerine onların evinde yapılan toplantıda doktor Kazalis'e rastlamasile hatırlamıştı. Aralarında bütün bu «korku» mevzuunda münakaşalar ol muştur Doktor bu husustaki çah|maları hakkında Ellery'ye üzun ma lumat vermişti. Sonra babası gelerek bu göruşmenin kesilmesine se | beb olmuştu. «( umhumet» ın zabıta romau: , Görünuşe gore, geçmişi unutmak şo\ le dursun. halıhazın bile duşunmek ıstemıyordu. Fakat 'bundan yakasını kıırtarmak maalesef kabıl değildı Binlerce tebrik, televizyonda konuşma. muhtehf yerlerde konferan^lar vermek, hattâ eserler yazmak. faılı bulunmamış cınayetlerı aydmlatmak için bir çok tek liflçr almakta idi. Banlardan, elinden geldiği kadar kurtulmağa çalışıyor, bu da smir lenmesıne, keyfının kaçmasma 3e beb olu\oıdu. Nıhayet babası dayanamadı ve soıdu Neh var senin? Ellery de sert bir cevab vetdi: Farzet Tri muvaffakıyet başıroa vurdu I.îufeH ş kdşlarını çattı. O da böy le hall'or. geçirmiş bir adamdı. Hp'halde bu seferki sinirliliğin ıruvaffakıyetsulıkten değildir, deii Neden? Çunkü, şimdiye kadar benim tfeerımde tesirli olan silâhı, artık tesirini kaybetti 3ana kızınca seni mirastan mahrum ederim diye tehdid ederdi. Halbuki ben şimdi büyük babamın mılyonlarına tevarüs ettim. Annem de evleneceğimı duyunca binlerce davetliyi çağırmağa teşebbüs etti. Hepsini defet tım. Celeste: Elimizde slhhat şehadetnamemiz de var, dedi. Jimmy: O da çok şükür bitti. $imdi aBuna ragmen kendini bu kaçmıu Ellery, yerinde duramıyor, bır maz hâdiseye tevekkülle ahştırmayl caba varın sabah on buçukta Cıty koltuktan ötekıne atüyordu. holde karımı bana tevdı etmek lutGünün birinde vaziyetinin sebe ve artık zihnini bununla yormama funda bulunur musunuz? BirUi yı denedi. Evvelce başlayıp son nâbini keşfeder gibi oldu. Bunun sezenci, diğerı beyaz iki çiftin arasınbebi, ne geçmişteki vakayi, ne ha diseler üzerine 26 ağustostanber. da nikâhlandılar. Nikâh memuru bıraktığı romanını yazmağa tekrar lihazırdı.. istikbaldi. Çünkü genç çocukların nikâhını daha ağır bir muharrir ve polis hafiyesîne göre, başladı. Yazılannl meydana çıkar tempo ile kıydı. Queen Celeste'ın dığı zaman onların atmosferınden bu iş, bitmiş değildi. ne kadar uzak ve ne kadar yaban alnından: Şubatln ikinci günü sabahleyin cı kaldığuıa hayret etti. Üstunde o Nihayet bu da oldu, diyerek Faley caddesindeki cinayet mahke kadar uğraştığı roman. şimdı kenöptü. mesı salonunda, cübbeli ve kavuklu disine 3000 yıl evvel yazılmış bir On sekız gazete muhabıri, holde hâkimlerın önüne «Kedi» diye atı Mısır Papirusü gibı gelıyordu. Bun yeni evlilerı bekliyorlardı. lan Kazalis, bir seri cinayetten suç dan nevmid oldu ve evvelce yazdığı Jimrny, seyahate çıkmak için La lu olarak çıkacaktı. Ve bu müna sahıfeletı sobaya atıp yaktı. Ma»asebetle, bu işi vali tarafından tah sına geçıp yeni bir eser yazmağa Guardıya hava meydanına gidece ğıru soylıyerek gazetecileri oraya kike mernur edilmiş oUrak Ellery başladı. davet etti.. Onlar da koktey'lerini de başlıca şahid olarak mahkemeiçerken Ellery sordu: de dinlenecekti. Bugüne kadar, ElFakat kalemi eline alır almaz bir Nereye uçacaksınız? lery için rahat, huzur yoktu Ancak sürprizle karşılaştı. Celeste ile Hıçbir yere, şimdi kanmla şuo günden sonra rahatça kendi • hu Jimmy geldiler ve tek davetli slfa radan çıkıp gideceğim. susî işlerine dönebılecekti. tile kendi nikâhlannda Ellery'in Öyle ise neden buraya geldi Ellery, bu davanm âdeta tıasta hazır bulunmasım rica ettiler. niz? edercesine kendLsi üzerüıe tegir et Jimmy: İzimizi kaybetmek, gazetecileri miş obnasırun aebebini anlanuyor Babam seimiy«cek, Baas gok aldatmak için. du. K12 kızarazahı | mişti. Fakat Jackson öyle tezvirat vaptı, zihinleri öyle bulandırdı ki, iş uzadıkça uzadı. Akademi. mükâfatı kime vereceğini tayin edemedi, bu husustaki müzakerpler dç sene sürdü. Nihayet. ikisi ortası rıir formül bulundu, mükâfat Iscksonla Morton'a yanyarıya veriHi Bu. biçare Morton içın cok aâır Hir darbe oldu. Eserine vorilen mükâfatın yansuıı. hayatını zehir eden adama kaptırmak yetmivormuş gip y ş g i hmi oğrenmek üzere btrincı sahi i bi. bu işin şerefini de onunla payfesin» bakn. laşmağa mecbur kalmak. üstelik l ğ b k l k ülik Jackson adı gibi menfur bir ismin, Lâkin artık gülmüyordu. Dergi kendi ismine ebediven eklendiğini nin tarıhini gosteren rakamlar gö görmek William Moroton'u. henüz zünün önünde büyüyordu. kırk diftkuz vasınd» iken mezara götürmeğe kâfi geldi. Zürich. Moroton'un karısı ile bes çocuğu Nihayet kalktı. Tıb salnamesile büyük bir sefalet içinde kaldılar. Amerikan ruh doktorları eemıyeti amelivatlarda hpmHpslpnn» arı du Ellery. hepsini hatırladı ve gülüm nin dergisini tetkik etmeğ* ba^'adı yurmamak icin uğrasan vp muvaffak olan adamın. bugün adını biKazalis Edvard... sıyerek notu bir kere daha okudu. «3 haziran jrece toplantısında ABir tek Kazalis var... Başka yok. lenler dahi parmakla sayılacak kadar azdır. merikah doktor Kauülsin yahğı " * H. V. tebiiğ. Zürich gazetesini aldı. sükunetıe Bu tebliğ. gecenin saat onundaki vapraklarmı çevirmege basladı. celsede »kıınarak iken bir evvelki İçinden: ZAVİ hatib Danimarkah doktor Naard«.Şimdi beni görenler Işte ne vap voessler, kendisine tayin edilmi; za Istanhul Emniyet âmirli5in<f«n aldıtığını, ne istediğini, nereye çitHs'ımam aşarak sözlerini ancak saat *ım 10 901 numarall pasavKırl'.Tm ' a y l ni bilen bir adam derler» diye du ertım Yen'sıni çıkBrtacaŞımnwn eskısi» on biri 52 dakika geeerek hitireşünd* nin h u k m " k a l r m d ı ^ ı n i ıtin «ri°rım. bümesi üzerine miinakaşalann tehi36 9 MPIPIIV sokaV Talcsun rine dair rerilmis elaa Ur takrir, Jkrkası rar) Suad SaJur Kabaga;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog