Bugünden 1930'a 5,458,541 adet makaleKatalog


«
»

Rusyadaki 1,5 milyon Şahidler mahkemede birer harb esiri nezaman dönecek? €SRMIU Her milletlerarası toplanhdan evvelj bütün Almanların kendilerine ve dünyaya sordukları sual S 13 Temratn 1§5İ CUMHÜRtTET BEŞ Asrın En Büvük Cmayeti birer Hauptmann ı teşhîs edîyorlar Yazan: Tavfik Sadullah Harbden sonra toplanan milletlerarası konferanslarm arifesinde Alman milletini mutlaka 5u sual meşgul etmiştir: Acaba bu seferki toplantı Rusyada bulunan harb esirlerini kurtaracak mı? Buna dair Alman halkının zihnindeki istifham şimdi gene çengellenmiş gibidir. Çünkü Cenevrede bu ay dört büyükler top lanacak. Orada Almanyayl ilgilendiren mühim mesele de konuşulacak. Tahmine göre Rusyada bir budin kesın ifadesi, sanığın ıdeta ?a ttkım teferrüat üzerinde durmak hıde saldırmak istiyen aaıi küçük suıetile Amandus Hochinuihun ıfa çuk milyon harb esıri vardır. Bu Rauptmann ların malî durumları salonda muazzam bir «carnasjdik ya deîini. bizzat adamcağızın yardı durum, aşağı yukarı her üç aileden bakımından tahkikatı yüıutxnÜ4 ratmıştı. Hâkim mütemadiyen kür niıe çorbaya çevirdi ve sonunda birini alâkadar etmekte, oğul, baba olan federal memurlarm ifadelerine sÜ5Ünü tokmaklıyor, bilmem ka aj zusunda da muvaffak o.'iu: Ih veya kardeşin âkıbetini düşündür" gör«, 1932 yılına kadar. Haupt çıncı defa salonu tahliye ritirmek tiyar şahid, «bir söylediğı bir 5öy mekte, kaybedilenin acısı ile bemann'lar, karı koca, muntazaman tehdidini savuruyordu. Baj}sav:ı. tec Ifoığini tutmıyan bir bun^k.) tan raber bilgisizlikten gelme bir merak uyandırmaktadır. çalısmıslar ve kıtkanaat yaşamak rübeli bir hatib veya sanne sanst b; şka bir şey değiidi. Esirlerden çoğunun hayatta olup euretile, müsterek kazanclanndan kin gibi, müteakıb sözlerı.ün güLindberg'in uzak komşuîirından 45 bin dolar biriktirmeğe muvaf rültüye gelmemesini sağlamak iç.n. bir diğeri, Lindbergn'lenn arazisi Qİmadığı bilinmiyor Onlara kayfak olmuşıardı. Biriktirilen bu sabırla salonda sukunetın yeoiden nin hemen sınırında oturan çiftçi \e bolmuş nazar:le bakılmaslna rağoduncu Millard Whıted d» 2 mart men bir gün çıkıp gelecekleri üparatun bir k:smı küçük tasarruf teessüsünü bekledi. Sonra: Hannover'deki harb esirleri âbidesi «Anladığıma göre,» dedi, »12 1932 günü sabahm saat lördünde midinden de vazgeçilmiyor. Sağ hesablanna yatınlmış. büyük bir mart 1932 günü size doktor Con yatağından kaldırılmıj ve Ü zaman olanlar hâlâ kamplarda çalıştırıldık kismı ile ise Richard Hauptmann harb esirinin künyeaini muhtevi re tabiîdir ki yolu buraya düşmektedon'un evine gönderilmek üzere bir verdiği ifadede, hâdıseden e\Telki larma göre uzak veya yakın bir simli levhalar ta^ıyarak oğul veya dir. Bunlardan bilgi edinmek mümesham spekülâsyonu yapmıştı. Şa pusula vermiş olan adam, ianık iki hafta içinde. iki defa, o.vri çe gelecekte memlekete iade edilmekardej arayıcılarına rastlanmakta kün ve muhtemeldir. Sonra, muhidlerden Federal Büroya mensub Hauptman'dır. öyle mi?» neli, kenarları yüzünü örter* geniş leri bekleniyor. dır. ayyen toplantı yerlerinde onlarcn mütehaasıs bir muhasebecinin ifa" «Evet, efendim.» şapkalı şüpheli bir adamı jı.dbergh Bugünlerde gene merak tazelenBundan başka, aynı sergide ka malumaüna müracaat edildiği gibi desine göre Hauptmann'm bu ka i'Emin misiniz? En ufak bir lerin evi istikametinde ornıandan mij ve aynı soruyu tekrar edenler yıbların resimlerile hüviyetlerini az çok aydınlatıcı cevablar da abi] borsa oyunlanndan net kaybı. süphe... Bır tereddüd?» çıkarken gördüğünü söylemişti. Tıp çoğalmıjtır. belirten bir köşe hazırlanmı?, akı lınabiliyor. 2 nisan 1932 tarihine kadar 3400 "Emınim efendim Adımın Jo kı Amandus Hochmuth ^ıbı o da Ne zaman dönecekler? beti meçhul olanın teşhirinden maBu fekilde Rusyada kabnıs doları biraz aşmış bulunmakta idi. seph Perrone olduğunu bildığım givaktile görmüş olduğu adamın HaUmumi yerlerde bu soru sık sık lum olanın teşhisi sağlanmıştır. esirlerle temas mümkün oluyor. Bundan sonra Hauptmann'ın «ta bi, bana pusulayı veren adamm uptmann olduğu kanaatinde ;di Fa Bu köseye tarihte en büyük harb Nitekim 1402 esirin mukadderab lihi birdenbire yaver gidivermifti.» Hauptmann olduğundan da emı kat Reilly onun ifadesini de. ürüt ağızlarda dolaşmaktadır. Hattâ esirlerin mensub olduğu aileler birer esirleri sergisi deniyor. Ona «Si Hannover'de aydınlanmıştır. Buna Bir baba, Rusyada kaybettiği Ztra, muhtelif borsa komısyoncu nim!» mek değilse bile zayıflatmc.kta güç yafta ile kalabalıkta görülmektedir. birya müzesi» diyenler de vardır göre köşedeki 33 bin fotoğraftan. i oğlunun resmini dolasttnyor lan ve bankalar nezdinde yapılan Tejekkür ederim. Şahid sizin lük çekmedi. Hannover sergisi en çok kalabahk Şimdiye kadar memiekete dönen yani akıbetleri bilinmiyen harb j tahkıkaU göre 2 nuan 1932 ile 19 dir, bay Reilly.» (Arkası var) toplayan yer olduğu için elinde yüz binlerce es;rden bir kiimınm esirlerinin resimlerinden otuzda biKıbkla tezad teşkil eden vüz* eylui 1934 tarihleri »raıında HauptReilly aynen ses bahsinde LinddeJri vakur ifadey* bakılırsa bu sörinin teşhisi kabil olmuşrur. Oraya mann komisyoncular nezdinde ge* bergh'e yaptığı gıbi, bu defa da zün bir yalvarıştan çok bir ihtar resim ve hüviyet gönderen ana barek kendisınin, gerek kansının Perrone'nun ömründe bir kerecik mahıyetini taşıdığına hükmedilebibaların da bu nisbet dahilinde mehesablanna 16.942,75 dolar yatır görmüş olduğu bir adamı, o da, lir. Bu vesile ile meşhur Alman raklan giderilmistir. mış, aynca muhtelif bankalardakl bizzat kendi ifadesine göre thanr v « « « / / r « « j / r « / r j / / / / / r « « / / / r « / r j / r « I edibi Thomas Mann'in 80 inci doKaybettiklerinin resimlerini budiyse bütün yüzünü örten» bir ^ap tasarruf heublanna da 9.073.25 doğum yılında söylediği şu söz haiamıyanlar ise sadece künyelerini lar ilive etmiı, aynca 3750 dolar ka altında yarım yamalak göretırlatılıyor: gösteren levhalarla yetiniyorlar. 33 peşin para ödemek turetıle evlerini bilmi? olduğu bir adamı aradan iki «Affa lâyık görülmiyaıüer inbin resim ile hüviyet teşhisine yaKünyesi jazılı bir levha ile Ipotekten çıkarmıçtı. Bu müddet buçuk »ene geçtikten sonra tanı^niıgın en alt basamağında durnyan levhaların asıldığı duvarlar masının pek mümkün olamıyacağıoğlonu ve karde^iai anysn bir rarfında ise Hauptmanntin karısı maktadırlar. Haibuki affermek, af500 metre tutmaktadır. Elde ve sırt nı idida etti. Fakat Perrone dediana kız bir gün dahi çalifmamif, buna fa rpayVıar ohnak da büyük bir me ta taşınan levhalara gelince kalağinden bir nebzecık inhiraf etmedi. karşıhk Hauptmann'ın metaisl mu bahk arasında dikkat çekicidirler. kan zu söze desteklik etmektedir: ziyettir.» «Bana puıulayı veren adam Hauptlular, on dört millete mensubtu. Tolun ALPTEKİN kabili ceman 1.167,81 dolar kazan mann'dır!» dedi ve başka bir $ey Meselâ bir baba, Rumanya cephe Bizi unutmaym!... New York'taki Amerikan travemiftı. Gene 2 nisan 1932 ile 19 ey demedi. Ne çüphe, ne tereddüd. ne lerı çek bürosuna her gün yüzlerce lul 1934 arannda Hauptmann, mu yanılmak ihtimali, Perrone'nin !utelgraf ve telefon gelir. Kimi çeki•mele yaptığı muhtelif boraa ko gatinde mevcud mefhumlar değilni çaldırdığmdan. kimi kaybettimiayonculannın reaml defterlerine di. ğinden, kimi küçük oğlunun otogöre, esham ali| verifinden 5.728.83 Perrone'yi diğer bir taksi joforü mobilin caraından attığından bahdolar zarar etmis görunmekte idi. takib etti. O da 12 mart günü, arseder. «Çekim kayboldu. Metelikfiı Maliye Vekâleti tstihbarat Bü" k«daşına rajtladığuıı ve Perrone'nin kaldım. alâkanızı bekliyorum» kerosu memurlarının tahkikatı ise kendısine alelâde bir beyaz zarf ümelerini havi teller hiç eksik olmaz. ianığın durumunu |öyle izah et' göstererek: «Herıfın birisi «u mokmekte idi. 1 nisan 1932 günü tubu verdi. Hemen »uracıkta bır Eğer çek sahibi, büronun tavsiHauptmann'ın aktif haubında doktor Condon varmıs Onun evme yesıni yapıp da, çeklerin numaragötüreyim diye bir de dolar verd'.. 4.941,40 dolar mavcuddu. Nisan lannı, nereden aldığını ve satın Şunu bırakayım, hemen g«Hnm!» aldığı tarihi başka bir yere kay1932 ile Eylul 1934 arasında bilinen dediğini söyledi. detmişse mesele yok. Numaraları ol gelir mecmuu 1.167,81 dolar olup Bir ba;ka sahid. Bronx da otuması da, tadece »atın alma tarihi bu müddet zarfnda aktif yekunu ran ve doktor Condon u t^nıyan ar dolar değil, fakat 42 milyar dove yeri biliniyorsa gene kâfi. Amerikalı turistlerin bu sene da le yaz bidayetini bekier ve o 7a6.109,21 dolar nıtrnakta idi. Buna ss Alexander isminde jüzei ve Travelers çekin bir numaralı alı ha fazla dolar sarfetmeleri bek rr.ar, ılerisi için tahminienni \a ,ar sarfedileceğinden bahsedilm.ştir. kirıılık, gene 19 eylul 1934 tarihin genc bir kız 1932 yılının maı't ayı Amerikan ticaret odasına göre, Acıları arasında sirk memurları <el lenmektedir. Neşredilen istatistık psrlar. Temmuz ayı ba^uıcu bunde Hauptmann'ın bilinen aktif ye içinde doktoru New York'u.ı mesmektedir. Bunlar, şehirden }«hıre lere göre. denizaşırl memleketlere lar. tı yaptıklan tahm;nler iyımser merikalliarın ve firmalannın kâr kunu 40529.02 doları bulmakta idi hur Grand Central istaiyonjnda dolaştıklan için, çoğu zaman çeki seyahat edecek Amerikahlann sa aır Bir taraftan beynelrrulel yer haddi önümüzdeki aylarda daha da 2 nisatı 1932 ile 19 eylul 1934 gördüğünü ve o gün birUinm açık yısı, da geçen senelere nazaran da gınlıkte müsahede edilen sevşem: artacaktır. Kârlarda bu artışın 1950 nereden aldıklarınl unutup d •raunda 5 728.63 dolarlık borsa açık doktoru takib etm<>*»e oidue diğer taraftan Amerikada ıktı haziranından öteye de devam ede» ler. Midget isminde bir sirk müdü ha fazla olacakmı;! oyunlan zararları da dahil olmak ğunu söyledi. «Kimdi bu «dam?» \ Amerikan Ticaret Bakanlığının sad' ve lanayi alanındaki ^eiışrre ceği gizlenmemektedir. rü 4500 TL. kıymetindeki rravelers üzere bilinen masraf yekunu ise Miss Alexander'e göre Hauptmnnn*** : . çekini kaybettiği zaman hiç bir şey verdiği malumata göre 1954 yılın er denizaşırı bölgelere, aaemleket15.530.63 dolar tutmakta idi Şu dı. Fakat Amerikah iktisadçılann soı ' da 244.000 Amerikah turist FranSa er«? (yabancı sermaye) aKinmı sağ ! bilmiyordu. Greenwich Village'daki Shm Un hale göre aktif ve masraf yekunamış! dukları bir sual var. * Detektifler sirkin dolaştığı yer ya gitmijler ve orada 72 milyon lan 56059,65 dolardı. Bu yekun sinemasının yirmi beş sened(>n '. zBu yabancı sermaye twvzuunda « Ne zamana kadar Amerikaı dolar »arfetmişlerdir. Haibuki 1953 leri tesbit etti ve oradaki çekleri dan mevcud ve gelir mecmuu olan 1a bir zamandanberi gişe rıiorurverüen tafsilât şöyledir: lllar fabrücalar. bınalar ve malze^ toplattı. Nihayet çekin birinde Mid yılında Fransayı 212000 turist zi6.019.21 dolar çıkanldığı takdirde luğumj yapmakta >lan Bav^n Ce Amcıikan Tıravelers çekleri Paris bürosu detektiflerinden Maurice Temmuz ayı bidayetinde, ya melerini yenilemek için para sarV yaret etmişti! Gene 1954 yılında get'inkine çok benzediği r.alde faiortada nereden geldiği belli olmıyan cile M. Barr 26 kasım 1933 >i\ir"i bfncı memleketlerde şubeler: bu fedecekler, bu sahalara sermaye yaSoederland, mikroskobla bir çeki kontrol ediyor solu bir yazı göze çarptı.. Derhal îngiltereye 221.000 turist gitmis ve 49.950.44 dolarlık bir aktif hesab kendisinden br bilet ahp <n ırulurıan veya oralara sermaye yat:r tıracaklar?» Her memleketin parası ayrıdır. lıkta karaborsacılardan temın etti Midget'e haber verildi. Midge ha bunlar orada da 64 milyon dolar kabilinde beş dolarlık kaime hnraçıgı belirmekte idi. ş 2000 Amerikan firması mevsarfetmişlerdir. 1953 yılına nazaran Korkulan şudur: Bugün iş sahaa durrnuş olan »rîamın Haup'ınann ol tngiliz lırası, Fransada geçmez; ban ği çeklerin hakikî olduğunu mu sa tırlar gibi olmustu. Sirkte çaıı>ancucdur. Yatırılan sermaye 15 mıî geniş, bu sermaye yatırıhyor. YaBu hesablardan Başsavcı Wilardan birinin yazısı onunkrae çok burada da bir artıs, mevcuddur. İduğunu ifadede bir lâhza la'ıı te kadan bozdurmak lâzımdır. Ame^ nıyordu? yaı dolar civanndadır. Buna Ame rın birden iş sahası daralırsa ne leretz'in çıkardığj netice şu idi: rikan Travelers çekler bu derdi orParisteki Amerikan travelers çek benziyordu. 150 TL. değerinJeki bir talya da 1954 yılında Amerikalı turedriüd etmedi. ristlerden 64 milyon dolar elde et rıkar hükumetinin teknık yardırn lacak? 2 nisan 1932 fidyei necatın ödenReilly'nin mukabil sorguUmria tadan kaldırmaktadır. Bugün bir bürosu. gittikçe artan vak'îiv kar çekin üzerinde Midget'in drkte kul miştir. programı dahilinde yaptığı yardım Amerikan şirketleri arasında diği tarih, 19 eylul 1934 de Hauptlandığı :sim vardı. Midget boyie ki iddiası. ilk nazarda Bay^n Rarr çok Amerikalı, hem kendi memle şısında ne yapacağını ; sahada en fazla sermaye yatıra: Bir Amerikan gazetesine göre. A dahii değildir» mann'ın tevkif edildiği tarih olduketinde, hem de denizaşırı seyaha Livingston, her taraftan ^eîen raabir çek yazdığını hatırlarnıjordu. General Motors'dur. Bu seae bu şir ğuna göre, aradaki 49.950.44 do ın ifadesini kökünden çür'jtect's ıı a te giderken. yanına para yerine lumatı birbırine eklemek ureiıe, Çok geçmeden sahtekâr /aıcaUndı. merikalı turistlerin sarfettiklerı pa**• hiyetfe oldu Gerçekten, lasıl o!arket. genişleme programım tatbik ranın çoğalması Amerikan ıkusalarlık aktif açığının doktor Condon Amerikan ticareti ne vaziyettetravelers çek allr. Ya bu çeki ıtay meseleyi çözdü. Bunu tevkifler taAmerikan çek detektiflerinin ınu etmek için 500 milyon dolar yatıvasıtasile ödenmiş olan 50 bın do du ds bir sinema gişesin ici her bederse veya çaldırırsa diye düşü kib etti. Böyiece, çeki çizen v? ba vaffakıyetli çalışmaları say^sinde diyatınm temellerini sağlamiaitjr dir? racağını ılân etmiştir. Böyleiikle Gş lardan gayri bir şey olmadığı aşi" gün bilet alan yüzlerce ns^n va nebilirsiniz? Onun da kolavı vaı, sanlar yakalandı. İlk defa ,& buç bugün her Avrupalı ve Amer:kah, makta olduğuna bir işarettir. Amerikan iktisadçılarının tah neral Motors, ikinci cihan harbi mdan bir tanesini seçebüirli? hfkârdı. * * * minlerine göre bu sene Amerikamn sona erdiğindenberi rabrikalavını vd yan Barr. bu iddiaya rağm»n. iia Amerikanın travelers çeK detektif birden mahkemeye dizildi. 3u :aç para yerine çek kullanmaktadır. ler] derhal araştırmalara başlarlar Bir tavıçre gazetesinin Washing ihracatı 13 buçuk milyar doları da makinelerini yenilemek için 4 m^ Hauptmann'ın mali durumunda desini değiştirmed:. Karadeniz yüzme ton muhabiri, Amerikan iktisadi du ajacaktar. 1954 yıhndaki ihracat ra yar dolar garfetmiş oluyor i ki aksaKhk resmi ağızlar taraiınBayan Barr'dan sonra şahidliğe ve çok geçmeden hırsızl bulurlarrumuna tahsis ettiği yazısında şu kamı Ue bundan 700 milyon dolar dan beiirtiliikten sonra şehadet C»5nlan Amandus Hochmuth 84 Bu arada çekin sahibine bir ymisi müsabakalarında azdı! nu bildirmektedir: Mndalyasını taksi joförü Jeseph yaşında bir ihtiyardı. Yaşlı adamın verilir. Amerikan otomobil sanay i bu Birleşik Amerikada U sahasındeğişiklik yapıldı « Nüfuzlu iktisad mecmuası Çek detektifleri bütün ddn/a poPerrone işgal etti. Hatırlarda jl evi. Lindbergh'lerin malikânesine senenin ilk atı ayında 4.300.00O OT (Barrons) Ithalâtİhracat banka daki gelişme derhal tesirini ınşaa Cuma günü yapılacak olan «Kadugu üzere Perrone. doktoı Con giden hususî yolun ana yolla bir lisleri ile daimî irtibat iıaMnHedirtomobil imâl ederek bir rekor k:rj radeniz Kjpası» yüzme müsabaka sının tasfiye edilmesini jtenıekte sahasmda göstermektedir. Bu sedona ılk pusulayı getirmış >ıan leştiği köse başında idi. Bu kavşak ler Çek detektifı silâh faşırra: ve mıştır. Fakat şimdi korkuiu bıj lannın programı ve saati değiştiril dir. Bu banka, 1936 yılındî Birle bebledir ki (inşaat yolunda ise iştesbit ettiği hırsızı veya sahtekârı adamdı. O gün kendisıne kapıyı biz ta dönemeç hayli keskin ve volun şik Amerika ile Sovyet Rusya a ler yolunda demektir) derler. Ge devir başlamaktadır. Geçealerae miştir. zat doktor açrruş ve birinde hir iıeri bir tarafında derince bir hendtV. polise yakalatlr. çen sene kasım ayında Amerikan tomobil fabrikaları işçileri, yevmi^ 17.30 da başlanacak olan müsaba rasında ticaretin inkişaf j'tirilm görüşlülükle şoförün ismim, adre varrlı 84 lük ihtiyarın. hemer çoAmerikan travelers ieklerinin için kurulmuştu ve bu j;a7eye hız hükumeti tahmin yürütmüş ve 1955 yelerinin ayarlanmasıru sağlarmş'.â kalar şunlardır. sini ve taksi numarasını kaydet cuğun kaçırılmasını ıTiütpaSıb ma yüzlerce şehirde rijanı vard.r. Çeve bunu tem.n etmişlerdi. Bunuij lOOrn Klâsik kurbağalama (Bü met etmeai istenmistı! Ticaretin r*y yılında huausî veya reamî bina için misti Böyiece. kolaylık » Hülunan hallî polise vermiş olduğu 'fadeye kini çaldıran veya kavbeden turist üzerine yeni tip otomobil iiatlar r i yükler) lOOm. Sırt üstü (Ortalarl, neimılel çapta geliştiği ve bu se 39 buçuk milyar dolar sarfedıleceve sehaciet sandalyasına oiurtula aöre. 1 mart 1932 günü ya:u kü derhal bu büroya basvu ur Kenarttırıbnıştır. Önümüzdeki aylardâ i lOOm. Serbest (Büyükier), lOOm. beble de artık Amerika'nın (ban ğini söylemişti. Fakat temmux ayı Joseph Perrone, 12 mart 1932 jrün çük Charles'in yatağından çalmmış dısıne kısa bir zaman sunra ya kabu fiat artışı dolayısile otomob Klâsik kurbağalama (kadınlar), kacı) rolünü oynamaktan çlkrna«: bidayetinde bu tahminlerin yaniış doktor Condon'un evinder» pek «z olduğu gün. öğle civarmda sivri yıb çeki veya bir yenisi ieslım eolduğu kabul edilmiş ve bina in satışlannın azalacağından kr>rkulu| tavsiye ediliyor!» lOOm. Sırt üstü (Büyükler),, lOOm. ötede kendisıni bir sinın uuıdurdu çn eli bır adamın kullanmakto ol dilir. Hânü S. Amerikah iktisadçılar umumıyet şaatına 1955 yılında 39 buçuk mil yor. serbest (ortalar), lOOm. serbest (ka ğuııu ve eline bir jo'sr tutuşru duğu «pi« yeşil» renkli. kaualı bi! Kullandıktan sonra, yok edi ' dmlar) 200m. Klâsik kurbağalama rarak kendiinden. uzactıgı Küçük araba «Lindbergh'ler you.» na saj mek üzere New Yorıc ta top'anın | (ortalar), 200 m. Serbest (büyükpusulayı doktorun evine gö.ürTne mıştı. Yabancı. dönemecin keskinli bütün Amerikan travelers çekleri ler), lOOm. Sırt üstü (hanımlar). sinı istediğini söyleei. iı hakkında bir fikir ?=»hibı o'rn? otomatik bir tecrübeden ^ < Nasıl bir adamdı ou?» • mn »ydı ki, dönüşü iyl yaparr.aırt;» inı2a kontrolu yapılır. Sihte cekNevzad Raydüz, reza «Sivri çenel .. Gozieı; Vf: arabanın hendeğe yuvar atıtoası lerin yakalanması bu say*.le mümheyetine verildi gibi açık . Mavj eözlü biru... Ba na ramak kalmıştı. Bu Firada ara kün olmaktadır. Meselâ 1947 seneSpor tarihimizde ilk defa bir cSu şmri» külâh asibi bir $apıî« vırdı •is/ıır içmdeki bir merdh*/! de ye »inde, Paristen gelen çeklîıın ür<?ŞAPKA YERİNE KEMAN Sporları» idarecisı Ceza heyetine Citr.ış. sapka kenarı nandiys* bütür rif'den kaj'mıştı. Ada.m ol eîüe vo smda bir takım sahce veklerriee'e yüiiınü örtüyordu.» lanı idare etmeğe çaiıy.rkefi, sağ geçirildi. Bu h&dise uzenne, d»»ek Hakikatte bu bir şapkadır ve bir .'erilmektedir. Refii Spor Klübün? 1 İngiliz moda mütehassısmın bulu en olan Ne\ zad Raydüz 8 temmuı "Bu adamı teürar görriünüz •'i' * dt merdiveni dojtrultmsk zc tifler en ümidsiz bir işe gıcıstiler. günü yapılan Boğaziçi Kupası yan«rd« idi. Bu hengâmede «üj halle tnü?» Livingstone Umin.le bır deteKtif sudur. Ama bakalım beğenilecek nslsnnda hakem heyeti ile münaer<mobili durdurarak nenoejte yu 141 aydınlatmak üzere Parise ha «Evet gördüra!» kaşa ettiği için bölge ceza heyetine kaç «Kim plduğunu öğrendiniz \ a'lanmaktan kurtulmu;, sonra da reket etti. Livingstone, b'.ı •erilmiştir. Vefah Tarık, kulübünde n.eıdiveni düzelterek yolun^î devaro hafta içerisinde Pariste v«ızıteli buBJİ?» Mıı:işti. lunan detektif arkadaşna birlık'.t. »Evet!» kalıyor Av tarihleri tesbit 84 lük ihtiyara otomabi'ı kulla sahtekârları bulacağını ianmıştı. Fs "Kimdir bu adam?» Geçen futbol sezonu lonlannda caı. «sivri çettcli adams ı ttkıar kat umduğu gibi çıkmaJ" ve tam ediktt «Nah ışte şurada Qjuruy,,r: Kİubü ile arasında bir ihtilâf çıkan gcıüı görmediği zaman o da 1 mart 3 sene Amerikaya dönemedı. Zıra Haber aldığımıza göre Ziraat Ve Vefah ortahaf Tarık, bilindiği gibi Hauptmann.» li»Si günü görmüş olduğu 3'larr.ın büyük bir şebeke ile karşı larşıya bu transfer mevsiminde klubü tara kâleti Av tarihlerini tesbit ederek. "Sen yalan soylüjor! Yalan Hauptmann olduğunu ifade etti. Fa olduklarını anlamıştı. 22 şehrın yü' fından transfer listesine konmuş ilgili klüplere bildirmiıtir. Bu Kasöylüyor sen!» ki ( yaşlı adam tam Reı/y'y» aöre lerce polisi aynı şebekenin peşinrarnameye göre: tur. Böyle haykıran. kendisıni eiekirik • b lokmt» idi. Zeki müdıf'<«ı \e deydi. •i ' Çll, Kınah keklik, kcklik ve tavDiğer taraftan haber aldığımıza li sandahaya doğru biraz !»h* it#kt i rresafe. istikamet, muayyen maMe«el« gayet basitti. Avrupsnm göre, Tarık tekrar klubü ile anlaş |an avı 15 eylulde başhyacak 31 lemi; olan şahide karfi nuyduitu Ka! gibi 84 lük bir ihtiy*rır pek bilinmiyen bir şehrinde «ht^ çfjc ocak'a kadar devam edecektir, mı* bulunmaktadtr. kin v» aazabm tesirilt artık k#r)ditfl»y mübayenete düsebileci|ı biı bMan biri, bu çekleri parsv» tjhYaban kazı, yaban ördeği ve di ni tutamıy^n Hauptmann'dı Bu haftaki hendbol vil etmek için çok değişik Wr yol ğer göl küşleri ise 15 eyıul 3 mart kullanıyordu. tarihleri arasınds avlanacaktır. maçlan Cezayirli bir tüccar, Marsilvadaki îstanbul Hendbol şampiyonasma Basketbolcu Şevki, genç bir arkadaşına gönderiyorrnua eihi. cumartesi ve pazar günleri Şerei çekleri piyasaya siirüyordu. MAI stadmda devam edilecektir. karmaya çağınldı kacıkta. sovanh yolı> üzörinde sanatoryom bahçMİne >ilyalı ortak, bunları oldufu gibi Haber aldığımıza göre, Galatasa Cumartesi günü saat 15 de. DefMilanolu bir arkadaşına gönderıyor terdar Yeldeğirmeni karşılaşacak rayın ;işik 5 dönüm «rsa «atılıktır. genç basketbolcularından du. Şevki Tokmakoğlu îstanbul genç Pazar günü ise 10.30 da Yeldegi zla tâfsilât için Ankar» Atatürk bulvari Yenice apt. Cezayirli tüccar meaelenın «sasi meni ile Yesildırek kjujılasacaklar karmasına çağrılmıştır. Amerikada atom v« bidrojea bom balan hficumuna karfi yapılan pa »if korunma tecrübelerinden sonra •• Daire 3 veya 22005 No. Telefona müracaat. i ^ ru biliyor muydu? Yoksa, <aran dır. KKK,)00Çbın New Tork tokaklan tabti hale avdet ederlerken / sinde kaybettiği oğlunu bu şekılde aramakudıt. Elinde tuttuğu resimli levhayı hep bajı üstünde tutmakta, bir büenle karşılasmayı ümid etmektedir. Öte tarafta sırtına iliştirdiği bir yafta ile dolaşan ya^lı uru bir kadın görülmektedir. ' " 2 ' »rıyan bu kadın da esir kamplarından dönmüş olanların yardunınl dilemektedir. Genc bir kadının g'iğ süne iliştirdiği levhadan aradığım bulmağa galışan bir sevgüi olduğu anlaşıhyor. Bu, ya evliliğe doyamamıı bir ef veya vakünden rvel kaybedilen bir e$in hasretile yanan bir duldur. • Sergi sahasmda bir de ..kıbeti meçhul harb esirleri için nir âbide dikilmiştir. Bu âbide, tel jr^uıeri ile bağlı iki direk arasıoda .luraa per;şan kıhklı bir askeri temsil etmektedir. Uniformasının apuletleri alınmıs, serpuşu başmdan çıkar;lmış, bir elile direğe tutunurken, diğer elini öne doğru uzatmaktadır. Halka uzanan sağ el. ağzmdan çı Tabancasız Detektifler k , ^ »«.„,.. Bahisler! I Başha Memleketlerde j Amerikanın malî ve iktisadî vaziyeti riefep O DRAGOS TEPEDE ASFALT mt ÜZERİNDE SATILIK ARSA
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog