Bugünden 1930'a 5,452,704 adet makaleKatalog


«
»

Demirbank'ın 29 TEMMUZ 1955 BAYRAM ÇEKİLİŞİ 1 Apartıman dairesi ve çok zengin para ikramiyeleri Umumî keşidelerimize iştirak için siz de bir hesab açınız. 31 inci yıl sayı 11.118 u m h u r i yet KURUCUSUîTUNUS NADİ Tfelmf v« mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Poeta kutusn tstanbol N a 246 Teİ€fankr: ürnuml Santral Numarttı: 24298. ? a a İjleri 24299. Matbaa 34290 Kahramanlar Gcçiyor Feridun Fazıl Tülbendci ' ranınmış tarihçi ve edıb Feridun Fazıl Tülbentçinin Ankara Radyosundf yaptığı tKahramanlar Geçı/or» adlr konugmaların birinci ve ikinci cildleri çıkmıştır Bu eserde kahramanlılarla dolu tarihirnizin şan ve şeref sahifelerini okuyacaksınız. Her cildin fiatı 150 kuruştur. Pazartesi 11 Temmuz 1955 İNKILÂP KİTABEVI Vekiller heyeii dünfiçsaal süren bir toplantı yaplı Ihtikârla ve istifçilerle mücadele kararnamesi bugün yaymlanarak yürürlüğe gîrecek Hılikâr ve karaborsa hakkında alınan kararlar dolayısile kendisine gönderilen teşekkir telgraflarına cevabında Başvekil: «Türkiyenin halledemiyeceği hiçbir derd yoktur» dedi Ankara, 10 (Telefonla) Vekiller Heyeti, pazar oknasına rağmen bugün saat 10 dan 13 e kadar 3 saat süren bir toplantı yapmıştır. Bu toplantıda, son iktisadî kararlarm tatbiki ve ıhtikârla mücadele hak kında alınacağı bildirilen tedbirlerden başka umumî mevzular da müzakere ed lmiştir. Ayrıca, muhalefetin hücumlanna karşı verilecek cevablar ve bugüne kadar yapılan icraatın dökümanları da görüşülen meseleler arasında bulunmaktadır. Muhtekir ve istifçilerle mücadele mevzuunda Vekiller Heyetince hazırlanan koordinasyon kararnamesi yarm Resmi Gazete ile yayınlana caktır. Başvekile gönderilen telgraflar Ankara, 10 (».«•) İhtikâr ve karabersa hakkında hükumetimizin almı; olduğu yerinde karar müna sebetıle, Eaşvekil ve Hariciye Ve kâleti Vekıli Adnan Mender^se, Manısa Demokrat Parti ilçe başka Arkası Sa 7. Sü 1 de Kıbns MüftiMÜ D4n« Bleaöi Kontrol ekipleri dtff de şehri taradılar Sayfiye yerlerinde ve mıhtelif sentlerde yapılan kontrollarda 16 Milli Koranma ve 13 Belediye zabtı tutuldu zabıt tutmuşlardır. Bugüne mahsus, Eminonü, Üsküdar. Kadıköy. Bakırköy, Yeşilköy, Besiktaş, Beyoğlu ve Fatih aemtlerinde yapılan kontrollarda 55 milll korunma, 33 belediy» mevzuatına riayetsizlik ve yenibnesi mahzurlu Kıbrısta yeni hâdiseler Lefkoşede din yeniden bombalar alıldı tngiHere Miistemlekeler VekiK LennoxBoyd, Dânâ Efendi riyasetindeki Türk heyetini kabul etti 120 kisilik beledıye murakabe heyetinia ekipler halinde piyasa'daki kontrollan dün de devam letmistir. Ekipler cumartesi giinii 788 müesseseyi birer birer tetkık ederek, fahi» fiat isteyen ve etiketsiz saü? yapanlar hakkında (Arkast Sa. 7 Sü. 4 te) 16 kişilik Suriye heyeti dün Moskovaya gitti Sııriye Parlâmento heyeti Rusyada 3 hafta kalacak Şam 10 (aa.) Suriye Meclisi mebuslarından 16 kişilik bir heyet, bu sabah, tayyare ile Moskovaya hareket etmiştir. Yüksek Sovyet Şurası tarafından davet edilmiş olan Suriye Parlâmento heyeti, Sov yet Rusyada iki, üç hafta kalacak ve memleketin muhtelif bölgelerini ziyaret edecektir. Refik Başur riyasetindeki heyete,'Halid Bektaş adh komünist mü letvekili de iştirak etmektedir. Halid El Azm Şama döndtt Şam 10 (a.a.) (Hususî muha» birimizden) Birleşmiş Milletlerin San Francısco toplantısında mem leketini temsil ve bazı Batılı mem leketleri ziyaretten sonra Hariciye Vekili Halid El Azm, dün gece u çakla Şama avdet etmiştir. Anka ada büyük bir arama tarama yapı'dı Tarama sabaha kadar devam ctti. hüviyett meçfaaî 9 §ahıs yakalandı ua İManLalı CüAiııuUa iranlıiaria yapüacak müsabakalar dolajı^ıle Bırleşık y ¥ « AmerlKail OpOrCUiar Amerika mill! halter ekipi Tahranda bulunmaktadır. ,Rs«imde, tran Şahı, Bırleaik Amerikalı a&r sıklet Paul, Anderson'u tebrik ederken görülmektedır. Ankara, 10 (Telefonla) Dün gece sehrimizde saat 20 den sabaha kadar süren büyük bir aramatarama yapılmıstır. Emniyet Müdür muavini İsmail Küntayın başkanlık ettiği aramaya ' jube müdürleri, müdür muavinleri, 225 polis.ve polis görevli erler ka Müşteriler. programda ilân edilen ülmıştır. artistleri sahnede görmeyince Şehrin muhtelif semtlerine dağıprotesto makamında masaları, lan ekiplerin yaptıklan arama netıeesi izinsiz 3 tabanca, 6 bıçak, 4 şişeleri denize hrlattılar tornavida, bir kama. 5 uygunsuz Gülhane parkındaki Sarayburnu kadın, hüviyeti meçhul 9 şahıs, 5 gazinosunda, cumartesi gecesi bü sarhoş. 3 mütecaviz yakalanmış ve İstanbul Tekstil ve Örme Sanayii iş yerinde sıhhî ve idari kontrolun yük bir kavga olmuştur. 10 trafik suçuna aid zabıt tutulır.uşİşçilen Sendikasmın yıllık kongresi mevcud olmadığına işaret eden İddiaya göre, gazinonun o gecetur. dün saat 10 dan itibaren Eminönü Şükrü Van, ezcümle demiştir ki: ki programı, tamnmış sanatkârların Öğrenci Lokalinde devam etmıtir. c Bizim taraflara vasıta işle isimlerini havi olarak, gazete ve Kongreninen ateşli konuşmasını, mez, bu yüzden fena duruma dü aflşlerle ilân edilmiştir. Müşteriler, elinde üç küçük beyaz torba ile şen arkadaşlanmız pek çoktur. Bir adı geçen sanatkârlann bır kunanı kürsüye çıkan Şükrü Van isimli tane sıhhî imdad arabamız yok Bü sahnede göremeyince, gazino sahiyük bir işçi sıhhiye teşkilâtı kurul bine müracaat etmişler ve dansöz delege yapmıştır. Vecihi Hürkuşun "Biz» isimli uİşçilerin muhtelif sebeblerle işten masmı ueklif ediyorum. Hastanele Nananın mutlaka getirilraegini Lsçağı, dün Yeşilköy hava alanında uzaklaştmldıklanndan ve işçi raürimizin arabalan, doktor ve hem temişlerdir. Gazino sahibinin mü manevra yaparken. marangoz atöl< fettişlerinin iş verenin istedıği şe şirelerin gezi otömobili değildir. racaatleri cevablandırmaması ve yesine doğru süriiklenmiştir. Duva kilde teftiş yaptıklanndan şikâyet Biz pirimi bunun için mi veriyo müşterilerin de, Nana çıkmadığı ra çarparak hasara uğrıyan uçaifın le söze başbyan delege, elindeki ruz? takd.rde paralarını geri istemeleri pilotu Erdoğan, muhtelif yerlerın makbuzlarla, asgarî ücretlerin tat Şükrü Van, asgar! ücret mesele üzerıne münakaşa büyümüştür. den hafıf surette yaralandığlndan bik edilmediğini açıklamışbr. sine temas ederek üstleri yazıh ve Müşterilerden bir kısmı, ellerine tedavi altına alınmıştır. Topkapı surlan dıştnda kalmış (Arkası Sa '7 Sü. 4 te) geçen bira şişeleri ve hattâ masa; Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Tekstil kongr esinde Sarayburnu işçilerin şikâyetleri gazinosunda Bir delegenin, işçi mebuslara birer torba içiıtde soğanekmek gönderilmesi teklifi kongrece kabul edildi biiviik bir kavga Lefkoje 10 (AJ.) Bugün, özel surette yerleştirilmis. bir bomba, gelir vergisi komisyonu başkanının evinde patlamış ve büyük zararlar meydana getirmistir. Bu nunla beraber ölen olmamıştır. Ay* nca, sabahın erken saatlennde de, çthıin en büyük depolarından birinde, baska bir saatli bomba patlamışür. Yapılan tahkikatta, her iki bom" banın da Kıbru tedhişçi grupu Eoka'nın adamlan tarafından yerlef tirildiği anlaçılmıjtır. Bombalann, )wlen Kıbn« ziyaret vttm&*m olan, İagiltere Müstemlekeîer Bakanı A* lan L*nnoxBoyd'un ziyareti mü* nasebetile atıldığı tahmin edilmektedir. Kıbnsta tetkikler yapmakta olan Allan LennoxBoyd, bugün, aralarında Kıbns Müftüsü Dâna Efendi de olmak üzere, 21 ileri gelen Türk şahsiyetile görüşmüş, düşüncelerini dinlemiş, kendilerile müzakereler NEHIRDE PARTİ Prenses Margaret ve Prenses Alexandra, Thames yapnuştır. Türk liderlerinin, gir nehri üzerinde bir eğlence gemisinde verilen partide hazır bulunmuşrüşmeler esnasmda, Kıbnsın Yu lardır. nanistana ilhakının bahLs konusu 230 davetlinin hazır bulunduğu parti, bütün gece devam etmiştır. ' Resimde Prensesleri karşılarken görülen parti sahibi Devonshire olamıyacağuıı belirttikleri, böyle Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Dükü, her misafire birer şişe şampanya ikram etmiştir. Yanan köyde zarar 2 müyon liravı buldu Cumhur Reisi, felâkete uğrıyan Derebucağı köylülerine bir telgraf göndererek geçmiş olsun dedi Konya 10 (Telefonla) Derebucağı köyünün tamamen yanması, iki çocuğun ölümü ve 2164 nüfusun açıkta kalması felâketi bütün yurdda teessür uyandırmıştır. Şu anda Seydişehir Belediyesine ve Konya Valiligine gelen teessür telgraflan bini geçmiştir. Bu sabah haberi İstanbulda duyan Cumhurreisi Celâl Bayar, Başyaveri vasıtası ile Konya Valisi Cemal Göktana Derebucağı felâketi için teessürlerini bildirmiş ve felâketzedelere geçmiş olsun demis'T. Kızılay Genel merkezinin gönderdiği 150 çadır, ilâç ve malzeme eetiren kamyon yolda lâstiği pat» ladığı için Derebucağma sabaha karşı varabilmistir. Sehrimizde da derhal bir yardım komitesi kural Arkasr Sa. 7 Sü. 7 de Yecihi Hürkuşun bir nçağı hasara nğradı Rus idar ecileri Ceneyr e konferansmdan ümidli Dün Moskovada yapılan bir kabul resminde Mareşal Bulganin, Mololof, Malenkoff, konferansta göröşülecek meselelere dair fikirlerini açıkladılar Türk Rus Hududunda 2000 Kilometre: 8 Hududu yattüşhkla geçen 6 yasmda bir Türk çocuğuna Rus subaylannın sorduklan 4 sualî RÖPORTAJl YAPAN: ÖMER SAMİ COŞAR ler takımlarının iştirak ettikleri bu festival eayet eğlenceli geçmiştir. Yukarıdaki resimde festivale katılan bayan futbolcular görülmektedir. (Tafsüât 6 ıncı sahifemizdedir.) Moskova 10 (a.».) Bugün bu merikanın genclik sımnı öğrearada yapılan bir resmikabulde, ile mekti. Zannediyorum ki bu sırn ri gelen Sovyet diplomatlan, mem aı çok çözmüş bulunuyonım. Bakleketlerini ve başta Cenevre kon sanıza... meselâ* Mikoyan.. eskiden feransı olmak üzere dünyayı alâ daha genc görünmüyor mu?» kadar eden diğer bazı meseleler etMolotof müteakıben Amerikan rafındaki fikirlerini açıklamışlardır. maslahatgüzarına hitaben: «San Bu sırada gazetecilerden biri Mo Francisco'da çok iyi dinlendim, lotofa yakında Hariciye Vekilli demiştir. Şimdi bir de kovbay şapğinden çekileceğine dair dolaşan şa kam var, onu bütün Moskovalılara yialar hakkmdaki fikrini sormuş, göstereceğim...» buna karsılık Molotof, «Ben böyle . Amerika maslahatgüzarı Womsbir şey duymadım» demiştir. Molo ley ise, Mareşal Bulganin'e, 4 temtof sözlerine devamla şunları söy muzda Amerika büyük elçiliğinde lemiştir: tertiblenen kabul resminin faydalı «Ben Viyanada iken Batılı olduğunu söylemiştir. matbuat benim Hariciye VekilliSovyet Başvekili, Sovyet idareğinden çekileceğimi yazmış, g$ya cilerİBİJı ziyaretinin her hangi bir bunu Viyanada ben söylemişim.. kanşıklığa sebeb olup olmadığını Halbuki Viyanada toplandığmuz za sormuş, maslahatgüzar buna «Ne mar.. Batılı tnesai arkadaşlanma, ar manada?» deyince, Bulganin «Miltık hepimizin ihtiyarlamakta oldu letlerarası plânda, cevabını vermişSPOR FESTİVALİ Spor festivali dün Dolmabahçe staduıda ğumuzu, biraz gencleşilse iyi ola tir. Zira biliyorsunuz, bu ziyaret yapılmıştır. Bayanlar, komikler, antrenörler eskiler ve gazeteci cağını söylemiştim. Maksadun A A r k a t ı S a . 7, S ü . l d e GAZETECILERE CEVAB VERIR KEN Birleş k Amerika Başkanı Eısenhower, 6 temmuzda yapılan mutad haftalık basın toplantısın da, gazetecilerın suallerini cevab landırmadan once, elı kapab olan tek gözunde olduğu halde düşu nürken gorülmektedir. * Konyada bir aite faciast Bir adam, kıskandığı karısı ile üvey kıimı öldürdü ve zabıtayı yanlış yola sevkedip cezadan kurtulmak için kendisini de yaraladı Konya 10 (Telefoola) Bugün kızı alü yaşmdaki Kezbanı kanlar Yunak kazasmda iki kişinin ölü içinde yerde bulmuşlardır. Gülismü ile neticelenen bir facia olmuş tan başma keserle vurulmak ve tur. boğazı kesilmek, Kezban ise boğulMedd Fidanboylu adında 60 y« mak suretile öldürülmüçlerdir. 1 d bir igc'"" kapıaııu açanlar, Mecid ise başından ve boğazından Mecidin karısı Gülistaru ve üvey Arkast Sa. 7, Sü, 7 de lurk Hu» bu duduuıU nobet beklij en lurk tuba ylaıından bir grop 7 nei »ahifemiard») «AVARE...»
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog