Bugünden 1930'a 5,448,075 adet makaleKatalog


«
»

COÜTÜRE "KUTÜR,, Bu Liks Mmia Meemaası Parisin en meşhur terzilerinin hakiki modellerinl etmektedir. ihtiva HAŞET KİTABEVİNDE ve her yerde satılır. 2 ayda bir. çıkar. Fiatı S liradır u m h u r i yet 31 inci yıl sayı 11.119 KURUCUSU: TUNTJS NADt Telgraf v« mektub •drvi: Cumhunyet tstanbul Potta kutnsu tttaabul No 24$ Telefonlar: Uvram! Santral Numaran: 24298. Ya» Işlerl 24299. Matbaa 24290 nla Feridun FMri Tülbentçl yflrierc» yerH «• yabeneı veettnnın îfigı altında yazdığı OSMANOĞULLARI tarihl böyük bir romandır. Yedi yüz küsür sahife tutan bu eserde. Osmanlı devktinin kuruluşunu vefomın bânisi Osman Gazinin hayatıjn, "muzaffer savaçlannı. aşkını, iztrfabını merak ve heyecanla okuyacjâksınız. Fiatı 400, cildli 50Q kıfftıştur. Sah 12 Temmaz 1955 İNKILÂP g Bfiyiik şehirlerdeki ardiye ve Yunanistana ns depoların aranmasına başlandı için nota verdik Şehrimizde yalnız Halicin Fener sahilindeld ardiyelerde bütün Türkiyenin üç aylık ihtiyacma yetecek miktarda ithal malı bulundu, bunların çoğunun piyasada mevcudu kalmıyan cinsten olduğu anlaşıldı İzmirde 55 firmamn depolarında bulunan mallardaıı bir kısın: 9503 metre boru, 3148 ton gaz, 3174 ton benzin, 30 bin kilo çivi, 219,880 kilo kahve unfi Bn şiddetli notaia Yunan hükumetini sozunfi ttttnıağa dâvet ettik, Kıbrısla ilgili tahrik ve kışkırtnaların dnrdnrnlaasını istedik Atina 11, (TBA.) Türkiyenin Atina Buyükelçısi Settar tksel bugun oğleden sonra Dış Işleri Veki li Stefanopulos'u ziyaret ederek hü kumetinin Kıbnsla ilgılı bir protea ta notasını tevdî etmıştir. Verilen malumata nazaran; bn notada Yunan hükutneö sözünü Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Koordinasyon kararı diin neşrolundo Ankara, 11 (Telefonla) Piyasada sunı olarak yaratılan darlığın ve bununla ılgılı olan istıfçıhk ve ihtıkârın onlenmecı, bir kısım ihti yaç maddelemın Octısat ve Ticaret Vekâletı tarafındarj tahsıs ve tevzie tâbi tutulması ve bu mevzuda bazı memurlara vazıfe ve selâhıyetler verılmesı hakkında vekıller heyetınce hazırlandıgını bıldırdığımız koordınasyon kararı bugün resmî gazete ile yaymlanarak mer'ıyete girmıştır Arkası Sa 7, Sü 3 te Izmır 11 (Telefonla) İktisad ve Tıcaret Vekâletınin muhim bir karan bugün şehrimizdeki Vekilet müfetti^lerine bildirümiş ve bfltün bankalar ile şirket ardiyelerinin aranması emredilmi;tir. Memleket iktisadiyah uzerinde çok mühım tesirler husule getiren Vekıller Heyetinin koordinasyon kararı bugünkü emirle takviye •dilmi; bulunmaktadır. Ticaret Vekâleti müfettisleri tarafından yapılan tahkikat neticesinde banka ile muhtelif firket »rdiyelerinde külliyetli miktarda ithal malının bulunduğu ve bu rnal AFGAN HAR1C1YE VEZIRI Dun Ankaraya varan ve torenle lann kasden piyasaya çıkanbnadığı karjılanan Afganıstan Bajvezir muavıni ve Hariciye Vezırı, tesbit edılmistir. Bu vaziyet kar»ı vekâlette Adnan Menderes tarafmdan kabul edilmiştir. Resim. «mda İzmir, İstanbul ve Ankara1 Serdar Naim Han ile Adnan Menderesi bir armda gösteriyor. Arkası Sa. 7 Sü. 1 <U | (Haberimiz 3 üncü sahıfededir.) Kiiçükçekmece »öliinde hazin bir hâdise Gölde boğulmak .üzere olan bir genç kız kurtanldı; onu kurtarmağa uğraşan babası ile kardeşi öldüler Beyazıdda Çakmakçılar yokuçun da Valıde Handa 38 numarada otu ran Yunus Hanemırı ısminde biri, pazar günü 6 çucuğu ile birlikt* Arkası Sa. 7. Sü. 2 de 1 kişi öldü, 14 kişi Maliye Vekilinin ve Bankalar Umum Müdürlerinin ağır ve hafif iştirakile diin yapılan toplantıda «Banka yaralandı Kredilerini Tanzim Komitesi» kuruldu Malatya 11 (Telefonla) Şehn, mızden Fevzıpaşaya hanaket eden 4/4040 sayüı Vekıller Heyeti ka1071 numaralı manşandız katarı ranle «Banka Kredılennı Tanzim Kadıh ıstasyonunda beklerken Komitesi» kuruiması kararlaştırll karşı ıstıkamettcfi gelen 1008 nu mıştır. Bu komıte. Maliye Muste maralı yolcu katarı ile çarpışmış şarı Ticaret Vekâletı Musteşan, tır Çarpışma sırasında marşandız Hazıne Umum Muduru, Merkez katarının sen'is arabası yolcu ka Bankası Umum Muduru ile sermatannın ustunden aşarak parampar ye ve ıhtıyatları yekunu 5 mılyon ça olmuş, 14 kışı ağır ve hafıf ya lırayı aşan Bankalann Umum Muralanmıştır Çok ağır yaralj Hasan Hüseyın Yıldız Devlet hastanesme kaldmlmış, fakat amelıyat esnasında 81mııstur. Tahkikata devam edılmektedir durleri tarafından kendi aralann dan seçılen üç Umum Müdürden tesekkul etmektedir Sermaye ve ihtıyatlan 5 milyon lırayı geçen Banka Umum Müdürleri dun Merkez Bankası İstanbul şubesınde toplanarak aralarında seçim yapnuslardır Bu seçimde ko(Arkası Sa 7, Sü 8 de) Malatyada Merzuka 2 tren Banhatar stohçulara Defterdarlık ckipleri dnn hâlde âni baskınlar Akçaıtı dâvası çarpıştı hredi vermiyeceh yaptılar, 7 bnyük kabzınalm magaza ve iş yerlerinde Haliçin Fener sahilindekl bir ardiye iun aranırken Sahte fatura kesen kabzımallar yakalandı hileli vesikalar, defterler de geçirildi Ankara Ağır Ceza 'mahkemesl mfiebbed hapis karannda nrar ediycr D. P. Genel İdare Kurulu toplandı Ankara 11 (Telefonla) D. P. Genel İdare Kurulu bugün saat 15 ten 20 ye kadar devam eden bir toplantı yapmıştır. D P Genel Başkanı Adnan Menderesin riyaset ettiğı bu toplantıda ıktısadî meseleler ıîe birlıkte önümüzdeki Belediye seçimleri için yapılacak hazırlıklar görüşülmüştür. Orduda erlerin izinleri iein yeni bir karar Ankara. 11 (Telefonla) MılU Mudaiaa Vekâleü, efradın yıllık izınlerın tabıî meşgaleleri bakımından favdalı ve ıstıhtale muessır şekılde âyarlanması ıçın kıt'alara yenı bir tamım gondermış bulunmaktadır Buna nazaran fevkal^e haller dışında şehırli ve sanatkar erler yıllık Izınlennı tercıhan b ş ayların(Arkası Sa 7 Su. 8 de) Meclise verilen bir yazılı soru Bir G. H. P. mebusu soruyor: M « Hükumet, Meclisin itimad veya ademi itimadını ögrenmek üzere toplanmasında fayda ediyor mu?» mülâhaza Meyva ve sebze fiatlannı sebebsiı yükselterek halkm artmdan bü yük menfaatler sağüyan bazı kabzımallara karşı gırışüen ve gunden güne müspet tesirleri görülen mü cadele yeni bir safhaya girmiştir. Alınan malumata göre, bazı kabzunalların fiat yükseltmek için sah te faturalar tanzim ettıkleri, bilhassa müstahsillerin malını diledıkleri bedelle sattıktan sonra arzu ettikleri fiat üzerinden fatura aldıkBir kabnmal, mermi kaçakçıhfı lan ve diğer bir çok hileli yollara snçn Ue tevkü edfldi tevessül ederek mühim miktarlarda EsJri bir mermi kaçakçılıgı hldivergi kaçırdıkları Defterdarlığın gö zünden kacmamışbr. Uzun tetkik sesine ismi kanşan kabnmal Ab ve takiblerden sonra dün anl olarak dullah Yaaeı, dün tevkıf edilmijyedı ayrı ekip halinde, Hâlde bas tir. Ankara 11 (Telefonla) Bundan bir müddet önce, şehrımız Akınlar yapılmıs, yedi büyük kabzı ğırceza mahkemesmde kokaın ve maun mağaza ve iş yerleri ara müstehcen resım kaçakçılığmdan narak bir çok hileli vesikalar ve def (Arkası Sa. 7, Su. 7 de) terler ele geçirilmıştır. Bu vesika lann, Defterdarlık kontrol bürosu tarafından tetkikine baîlanmıstır. Tetkıklerin sonunda, bu suçları ırtiktb eden kabzımallar hakkında en ağır mali cezalar uygulanacak, bun lar, ayrıca, Ceza Mahkemesıne de verılecektir.. Hamdi VarofUı Va«ar KemaJ n 1 1 Diyarbakırda 1 kilo buz 120 kuruş! Kongre salonuna Ataturkun resmi anlırkea Eskişehirde bir belediye seçimini C.H.P. kazandı Demokratlar, Beylikahırdaki seçime, hile kanştınldifhnı iddia ettiler Eskişehir 11 (Telefonla) B e y likahır bucağmda dün ilk belediy* seçimi yapılmıjtır. Ebemmiyetsiz bazı hâdiseler müstesna seçim sükunet içinde cereyan etmiş, bundan üç ay evvel yapılan muhtar seçünlerinde mağlub olan Halk Par* tisi bu teçimi 85 rey farkile kazanmıstrr. Seçime iştirak nisbeti %8S hr. Demokrat Partililer seçime hile ve jiddet kanjtırıldığı iddia" sıle kaza seçün kuruluna telgrafla müracaatte bulunmuşlar ve seçi" min iptalini istemışlerdir. CJI.P. ııin seçuni kazanması EBkişehirde günün mevzuu olmu?tur. Üç eser Kıbru Çöller Krab S şehrin hıktyeaı Tiirk Rus Hududunda 2000 Kilometre: 9 Enslar hududda kendi topraklannı Türkierin parmakla gösterıtıelerini yasak ettirmek istemişlerdi RÖPORTAJI YAPAN: ÖMER SAMI COŞAR Dıyarbakır 11 (Telefonla) Şefa Ankara, 11. (Telefonla) Malat deres'ın cevablandırmasını istemış tır Kâmıl Kınkoğlu'nun yazılı so nmızde srcaklar gün geçtıkçe artya Mebusu Kâmıl Kırıkoğlu B. M maktadır. Bugun muhteltf mıntaM Başkanhğma bir yazılı soru ve rusu şoyledır: kalarda 12 kışmin bayılmasına sererek bunu Başvekil Adnan Men Arkası Sa 3. Sü 6 da beb olan sıcaklık gölgede 44 dereceyı bulmuştur Buzun kilosu 120 kuruştatı satılmış; Dıcle nehri, havuzlar, sayfiye yerleri halkla dohnuştur. İsveçte sıcaklar Stockholm 11 (a.a ) Havalann sıcaklığı dolayısıle bu hafta soniı tatılinde îsveçte boğularak ölenerın sayısı her zamankinden çok fazla olmuştur. Yalnız pazar günü Arkası Sa 7, Su. 6 da Biyoloji Derneğinin kongresi Dünya nimetlerinin insanlan daha ne kadar besliyeceği meselesi uzerinde şayanı dikkat bir konuşma Türk Biyoloj' Demeğınm 4. kong resi, dün saat 1030 da Süleymaniyedeki Biyoloji Enstitüsü Anfisinde açümıştır. Açıhç töreninde, derneğe bağll Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Fuat Köprülü diin gece radyoda konustu Devlet Vekili, muhaiefet yapılırken vatanperverHk ve meşralyet ölçiilerinin asla elden İMTaktlmaması gerektiğini hatırlattı Pazar Gânâ Başlayacağu Bir sabah şaşırdik, farkına varmadan Akdenıze mi yaklasmıştık, Çukurovaya mı gelmıştık? Yoksa kâlâ Aras nehri kıyılannda, TurkRus hududu y^nıbaşında mı bulu( nuyorduk? Karş:mda gökleri delen Ağn dağını gormesem (acaba) deyıp şüpheye düşecektım. Elski ruıxlerm (Sürmeli Çukur) dedıklerı bu topraklar bir ara İranlılara bırakılmış, onlardan Ruslar alroif ve nl* hayet asıl sahibine dönmüş, bix ona, o da bıze kavuşmuş Burada Ağn dağı beyaz, kardan beyaz. C da beyaz, onun beyazlığı da Ka pamuktan Kar ile pamuk, soğuk ile sıcak kafa kafaya vermişler. Boyle yanyana. kucak kucağa yaşayabıldaklen bir yer daha var mı TürkRus bndadaadm Aras nehri uzerinde Serdâribid barajj Ankara, 11 (a.a.) Devlet V«küi Prof. Fuad Büiprülü, bu aksam saat 20.15 teAnkara Radyosunda bir konuşma yaparak demifltir ki: t Geçen hafta 3 temmuz aksaml hükumet beyannamesinın ne? rinden evvel, muhalefet toplantılarında ve gazetelerinde haftalarca yapılan hücumlar ve tahrikler cl* alınan mevzular, henüz hepimizin hatırmdadır. Fakat hükumet beyan namesi, bütün bunlann maksad v« m3na«ini açığa vurup yapılan hareketın «iktisadî suikasdlerle hanrlanırnlc istenen bir nevi iktidar ECNEBI MAÇLAR DAVASI Fenerbahçe kongresınde, cEc zorlaması» olduğunu ve bunun asla nebı mac organızasyonu» mevzuunda muhım bazı ifşaat ve id mes.ni bir yol sayılanuyacağım mey dıalarda bulunan Muhiddin Bulgurlu aleyhıne açılan hakajet dana çıkarınea, dtrhal teliga duf davalarına dun Kadıkoy asliye mahkemesinde başlanmıştır Yu ruler, yazılannı, sözlerinı buna gö karıdaki resımde. Muhiddin Bulgurlu mahkemede konuşurken re âyarlaınaSa ve mesju yoldaa ay Arkası Sa. 7, Sü, 7 d* Arkası Sa 7, Su. 4 te eorulmektedır (Yazısı 6 nc sahıf^mızdedır.) İNSAN DESES MEÇHUL
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog