Bugünden 1930'a 5,466,546 adet makaleKatalog


«
»

Metrefik KETEN bezli Elbise PATRON'u Elişi PAFTA'sı, 100 sahifesi renkli MODEL ve KANAVA 228 sahifeli Fevkalâde sayı 300 Krs. 31 uıci yıl sayı 11.120 u m h u r i yet nntucusu : YUNUS NAD! Talgraf v mektub adresi: Cumauriyet tstanba] Posta fcutum tctaabul No 241 Telefonlar: üvraml Saatral Numaraaı: 24296. Xaz» İsleri 24299 Matbaa 24290 KERlM'm ve TEFSİRİ RI IJGU g 25 Liradır. AHMKD HALtO YAŞAROĞLÜ Kltabçüık T.LŞ. İstanbul Çarşamba 13 Temmnz 1955 iktisat vekilinin yeni tedbiriere dair dün akşamki konuşması Sıtkı Yırcalı son 3 gün içinde ele geçirilen mühim miktarda mallar hakkında izahat verdi "Piyasada darlık veya fiatlarda yükseklik yaratmâk kâsdile propağattda yaptıklan sabit olanlar da 15 sene hapis cezasile cezalandınlacaklarr Osman Bölükbaşı parti üyelerine nutuklarında dinî Toplantı 3,5 saat mevzuları istismarı, tahrik olunsalar dahi siyasî rakiblerine karşı asabiyete kapılmayı menediyor surdu Başvekilin C.M.P. nin örnek Basın olacak tâmimi Toplantısı Ankara 12 (Telefonla) C. M. P. Genel Baıkanı Osman Bölükbajı ilk tamimini bugün neşretmiştir. C. M. P. mensublarma, siyasî rakiblerine küfür etmemeyi ve dini siyasete âlet olarak kullanmamalarmı kat't surette ihtar eden ve aksi halde parti üyesinin şiddetle cezalandınlacağını bildiren bu tamim sehrimiz siyas! çevrelerinde gayet müsbet karşılanmıştır Osman Bölükbaşının bütün parti tejkilâtına gönderdiği tamimi aynen bildiriyoruz: t 1. A) Programm birinci maddesile memlekette lâik ve demokratik bir Cumhuriyet kurulmasmı samimi olarak gaye edinen partimiz, teskilâtından ve tçşkilâta men sub partililerden 6187 sayılı kanu Arkası Sa. 7. Sü. 2 de Menderea, Octisadi plânsızltk mevetıd oldnğn yolundaki iddialann asıkız oiduğunu söyledi, memleketin bir uçurum kenannda bulunduğu iddialannı reddetti Kıbrıs ıneselesinde veni safba Ankara, 12 (Telefonla) tktisad ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı. bu aksam radvoda uzun bir konusma yapmış, hükumet tarafından almmıs. ve alınmakta olan tedbirler hakkında izahat vermiştır Vekil. yaratılmak istenen endişelerin yersiz olduğunu belirttikten sonra demiştir ki: ıbns meseleti. nihayet üç devlet arasında bir yuvarlak masa mevzuu oluyor. Yakmda Londrada Türkiye, İngiltere ve Yonan Hariciye Nazırlan bu meseleyi muzakere edeceklerdir. Dava esasen güç halledilir bir mesele mahiyetinde oldnğtından Türkiye Kıbrıs adasında şimdiki statükonun mubafazasuu en zararVali ve Belediye Başkan vekili sız çare telâkki ediyordu. Lâkin Fahreddin Kerim Gökay dün oğleadadaki tahrikât, Yunan hükume den sonra saat 17 de bir basın toptinin yaptığı siyasî teşebbüsler ni lantısı yaparak su izahatı vermistir: hayet İngiltereyi bu ada statüko ıBu sabah Resmt Gazetede snnda bir değişme yapmağa sevketmişe benriyor. Onnn için bu müzakerelerde çok dikkatli ve titiz olmamız gerekiyor. Suphe yok ki: Kıbns hakkında ilk töx onnn hâiâ sagili balunan tnriltereaindir. Binaeıulevb İngil, terenia bo yotdalrt temayülünü bilmek. adanm âtisi hakkmda biri tenvir edebilir. Görünüse göre İngfltere Kıbnı adasma bir nevi muhtariyet tanımak meylindedir: Yakındoğudaki CUMHtTRİYET Arkast Sa. 3, Sü 5 te Kararname dün Vilâyete biidiriidi Vali Gökay beyanatmda: «Kimsenin gözünün yaşına bakılmıyacaktır» diyor ilân edilen karamame ile buna dair Vekâletlerin tebliğleri bıze bildiril di. Bu kararname ile ıstifçüik, ihtikâr gıbi hususlan tesbit için VUâ Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Ankara: 12, (a.a.) Basvekil ve Hariciye Vekâleti Vekili Adnan Menderes bugün Basvekâlette Anc Üc gün içinde piyasada kazanc temikarada bulunan İstanbul gazeteleri ni maksadile mal toplayıp istif etmis olması sahıpleri ve basmuharirlerile bir gö muhtemel yerlerde tetkikler yaptık. Bu üc rüsme yapmıştır. günlük müddet içinde Ankara, İstanbul ve Izmir sehirlerinde sayanı dikkat neticeler Başvekil Yardnncan ve Adalet aldık. Yalnız üc sehirde ve tetkikat yapılan Vekili Fatın Rüstü Zorlu, Devlet Arkast Sa. 7, Sü. < t< Vekili Fuad Köprülü, Adhye Vekili Osman Şevki Çiçekdağ, Dahiliye Vekili Dr. Namık Gedik, iktisat ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcalı, Gümrük ve înhisarlar Vekili Emin YUNÜS NADİ MUKÂFATI BtRİNClSl Yunus Nadi MükâfaKalafat, Münakalât Vekili Muam tında bu yıl Birinciliğj kazanan yazı sahibi Tıbbl Ecza Fabrikası mer Çavuşoğlu, Çalışma Vekili Hay ustabasılarından İbrahim Baç dUn idarehanemize gelerek mükftrettin Erkmen ve İşletmeler Veki fatı olan 1000 lirayı almıştır. Yukarıdaki resimde'İbrahim Baç, Arkası Sa. 7, Sü. 3 te veznede makbuzu imzalarken görülmektedir. Diyarbakırı tehdid eden büyiik yangın Pirinflik mcvkünd* başlıyan yanjın, asker ve köyiüntin müdahalesine ra£men Diyarbakır 12 (Telefonla) Şeh rimize 35 Km. mesafed* bulunan Pirinclik mevkiinde saat 12 sıralannda eıkan yangın hilâ devam etmektedir. Kilometrelerce mesafeden şehrin üzerine gelen koyu duman bulutiarı halkın saatlerce güneşi görmesin» mâni olmuştur. Halk bir mfiddet güneşin tutulduğunu zannetmisse de bunun az sonra bu yangın neticesinde mey Arkast Sa 7. Sü. I de C. H. Partisi ihtikâra aid kararnameyi de beğenmedi Parti Genel Sekreteri K. Gülek dünkü basın toplantısııtda "polis tedbirleri ile iktisadi buhrana çare buhınamaz^ dedi I Ankara, 12. (Telefonla) îstifçiler ve vurguncular hakkında hükumetin çıkardığı kararnameye da ir C.H.P. nin düşüncelenni bildir mek üzere Ankaraya dönraüş olan Genel Sekreter Kasım Gülek bugün bir basın toplantısı yapmışbr. Gülek şunları söylemiştir: « Sizleri buraya son kararname için sorulan suallerın hepsine birden cevab vermek üzere çağırdım. Biz ihtikârla müc*d»lenin en h»r» r«tli taraftanyız. Muhtekirle sava; ta baçlıca vazifeli hükumetrrl "bu gayretlerinda muvaffak olmasını ıster ve destekleriz. Vatandaşm sı kmtısı ile ilgilenmeyi daima iyi karşılanz. Ancak memleketin namuslu tüccannı ihtikâr töhmetinden tenzih edenz. Dıtikârla mücadele dıye namuslu tüecan sıkmtıya koy (Arkası Sa. 7, Sü. 7 de) Beylikahır Belediye seçimi iptal olundu Eskişehir 12 (Telefonla) Beylikahır Belediye seçunlerine C HT P. nin hile ve şiddet kullandıgı iddiasile D. P. İl İdare heyetinc* itiraz edihnis, itiraz Mihalicik kaza seçhn kunılu tarafından kabul edildiğinden pazar günü yapılan ve C H. P. c* kazanılan seçim iptal lunmuştur. Dr. Sarol Metin Toker dâvasına yeniden bakılacak Ankara 12 (Telefonla) Devlet Vekili Mürerrem Sarol tarafından Toplu Basın mahkemesinde Akis azetesi sahibi Metin Toker aleyhinde açılan davada Tokenn 9 ay 0 gün hapis ve 3333 lira para ceza sına çarptmldığını bildirmiştik. Bir müddet evvel Yargıtay Bassavcısı tarafından cezanm tasdikı istenilmişti. Dün Yargıtay umumt heyetinde yeniden tetkik olunan dava dosyasından sonra, umumt heyette Arkası Sa. 7, Sü. 3 te Mühim bir yazı sensı Avrapa Konseyinden Notlar Strasburg'a giden Paris hususi tnuhabirimiz görduklerini ve duyduklannı anlatıyor Yakalanan çivi dolu sandıklar İlk yazı bugiin ikinci sahifede Türk Rus Hududunda 2000 Kilometre: 10 Hududu geçen bir köpeği Ruslar günlerce mesele yapıtıışlar, hayvan ile mesaj yollandıgını iddia etmişlerdi RÖPORTAJl YAPAN: ÖMER SAMİ COŞAR TARİHl ÇANI SATABKEN YAKALANDI Eski Rus harbinden kalan tarih! bir çanı satmak üzere köyünden getiren bir köylü yakaIzmir 12 (Telefonla) Şükrü lanmıştır. Yukanda (70) kilo ağırDün Hâlde yapılan teftişler hayret uyandıran Uğur isimli bir tüccar sattığı mal lığında bulunan çanın resmi görülYozgad 12 (Telefonla) Çolakof ların faturasını ibraz edemediği için mektedir. hâdisesine muvazi olarak şehrimizneticeler verdi. Iki kabzımala aid 80 sandık sevkedilmiş bulunduğu asliye ceza (Buna dair yazıyı 2 nci sahife deki Bulgar mültecileri arasında çiviye elkondu mahkemesi tarafından 15 gün hap mizde bulacaksınız) hissedilir bir kaynaşma müşahede se ve 1500 lira para cezasma mahedilmiş, bazı şahıslann şüphe celkum edilmiştir. beden hareketleri Emniyetin dikkat Belediye müfettişleri tarafından durumla karşılaşmışlardır. Hâlde Hâkim aynca tüccara aid ticaretnazarından kaçmamıştı. Bir müddet piyasada yapılmakta olan kontrol sebze ve meyva sandıkları arasında hanenin bir hafta müddetle kapaönce kamptan firar edip yakayı İslara dün de devara edilmiştir. Dün kontrola devam eden müfettirlerin bhnasına ve gene bir hafta müdHâlde yapılan kontrol esnasında dikkatini bir köşede ustüste yığıldetle ticaretten men'ine, aynca bu mufttışler hiç beklemedıkleri bir Arkası Sa. 7, Sü. 3 te mahkömiyet kararını gazete ile illnına karar vermiftir. Atina 12 (Hususî) 21 nisan Yocgadda yakalanan karaborsacılar günü Pire limanmda bir musademe Yozgad 12 (Telefonla) Akar olmuş, Türk bandralı (Ankara) vayakıt darlığı olacağına dair çıkan puru bir Belçika vapurile çarpışlan jayialar üzerine vilâyetimizde mıstı. Arkası Sa. 7. Sü 1 da Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Halde çivi ile dolu 80 meyva sandığı bulundu Fatura ibraz edemiyen tacir hapse girdi Yozgaddaki Bulgarlar arasında kaynaşmâ 3 Bulgar mülteci kaçarken yakalandı, biri intihara teşebbüs etti (Ankara) vapuru, Piredeki müsademede suçlu göriilmedi tanbulda ele veren 2 mülteciden başka 5 gün önce diğer 2 mültecic Ankara 12 (Telefonla) Öğnanfirar etmişler, neticede yakalanmış diğımize göre Zıraat Vekâleti mah lar, nezarete gönderildikten so teKrar kaçan firariler şehir içinde rumiyet bölgelerini tesbit etmeğe tutulmuşlardır. Ayrica Yani Çinek başlamıştır. Bu maksadla Vekâletce isimli Bulgar mülteci araba ile Ço alman bir karar geregince, meslek ArJean Sa. 7, Sü. 1 <ı« sahibi Vekâlet mensublan da MilU Savunma mensublannda oldugu gibi şark hizmetine tâbi tutulacaklardır. Bu karar sadece veteriner, ziraat ve orman mevzuunda ihtisaslan bulunan meslek sahiblerine şamil bulunmaktadur. Ziraatçiler için Şark hizmeti Bulgaristan dün bize nota verdi! Sofyanm iddialarına göre, hududda çarpışma olmuş, 1 Bulgar askeri ölmüş Sofya 12 (R.) Komünist Bulgaristan hükumeti, Türkiyenin hududda silâhlı bir hâdise çıkardığmı iddia ederek Türkiyenin Sofya Sefirine bir protesto notası vermiştir. BİRBİRLERİNE BAĞLI SEVGİLİLERİN CESEDLERİ DENİZDEN ÇIKARILDI Bir kaç gün evvel Tabsin Günes isminde bir gencin sevgilisi 18 ya$ında Meşkure ile birlikte Yenikapı açıklarında intihar ettiklerini yazmıjtık. Bedbaht genclerin cesedleri dün, bir çamaçır ipi ile birbirlerine bağl Komünist iddialanna göre, bahis oldukları halde bulunmustur. Cesedler Morga kaldırılmıştır mevzuu hâdise bu ayın altısında Tahkikata devam edilmektedir. Resim, cesedler sahile cıkarılırcereyan etmiş ve vukua gelen ça ken toplanan meraklıları gostermektedir. tışmada da bir Bulgar askeri öl Arkast Sa, 7, Su. 3 te Eskişehirde ekmek sıkmtısr başgösterdi Eskisehir 12 (Telefonla) Sehrimiz fınn işçileri yevmiyelerinin azlığından bahlsle is başı yapmamaktadırlar. Bu yüzden şehirde ekmek sıkıntısı başgöstermiş, fınnlarda ekmek bulmak mümkün olamamıştır. Belediye derhal Kütahyaya 2 kamyon göndererek ekmek celbine teşebbüs etmiş ve aynca fmncılar ekmek çıkarmadıklan takdirde fırınlarma el konacağını tebliğ etmiştir. İff /sim üç Eser KIBRIS RÖPORTAJLARI 2famdiVaroğ/a çb'uep KRAU YESİ Orduaun kurduiu çocuk babçeleriaden biri (i'ditsı 7 nci sahıjemızde) F.7F.T.t EBEDÎ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog