Bugünden 1930'a 5,458,119 adet makaleKatalog


«
»

UUBT 13 Tenunuz 1955 tmam GVOBG* StMKNON 54 C Resîmfi Romanımfz EN ,rte> 'DA SUÇLU ÇUNKI «/>?/ ZlZt'.V KATıl OL "GIZL1 DEFİNE,, DBMtN Q£LOIĞ/M ZAMAN , f 0YQ% BUNU 8'X 12 27 Açılii ve program 12 30 Daıu muzıgı ve hafif sarkılar 13 00 Turkuler: ratma Türkkan 13.15 Şarkılar: Ahmed Ortun 13 45 Haberler 14 00 Radyo salon orkestrası 14 30 Şarkılar: Ah Rıza Koprululeroğlu 14.45 Beyaz perdeden müzık 15 00 Kapanıj. * 16 57 Açılış ve program 17 00 Şarkılar: Murşıde Şener 17 20 Dans mu?i|i ıPl ı 17 40 Bale sahnelerl 1S00 Radvo Yurddan sesler ekipı 18 30 Biıyuk vırtuozlar 18 45 Ilham ençer ve arkadaşları 19 10 Radyo kume fasıl heyeti 19 45 Haberler 20 0C Napoli şarkıları M 15 Radyo Gazetesı 20 30 Şarkılar: Perıhan Sozeri 21 00 Bunu Duydunuz mu? Adli Moran 21 10 Şarkılar Ekrem Kongar 21 40 Operet dunvası 22 00 Sehırden bir roportaj: Takdim eden: H. Avkar 22 15 Asırlar boyunca muzık 23 00 Hafıf Melocnler 23 15 Haberler 23 30 Projrram 23.33 Dans muziğı (Pl.) 24 00 Kapanı» BlLDlĞı VHU2U BİLDİĞÎ B/LHAZSA HAm*O*$U*" /'AMIAŞ/L (SAÇMAL 70A/0SR0/..J.. «5S YOKTU AMMA >** £«< CEVHeRİ VARPI. BUNUDA YALNIZ BİLİYORDl/ ,., ^ Sl/rt/A/ #AP'S£Yf ANLATAYTM: KO AA//Z ÖLOUGU ZAMAM f>ARA 6A56A5A BEYHUDE MÜCADELE! Ziraatçilerimiz, meyva kurtlarile mücadeleye esaslı bir tetkike istinad ettirmediklerinden bu seneki kiraz mahsulümüzü heba ettik. önümüzdeki »eneler aşağıda anlatılan şekillerde davranmalı Bu sene kırazlar kurtlandı. Ve bu yuzden esasen kıt olan mahsulün bır kısmı ağacların üzorınde kaldı; diplerine döküldu ve toplanıp İstanbula gönderilenierden bır kısmı da belediyenin kararils den:ze dökulmek suretüe ımha edildi Neticede kurt tanribatından ma sun kalan cüz'î bir miktar mahsul, İstanbul piyasasında yüksek fiatlarla satıldı ve bir çok \atanda§ bunu alıp" yıyenredı v miistahMün eline geçen para da yaptı^ı masrafı bıle karşılamadı. Bun'ara inzimaıtıen hükumetin kurt müradelesine tahsıs ett ği oara da boş \ere sarfedılmiş oldu. Hukumetın çok verındî bir kararıle mahallî teknik zıraat teşkılâtı bu havalıde bir kaç senedenberi tatbık ettiği kiraz kurtu mücadelesını bu sene clt tekranadı Fakat netce menfî çıktl. Sbebierınoen en muhımmı, miica'lelenin tatbik zamanının gecıktırı.mesı oldu. PKO» NİMBUSuu »İACER ALAR1: Bari yabancıların bindiği trenlere itina edelim 19 Haziran günü Toros ekspresi ile Fevzipaşadan Hay darpasaya yaptığımır yclculuğu anlatmak istiyorum: Tek bir «AB» vagonu ile (1 nci ve 2 nci mevki karışık) Fevzipaşaya gelen eksprese, koridorda yer bulmak şartı ile binebildik. Trenin yolcularının yarısından çoğu Irak ve Suriyeden gelen yabancılardı. Adanada trene bir vagon ilâve edilcceği haberi her ayaktaki yolcuyu sevindirdi. Adanaya geldik. İlâve edile cek vagonu beklerken. koridorunda 4 saat ayakta eeldiğimiz vagonun ârızalandığı sövlenerek Adana istasyo»*' çoluk çocuk ve eşyalarla indirildik Daha evvelden hazırlanmış bulunan vagon. Adanadan binen yolcularla koridoruna kadar dolu idi Birçok ecnebiler ve turistlerle birlıkte. biletleri vize ettirerek ve ertesi günkü trenler den birisi ile yolumuza devam etmek istedik. Adana gar şefi garanti veremediğinden mecburen yolumuza devam ettik. Maamafih birkaç Iraklı yolcu yine Adanada kaldılar. Demiryolları idaremizln bu lâübaliliğine bizler alışığız. Fakat, Iraklılarla karşılıklı andlaşmalar yaptığımız, turizmi teşvik ettığimizi sandığımız şu günlerde. dost. düşman yabancılar nezdinde menfi bir not almamıza sebeb olan bu hallerin. hiç olmazsa ecnebilerin seyahat ettikleri beynelmilel hatlarda tekerrür etmemesi İâzimdır. Hüviyet malıfuzdur A.VRARA 6 38 Acıll» ve program 6 30 Karma sabah muzıgi (Pl I 7 00 Wals r e«tival orkestrası çalıyor (Pl ı 7l.< Hafıl Vıv?na murıji ıPl ı 7 45 Haberler 8 00 Saz eserlsri »• rürkuıer ıPl I 8 30 Bızet. Arlasltenn* suıtı Geırtvın. Mavı rapsodı (Pl.) 9 00 Kapanıs 11.58 Acılıj ve Droeram 1200 Hatıralarınızla basbaja (Pl ) 12 30 Saz eserleri 12 40 Sevım Erdıden 5«rkı!ar 13 00 Haberler 13 15 ÖjSIe muzit'i .Pl) 1400 Fıkret Kozınoglu ve Gü! Battıdan »arkılar 141S Zekeriya Bozd*dan turkuler 14 30 Fılm me'n. i»», /pı ) ı s ftn Oku! Mjesl İS15 Eîkl Ungolar (Pl | 15 30 Gonıı] Soylerden «arkılar 16 00 Kâ RESİMLİ R0MAN1MIZ Oiinya ve Avrupa akıl sağhğı toplantıları Bir Doktorun Macerası lazan SOUBÎRAN 1 3 7 Cevıren MAZHVR KUNT Ağustos içinde şehrimizde yapılacak toplantılarda biyolojik, tıbbî, terbiyevî ve sosyal veçhelerile akıl 8ağhğını en üstün seviyeye ulaştırma maksadı güdiilüyor 1 Saat yediye doğru Kleman \'e Riko ile oturduJumuz kahve hemen hemen boşaldı. Tr»n 9 30 da idi. Dr. 5ove şoyle bir teklifte bulundu: «Arkadaşımızın trenı 9.3Ü ia kalkacağına göre bursda yerleşıp yemek yiyelım. Boyelikle vakit geçer ve atkadası uğurlarız. Tabii benim miafirlerımsıniz...» ı 1948 yılında Londrada toplanan (Akıl Sağılığı Üçüncu Mılletlerara« Kongresı) esnasında kurulan (Dünya Akıl Sağlığı Federasyonu) nun sekızinci asamblesi 2127 a" ğustos tarıhleri arasında İstanbul| da toplanacak, (Akıl Sağhğı Avrupa Birlıği) nin yıllık toplantısı da bu munasebetle 20 ağustos cu~ martesi günü gene şehrimizde Teknık Üniversıtede yapılacaktır. Insa«lar ve milletler arasında iyl j münrisebetlçri tesvık etmek, bıyo" lojık, tıbbî. terbiyevî ve sosyal veçhelerile akıl sağhğını en üstün seviyeye ulaştırmak maksadlarını eüden Fedprasyonun îstanbuld» yapılacak olan bu toplantısı (Türkıve Akıl Hıfzıssıhhası Cemiyeti) tarafmdan tertıblenmektedir 1930 vılında Profesör Fahreddin Kerim Onkav tarafından kurulmuı olan bu cemiyet adına Federasvonun vıllık toplsntuında iki tebÜğ okunacakhr. Bu tebilğlerden biri (terkpdilmış çocukiar me«e!?si) arliTiı taşımakta olup doktor Erdoğan Novan ve Hılmi Bil?iner taraflannrlan b»zırlanm:ştır. Profesör Nurullsh Kvmfprin hazırladıfri ikind tebli&in mevzuu da (Aile, geri ve suçlu ÇOcuklar) dır Avnca bazı eelselerin Sa=kpnlıklarmı da Türk delegeleri \ srjacaktır Federasvonun bu toplantısile doğ ruffan ıtiŞmva 'l«?ılı bnlııimalan 2 O sırada Dr Rıko ceçıkeccgını bildirmek uzere tarısına telefon e^mek için 2'Ui. Bir muddet sonra dondiı Ruzgârdan lel kopmuş hal islemıyormıış; «Her halde doku1 za kadar yaparlar. o zaman hab^r vcrirım c\odi Karım] oenı bu saatten evvel bt klemedığine gore endişe etmez...»] Ist Borssının 12 7 1955 fUtlarl 1X4 '** sebebıle Sağlık. Mıll! Savunma. Çalışma, İş!etmel«r, Adalet ve Mıll! Eğitim Bakanhklanna, te;,kılâtianna tamim yollamalan ıçin ayrıca davetiye gönderilmiş, bundan baska Tiırkiyenin bütün pedagogları, üniversitIenn tıb, hukuk ve pedagoji bölümleri profesörlerile, yurdumuzd» bu konu ile ilgilı bütün eshag ve müesses*ler de asambleye çağınlmıştır. 20 ağustos tarihinde ilk olarak (Akıl Sağhğı Avrupa Birlıği) nin vıllık toplantısı Teknik Üniversitede yapılacaktır O gün saat 10 da toplantıyı Cemiy«t Baçkanı Dr Doris Odlum açacak, müteakıben (annesi yuva dışınd» çahşan ailenin akıl sağhğı) mevzuunda görüş* tnejer yapılacaktır. Aynı gün mflzakereler bitirilip yıllık toplantı da sona er*cektir (Dünya Akıl Sağhğı Federasyonu) nun yılhk toplantısı da 22 ağustosta Yıldızrlaki Şale köşkünde açılaraktır. Delegeler 21 ağrustos pazar gunü kendilerini kavdettirip «kşam üz«ri bir çav rivafetinde hazır bulunacaklar, pazartesi eünO saat 10 da da açıhş töreni vapılacaktır. Bu törende sırasüe Saflık ve Sosval Yardım Bakanı Dr Beh" cet Uz. Va'i Pıofpsör Gokay, Dünya Akıl Sağhğı Federasvonu Başkanı Dr. Franlc Fremont Smith konuşaraklar. sonra mÜ7akere!ere ceçılecektir. Toplantı 27 ağustos eumartesi sona erecek. bu araHa mevzuu sim dıden b?lli 8 konusma vapılacak ^unlardan ba^Va ihtivarî fikir teatısınde de bulunu'acaktır 16.58 Açılıı ve program 17 00 GençÜİHn köjes! (Pl ) 17 30 Radyo Ue ın«ılizce 17 45 Semahat Erfokmenden farkılar 1S00 Itaivan şarkıları 'Pl ı 1*15 Pıvano ile caz ( P l ) 18 30 Mıthat Akaltan orkestrssı 19 00 Haberler 19 15 Tarlhten bir vapr»k 19 20 Serbest saat 19 30 Koyün saati 19 45 Yurddan seiler 20 15 Radyo Gaze'esı 20 30 Müzik ve komedı 22 00 Pattı Paıre ve Frank •îinjtr» »dyluyor (Plı 22 15 Yeni mıiTik korneri (Pl ) 22 45 Haberler 23 nn \ B C. konser orkestrısı çalıvor (Pl ) 23 30 C*7 vt dans müzj|i 'P! ) 24 00 Kapanıı BULMAC 1 2 5 * 7 1 I I H V IPl *! m SOLDAN m • 1 Tabatın ijliyen ve Içinden âtei fıskıran yaraıı Imürekeb kelime) 2 Yardakcılat leskı usul çojulı. bir harfın okunusu 3 Hultnmdarlara vakısır seklıde t Çevrılince hlr e:ns knpek bellrn. terjl a*»c kuvrutıdur S Esfci Ruf ımpatatorlarının jevre•erınin ıınvanı 6 <*Ma>a] vap1* mana^ına bir emir ihrac edip d^vi? «1dı£im>? maddeİTden 7 «Ne mikt^rd» Relır kpvn^cı"'» nıamsıtn ıkl kelıme t Enkl harfleroen blrlnln nkunutu. pek fa?la c.ız'i rrıktarda (Ikı kelime) Mücadelede muvaffakıyei: Kirazlarda kurtu rr.eydana getiren sineklenn meyvaya yumurtalannı koymadan evvel ımhalarile muTikündür. Bunun için de ılkbaharda nnekierin kl? uykularından ç'karak kiraz bahçelerinde uçuşmağa kaşladıklan zamanl isabetli olarak tesbıt edip her tarafta birden müc»deleve geçmek icab eder. İşte mücadelenin en mühim noktası olan bu «sineğin çıkış zamanı» iyi tesbıt ed'.lememis ve bu ijte geç kalınarak 5İnekler kirazlara yumurtalannı bıraktıktan sonra mücadeleye başlanmıştır. Bu suretle sinekler öldürülmüs. fakat kirazların kurtlanmalan önleneı. .ştir Bun da da mahallî ziraat teîkilâtının ihmali yoktur. Çünkü ziraatçilere omücadeleye başla» emrlni Adapazarmdaki Zıraat Mücadele Enstitü3Ü elemanları vermektedir. Ha?erat mücadelesıle Tneşgul olanlar, her hajerenin tabiat sartlarile çok yakından ilgili ayrı ayn bırer hayat safhalan oldu^unu ve bunlarla mücadelede bu hayat sart larınm en mühim rol oynadığını bilirler. Kocaelinln başlıca kiraz yeüjtiren yerlerf, körfezin 4flci Urafındak Izmlt. Yanmca, Gölcük. Degirmendere Karamııısel bolgelerıdır. Bu ıtecık ve mahdud sahada bıie tabiat ?artlan haşerelerin edvarı ha'atıyelerine müessır olacak derecede değişıklikler arzetmekiedir Binaenaleyh haşere mücadele^raın »aiâhıvet ve mesuliyetini Ji/enne alan teşekkülün bu ışi mahal'inoe ve devamlı olarak çok yakınrian etüd etmesi icab eder Adapazarınia bulunan b r teşekkülün Üraz mıntakasındaki miicadeleyı • muvaffakıvetle idare etmesine maddetan imkân voktur. Kiraz diyip gecmiyelim. Müh.m bir vatandaş topluluğunun •4*<:!rnıni sağlıyan bu güzel meyva ılibaharın müjHecisiHir de Tem z ve «ağlam mah?ul oifîe edebilmek için ufak bir feda'târlıkla işten anlar iki elemanı vainiî bu işe tahsis etmek, salâhıvet ve mesuliyetini üzerlerine yükHyerek biri körfezin şimal ve d ğeri de cenub kümında, senenın her mevsiminde kiraz bahçelerinde etüd yaparak bu haserenin yerıne göre bıyolojisini tefbit etmelerini ve müs tahsıli bu ışe hazırlamalarını sağlamak İâzimdır. Yalnu mevdana aeıen sinekleri imha iuretile değil. aynı zamanda ağacların üzerlerınde ve dıplerinde kalan içi kurtİU kirazlann toplattırılarak vok edilmesi ve haşerenin kışlaklarında im hası çarelerınin arastırılması suretile cezrl harekete geçılerek sivrlinekler gibi bu sineklerin de bir kaç sene içinde tamamen yok •dil mesını muhterem Zıraat Vekilinden rıca »derlz. Izmit körfezı meyva müstahsillerinden: Zıraatçi Osman Nuri Figen. .iıcın 10U Dolar IIH tnnnt franft ım Lreı 28" 30 28ü t n ı ıı 44 »1 44 M ıH M 30 «4 XI K SabaMan Sabaha (İkinri «ahifeden rfevam) feraha kavu^mamız için. (arz) ın (tnleh) )e kıyasl» ziyaHp'» >»e«i »erpk Fa/la istihsal edrlim. mah^ııllerimİ7İ «»tıp ilıti\ »ılarımızı s»i layalım Tek çare bııHur. Mektehlerde horalar, talebe>e: «Çalıvmız!» lavshesinde huhınıırlar Sİ7 rir hslka bıına yakın bir tavsivedr mi htılunarak^ınız? Peki ama. he^im? Ppn 7aten memurum. çaİKivorum. MevcuH dosyaları birer kere Haha okusam ıi'iı»l«Jun teminine varrfım mı rriVre^ni? Amatör islerin cnk defa esas mp^lplion rf?ha verim'i hale ep'di«İni hu rtarlık vıllannria tekrar hatırl»mahvız \r«al»nmırı tirphillri». İMirahat Uü%e minderlerindf ran ç»n ftmfkle dejjil. (Mİamızm bir kn«e«inde kurduiumuı: atölverikte piva»av» kutu yapmakta «ecirebilirir. t.Ne dnknrrf» cakan oğliımuıt mekanik nvunroklnr irad ve imal edehiHr ve«nix .kenH) flvereHfrinl dikrtikten baska trrtiHk de edebltir. Ki7İanmız harır elbi^fiiere parra yetistîrebilirler. KaMbaiımız. kövlü müz. el terırahiarinı ihva edebilir. BatıHaki memur ailelerlnin rMral ka?anrı hizimkiler kadar blle değilrtir. Bu fibi tâli meMralelerie ihtharlıklarinda kıicük malikânelere cek;'ecek ta«arrufa vauabiliymlıır Memleket IktNadi da. bu ealıtmaltırriati faydalatiıvor. Fîrrte ritarM «hlakı boruk. Milletre daha cah«mak)a o da dtirelir İ«rih«»Hmiıri artttrmaktan f»vn çaremiz yoktur . Koyde de, «rhirde de iktHııda fsvdalı «atIerimi7i coialtma7«ah. (Tiirk. calıs, hviin füven) vrcİ7e«i vere ^»tlam ba^amaz ve hiitiln 7ffrî tedbiriere rağ'rrn. <ravrini7amf rollara saparız. Ahlak da boanılur. * "\ Ml S M MM KHctk» Frans9 334 V» 3H4 IIHi urahım ım ,'pı.nıı, Kuı J * *h *ı JK m K'ı imı l»v«<. tvuı »4 ıdilı a* 12 S<K..HAM Vt 1 AMVİI A | »„ ı t Al/.Ll MHV1I A 1 20 75 Sıva» Erzurum 221 30 Demırvnıiı 1 2H.İU 1941 Demıryolü 11 21 30 Demıryolu III 21 III Mtlit vurtaîa t 20 45 Mlllt Mlıdafa» 1 1 20 50 Mılll Mudaf*» I I I 20 VO Mılli Mııdafaa IV ÎOH0 Zıraai Bankası 1 105 (10 Znaat Bankası 1 1 i <•', h > M/İLl I At vH.A'i 1 Hayatta geçırdıji seneler fazla dkı kelımeı 2 Bağıra bsğıra "(bir kehmenin tekrarıl 3 Gun ıe«ki terim). hir «ıfat takısı. 4 Valıdeler ıcin ndmunelık mUal (Iki kellmeı. 5 Almanyamn akar sularından. teemıfle 'övlemek iS?ım her de r de karçı h'.ılunamıvor. 6 Unsur veya faktür T Lok^nta camek^nlarinın rtnünrtp sfti7larının vıvv akanlirdan çe< rılince '•ddsman mana«ına eeljr <e<;kf terım} " ~ fîeünlç Kiı\e>'in dııeıın akşamı Kird'klpn K'A D İ İ İ F EİClt «|i L|ü AİD NİF F|A A|S AİB UİLİÖİNİÜI» S EİTİ* j Lle R AİCİI MİEİÇ 3 Dokuza çeyrck kala hat halâ açılmamıştı. Mantaj iut'le konn.rnak V>ümKür;. değildi Bunun üzerine Kleman] Perakı igtedi ve gorusrrıi ğe muvaffak oldu. Yanımıza gelj cttjji zaman «ndi«eli bir ifade ile Riko'va bakti Riko b u n ' ıdan çok heyeoanlandı IWjpr saat yedue dogru Madam| Rıko Kleman ı ıstetmi$ Hasta imış. 1941 Oı>mırvolu VI Kj.kınmı 1 Kalkmma 1 1 Kakl n m l fll IS4H I»ttkr• 71 1 1419 ittıkrazı I I l»4H Ti«hvüi % W 8 T^hvılı Ikramıvell Müdlfa» Ikramivıei D Vrtlu JV Ikramiveli D îolu V 1İM1 Tahvili 19V1 Tnhvili 1955 Amortı«man Zıraat B*nka<;ı I I I Zıraat Bankası IV Zırast Bankası V Ztraıt Bankuı VI 99 00 99 00 ımı (K) M.iO 99 00 101 25 Ş| | ŞIBİT MK Acıklı bir ölüm •IZ PİNİF VE V a »A1ZL1 rAHVILAl 23 00 24 10 ıooo© 10P M 101 60 101 75 10080 10nfi3 103 25 100 20 103 50 t»tihkâm Albavhgından emekli Debreıl nf>rr1e tamrLmı ABDLLLAH ALPANSÜ 12""7 9S5 salı gıınu v'efat etmiftlr C«nazesı 13 7 »55 çar*amba Rıinıı Sujdiye •r, mvay diır.ık Ay?cca\nış «ıkaktakı har,«ındcn ka'dırılarak Kadıköy Osmanağa Camımde oğıe narnazı kılınli d.ktan sonr» <îph"t >'ekl eb"d! istl'»hatgthına bTakılacaktır. Merhum Balkar. Italva Bırıncı Dıınva tı«rbı M1!1' Mucadelsde muhım hizrnetleıi gonılmu« arkaaaş'srına kendını çok sevdırmı» cesur bır a?kerdı Allah rahmei eylMln #** Dıjl Bsyan Armenuhi Mmrljyan. Dr Bay Garabet Mısırhyarı, Or Bay Artu' Misırlıvan. Bav Bavan Vaznret Muırhvan ve enrtıklan, Bs» Bavan Önmk Dokmec vn ve çocu«J. se\gilı eşi. De(ierleri b jvn'<baba!sfi ve »krabaları Zamlar birbirini takib ederken Gün geçmiyor ki yeni bir zam haberile karşıİR^mıyalım. Bunlara a lıjtık artık İlle velâkin ke^emizin tahammül edeceğıni kim iadia eder? Sayın milletvekillerimiz kendı rnaas larına birden Istedikleri zammı vaparak bu işin temelini attılar Gerçı bu zamma diyeceğım yok. Fakat Te kel maddelerine her akıllarına geldikçe yapılan şu zamlara ne demeli? 1946 dan sonrakl seçım müçadeleleri esnasında kalabalık bir halk kütlesine hıtab eden bır mılletvekiii adayı. ehndeki köylü sigara ps ketini salhyarak: «Gördüğünüz su sigarayı size 20 kiıruşa içiriyorlar, biz bunu size 5 kuruşa satacağız Çünkü ttitün hamdolsun memleketımizd.» bol,? diye bar bar beğırıvordu. Bütün bu fiat yükselmelerinde olan gene dar gelirli vatandâşUrâ oluyor. Yaşama §eviyemiz vükseldı belki ama: gıda seviyemiz gün geçtikçe alçalıyor. Şeker n tadını ne» redeyse unuttuk; adı kalbimızö* gay keza .. Başımi2i sokacak bir kulüb» içun lâzırrı olan tel çıvıyı >alvara yasara karaborsacıdan 5 liraya alıyoruz. Çadırdâ. oturacak deânliz ya. (Hüviyet mahiuz) •V 4."> * AIZLI TA Hi'M.AI ıtn» ısjf ranvıiT 1*8 00 Msrkez Bankası 122 00 G»r«r.ti Btnkısı H 192 IX Oniieanne Ana IU fllrlelv Rr»4l ı>«l>M> H IM « M 4fl * U B«rtfcs»ı Yspı ve K*edi Bankas B 1S25 130(1 (H) Akhnnk T A O Smavi Kalkınma Ba 107 00 7S00 A=lan C T I ' I ' P Sarfc d*girmen)erl 43 M) Tırareı flaikmı N 58 00 "4P1S BORSA9I ALT1N f l « T I (i> (lı (Vtım kı'o altın 425 000 Tr. Ît0021M> sono «1S»2O 7»0ı«(fl 19419S AGOP MlSIRLnfAN'ın (Sultanhamamınd* Tuhafiy* Tüecarı) ani vefatını derin teessürle bildirır'.er bupın carşambg 13 Cenaz temmuz 1»5" saa.t 16 da Bevoglu Balıkoaîarı Üç Hnran trmenl kllisesind* cr« olunacakttr. Cenaze Levazımaiı ve Servis is!«ri Garbu Celıl. Tel: 4274* " W 1 P'VAsÂri'* n f t v ! 7 l EB 4 Riko deli «ibı olmuçtu, Klemmı gıkiîiınyordu da .VaİUhi fazla bir $ey bıldiğim yok dedi. Yal( oız b^nı bulama\ınca Dı Delpes i çagırmışlar... Endişe] s»diler*fc Wr şey vok • 8u habtr iiz<»flnp b«n de merakaj iiıstıim. ve • Sizl<»rle gorı dönüjorum. Yarınkl trene bi icdim. (Arkası Sterlın *f#ktıf t ıarıeı? f r ' 1(>00) Tı"k'«h Acrant tV>l«r K W riolnr »fpktiı l«vıçre Frangı BUGÜNKÜ MEVLtD E»ki Dü^unu U'Bum've N s î ı n Sefık Beym k m merhum Kâif N « d # ' KttI»I;J" •. « ı i".'onı s» v'Jıtar »nn*mu FERtDE RAtF KESTELLİnin ol'irr'irnr Bn'.nci »en«H'i« tesadtıf ti&n busün ilîindl namazını müieakıb. Ist^nbuıiı Mack'da Teşvikfy* Camiınd* »e Ankarada Bahwll*vVrd* 3"hceh*vler Camnnd# s^vgıli J»rnprrıl»rnı r SAftRArLARDA ALTTN CıiTnhıır'yet Ata S3S0S4O0 tr^ulz Gu'.'rn Kn'nt '• »»(»tıiıeı 75757*00 6000fiOlO 945945 Bort»n» «uam«ı« vr Tur* raya* Anonıırı ed'nicrîıı tesrıflerİT !ca NA/,IMf (,'Otl'KI.AKI Türkiyede ntşri heıkkı yalnızgazefemize aiddir Çotuklârı: ''V K»«»clll Frıruun K*<t«Ilt Bülend KestelU v«zı uıarln! r \m > Me" ul MOCılı CEVAÜ KK1IMİ BAŞKUT Gazetenizin tiryakisiyim. Her gün gazete gelme zamamnı iple çekiyorum. Fakat ne garib tecellidir ki, ekseri günler gazetem gelmiyor. Ij te gene 4 gündenberi gazetem kayıplarda... Ne gün bulunup geleceğıni Allah bilir. Matbaanız, gazeteleri günü gününe abonelerin» postaladığı halde, gazeteler biıi niye bulmuyor? Acaba postacılar mı vazifelerini suiistimal ediyorlar? V» bunlar yüzünden gazete okumaktan • • • • • • • • • • • • • »••••••••• mahrum oluyoruz. Alâkalılara ika* içm bu yazıraın sürununuzda nejBursa gazinolan, paha > rini rica ederim. • Ali Kul tstasyon caddelılık rekoru kırmak • amde Bakkal Aydın hattı, Utiyor galiba Burhaniye. Bursada fuara hazırlıi maJ Memleketimizde ateş • hıyetınde Kültur Park namile Ibir park açlldı. açıldı. 4 [bir tuğlası yapılamaz mı? T Bir çok zevat arasında ?ahsı* 17 haziran 1955 tarihli gazeteniz• ma da bir davetiye gönderılmıs,* I Bu vesıleyle kalkarak yanım1 de: dÇimento fabrıkalarımnbirkarfı1 haiki meslekda^ım v» hanımlaT lajtijı zorluk» baslıgi il« • n da olduğu halde hep birlikıe* b«r intisar etti. Bu yany» göras •Kültür Parkın yeni açılan ga^ Alüminyumlu ate« tuğlalan dısanp zmosuna gıttık. • dan getırtilemediği için, fabrikalarMeydanlara asılmıj oir iıat • da istihsalin yüzde otuz düşecegi • 1 ısipsı olmadığı gıbı ıçilen ^ açıklanıyordu. Acaba bu tuğlaları, memleketl• rubatın parall. parasız olaca?ın* ^dan da kimsenin malumatı yos4> mizd« yapmak imkânı yok mu? • tu. Bu arada biz de altı <tşı* Aksekinin hemen her sahasındaşişe bira içmek felâketme* ki topraklarda yüzde on beşten, yüa t birer •uğradık Fatura gelniği zaman^ de yetmişe kadar alüminyum ma• gözlerim hayretten faltaşı flbij deninin bulunduğu gazeteniz tara^ l Bir şişe bira (450) curus.t fından da bir kaç kere neşrolundu. • iki çerez (500) kuruş .. (BunuJ Bu topraktan istenilen tuğlalar • aryrıca tarif etmeyı zarurî bu X elde edilemez mi? Veya bır tecrfibe^ini yapmak büyük sarfiyata mı • Uıvorum.) mal olur?. • İki a;, rı tabak içerisinde bolCelâleddin Şahin EmirJca leblebı. az miktarda flndık ve ftfiklar köyünde, Akseki. • bıraz da kavrulmuş hstıktan • ret ellişer gramdan 100 gramhkî J bir nesne). • Elektrik ve telefon amelesi Ve yirmi beş gram rakı 250$ V çok ptidaî âletlerle • kurus. Cem'an 34 buçuk lira. X Yuzde on (ne olduğu yazılma* çahşıyorlar • mış). X Ankaradan hüviyetinın mahfuz î Türkiyenin hiç bir tarafında • f eıöliimem ş bir fiat lıstei... Bur* tutulmasını istiyen biı lise talebesi X *a Kültur Park gazino, paviyonj yazıvor: Semtimizdeki bir yol yeniden ya• başhğını taşıyan bu tarih«ız (ta* pılıyor. Evvelce, yolun kenarında ^ lihsiz de dijebiliriz) ve i bulunan telefon ve •lektrik dırekX faturayı bir ibret vesikası lerinin de bu arada, yerlerinin de• rak eümde saklıyorum. ğiştırılmesi icab etti. Elektrik İaaX Bursa gibi ilerı bir vatandaşa reva görülen su hal* resi, bes on amele ve iki ıpie nhden dolayı müşteki olan yal.ıı?* birine bağlanmış bir meıdıven. bır, iki demır sıkke. bir kaç kazrra küX ben deâilim tki üç saatlik • hava almavı bize zehir eden su* rekle 15e giriştı. Bu iplıdal 41atlerle üç günde ancak üç dırek uefptur ( t t d i ) fpturavı Cprotesto edivorum). Vatsndajın haline acıvacak ıra X ğiştirdıler. Telefon ekipir.in âletleri ıse. !k! kam neredevse beri gelsin! • Avukat Ethem Kırgı!* demir <ikke ki kepçeden ıbaretti. Beş amele ile çalısip direkiere \er değıstirtmek için dört gündür ça« Bir mebusla köylüler arasın lışıyorlar. daki ihtilâf mtMttmtds fîulâsa. ne demirîeri ve direkieri yerden kaldıracak bır uiak vmç, Muhterem gazetenizin 276955 ne dikilecek dıreklerın verin s;atarihli nüshasında Kayserı mebus cak bir bureu makinesi. ne de dılarından Emin Develioğlunun daha rek teDesine yetisecek kadar otoevvel gazetenizde int şar eden ya matik bir merdiven var. zlma karşıhk olarak verdiği vazıyı Bövle uffik tpfek işlerde olsun asaciklamak trakFadile gönderdisim rlmi7in gıriı=me avak uvdurTiamız mektubun aiındığı uzun olduğu için lâzım eelmez nn.? İnsan emeğıne ya zık değil mi?. neşredılemedığı yazılmaktadır. Hâdise adalet» intıkal etmış olKadıköydeki vasıta makla beraber arzunuza binaen isteklerımzi yazıyoruro: nizamsızlığından kim mesul 1 Muhterem mebusun tapuları Iskele mejdanmda park yapan run hududu bızim koj !e Ilyas kbyü veya sefere hazırlansn otobüslâr, nün «ınınnı teşkıl eden Çangal yolu değil mııhitin yabancılarmı, âeneYoğonhark, Akmezar ve Karama lerce burada ikamet edpnleri dahi dazı köviiniin Sıratsşlar huHudlarilc sa^ırtrr.aktsdır. Bunların vana^tıksınır'anaığı halde bu gınırm dışın ları yerlere. gıdeceklerı nıntaka yada kalan köyümuıe an ıner'sy» t« zılamaz mı? (Dolmu^lar ve *st. tram cavuz etmiş olmasıdır. vay duraklanndaki gibi) Bunların tarifeleri keyfl midir? 2 Kendüi mebuı olJuau ıc.'i bir kadastro hevetini mah%llıi? << Aviıı mevdana asılsa olmaz mı? sm Bazı biMciler ve o şirketın bır dertmeğe ve ihtılâfı bilmesaha hal letmeğe muktedırken bunu yapınss adamı arabaların kapılanru îötediği vakit açıp istediği vakıt kapatıtan çekınmesi, 3 Kimsenin teşvik ve tesiriı» vorlar ve bızlerj iated kleri jstıkabu yazı>T vazmadığıml ve almz mete sevke^i'orlar. Hnlkı juı.^rn 14.000 baş hayvanın mer asız kal elinde OTtırieak olmaktan knrtaraması benı bu hale mecbur ettisır.ı cak ve bir intizaıtıa sökacak yck bildıei halde bunu bilmemezlikUn mudur? Buradaki izdihama ufak bır b.'m"netle mâni olunamaz TII 7 Me<=e"â Netıce: Hâdise adaltt arzedıl^ığ nden Tannnın vard.mı 1 e İçerenköy otobüsleri Zive'bey .ove alacağımız ilâmı bu sütunlards ı e« lu.ndsn «evk<^Hılerek tram/av redeceğimizi hüfmetlerimle »rzedo doirnus volcııları kendi viatHİarına bırakılamaz mı? rim. NurKİHın ÇavırlınŞlu G8z Yeşil Musahacıh kötepe Çavuşkusu No. 14.. yfl muhtan Fikret Baykal Son günlerde eükcUiz ve kapsülleri yazııız su şıielerıne rastianıyor. Sular da pek iyi değıldir. Terkos sularıru mı soğutup kıymetlendiriyorlar? Boyle şise ile tu verdikleri vakit sıhhatinden şüphe etmiyelim m.? Edersek ne yapalım? Cevab is teriz. Srkesi, Ebüssuud Cad. No 70. Nureddin Çayırhoğlu. Şişe sulanndan şüpheleniyoruz t Gazeteler postada kayboluyor X
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog