Bugünden 1930'a 5,452,219 adet makaleKatalog


«
»

Temmuz 1935 O Gene aynı oyun! H JBI3 Rus kilisesi Makarios'a yardım ediyor Esselâmü aleyküm! Beyefendi! Oooo! Ve aleyküm selâm Lâpçinciğim. Hoş geldin! Hoş bulduk Beyefendi! Oohh! Müsaade edin biraz nefes alayun... Al al... Bir kahve? . Teşekkür ederim içmem... sırlar boyunca Ortodoks Atna Sefirimiz dün Yunan Dış Ne o? Sen biraz zayıflamışsın\ luğu alet ederek Osman İşleri Bakanı üe tekrar Evet Beyefendi'. Tam altı kilo lı İmparatorluğunun bagörüştü verdim. şına rausallat olan ÇarNeden o?... Hasta mısm? lardan sonra şimdi de aynı oyunu, ! Atina 12 (R.) Türkiyenin A(Allahsız) olduğunu her vesile ile Hayır Beyefeadi'. Hasta değiAdenaues meclisteki üçte iki ekse ı tuıa Buyuk Elçisi Settar ksel bu" Bonn. 12 (R) Dr. Adenauer'in ilân etmiş bulunan Bolşevik Kuslim hamdolsun .. ükumetini destekleyen siyası ko riyetini kaybedecek ve askerlikle gün tekrar Yunan Dış İşlerı Bakaya mı ojnuyor? E neden zayıfladın? nı Stefatıopulos'u ziyaret etmiştır. Demirperde dışındaki bazı orto ılisyon ıçinde yeni bir buhran çık alâkalı bazı kanun tasarılarınm ge Bugünkü görüşme bir saat sörmuş Rejim Beyefendi: mıştır. Mülteciler partısinden olan çinlmesi de zorlaşacaktır. Mültecidoks patriklerinin Moskovayı ziya Ya sen de mi rejim yapıyor! tur. Fakat bu göruşme hakkında rete hazırlandıklanndan bahsedili ki vekil Başbakana istıfalannı ver ler partisi parçalanmakta ve b u tebliğ neşredilmemış ve tafsilât da sun? yor. Iskenderiye Patriği Hristoforos mişlerdir. Adenauerin bunlara is' partiye dahil mebuslann bir kısmı Evet Beyefendi! ifaiarını geri aldırmaya çalıştıgı verilmemiştir. Görüşmenın Türki" yakında yola çıkacakmış! Sovyet Niçin? silâhlanma aleyhinde bulunan sos ye Büyük Elçısının talebi üzerine Patriği Aleksis. Atina ve Kıbns ğrenilmıştır. Rahat oluyor. Beyefendi! yalistleri desteklemektedirler. CENEVREDE «TAHTA FERDE» Cenevre konferansına birBu buhran yayıldığı takdirde Dr. yapıldığı da öğrenilmıştir. Bugün kiliselerine de davetnameler gönder Ama kuvvetten düşersin? kaç gün kalmıştlr. Konferansın yapılacağı bina içinde hazır,.«> ııınııııııııııııııınııınıııımıııııniiHiııninı ı»'». de Türkiye ElçısinİTi Kıbrıs messmişti. Fakat Kıbns etrahndaki mii Bize kuvvetin luzumu yok Bey lıklara hız verilmiştir. Yukarıdaki resimde. Eisenhower, Eden lesi üzerinde ehemmiyetie durduğu cadele devara ederkcn yapılacak efendi. Faure ve Bulganin'in toplanacakları salcm etrafında «tahta perde» kaydedilmektedir. böyle bir ziyaretin, bu meselede Yemek yemiyor musun? kurmaga çahşan marangozlar görülmektedir Buraya gehnış olan Kıbrıs Başkomiınist parmağını açık bir suret Yiyorum hamdolsun... te ortaya koyacağı düşünülmüş, papazı Makarios, bugün Yunan Iç Öyle ise nasıl zayıfladın? sonradan bu ziyaretten sarfınazar İşleri Bakanı ile görüşmüştür. Ma Beyefendi . (Elini cebine soedilmiştir. karios yann da Başbakanla görii" karak bir avuç kaba leblebi çıkarBir taraftan Yunanistanda ve di Amerikah çiftçiler Rusya dahi (Şam Ulema Meclisi) Fransa ile şecektir. Kilise, hükumetin alelâdı) İşte benim rejim bu! ğer tarahan Orta doğu'da şurada linde 8.000 millik bir seyahat siyasî münasebetlerin kesilme cele Birİeşmiş Milletlere basvur" Nedir? O leblebi mi? burada yerleşmiş küçük ve nmüs Evet Beyefendi! sini istedi masını istemektedir. Diğer tarafyapacaklar! takil» ortodoks patriklerine karşı Ne yapıyorsun? Şam 12, (AP) Ileri gelen din tan Makarios ile Atina ortodoks Bolşevik alâkası neden bu kadar Vakitli vakitsiz yiyorum. Washington 12 (a.a.) Pek ya adamlarından müteşekkil «Şam U kilisesi idarecileri hususî bir top" aıttı. Suriyedeki ortodoks patriğine kında Sovyet Rusyaya gidecek olan lema Meclisınnin bir temsilci heye lantı akdetmişler ve tekrar bütün İştahını keser, mideni bozar. Bazı gazeteler bu kadının Şehritnizde 12 lisede 2223 öğrenci «yaş gunii • bahane edilerek yapı 2 Amerikan çıftçisi, Rusva dahi tı bugün Başbakan Sabri Assali'yi ortodoks kiliselerinden yardım ta Kesiyor da... Bomıyor da .. (Başmakaleden devam) affedilnıemiş oknasını doğru imtihana firdi. 1053 gene lan Rus ziyarerî hatırlardadır. inde 8.000 millik bir gezi yapacak ziyaretle, kuzey Afrika hâdiseleri lebinde bulunulmasını kararlaştır | »skerî hava üslerini bu adada topBunun favdası ne? bulumuyor. hükumete mezun oldu İştahım kesilince az yiyorum. 1943 yıhna kadar Bolşevikler Le ardır. Çiftçiler seyahatleri esna sebebile Suriyenin Fransa ile diplo ladıktan ve o şartı Yakındoğu mümışlardır, çatıyorlar Dniperpetrovk'taki büyük matık münasebetlerını kesmesini is Eyyyy? nin'in çizdiği yoldan ayrılmamışlar, ında Şehrimizde mevcut 12 liseden, ha Burada belirtildiğine göre. Rus dafaasma aid bir zaruret olarak din alevhinde her tarafta tahrikat barajı ve Harkovim'deki traktör temiştir. Abdülkadir Midani'nin Az yiyince zayıfUyomm. Kıbrısla alâkalı veya alâkasu Londra: 12 (a.a.) Bundan bir ziran dönemi imtihanlarında mezun yapmışlar. bu tahrikatı faaliyet fabrikasmı gezeceklerdir. İyi haber başkanlığındaki heyet aynı zaman ortodoks kilisesi bir müddettenberi İyi mi bu? hafta evvel, arkadaşı Frank Neale'e olan öğrenci sayısı üe rauvaffakıdevietlere ve bu arada Türkiye ve prneramiannın haşına geçirmiş'er alan kaynaklardan öğrenildığıne da Fransaya karşı iktisadi bır boy Yunan ortodoks kilisesine ve Ma Zayıflayınca da... İştahım kekarios'a gizlice yardım ulaştırmak Yunanistana kabul ettirdikten son yazdığı mektubda «Artık yaşamak yet nısbeti belli olmuştur. di. O sene âni bir değişiklik vukua öre. heyet Moskovada bir kaç gün kot tadbikinde de ısrar etmiştir. Son sınıfların fen ve edebiya' siHyor... istemıyorum, ve çok mesudum» di ra onun idaresini dağdağasız bir tadır. Sonra? gelmisti. AlmanRus harbi Mosko kaidıktan sonra 15 temmuzda HarBildirildığine göre Başbakan AsDiğer taraftan Makarios'un sağ hale getirmekte bir mahzur gör yen Ruth Ellis af talebinin redde kollarından 2223 öğrenci imtihan Sonra az yiyorum... v va icin tehli':eli bir safha arzedin kov a müteveccihen hareket ederek ssli Suriyenin, kuzey Afnkadaki dilğiğini ve yarıc sabah Hollaway lara gırmiş ve 1033 öğrenci mezun dahilindeki seyahatlerıne Sonra? kolu addedilen Rossidis de bugün j miyeceğe benziyor. ee. hir miittefik (!) bulmak liizumu Rusva milletlerin hukukunu müdafaa huolmuştur. Başan nisbeti % 47 dir. Böyle bir şey tahakkuk ederse hapıshanesinde idam edileceğini ha olacaklardır. Bilâhare Sonra az sarfediyorum Bfy« nu hUsermişler. ortodoksluğa dört başlamış Londraya hareket etmiştir. Oradan susunda giriştiği gayretlere devam Nisbetın kollara dağıhşı şöyledır: efendi! Ben işin kolayuu bunda bul elle «•nlmış., Moskovadaki patrik Dnieperpetrovsk, Odesa, Stalingrad edeceğıni ve Fransız Hükumeti nez da Birİeşmiş Milletlere gideceği Kıbns Türkleri için pek faydalı ber almış bulunmaktadır. Bununla olmaz. Çünkü muhtariyet mahalli beraber arkadaşları affı temin için Fen kolu: 12. sınıflarda 626 öğrenci dum. Tavsiye ederiın Beyefendi .. liğH de tekrar (aaliyete geçirmiş ve Kuybişev'e gideceklerdir Bu dınde tesebbüslerde bulunacağmı söylenmektedir. imtıhanlara girmış 194'ü mezun ol şehirleri zivareti müteakıb heyet lerdi Lenin'in (Din halkın afyonu Bugün beyanatta bulunan Yunan idare demektir. Mahallî idare ço çahşmalanndan halâ vazgecmış de muştur. basarı nisbeti % 30 dur Cebinize bir avuç leblebi koyun. söylemıştır. Aklınıza geldikçe bir kaç tane ağğunluğa day<anır. Boyle olunca da ğillerdir. Frank Neale, yukarıda dur) sözünii unutur gibi davran Sıberyaya gidecek ve dönüşte de Cezayir. 12, (AP) Dün Ceza Dış İşleri Bakanı Stefanopulos, Edebiyat kolunda ıse 12. sınıflard zınıza atın! Ştp diye iştahuıız keTaşkente uğrayacaktır. mışlarHıü zaten din ve his bakımından birbi bahsı geçen mektubu gazetecilsre yırde çetecilerle yapılan çarpışma Londrada Türkiyenin de iştirakıle 1427 öğreaciden 648'ı mezun olvi] silir. Az yersiniz! Malumu âliniz. Amenka Dış İşleri Vekâleti bu Harh bitince ne yaptılar? Bu de larda sekiz âsinin öldürüldüğü bil yapılacak üçlü konferansta Ada rinden ayrılmış olan iki cemaat göstererek «yarınki infaz, bir idam başarı nisbeti % 45 tir. Bu devrı işten artmaz. dişten artarsabahın erken saatlerinde Rusyaya fa Mosknva patriği Aleksis'den isdirilmektedir. Cezayirden 30 mil me nın Yunanistanla birleşmesi mev" arasında siyasî anlaşmazhk başlar; değil bir intihar olacaktır» demiş için 11. sınıfların başarı nisbeti dî Demek para biriktiriyorsun? tifade ederek, çarlann ezeli oyunn gidecek çiftçilerle bir topHntı ya safede bulunan bir vadide de bir zuu üzerinde durulacagını bildir" Çoğunluk, azınlığı her vesilede tir. şükdür. 11. Fen kollarında imtihr Evet Beyefendi! nu tekrarlaraayı düşündüler. Ha parak, seyahatleri esnasında ne şe çete Fransızlara teslim olmuştur. miştir. Yunan Dış Bakanı bunu ezer. Bu hal İngiliz idaresinden Bu hâdiseye. bütün Londra bası na giren 224 öğrenciden 67 si, Ed' Bir iş mi kuracaksın? zırlıkları plânlara göre Moskova kilde hareket etmeleri gerektiğıne elbette daha fena olur. Polısin bildirdıjlne göre, Bou (Kıbrısın kendi mukadderatını ken nında geniş surette yer verilmek biyatda 1073'den 144'ü mezun olmu; dair kendılerine malumat vermiştir. Hayır Beyefendi... Bağda.ş kuva tekrar ortodoksluğun çözierini Onun için Kıbrıs meselesi görü te, ve her gazetenin bu mevzuda tur, başan nisbeti % 12 ve 13 tür Arfa şehri civarındakı bir vadide di tayin etmsk) prensipini müdafaa racağım... cevirdiei tek merkez olacak, bu de kıstınlan bir çetenin de 12 mensubu ederek temine çahşacağını da ilâ şülürken eğer bugünkü statüko ki görüşü siyasi kanaatme göre de Alınan netıcelere göre Kız Lisı Tuhaf konuşuyorsun Lâpçin» fa da (Allahsız) Rusya bunlann öldürülmüştür. Yedi kişi de esir ve etmiştir. lerinde başan nisbeti daha fazl Bağdaş kurmak için... ; herhangi mahallî bir çoğunluğun ğişmektedir. hâmisi vaziyetinde sahneye çıkamüessir olacağı şekle doğru gideredilmıştir. Bu çarpışmada yalnız Yunan Dış Bakanmın Pariste auDaily Express.= » göre, «yarınki olup en fazla % 50 dir. Erkek Lisı Müsaade edin de anlatavım... caktı. bir Fransız pohsı yaralanmıştır. çılacak olan NATO Bakanlar Kon se. adadaki Türklerin mutlaka meşum merasim tabii kimseyi se lennde en çok basan nisbeti % 4( Az yersem az sarfederim . Az sarEvvelâ 1945 ve daha sonra 1948 Türkiyenin veya Birİeşmiş Millet vindirecek değildir. Kendi hayatını dir. seyinde de bu meseleyi ortaya aıfedeersem. az satın alınm .. Az sayılında Moskovada iki (Ortodoks) lerin murakabe ve kefaleti altında mahveden bir kadm acınmaya lâ mağa hazırlandığı öğrenilmiştir.. tın alırsam piyasada taleb azalır .. konferansı toplanmış. buna demirsiyasî haklara sahib olmalannı te yiktir. Fakat biraz da hayatını mah Kıbns Türklerinin Menderes* Taleb azalırsa fiatlar düşer Fıatlar perde dışındaki ortodoks merkezlemin etmek lâzimdır. Eğer bu yapı vettiği erkeği düşünmek lâzımdır. müracaatleri düşerse ucuzluk olur. ücuzluk orinin hemen hemen hepsinden de Lefkoşe 12 (T.H.A.) Kıbns lantazsa Londra konferansına gitlursa .. Kararın aleyhinde olan News 16 çocuk ve 26 torun sahibi (misafirler) gitmişlerdi. Anladım Anladun S>n kalTürklermin siyasî lideri Dr. Fazıl memiz, ileride Kıbns Türklerinin Chronicle: ihtiyar Cihanbe> li Askerlik Kıbns ihtilâfinı Tonan ortodoks kınmağa karar vermişsin jâprin .. Küçük bugün Türkiye Başvekili uğrayaraklan haksizlık Te tazyik" «Bu ölüm cezasını yerinde bil kilisesinin körüklemesi re diğer şubesinin karariVe kıt'aya Hay babanıza rahmet... Oyl« Menderese gonderdiğı bir telgrafta, lere karşı: hiitiin ortodoks kiüselerini de yarsevkedildi Siz de konferansta hazırdıntz. karar telâkki etmiyoruz» demekte Beyefendi!... Londrada akdedilecek Kıbrısla il" dir. İşçi partisinin organı olan «Da dıma çağırması. 1945'den ba yanl Bari rahat mısm? Konya 12 (Telefonla) Cihangili konferansta Ankara hükum«ti" Bu rejimi kabul ettiniz! cevabını ily Herald ise,» «yarınki infazın, yavaş vavaş kurulmuî «lan tema* Merdiven çıkmazsam .. Çok lâf Giresun 12 (Hususi) Devlst beyli askerlik şubesi bir kurada nin bir an evvel harekete geçme hazırlanuş olmaktan başka şeye İngilterede ve dünyada binlerce ki ların. daha müessir bir sekilde ro yaramaz. Vekili doktor Mükerrem Sarol V? etmezsem, vapurda konuşmazsam .. sinı taleb etmektedir. şiyi dehs»t ve utanç içinde bıraka ovnamasına yol •emıştır. Bnndan 80 yaşında bir ihtiyarı askere s e v Unutmamalı ki bu çeşid siyasî beraberindeki zevat öğleden sonra Pazarda dolaşmazsam .. Evde dırdır ketmıştır. Cıhanbeylinin Cutkanlı Diğer taraftan bugün açıklandl" kîmienin süphe*i olmamn. Bugün cagını» ifade etmektedir. tahaTTÜller, yani bir devletin idaGıresuna muvasalat etmiş ve teza olmazsa .. Gazete okumazsam Rad ğına göre, Ada Türkleri önümüzttn kilise Hoğtı Akdenizde miişte köyünde 81 yaşmda 16 çocuk ve Ruth Ellis, dostu olan erkeği ta hüratla karjılannuşür. •Vekil .B*r yo dinlemezsem... Rahat ediyorum 1 1 deki pazar günü büyük bir top^ resinde iken muhtariyete gidisler, banca ile vurarak öldürmüş ve jü rek müdafaayi zayıflatacak sekilde 26 torun sahibi Beki Sofu adında Beyefendi: faalivet eöstermektedir. Moskova bır şahıs her nasılsa şimdiye kalantı tertib ederek Fazıl Küçükten isriklâle veya baska bir siyasi ca ri tarafından da idama mahkum lediye meydanuu doldurmuş bulu Oh! Allah rahatUk iersin. Depstririni knkia fibi nynatan. saea dar askere gitm.?miştir. Müstemlekeler Vekili ile yaptığı miaya iltihaka doğru atılmış ilk edilmiştir. Affını isteyen gazeteci natı kalabalık vatandaş topluluğu mek sen bir nevi Gandi oldun? na hitaben bir konuşma yapmış sola eönderen hans kongrelerinde görüşmeler hakkında izahat alacak" adımlardır. Daha o hale gehnedim BryBu kere kendisine celbname gön" Yarın İnjiltere. Kıbrısın Yuna lere göre, bu bir aşk cinayetidir ve Karadeniz deyince hâtırasına iki efendi... Ömrüm vefa ederse ona da hazırlanmıs nuruklan eline verip derilen Bekir Sofu askerlik şube lardır. Bu arada Ada Türkleri ara" ve kadınm idam edilmesi doğru okntan Bolşevik idarerfleri iein meclisi kararile vatanî vazifesmi smdan seçilecek bir heyetin Lon nistana ilhakını kabul ederse bun değildir. Bu ceza hapse tahvil edil hâdisenin geldiğini, bunlardan bi" ümidim var... dan yeni ve pek ciddî bir Türk raıin eski iktidar zamanuıda, bağbtindan daha çüzel bir fırsat bulu yapmak üzere kıt'aya sevkedilmiş İyi ama bunua faydası . dra konferansını takib etmek melıdir. Fakat İç İşleri Bakanlığı nurmuydu? Aç kaldıkça eskilerin 7ekâsi tir 80 lik ihtiyar halen Geliboluda ARTIST ŞAHİD OLURSA Ge üzere İngiltereye hareket edeceği Yunan ihtilâfı çıkacağına şüphe katil kadını affetmeyi' reddetmiş" nndan Başvekil ve vekilleri yetiş1955 yılında bu earhk oyunnnun Hulunmaktadır. edilmemelidir. tirmiş olan Karadenizi, hiç olmazsa artarmış... çenlerde İtalyan artisti Sofia Lo kaydedilmektedir. Heyet, konfe Ha! riyazet dedikleri... tekrarianması ne Eİbî neticeler ve O sebeble Landra müzakerele tir. biraz daha' umran görmüş olacagını ren, Mılâno mahkemesi tarafından rans sonuna kadar İngiliz başken Evet Beyefendi! Böylece şimdi recek? Atina da Makarios da, Kıb rinde eğer ada statükosunun halk düşündüğünü, Karadenizin ıstıraşahid olarak celbedilmiştir. Sofia tmde kalacaktır. rısa değil fakat yeni bir hâmiye ka idaresine doğru, muhtariyete yakın bmın Anadolunun meşakkatleri aklunın ermediği şeylerin belki seLoren, kızkardeşi lehinde kızkar" vusmus. olaraklar; BolsevikOrto bir mahiyet alması bahis mevzuu yanında pek büyük olmaması lâ" bebini kesfederim. deşının kaynanası aleyhinde şahid Sen filozof olmuşsun Lâpçin... doks patriği! olursa bu idarenin mümkun olduzım geldiğini, halbuki hakikatin ik yapacağını söylemış ve hâkim, Oldum Beyefendi .. Ben geÖmer Sami COŞAR ğu kadar az Yunanlı. gayrıaskeri, tamamsn berakis olduğunu, Kara" şahid tazmınatmı tesbit için artiste çen sene satılcan da oldumdu. Küve azınlıkla. çoğunluk arasında sidenizin hisse ve nasıbme arka çe(Yevmiyenız nedir?) sualini so" çükken kısamık da olmuşum EvKahire 12 (T.H.A.) İskenderivirmekten başka bir şey düşmemiş runca da artist şu cevabı vermiş yeden gelen haberlere göre, Isken yasi haklarda eşit olmasını ve bilvelki sene kabakulak oldum... Bu hassa idarenin sayı esasına dayaolduğunu ıfade etmiştir. Diğer hâ" sene yaz başında yüzünüze güller, tir: « 1000 sterlin'» derive Patriği Hristoforos perşembe nan yani Türklerin azınlıkta kaltırasından da Başvekilimizle Trab sürgün oldum... Olmağa istidadun Ankara 12 (Telefonla) îthalât şünü uçakla Moskovaya hareket masını sağlayan si^temlerden şidzona yaptığı bir seyahate aid oldu var Beyefendi! çılar tarafından getirtilen ve uzun edecektir. detle içtinab edilmesini hatıra ge Adlî Tıb raporunda sevffilisini ğunu söyleyen Devlet Vekili, Gimüddet gümriiklerdsn çekilmiyen Geçmiş olsun Lâpçinciğim... Bilindiği gibi Patrik HrUtoforos öldüren Ozbakınn cezaî ehliyeti resuna geldikleri zaman havanm Geçer inşallah! tirmekte fayda gnrürüz. mallar hakkında yapılacak niha! Moskova Patriği Alexi'nin daveti Türkiyenin yakın tarifinde. Girid olduğunu bildirdi. sanık dünkii bozuk olması dolayısile geminin Teşekkür ederim Beyefendi... muamele tarzı alâkalı Vekâletlerce üzerine Rusyaya gitmektedir. adası hakkında da çok sözler söy duruşmada doktorlan itham etti limana giremiyeceği soylenince, sa Bize müsaade!.'. tesbit edilmektedir. Muayyen müd" Minden (Nevada). 12. (a.a.) Verilen malumata göre. Iskenmimî olarak hayretler içinde kal Bu kadar mı? Fusya. teknik yardım için d»ti içinde beyannamesini verip Clark Gable dün aktris Kay Willi deriye Patriği Rus Patriği Alexi'den lenmiş. nazari kanlar dökiilmüs. Bundan 5 ay evvel Beyoglunda dığını ve bundan çok derin bir te Şimdilik bu ..adar Beyefendi! ams Spreckels ile evlenmiştir. Bu Iskenderiye kilisesinin Moskovaya türküler çağırılmıştı. Kıbrısın aynı herhangi bir sebebden malını eeTahrana teklif yaptı, bu Saray mahallebicisinde sevgilisi Ra kememiş olanlann hakları mahfuz nikâh Clark Gable'nin beşinci, ka bağlanması hususunda bazı tekhfler âkıbete ueramaması, Londra mü bia Ereni tabancayla vurarak öldü essüre kapıldığını ifade ettikten Rabbiye emanet olun! teklifi inceleniyor Haydi gülegüle! Befelenm. tutulacak ve bunlann mallarını al" nsının da üçüncü nıkâhlan olmuş alacakhr. İlâve edildiğine göre, 1g861 zakerecilerimizin sivasî maharet ren Mustafa Ozbatırm duruşmasına sonra, bütün bu maddî ve manevl alacakhr. İlâve edildiğine g , 1886 B' FELEK Londra 12 (a.a.) Umumiyet" rr.alarına müsaade edilecektir. tur. senesinde İskenderiye k i l i i Mos ve kuvvetlenne ve Tıırk hııkume dün 3 üncü ağır ceza mahkemesin imkânsızlıklara ve baskıya, önün" kilisesi le iyi haber alan kaycakların beClark Gable'in ilk kansı aktris kova Patrikhanesine bağlı bulun Jinin bu volda azimkâr hattı hare de devam edilmiştir. Dünkü celse deki azgın dsniz, arasındaki zalim Emre muharrer olarak gönderildağlara rağmen Karadenizin kısa lirttik!erine göre. Sovyetler Birliği miş bulunup, sahibleri tesbit edil" Josephine Dillon idi. Ondan sonra maktavdıde Adlî Tıb işleri umum müdürlünin Tahran Büyük Elçisi Anatol miyen mallar için tutulacak yol Ria Langhan ve bir uçak kazasında ğünün müsahedehane raporu okun zamanda şahsiyetine sahib oldullavrentiyef, 2 hazıran giınü İran da yeni talimatta sarih olarak bil ölen tanınmış aktris Carole Lommuştur. Bu raporda katilin kasden ğunu ve kendisine her zaman kubard ile evlenmışti Dördüncü kan Şahi'nı ziyaret ederek Müşarün dirilecektir. başını duvardan duvara vurduğu cak açmış olan Demokrat Partiye sı da ' lady Sylvia Hawke Ashley iieyhe Mareşal Voroşilof'un bir dave etrafmdaki hastabakıcılara haka 1954 seçimlerinde seve seve ka" Fairbanks idi. vetıyesını takdım etmıştir. ret ettiği anlatıhyor, maznunun şu tıldığını belirtmiştir. urunda en ufak bir bozukluk olSemplon ekspresile GümülcineŞah Dış İşl?ri Vekili ile mesele* Sarol Trabzonda madığı bildirilerek cezaî ehliyetinin yi müzakere ettikten sonra, daveti Trabzon 12 (Hususî) Devlet den gelen yolcular arasında bulutam olduğu belirtiliyordu. prensip itibarıle kabul etmıştir. Vekili Mükerrem Sarol bugün öğ nan Emine Halipoğlu ismindeki bir Rapora bir diyeceği olup olmadığı leden sonra Trabzona gelmi? ve bir kadının anormal şişmanhğı polisin Gene tm kaynaklann mütaleaBu ay başlaması beklenen dikkat nazarından kaçmamıştır. Moskova 12, (AP) Hindi Çisorulan katil, hiddetle ayağa kalk konuşma yapmıştır. larına gore. seyahatin tarihi ve görüşmeler ekime tehır nide komünist Vietminh rejimınin Kompartimanda üzeri aranan Emış ve: müddeü sonradan tesbit edilecek' Devl«t Vekili, muhalefetkı, Adedildi lideri Ho Şi Minh bugün Moskova «Müşahadehanede doktorlar vazi nan Menderes hükumetinin yıp minede kaçak 4 enml=k. 6 inpk matir. felerini suiistimaf ediyorlar. Bunlar, ranmış olduğu, vatanı bir iktisadî sa örtüsü, 4 ayakkabı ve 16 parça Ankara 12 (Telefonla) Dış ya varmış ve uçaktan iner inmez Kolonya 12 (AP) Batı Alman Gene buraya gelen haberlere Sovyetler 3irliği Cumhurbaşkanı benim ruhî durumumu inceliyecek uçurumun kenarına götürmüş bu muhtelif cins "giyim eşyası bulungore. Sov yet Elçisi İran. parlamen" ticaret rejiminde günün şartlanna Voroşilof ile en samimi bir tarzda ya endüstrileri Federasyonu (BID) lerı yerde. maddî vaziyetimi tetkik lunduğu, memleketin malî itibarı muşrur. Nöbetçi 9 uncu psliye ceza sözcüsü bugün, bu ay içinde baştosu reisine tevdi ettıği bir dave uygun olarak ne suretle tahav müsafaha etmiştir. mahkemesine verilen Emine. sorettikten ve kazancın ne kadar, avulıyacak olan Türk Alman ticaret tiye ile, bır İran parlamento heye vüller olacağı hakkında henüz kenı düşürdüğü iddialanm ortaya at gusunu müteakıb tevkif edilerek iki Kızıl lider, birbirlerinin vanak müzakerelerinin ekime kadar tehır katın kim, avukatını kaça tuttun tıni Rusyada bir kaç haftalık bir sin mahiyette bir karara vanlmjş larını öpmüşlerdir. Ho Şi Minhi makta olduğunu söylemiş, ve de cezaevine gönderilmiştir. gibi sualler sordular. değildir. Bu hususta hazırlıklann karşılamak üzere komünist partisi edildiğini söylemiştir. ziyarete davet etmiştir. Tıpkı Tekel maddelerine yapılan miştir ki: Gemi adamlannın fazhı mesai Federasjon idarecilerine göre tebir müddet daha devam edeceği, lideri Nikita Krutçef, Başbakan Bul Rusyanm İrana teklifi « Hayır arkadaşlar asla.. Başzamlar gibi, adlî tıb raporları da, ücreti eni rejimin ağustos başında ilân ganin safeık Başbakan Malenkof, hir, Türkiyedeki 1955 hububat mah Tahran 12 (AP.) Gazetelervekiliniz Adnan Msnderes ve Mr 5 bin liraya yükseldi ..» demiştir. TurVdye Gemı Adamlarl Sendıkasl, sulü durumu henüz kat'î olarak den oğıenıldığrne göre, İran hüku editeceği tahmın edilmektedir. Başbakan yardımcılanndan Lazar Direkte oturma rekoru IsviçMahkeme, mütalea için celseyi kumeti dimdik demir gibi ayakta 6379 numaralı kanuna gbre; Demzeibilinmediği için Türk makamlan Dış ticaret rejimi hakkında Tür Kağanoviç, Anastas Mikoyan ve ile meti, Rusvanın İrana, teknik yarreli komık Loosi (direkte oturma başka bir güne tâlik ettiği zaman dır ve durmadan, dinlenmeden lık Bankası gemılerınde çalısan gemi tarafından ıstenilmiştir. Alman ıdaaoamlarına ucretı olarak dım yapmak hususundaki bir tek kiye Ticaret Odalan Birliğindeki ri gelen diğer Sovyet idarecileri de recileri, bu vaziyet ve Türkiyedeki rekoru) nu kıracağını bildirmiş ve katil, eski duruşmalarda olduğu gi vatan hizmetine devam etmekte aylıklarının fazla mesai! nısbetinde bır yüzde 25 çalışmalann mahiyeti hakkında alanda yer almışlardı. Ho Şi Mınh. bi taşkınlığa başlamış, beni bu ha dir. Aziz milletimizin taym ettiği meblâğ ödenmesi uzerme Umum Mülifini ince'emektsdır. yabancı döviz mevcudunun azalması Luceme şehrinde dikilen direğin Gazeteleıin ilâve ettiğine göre, malumat verilmemekle beraber Voroşiloftan sonra Bulganin ile de karşısında yeni îthalât tahdidleri üzerine çıkarak, müsabakarun baş le sokan Kemal Bengütayı, hapisten müddet içerismd* onu bu yolun dürluğe mıiracat etmiştir. MezkHr sendiye dan hiç bir Innrvet alıkoyamıya dika. bu kanun üzere fazla mesai mikbu yardım meyamnda Rusların hiç birlik istişar* organlanndan olan sarmaş dolaş olmuştur. nin beklenebileceğini söylemişler ladığmı ilân etmiştir. Kırmak is çıkar çıkmaz temizliyeceğim tarının is veren ile iş alan arasındaki tediği rekor bundan yirmi sene ey bağırmıştır. bir ücret istemeden dört tarak ge ihracat, ithalât ve sanayi finaasmao caktır.» pazarhk mucibince yüzde 50 ve çıkaAtatürkün hemşiresini dir. vel bir italyan komiği tarafından komiteleri birlik merkezinde tetJandarmalar tarafından güçlükle misinin İran tarafından Hazer de* Dr. Mükerrem Sarol bu menfi rılması hususunda ısrar edecektır. Ayni Bir Alman Türk inşaat temin edilmişti. Bu komik de di mahkemeden çıkarılan katil, bu de tahrikleri yapanların memlekette zamanda armatörler nezdinde d« dolandıran mühendif nizi sahillerini taramakta knllanıl kikler yapmaktadırlar. kanunî rekte 60 gün kalmıştı. fa da koridorda müdahil vekiline karaborsayı da nasıl harekcte ge fazla mesai ücretinin hususundahad daması tekhfı de bulunmaktadır. Komitelerin raporlannı hafta şirketi kuruUu yargılanıyor hilinde yiikseltiimesi teşebYukarıdaki resimde canı sıkılan çatmış, hepinizi bomba ile yok edeDıplomatik çevreler Rus teklifi" sonunda Birliğe vermesi ve Birliktirdiğini, fakat her an uyanık ve büse eeçilecektir Ankara 12 (Telefonla) İktisad Isviçreli sağa sola telefon ederken Ankara 12 (Telefonla) Bir ceğim diye haykırmıştlr. Feragat ile hizmet gördükleri halde nin stratejık bakımdan çok mühim çe yapılacak derleme neticesinde müddet evve! Atatürkün hemşire e Ticaret Vekâletmden öğrendığımemleket davalarmda çok titiz görülmektedir. Gelecek celsede iddia makamı olan hükumetin bu mevruda da maaşları henuz yukseltitacmiş olan meydana geleo?k dış ticaret reji leri Makbule Atadanm bir mühen mize göre büyük bir Alman firması oMueunu hellrtmektedirler. Hüku" gemi adamları halen mağdur durumda mütaleasuıı serdedecektir. met çevıeleri bu hususta herhangi mi mütalea tasansinm 15 temmuz dis tarafından dolandırıldığını ve ile bir Türk müteahhid firması iş Ankaradan Hacca gitmek nasıl tedbirli olduğunu, son defa bulunmaktadır. Bu bakımdan oyalandan önce toplanacak olan idare yakmda şehrimiz mahkemelerinde birliğı yapmak suretile büyük ve bir şey sovlemek ıstememektedirneşrettiği kararname il« nasıl ha dıklarını sövliyen Türkiye Gemi AdamKanser tedavisinde atom rekete geçtiğini bu tedfeirler kâfi ları Sendikasile Denizcilik Bankası araistiyenler heyetine takdim olunması karar davanın görüleceğini bildirmiştik. modem bir makme parkı vücude ler. Los Angeles 12. (AP) Münhası gelmezse daha şiddetli tedbirlerin sındaki me\'cud iş ihtilafınm faz!» Bugüne kadar büyük bir titizlik getirerek bununla başarılabilecek laştırılmışbr. Ankara 12 (Telefonla) Şehriran tıbbî araştırmalarda kullanıl alınacağından geri durulmıyacağı mesai nijbeti yüzunden daha fazl* le yapılan tahkikat neticelenmiş ve büyük çaptaki inşaat işlerine aid mizden Hacca gitmek üzere bugüne büyüyeceğı anlaşılmaktadır. Rursada feci bir intihar müteahhid Necdet Duru aleyhinde taahhüdlere iştirake karar vermiş kadar müracaat edenlerin sayısı mak üzere plânları ihzar edilen nı bildirnuştir. Bursa 12 (Telefonla) Orhanki davaya şehrimiz Beşinci Asliye lerdir. ancak 6 kişiyi bulmustur. Hac mev ilk atom reaktörü Los Angeles degaztve bağlı Yeniköyden Adile NuCeza mahkemesinde baslanmıştır. Kurulan şirkete ecnebi şerik siminin yaklastığı bu ^ünlerde pa ki California Univer*iitesi tıb fa Cumhur Rei»inin kabulü ğa adında bir kadın üzerine dökNeedet Dıını, Makbule Atadana 2,190,994 markhk avnî sermaye ile saport muamelelerini tamamlıyan kultesinde kurulacaktır. Reisicumhur Celâl Bayar, dün Cağaloğlu Nuruosmaniye tüöu çari ateslemek suretile intiBu reaktör, derin kanser tümör Atatürkten intikal eden arsalan ortak olmaktadır. Sirket İcra Ve bu 6 vatandasa bugüne kadar paCaddesinde beş katlı bina hara tesebhüs etmis. komşular tamüteaddid şahıslara satmak va'dile killeri heyetince ecnebi firmaların saportları verilmemiştir Buna se lerinin tedavisinde kullanılacak Ne s?at 17.30 da Florya deniz köşkünacele satılıktır. Telefon: Dublin 12 (a.a.) Irlandada dolandırıcılık yapmaktan sanık o da iştirakine açık bulundurulan beb olarak da hükumetin bu hu utron ve Gamma şualanm temin de mezunen şehrimizde bulunan rafından ^öıülerek ağır yaralı bir 22042 halde kaldırıldıtı memlek?t hasta hüküm süren sıcak dalgası yüzün larak varffllanmıstır. edecektir. Aynca bu tesisten, lsoihalekre katılabileceği gibi aynca susta henüz tahsisat ayırmamış nesinde nimiistür. Hâdiseye savcı den. son 48 saat içındt U kıji öltop da ıstihs»! edilecektv Dava şahid celbı için bajka güne hususü inşaat ijleri de ya olması gösterilmektedir. etmi#ür. müjtür. lık el koymuştur. talik olunmu;tur. pacaktır. Alman hükumetinden iki Bakan çekildi! Adenauer'in mecliste üçte iki ekseriyeti kaybedeceği söyleniyor İnada inad Bir vatandaf İzmirde şektr karaborsast yapmtf, yakalamışlar. Sebebini föyle «wfc ediyor: Hacca gitmeğe niyet etüm. Param çtkışmadı. Ne yapayım, bu çareyi buldum. Bence kendisini pek zorlamamalı. Zira, niyetinde muvaffak olup Hicaza gidebilseydi, orada aynı jeyi bulacaktt: Bir ba^dak su bir lira, bir okka buz on iki lira, bizim karpuz iergisi gibi bir hastraltı gölgelik, gecesine, beş altın. Arab karaborsadan hacı avlar da bizim Türk hactst ondan aşağx kalvr mx ya?! Ey din... Ey din senin nntnına ne dnayetler işleniyorl D. N. Rejım • II Rusyaya gidecek Surivede Fransız aleyhtarlığı Amerikalılar Kıbrıs meselesinde yeni safha Liselerde Londrada bu sabah idam muvaffakıyet nisbetleri edilecek kadın! Askere çağrılan 80 lik ihtiyar Mükerrem Sarolun Giresunda yaptığı konuşma îran Şahı Noskovaya dâvet edildi Gümrüklerdeti çekilmiyen mallar Moskovaya gidecek patrik! Nahallebicide işlenen cinayet Clark Gable beşinci defa evlendi! Yeni ticaret rejimi için tetkikler Hindiçini komünist lideri Moskovada! Türk Alman ticaret görüşmeleri Bir kadının üzerinde bir bavulluk kaçak eşya bulundu jrlandada sıcakian 11 kişi ödlü! Satılık bina
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog