Bugünden 1930'a 5,453,825 adet makaleKatalog


«
»

CÜMHURtYET 13 Temmuz 1955 I j Avrnpa Konseyinden Notlar: 1 J T ABAHTAN1 'ABAHÂ...1 Tek çare: milleiçe paçaları sıvamak! kuma vazmanm ffiç olduğu devirlerde, ümmller; aaka olsnn diye el Coğrafya Kurumu Dünkü toplantıda memleket coğrafyasma gereken önem verilmedigi belirtildi lertne gmcte ahrlar; cOomates, patates!» diye guya okur takiidi yaparlardı. Çoluk çocnk da, «Gazetelerde bvle lâ( olur mu?» gibisiRtn harbbıden kalma çanı 250 ne (fulmekten katılırdL lira masraf ederek İstanbula Şimdi o şaka, ciddiye bindl. Mat Turkn e Coğrafya Kurumunun 4. J manın lüzumundan bahsetmıştır. getiren ko\lii hakkmda bnatta işimiz fuciimUz: Domates! d 930 d tb Kf d ğt Konferans sonunda, oğretmenler kongresı, dun saat 9.30 dtn ıtıba makalelerin beikemiğini tahkikat yapıhyor ideale büyuk şevk ve heytcan ile Patates! Soğuk ve yagrnurlu blr havada dudu geçıp gerı donmek blze dog |biraz gerılere gitmek lâzun: ren Edebıyat Fakulteslnde çalışma şu teklflerde bulunmuşlardlr: Son 1949 da Avrupa Konseyı ilk otu sarılan Fransızlar yeru ufukların o mnharekler teşkil edivor. Kehl'de Fransu hududuna geldık. rusu cazıb gelmıştı Hududdakı larma devam etmı$ür. Emniyet 2 nci sube 1 inci kısım sınıflarda, Turkıye coğrafyası dersGelelim aynı ana mevzna. Doçent tsmail Yalçınlann «Ak lerinln haftada bırden, ikl saatte memurlan dön saf bir tasralıyı e Baü Almanyada kısa bır turdan Fransız gumrukçusu koruşmamızı rum ıçm toplandığı zaman Stras duşuncesı ile mest ıdıler Avrupa *** baba dsğı ve Bozdağ üzerindeki çıkanlmasl, coğrafyada klfcik an lindeki tarihî çanı satmak isterken donuyorduk Yugoslav ve Fransız ı$ıtmif olacak kı kendılerıne has burg sokaklannı adam almıyordu. Bırlığı fıkrının Bncusü Churchıll, Dün, bir manavda iyi donurtesler Herkes bır fenlık bir bayram ur Strasburg'a 949 eylulünde geldiği ıkı gazetecı akadaşla beraberdım ferbestileri ve mlzahlan ile: glâsyesyon şekilleri» mevzuundaki layıştan modern usule doğru g e yakalamışlardır. «Elbette, diye lâfa karışü. Altı \lnd ıçlndeydi Harb yeni bıtmıştı, zaman Fransızlar, İngıhz devlet ffördnm Etıkette satış fiatı 85 knionuşmadan onra saat 11 de Prof çış yapılması, lıselerde okunan coğAslen Zaranın Cebe köyü hal Strasburg hemen karçırruzdaydı. Bes m Darkot, Coğrafya kursuna Avnıpa Sonseyi çah|mal«rına er senedır Avrupa Konseyıne gıttıniz, ytralar yenl yeni sanhyordu. Fa adamını görulmemiş bir tezahüratla rn$tn. Ba^ka şeyler arasmda ahnak rafya ders kitablarırun değişmesl kınd»n olan, Hasan Avduı ısmındelştırak eden oğretmenlere; «Oğre Churchıll hava isteyince, satıa özur diledi: kı bu tahıs, bundan bir ay kadar tesl gtın baflanacaktı. Kehl ve geldinlz, ne tağlaro hududrnuf, bır kat Avrupa Bırhğı proj«si ile ye karşılamışlardı 1 Knsura bakmayın: 85 • InırAma yemek nt blr ümid belırmışti Bu, harbin meydanından, ılk Avrupa Konteyitim /*'inında Türklye Coğrafyası» bolge tetkiklennın istıkametlendı evvel koyde 70 kilo agırlıgüıda ta Strasburg, Ren'ın ıkı sahılınde kar rürlü yıkamadmız tarmı>or! 100 den aşagı veremijetne\zuonda konferans vermıştır rılmesi. rihî bır çan bulmuştur Bu çanı şı karşıya, bırı Alman, bıri Fraır ıçın geçmeyı duşımüyorsuntız. Pa hududlann sonu demektı. Devlet nın toplandığı Strasburg ÜniversıAynca, memleket coğrafyasına eltın zanreden Hasan Aydın, 250 uz ıkı hudud şehn ıdı. Her ıkı saportunuz oldukça mânl yok » Profesor, konferansında, bolge tet» adamlan Avrupa mllletlerine barıj tesi binasma kadar blnlerce Fran ceğim O da, başka şeyler aldığmız için. efendim. r kıklerının kıvafetsız oiduğunu soy gerekli onem verilrrediğı, Türkiye lıra masraf yaparak manbula geür harbin tahribatı ıse hilft ieçlliyorElıle işaretım ve rlı Geçtik .. vt kardeşhğı vadedıyorlardı E zı*ın âvâz/>leri arasmda gelmış, taPeki, mo^tralık gihi ne demeğe lemış ve kitab mevzuuna da terraj Coğrafya kıtabırun iyi programla mis ve mufteri aramağa başlamış du Ren, bu bahtsız hudud şehır*** mek d*, mahsul de musterekti Ne rıhi nutkunu vermişti Butün Strss koydnrmz 85 lik etiketi? ederek, ortaokul liseîere aynı isti hazırlanmamis. olduğundan şlkâyet tır. Fransıa memurunua konuçme hudud, ne gumrük, ne pasaport burg, bütün Alıas, blr bayram halen arasından genişüğıne rağmcn Basımız belâva giı ınesiıı flkametler verecek metodlarla çahş etm şlerdir Rus hsrbinden kaidığı anlaşılan hızlı ve hırçm akıyordu. Ikı yaka sında acı bır lst'hza vardı Ama <almıvacaktı Bunlar da son sava vası ıçındeydı Norveçten îspanya ye Anlarsmız, he\efendi Ve v« Gzerınde Meryem Ana" n resmi da da istıhkâmlar vtrdı Fakat Al adamcağız haklıydı. Bunu ızah ıçın fın kullerme karışacaklardı Her ya, ngıltereden Karadenıze kadar farredini» ki mostrflıklan size ver r üc man «Bunkerı len ışgalden sonAkaryakıt tşçileri Sendîkaian (•İkbal» vapurunun Intlhar eden bulunan çanı, çok yük" Bırleşmif blr Avrupa tahayyül edi dim Ornnı için çok saymavın retle s^tabilecegini hess » ^ Ha ra teker teker tahrıb edılmiştıler. makinistinln cesedi buVundu lıyordu Degıl bovle 400 nv»treyle Emin olun. idare ermivor fedcrasyonu kuruluyor Cunkü ayrılan milletler, ba^ka ıkhmlprın mnsfeh"k co^aHı mal kıt Biı de Dun «abh crken saatlerde Halicde san Aydın, mü«teri arark a ^olısler Buna rağmen bu harb yadıgârlan tskenderun, İzmir. lzmlt İıtanbul Nisantasmda mlsafır soğuk ve meş'um kutlelerile gu" Akıryakıt t»çlleri Sendlkalarının ı*tl Hal üçıklarınd* blr erke* cesedi bu tarafından çocuklan bıle harb jrüzu gormıye bu 0»ulü btılduk Etikete yaıdığırakıle, Turkıye Akaryakıt Uçıîerl Sen lunarak fahtle cıkarılmııtır Zabıtaca kaldıjjı evde yaklanmıştır. cekler, birbirlerıne silâh çekmive miT«fHn f»?l»«ını istivorn*. zel Ren bovlarına kılometrelerce dıkabrı Ffderasyonu kurulması karar! yapılan tahkıkatta cetedin, BaİRtU tstanbul Be'edıyesl hucludları Içmde Hasan verdığl ifadede, bu çanı serpılm ştı'er Bu nehir boyunca Sesi o knrfar tstlı ovle terbiveli Haziran ayında tstanbul Beledlyesl ceHerdı Strasburg kı Alman bıra* t Top ancı MkaSında 23 numarlı evde altın zannile 200 lirav? bir kbylu nesılden nesle Almanler ve Fran* hazlran ayında 907 çlftln evlenme Itfalye Müdürlügünce 90 yangın vak a sı Içıhr, »Imanca konu^ulurdu. bh adamdı kl, «ıvtf tarafrmdan Adı geıen lendlka temsllcilertnin !ş ! oturan Denizcillk Bankasına aid «İkakldleıi yapı'.mıjtır 1955 yılı Uk altı sına el konulmustur tlrakıle vapılan blr toplantıda. fade ba!» vapunınd* iklncl maklnltt Nurl sflnden aid ftını, 250 liı oasraf ya ıızlar blrbırlcıne olunı ve ate? ayında evlenme akıdleri yapılan cıftbcni vakaiadı çöz ebre 15 knruş Bu yanKinıarın 43 Ü tstanbul 23 üKehl ve Baden Baden kı her genc rasvonun kuruluı hazırlıkları lçln. Empek oldugu anlas.ılm!}tır 55 yatın pıp tstanbula getırdıgıru, soylemıç yağdırmışlar, kan ku^turmuşlar lerin sayuı 6201 dlr Bejoglu 8 1 Adalar. 7 sl Kadıkoy 5 1kızdan Frsmsız kahvesi vapabilme fazla verrlim Ha'rıtıki ^fkâvet fidaki İklncl reaklniıtın Intlhar ettlgi tir Istarbul Yakı Isçileri Scndikası vaziGeven yılın hazıran ayında 876 Uk dı. İki belde arasmdiki bu hudud, altı ayında ise 5597 çlftln «vlenme OskUdar t sı Bnkırköy vt 1 ıl fetlnye si, Fransız gibl giyebümesı ıstenlr lân ''eSil ama bir «prensip aniaştesbit edllmlı ceıed aüeıine verilral»felendlrllmlştlr Polis, tahkikata devam etmekebölgeslnd* nıhur etmlfttr tlr di Onlar için ise büsbOtün mutlu mazlıeı» çıkantıalıydım Gonııl kırlnsanların icadı bu uğursuı ve akullerı yapılmıjtır Yangınlar netice^ınde 5 blna Changirde istimlâk edilecek mevhum hat, yıllardır »ayılan ar Gbnıillü hemşire ve hastabakı yanmif 48 bına daha yangtn kısmen bır bsşlanficdı Mlllrtler hurludlar mnlcsızın domtcsl geri bırakmalıyMaarif VekiKnin basm toplantısı bafiıodiikk&nlar tistündpn el»>le vereceklerdi Bu dım. tık akıl Eİmıyan ınsanın canına gıcında ıtfaıyect sondürulmuıtur. Almanya hUkurnetinln davttliıl olacılara diploma veriiijor Genel Meclisin fevkalâde *** Yangınlarır 31 1 sönriunılmeden »tı kavujma ise httrJtırllan devirecekrak bundan bir muddet tvvcl AlmanTrafigin Flruzağada tıkanmamasl ve Kızılay tstanbul Temııi Heye I Ba# lan «igaradan K sı akaryakıt parlaoturumunda alman kararlar vmışti. vasıtaların Defterdar yokuşundsn Tak yaya gldcn Müarif Vtkili Cclil Yar> Dfln bn sfıtunda ırene etfket ve kanlifi tarafından her aent (ehrimlzde ması ve ocaklamosn 14 u kurum v» tL Bazı gaz* elerdt. Oentl Mecıisir sime gidebllmesi lçln Istlmlaklne karar dımcı. bu(0n Maarif MüdürlüSünde Kehl ve Strasburg, kar?ı kar|i açılan gonüllü hems re ve hastabakıcı fînt a%arlaması uzerine va7rnı<;tım. kıvılcımdan. 4 unun de elektrik kon*** verilen Clhangtrdekl dOkkâniarın yık bir basın t oplantıu yaparak, Almanya 8.7 935 ya 'diler Ortalannda Ren hızlı ve kursltrının tlettnctlsO de ıona ermljtlr tağından Her! gelmlj oldugu tesblt Bir oknvurıım evime telefon e«ti. tırılm»»! isl Beledlyee» O plana alın 11* Avusturyadaki tetklk vt temasla dan iklnclslniıı ekserlyet ounadan yan Kurslaaan mezun olanlira cuma guniı 4 İlk Avrupa Konseyı bu görClme Konn«rnk1srımi7i hniâ^a eri'vonım: pıldıiı a lvt bu tebebl* alınan kararla hışmla akıyordu Onlan ayıran aaat İS M tıa ndnU Öğrencl lokalin r' !m .tir mıstır Tstimlâk iftne yakında başlana nnı anlatacaktır »kt r .... , j, ' r l n 'P' i hususunda Beledıye Rıyast 400 metrellk blr demlr kopru Idi de mernilmle dıplomıları \eri'rc?ktir İlkS^retmen okuüanna paracu TJIS umıd ve heyecan dalgası 'le Etiketten AP favda hasıi oimaaçılnujtı. Şevk ve azıme pftyân mi>sa basiadı 7 i n iızerinde 40 lira Bir akıl hastası kendısıni yaraladı, ttmt muracaatier vaki oidufiu yauimı» Kıyıdan Ren'in sulannı ve Strasyatıh oğrenci alınıyor Kaçak eşya yakalandi Şl»llde Cünadagında Hanık aokajın , > r e n e M e 1 ! Teşviklyede P. T. T. mcrkez! voktu vanlfln maldan 60 lira Mediler. G 19I51956 ogret m yılı içın Beş kdüzü l < « Rlyaiet Dlvanı İle ya burg katedralinin silüetınl seyre Bevogiunda Serdarfimer caddeslnde da 86 numaralı evde oturan Haçık açırdı Avrupa Konseyinm kapısına av Ben direnince de: < SaMdt» dedilcr. Kız Arıfıyt ve Kepırtepe Ilkdgre men Setkln Ismlnde bir akıl ha=usı ev pılan temaata fevkalftde toplantıda ek daldık Yann Avrupa Kcnseyl a* Oturan ve evve'k' gun Halebden gelen Istcr i<itemer 60 ı savdım. P. T T tdareal civar Mmtlerln lhtlya okulları iblrlncı blldirilmlftir. Ayparaaıl yaHalmenln evlnde yapılan aramada kül velki akjam kendlslnl bıçakla gogsUn serlyetin bulunduju alııuuı kararların çıhyordu Avrupa Konse>ı, AVTU eını kanılamak ü/ere 8 temmuz 955 tılı olaıak ılkokuisınıflarına kıt ve erkek nen tu yazılar hakkedılmistl: rnc/unu ıntıhara kalkışmıssa da Kendinin manava kar^i vapamaUyetll mlk'arda kaçak ejyt bulıınarak den yaralıyarak hastanesrnde tedavl al nca yazıldıjı gıbi Beledlye Riyaıetlııa pa Bırlığı içın bır adım, Avrupa tarlhlnden Itibaren Teşvıklyede bır oğrenc 'er alınacaktır «Avrupa Kon'evinl: Avrupa fikiptali hususunda dıeımı, oknvurnma tavtiye etmek mü«adere edilmlstir N ılme tanzlm olu BakırkHy Akıl bır muracaat vaki olmamı;tır mılletlen ıçuı buyuk bır ümıddl n »rke: açmıstır tına aJınmıstır Imtıhana glraceklcrln Maarif Müdvlr ri, Avrupa Bırlığı zıhnıyeti doğur gafletinf eösterdim" nan evrakla Adliyeye verilmıjtir Artık ne hudud, tıe gumrfik, ne Karpit kazanı infilâk etti,2 işçi lügu tarafınat:n verllen Imtıhana gır du Bu ahnıyet ıse hududlan vıKayseri şeker fabrikasının Otomobil iursubği Almasiyrlınt? dedim. me belgp'frile bulundukları kazanın Dorar satarken vakalarranlar bağlanndan de savaş olacaktı. Avruoa mılletmakineleri feldl yararandı Mecbur oMnıtı NiteMm. takGSttepad* Kayışdajl caddealnde UMaarif Memurluk'arına müraeaa* etme kacak ve milletleri tevkif edildiler leri emeklerlni v« alın terlerini nınçayır aokağında oturan Remıka ICayaarlde kurulmakU olan simrtrelerl etlketten de âlft Wr f't Beyoglunda Dolapoereie Dereboyu Ieri ve saat 9 da imtlhan mahalllnde kurtpracaktır' » Pazar jrünü Emnlyet iklncl sube me Tekelte aid 2106 plakalı hususı oto fabrıkasına aıd rrtdkıneler Almanytdan müşterek bır gayeye koyacaklar caddeslnde Artıne aıd 85 mımaralı h'ilunmaları blldirllmektedlr Fakat Heyhat, bu işin sonun biifHHH^ o1ma«ıma raihnfTi siı bîç murlan tarfından 100 dolar satarken mobll. Divinyolu caddestnde Conker gümruklenni!» gelmıatlr Bu makıne dı. Her neslı babadsn oğla, harb elektrik tesısatı ıma'athanesınde karpit Kajmakamhklara tayin edilen da da bir Fakat b°hrme§e ba<=l?dı mecrıtır kslrp b>k<!İve b»7f»n nlıatnî yakalanan ve böyltce meydana çıka sokagında 16 numarlı evin Bmınde ıer kısa zamanda Eümrükten çekılettk v« harabe gören Avrupa milletleri kazanı İnfilâk etm'sir tnfllâk sırah^rtrîin^cn fatla pan» vermiyor mumaiyet memurlan sında lşçilerden Nlhad Bulutla Ihsan nlan Koco Gulldls, Turhan Dlmltrl dururken meçhui bir hırsız. bagajdakı Kay&enyt levkedilecek ve monutına lastlklerle arka için yeni bir ümid ıjıgı dogmuşru Oztürk muhtellf yerelrlnden yaralan VUeyet maiyet memurlarından Brdo Diinya Akıl Hıfzıssıhhası Tede snnu7? Payavandia Dtmi'rt Gamll ve Hakkıdan lastlklerlnl otomobillskaçmıştır. tekerlek unş'anacaktır söküp Polıs mışlardır Nlhadın yıraıı agır oldugun gnn Sındırgı Kaya Buyükozttırk Akkus, Baran da degil, her aaman mutHekkli 5 kıjilık febeke efradı ciün las )k hır 7 nı aramaktadır rasyonuntm Asamblesi Petrol Ofisin ithal Koprunun bır başında Alman, dan tlkyardım haatanesln* yatırılmif, Zlya Dogan Şuhut. Sabahd*n Uurak nbbetçl sulh c >za mahk'mesl tanfınÇıinkfl Iskrleden evime saat 90 knşehrimizde topranıyor mailar diğerinde Fransız jandnrmalan ve hadiM «trafında tahkikata batlanmı* Ulubey KaymakamlıkJarına taytn edllMühürdarda Tenlflktr dan tevkif edllerek eezaevlne gonde Kadıkoyde r«H vazar. Ben 150 verird'm. Son tır. mlslerdlr. sokagında Nedim Bayar tarafından Î7 Bazı mıddelerın ithall hunısunda gumrukçül«n rllmljtlf Oünya Akıl Hıfzıssıhhası Federasyo fünlerde beğendiremez oMum 200 vardı 400 metre numarlı evlnln (Jnüne bırakılan 2S31 P«trol Ofia Umum MUdUrlucUne venl 1 nunun 8 senellk assamblesl 2 1 2 7 Deni?e düserek bo^ulan carkçı plakalı hususi otomobil de meçıul blr V zife ve salâhiyetler verıleceğı bu sonra Fransaya varmiîtık' Kehl'in agusto» tarihleri arasında jehrimizde istiyorlar. Slnirlerinı oynamasm dive slmdi kendiligimden 200 vermeşahı« tarafından çalmark kaçırılmıştır hususta tetkıklere bajlandıgı bıldirıl yemeklennden o kadar memnuntoe'anacktır başının cesedi bulundu Polls. bu otomobil hınızını da aramektedır Alınan malumata f«r« Pet duk ki Kon»ey devamınea her eıin rederasyona baflı 42 devletln de ee basladım B"k»'ım kae ay sonra t81 955 tarlhınde Denlzcıllk Banka maktadır rol Oflıl kendl ıhtıyaeı içln getirdljl Kehl'e yemek vakti gidip e*lmeyi le^elerlntn Istlrak etfeceğl Tedera'von 250 ye fırlavacagız! sına aıd 'Bıvukdeıe vapurundan deteneke klay \e kurşun ıthalâtını pıassambleslnden 8nce «Akıl Saglığı Av Gordıınüz mn' Övleyse, sırf Trafik kazalan ntze dtlferek boJuUn mezkur geminln vannm ıhtiyacını dıkkate alarak artı düşünuvorduk Giınde îki defa huruoa B'rilSU 20 afusto» curna günü earkcıbaıııı KMIMf^CnliBytİIM'^e^edi Son 24 caat sarfnıda şehlrde t trafik facfiktlr TVknlk Onlvertdtede blr toplantı yapa koordinasvon kararlan vo sırf stoin dun sabah Bobek sahlllerlnde bulun kazası olmuf bu karaiar straeınıfa 8 teklif ettJHnİT recri n«n»l«r »«*•e»Vtır Dıs ücarei rejhnl için rnuştur Ceted Morga kalaırıunıstır ki$l rarntanmıs. « vaaıta da baaara Akıl Sajlıgı konusunda. •alahlyetlt 1e.. Ba«Va eareler ar^malı. Tahkikata devam edllmektedlr „ hazırianacak rapor ?ahııla. Urfından mühlm tebllğlerin Naflie tedMr degO. mnvakkat verliecefl ^opiafltfiarın hazırtlklarına' türklye Tlcaret Odaları. Sanayl tedbir Asıl meseje (taleb) e nab<Tmrmftır Kıymetll alle böyüklerlmlıden Otia an ve Borsa ar Blrlığl idare heyeti Hazırlık komlteıl tarafından tesblt taran (*rx) ı bollaşrınnalı... toptantısı önumuz<lekl cuma g^ınü M EMİN BODURun Ona da benim akirm ermivor, edilen progrma gBre toplantılarda ele şehnmiz Tlcaret Oda,ında yapılacakruhuna lthaf edllmek Uzere v«faalmacak mevnılartn bazıları tıınlar efendim, otomobil kıtlıjh mı var İstır Bu todan ıda yenl dıs tlcaret rejitının kırkıncı gUnüne muaaa f dır «Akıl Saglıgı ve Terblye» «Akıl tanbulda? Ana yollann tıVı<=>klı»ma mi lçln Bırllk tarafındin harırlanmı; 15 7 955 ftünu cuma namazındar Saftlıgı ve Ktıçtik Ccukların Yet!«*irll doimuş ucretlerinin ehvenlieine baaonrn *a'ıh Camllnde meroleketı olan rapot gözden gecirilecekttr Bu mH* ffTerke^imîş Cocuklar Mesele^i» mizln tanınmıt hafızlarından suıetle rapor son jeklmı alacak tktl«KMltftrel DeSijikllkler v« Akıl Sag km. Şoforler, dolmus miisterisi irin Uncu Halız Kemal Kafız Ksaı' sad ve Tlnret Vekâletıne sumılacaktır lı«ıı oKSylerde Yasıvan Alllerln Akıl nazlanıyorlar. Demek (an) m çokGerede Hafız H tbrahim Çanak Ticarct Odasının bağışı S glıgı» cHastahk vt Sakatlıkla tlgiU lueu da fayda vermiyor' Sizin anItEİeli Hafız Nlyazl Duahan Hatatanbui Ticaret Odası Derebudak Alle Meseleleri». fız Yahya Eskişehlrli ve tlihicı lattıkl»nnız da bunn ispat eder. kdyü felAket7eoelerl içln 5000 llralık Fatlhll kardejlerin lstlraklle Mev Bir şeye dikkatinizi çekerim. blı yirdımda bulunmu; ur Ba{ıj Konlld okıınacak ;r BllcUmle dost ya VT 1'» ne eonderl'mıştır İstanbulun ancak ana^olla^ uzertnÖLÜM akraba ve dln kardeslerlmizln 70 ton ham kosele geldi tesrifleri rlea olunur Kemaliyenin Haponos Ekrek köyün de otomobil boldur Buralarda vıBrezılvadan venlden 70 ton ham kftBodur allesl den Yegen Osmanzade inşaat müteah zır vmr dolmnş işliyor, dolmui bu sele gelmlstir Halen elmrüklerde busebeble netızdur Bizde (seymsefer hldl lunan kospleler gerekli muamelelerln hatlan) vardır. batıda fse\rusefer AHMED NURİ YEĞİN tamambnm'içını mılteikıb lhtıyac la1 tuhılduğu amansız hastalıktan kur satıhlan) vardır. Yani bizde henuz hiblerme tevzi edllerek Ir. tulamıyarak Hakkın rahmetine Kavuı»1 bütün sokaklara otomobil Istllâsı TEŞEKKÜR tktlıad vt Tlcaret Vekâletinln te«bit mustur Cenaze namazı bugün oğlt olamamıstır Dolmu» ucuzluğnna ettlğl esas'ara eöre dağıtılacak olan kö İ Ankara yenl hamamları sahlbl namazını muteakıb Valld» Camlindt ı ?ele!erın yüzde 70 I »anaylcllere yu/df I Tevfık oglu Melâhat Gulgez e?l kılınarak Kozlu kabrlıtanına defne kıvasla tak<d pahaiılıgı gene bu a n J0 u ItOçük lanat erbabına verüecek' Nuran Onbaşıoglu Saruhan ve ZAFER ÇEKİLİŞİNDE azlıemdandir Sokakiarımız, nsudılecektir. tlr tklnel partl kBseleler ise volda' Seyhan Gülge/ln babaları, thsan lunre yapılsa, bu şehrin nııfosu Yeğin allesl bulıınmifctadır sVin Nimet KücUkkutlunun »8aelbette daha fazla otomobil kaldırrr. *** Deylerı Orhsn Onbaşıoilunun kaAtatürk Lisesinde açılacak Bu heıapta parası olanlar vınpederl Hayri Başalın ve NeGültüm Canın eşi. avukat Tahsln Bn itibarla, ısrar edi\orum: Simdiolan kurs rıman Tameımanın enıştelerl, PeCan Asım Can Necla Canın babaları, ki geçici tedbirler darlık ho'Vrine APARTIMAN OAIRELERİ Itesıdesıne ifliralc ederler Ataturk Kız Lueslnde 18 temmuz rihan B^salın Oğuz Yavuz Yıl Callbe Cartın kavınpederı tuccardan gorcdir ve zaruridir Normal bir pazartesi günıl açılarak olan tTecrflbe maz Bskınln amcaları. Faruk KADİR CAN Okullsrı tçln Deneme Kursları» na 35 Namık KOçükkutlunun dayıları Arkası Sa: 4 Su 4 de 12 temmuz 1955 salı günu Hakkın rahBfrermen Ittlrak ed»cektir em»kll nıbaylardan metine kavuşmuşrur Cenazesı ıkındi Kurslara. Amerlkada Tecnlbe OltulMEUMED AL) GÜLT.EZ nimszını muteakıb Aksaray Valide ları konusunda lhtisa» yapmif olan 8 Camllnden kaldırılarak ebedl Istlrs8£re*men de katılacaktır 10 7 955 tarihlnde Hakkın rahmehatgâhına tevdl edllecektlr Mevlft rahtlne kavuçmuj olup cenazesl FeriKtırs bîrenrn'erl Yıldızdakl SaSırmet eyllye. koydekı ebedl Is Irahtagâhına tevdl okultında mlsafır edileceklerdlr Nüshasi 15 kııruştur etfilmlstlr Can allesl Abone şeraiÜ Türkiye Haric OerKk cenaz* meradmlne İ5ttTEMMUZ 13 ZİLKADE 23 rak etmek gerekse zlyaret etmek Lıra Kr btra H M H) ıtl M) Senellk telgraf ve telefonla acımızi payZ2 ı« 43 50 Altı tvlik lafmak lutfunda bulunan akraba Ali Fuat BaşgU'in bu eseri tamamlanıp satışa çıkanlM 110 ve dostıarımıza ayrı ayrı teşekÜc aviık uoo mıştır. Eserin tamamı 5 lıra yalnız 2 ve 3 cu kısımlar 3 O 1 jO *ııo küre teessurumOz manı oldujunBtı ıviı» dahiüve mütehassısı lıradır. dan değerll gazetenızın bu htıU İ K K A İ ' Cağaloflu Emniyet sandıTevzi merkezl: Üniversite kitabevi Ankara Caddesi, V. | 439 12 19' 16 19119 41 '21 391 2 28 tavassurunu rıca ederlz HER 100 LIRAYA 1 KUR'A NUMARASI ııeşıeoiisın edllmrsln lad* olıııımaz. dığı karşısı 41 Tel 20189 Adnan Kitabevi Beyazıt Kemal Kıtabevi Kopru'dur Gülgez all«l üa7eıemızp eonderıler evıak v* ' " 'BJ | t.SS' 4 38| 8.36'II00! 159| 6 44 ı Danlardar mp'ulıvei kabul edtlmez Tarihî bir kongresinin çalışmaları çanı satarken yakalandi Âvrupa Parlâmentosu Strasburg'dan bütün Avrupaya birlik vâdediyor Yazan: Aydemlr Balkan Geçen seneye nisbetle evlenenler fazla Haziran ayında 99 yangın oldu MEVLİP, ., İKRANİYELİ CRUPj MEVDUATI 40.000 LİRA TÜHK EKSPRES 3ANK Kişiye rmıhteHfparaiframiyeleri TüRKÎiCARET BANKASI CUMHÜEİYET #^^^" (Din ve Lâyikîik) {uın ve Layıkiik) a ı « » \ hr. Kemal SaraçoğİPİ mesınl beraetini sağlıyacak bır san, hakkımda haksız yere besle Hıç bır zaman kanaaurâr ol de sakin ve guurlu bir ahenk be «Cumhuriyet» in Edebî Tefrikası: 1 1 mudafaaname hazırlar gıbi bayıut dığın kın \e nefret şuphesız ^aıl Urmışti madın Kenan . olur. Işte tekrar edıyorum Burbır dikkatle seçip kondurmuştu Sen, llhaminın ablası Şazimend Senı o kadar çok se/ıyor I.TI hanımla, yakın zamanlarda tanijtıtı, Mektubu okumadan, sararmış ya hanı ben oldurmedım Onun ka*ıü kı'.. zılarm bu karışıklığı uzerınJe b r Sufyandır O yılan kalblı kuçuk Başımı göğsüne çekip 'ıaj ı:d" değil miT Bana şanta] japmakta o Evet, geçen sene . O tarihe an durdum Onu jazan el çokta'i oğlun Kalbının atıelan, kulak'arımda vukadar Handanm bir halası olduğunran kalbımm darbelerıle oırıeijtı toprak olmuştu Fakat ben o zavf, nunla bırle^ırken bu şantajın tuVe ruhum tcnının o eşsız auharmı dan haberim bile yoktu .. asabi parraakların altın apa kazagını hazırlıyan, benı fecı b r oık Pekı, bu mesele sana ganb butun leylâklarmı bır soiuk^a iça lemı tutuşunu, kâğıdlar izerıne a maza sokan hıleyı ınkâr etmekıe Kendımden geçmıştım rteden gorunmedı m ? cele acele bir şe>ler çırpıştırdığını de ıkı kere suçlusun. Evet, kanaatımce her şeyi bılıyor Tabıî kı pek garıb görundü sonra onun gozlerını m»nd lılı» kugorür gıbi oluyordum Çok o >ia dıAıie ruladıtmı hıssettım Ben farkına Handan da buna çok şaştı zone dayadığı kuçuk bır leste kâ sun abla' Fakat Sufyana karşı jUn Nalânı bfiyük bir hayretle dinlı mü$ . Ve dayisıle yaptıklan çetın lanarak emeline nail olmuj .. varmadan gozlenmden akan ncak içinde adınm bır kere bıle anıldığı Onu Izmirdekl bağlarına davet etğıda Nalân ıçın reçeteler vaiardı o buyuk zaafın, onun gayrun anî zsat bır munakaşa esnasında vurulup o! Fakat nasıl7 diye bağırmaktan larının tahakkuku yolunda *m < yaşıar, sessızce ıçımın ^.ehırını dı duyulmamış. boyle yakın bir akıa Ü. Peyâmıyi de beraber getirmesi yordum" el . Fakat, neler aöylüyorsun Na muş olmaı, Ilhamın n kaul oldu'Jun kendınu alamadım. nun hımayesıne sevkednor ) ı aiçin aynca ısrarda bulundu. Hanbamız oluşuna . şa ıva atıvordu Evet, o yazayl Nalâna msktublân?. dedım. da tabıatıle şupheye yer bıraVmıbısı hımaye ededur1 Ona kanad aç! Nalân ıçını çektı Şimdi bir kat tlhami ablasile dargındı.. Da dan da kabul ettl IlkfarsattagıtNslân derm bır esle: tannda da hep hekımce ılgısını ga? Onun curumlerıne şerık ol1 O ııuıla Sadece seni ikaz etmek istıyo yor . Halbukı daha sıkkın gorunüyordu: Bu gozyaşlann da hâ'â çocuk ha benırrle evlenmeden evvel a't mek ıçın can atıyor.. teren o sıvrı, sert ve >kun >lcsız ıftıha et! Bunlar benı, dlâkadar Nalân muşkul bır an geçırıyor Dayısı ile ağabeyı ını, yanı diNalân, kısa bir sukuttan sonra: rum Kenan. oiduğunu ıspat edıyor Kenan, de larından bır karakedı geçnus... Bize ne yapabiur bu kadın? du Ama, onun ınancına nuruıetsız ğer başlıca ikı hissedan bertaraf yazıyı tanımıştım Ve ıçmdekı'ya etmez Olan ol~u geçen geçtı artık! Demek bu aıle rabıtası yeni Bunu tahmın ettık Esasen dı Maksadı ne olabihr?.™ lık etmıyeceğımden emın, kat'î bır etmeğe muvaffak olmakla An ralar bu kere daha derin t'enn Şımdı bem dmle Ben .aüe" sazonklamıştı Ilhami Beyın vaşamış Ve ığıl p aln mt'an optıi Bu tat Şazimend Hanım da, rumuzla aynı den kuruiuyor, eskı kinler ortadan Maksadı, sadece hoş geçınmek ıfade ile nesı zaten avcunun ıçınde imiş na hakıkstı bıldırrrek Ü'WJ U*^ Ne kalkıyor?'. dedı ve Nalâna sahib bulunmuş <ld> i,u olsa ablamsın, bende ços h U a h, bu şeFıtatlı buseye nasıl da has esasa dokundu .. Bu hususta Ilhami benı ye Onun da umum! vekâletını almak Sesi bana hem alaylı, hem kuru te olabihr Henüz hıçbır ıddıam Onunla nasıl tanıştmız? retrrışım' DbdaWar>nın tenınıe o mınlerle tem n etmı^tı, diye sozunü suretıle, dededen kalan buyük mı bir başka dunyadan kalma yarstar vardır Benı suçlu tan Tiaa, affetgeldi. îçin ıçuı öfkelenmekte oldu yok. Nalân bu sualı, talebesını sorguya hafif temasırda buğuianan sevg: Nihayet mektubu okumağa başia memen fenama g diyor Pekı asıl dâva ne imış? Yânı yuruttu Yanında süâh oıls yok rasa tamamen tasarruf hakkuu ei"«,'nctkı ğunu hıssettım. Fakat sükunetınl yanaD bagr ma şıfah bır çiğ ,jıb.teken bır hoca edasıle sormus,tu dlmıki kardeşın vaktıle arasını açan muş Kendısıne hakaret ed;n ye de etnaış .. yersız şupheyı sılmediKce, rfih«.t ehıç bozmuyordu' yağdı Alnımda kudsal bır saadet Her şeyi bılen, sadece benim îil«Abla! mesele ?. ğenıne bır tokat atmıs, o rauar . denuyeceğımı anlıyorum Sc\e'lı oğ Buyuk bır merakla Nalânı ilnl Benı dınle Kenan1 Bir takıra Eğer akhselimden bir parça na lunun manfetını oğrenmsMo cnj Bır mıras meselesı1 tşin kan mııhıırlenrrı;çesıne ferahladım a gimı yoHam^k ıstıyen bir eda ile Pekı onu kım vurmuş1' yordum. karanlık hâdıselerın arıfesınde bu davasına dokülmesi de, Şazıment Ona anlattim: çıldım Ve Nalâna ılk defa m&sud Kardeşi . Şazimend hanımın Allah aşkına şu plfinı, şu "acia sıbın olsaydı, boyle iraden >lrlen gıt dahe az sevmeğe mecbur la deâı Geçen sene ılkbaharda geneva lunduğumuzu sanıyorum Çok ih hanımın büyük oğlu Bürhanla tl küçük oğlu Sufyan mer vasiye muhtac olmazdın. Ks sın Bununla beraber, nasıı bır caO arnrı ar yı anlat Nalân! diye yalvaıdım. bır şekılde gulumsed m . zlfeden mezunıyet almıştl Burada, tıyatlı hareket etmenı tavs ye ede hamının arasmda geçen bır kanlı hâ henuz yırmi yaşında bır hukuk ta Cebınden dorde bukulmus, 'nr kâ bin de kararmış, hissin kör..>şm ş, navar doğurmuş oiduğunu aıı'.arın Hele şukur! Buhran geçti, dcÇambcada bulunuyordum Bir ak rim.. Karırun ve oğlunun hayatla dıse yüzunden olmuş.. bütün tnsanlığın ve insaniyetin (el Burhanın acısını unutur,an =anılebesi olan bu genc, varısıenn en 4id çıkardı; bana uzatö: ğıl mı' şam üzen, bır Tann mısafiri çıka n sana emanettir Onlan yamndan Böyle bir durumda rım Sana kotuluk etmek ıstem yıyamanı ımış Annes le dayısl ata Derrek' . Işte, faciadan sonra frlhami"in oe uğramts Evet Nalân Ozür dılerım bır an b le ayırma' Bu Şazimant ha Nalân dudağını ısırdı tlhamı Be sında bir türlu bolüşulemıyen bu Şazimend hanımın yazmış olduğu nabzını ele almak hata olur Ne rum Fakat hıssıyata kapıUıa' ca Şımdi bunları bırak Karşı geldı.. Işte Şazıment hanımı böyle nunın, bunca yıldan sonra, kan da yın mazısıne taalluk eden bu ıf mırasm u=tune tıtremekte nepsme bir mektubun musveddesı Orads jare ki buna mecburum '"eni s<n na ed >en kotuluğe goz yır ı. ı a md geç . Sana çok daha muhım bu ce tanıdık hate kavuşturabilmek için, butun Allahın gazabma lâyıktlr Ben Al Kendısinden hoşlandınız mı? vası guttügu bır kardeşın çocuklan şaatı yapmak mecbunyetı onu sık taş çıkartıjormu? .. Nıtekım bu her şey izah edjiyor .. me'elprtpn bah<=etmek ıstıjorum lah adına yemın edıyor ve s>zitrı Ben şahsan pek hoşlanmadım m araması her halde fâlıhayır sa mış görünüyordu. Üzgun bir şemevzudakı aşırı ıhtırası, nıhayet Mektubu açtım SaUrlann bir ku hazakatJmi kullanacağım. Ona derhal ıtaat ettım Nalân aıonun gözunu dondüren bır çılgınlık mı çızılmış, karalanmış, cumı'lerın O gündenben benimle /üzleş'nek mın doğruluguna ınanmaal istıyokasına yaslandı Bakışlan bu zadoğrusu.. Mağnır, mutehakkim ve yılmaz... Bu alâkay^ ıhtıyatla kar kUde: ıçten pazarlıkiı gıbi geldi bana A ;ılaxnak lâzam geldı£uu batırdan Evet, diye devam etti Maalcsef halıne gelmış .. Ve şeytanî zekâsırıı üzermde tıtizce oynanmışü. Anla ıstemiyonun. Haktkati benim aŞ rum: rrar karanlık bir tefekküre daidı fArkus) Burban bir tabanca kurjunu !le cl habisane bir plânın tatbıkınde kul sılan tlhami Bey, onun her keh zımdan dinlemeyi reddetmemiş olSonra bana doğru çevrüdl... Seaıaı ma Handanla hemen kaynasblar SONHICRIRIK KERIME N.AD.İR
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog