Bugünden 1930'a 5,446,716 adet makaleKatalog


«
»

31 inci yıl sayı 11.117 u m h u r i yet i i BeyoğİH Şobenrizde 1Şş^B AÇARAK Zengin\ ikramiyelerimizden ""' 4 £ faydalanınız KLJRUCUSU: Y U N U S NADİ Telgrai v mektub adresi. Cumhuriyet îstanbul Pwt« kutusu tstanbul No 246 Telefonlar ümuml Santra] Numaras: 24298. ? a a İjl«ri 24299. Matbu 34290 Pazar 10 Temmnz 1955 DOGUBANK Son kararlar muhtekirleri şaşırftı halkı sevindirdi Şehrimizde sakJanan mallar meydana çıkıyor, aylardan beri boş duran bir çok vitrinlerin dün sabahtan itibaren yeniden tanzim edilmeğe başlandığı görüldü Bulgar notasına cevab Gasusluk hâdisesine dair eevabî nolamız Hafta başmda neşri beklenen yeni lalimatnameye göre, yalnız iptidaî madde ve zarurî ihtiyaç maddeleri dün verildi Notada, Bulgar Viskonsolosunun hareketi şiddetli bir lisanla takbih ediMi ve Bulgar iddialan çürütüldü Ankara 9 (THA) Casusluk yaparken suçüstü yakalanarak tevkif edilen Bulgar Viskonsolosu Yor gi Çolakofun diplomatik masuniyetinden bahisle serbest bırakılmasını taleb eden Bulgar notasına eevabî Türk notası bugün saat 14 te Dış İşleri Vekâletı Umum Kâtibi Büyük Elçi Muharrem Nuri Birgi tarafından Bulgaristanın Ankara maslahatgüzarına tevdi edılmıştir. Mevsuk bir kaynaktan bildirildiğine göre, notada Bulgar Viskonsolosun hareketi şiddetli bir lisanla takbih edilmekte, konsolosların devlet emniyetinin bahis mevzuu olduğu hallerde siyasî masuniyeti olamıyacağı belirtilerek, konsolo*ların sefirlerin imtiyaz ve muafiyetinden faydalanamıyacağı hususuna da Bulgar hükumetinin dikkati çekilmektedir. Arkası Sa. 1. Sü 2 de Kredili ithalâtâ dair yeni talimatname için kredili ithalâtâ müsaade edilecek Karaborsa her yerde dize geliyor Diğer fehirlerde de mahzenlerde saklı mallar meydana çıkanlmağa başlandı Manısa, 9 (Telefonla) Ihtikâra karşı yapılan mücadele hakkındaki Heyetı Vekile karannın bugün ajans ve matbuat vasıtasile yayınlan ması neticesinde karaborsa erbibı şaşkına dönmüş ve mahzenlerındekı Arkası Sa. 3, Sü 5 te r Uzun müddettenberi piyasada müstehlikin aleyhine devam edegelen başıboşluğu frenlemek. bir takım kimselerin sun'l buhranlar yarstarak menfaat temin etmelerini onlemek, piyasaya kontrollu bir istikrar vermek maksadiİe Vekiller Heyetinin aldığı kat'î ve yerinde kararlarm şehrimizdeki akislerini dün muhtelif temaslar yaparak müşahede etmiş bulunuyoruz. Sabahın erken saatler'nde işbaşma gıt~ mekte olan ve daha ziyade büyuk tüccar ve ithalâtçıların oturduğu Büyükadadan İstanbula inen ilk vapurda manzara şöyleydi' Arkas* Sa 7. Sü 1 de Ankara 9 (Telefonla) Kredili I ithalât raevzuundaki çalışmalar, b« ' gün İktisad ve Ticaret Veküi Sıtid Yırcaluıın başkanhğında Müsteşas, Dış Tiearet Dairesi Reisi ve dığer ı ılgıhlerin müştereken yaptıklan bir toplantıda sona ermiştir. Arkası Sa 7 Sü 3 U Mttsul petrolünden alacagınuz MEZUNLAR GÜNÜ 1954 1955 ders yılında Ataturk Kız Usesıni bıtirenlerm «mezunlar gunü» dün saat 18.30 da okulda yapılmi{tır. Konuşmaları, koro ve p.yano konserı, bale gosterıleri takib etmiştir. Merasim «Koreden Mehmed geliyor» isimli bir tablonun canlandırılmasile sona ertnıştır. Resim, bale gösterüerınden bır göriinuştür. 100 milyon liranm Irak hükumeti tarafından bir müddet sonra ödeneceği bildiriliyor Ankara 9 (Telefonla) Türldyenin Musul petrollanndan alacağı olan 100 milyon liranm kısa bir müddet sonra Irak hükumeti tarafından memleketimize ödeneceği alâkadar çevreler tarafından bildrilmiştir. Arkası Sa. T. S*. 5 t« Kararname yarın neşredüiyor Ankara 9 (Telefonla) Muhtekir ve ıstıfçılerle mücadele mevzuunda Vekiller Hayetiam lureırlanmış olan koordinasyon karannın an» hatlannı dun bildirmiştik. Vekiller heyetince tasdik edilen btı kararname buçün yüksek tasdika arzedilmiştir Kararname pazartesı günü neşredilecek, Resmî Gazete ile yayınlanarak meriyete girecektır. Türkiyeye sermaye yatıran yabancı müesseseler artıyor 130 kişüik Belfdise murakabe kadrosu dün Vilâyet binası onttnde Ifabancı Sermayeyi Teşvik Kanunundan faydalanacak 4 müessesenin memlekefimizde fesisler kurmasına Vekiller Heyetince karar verildi 130 belediye kontrol ı memuru seferber edildi Vali, Belediye muhasebe memurlarından bir kısmını etti ve resmî dairelerde ki bütün motörlü vasıtalan Belediye dun 130 kışilik bir mu durluğunün 40 murakıbı vardır. rakabe heyetinı seierber ederek şe Vali ve Belediye Başkan vekili Fah hirde büyuk olçüde kontrol gırış reddm Kerim Gökay dun muhase Arkası Sa. 7, Su. 5 da miştir Halen Belediye İktısad Mü Avrupada Afganistaıt Hariciye sıcak dalgası Nazırı şehrimize geldi Hükumetimizin Pakistan ile Afganistan arasındaki ihtiHtfm halli için arabuluculuğ^ı yapacaği biküriliyor Ankara, 9 (Telefonla) Yabancı Sennayevi teşvik kanunundan fay dalanarak dört ecnebi müegsesenin Ankara 9 <Telefonla> Öğrenmemleketimızde tesisler kurmaıı dığımize gore Balkan Paktına dahil na vekiller heyetince karar verü Türkiye, Yugoslavya ve Yunani»miştir. tan Erkânı Harbiyei Umumiye ReBir Alman ticaret şirketinin te Arkast Sa. 7, Su 2 a* sis edecegı laboratuvar için 201.600 mark tutannda sermaye memleketımize girecektir. Ingilteredeki bir şirkete hara meydanı yapmak ve taşocağı işlet da kontrol işine memur mek için 50000 sterlin sermaye getirmesi hususunda müsaede verilekiplerin emrine verdı miştir. Aynca memleketimızde demiryolu, deniz ve karayolu biletleri sat mak, dünyanın her tarafına toplu ve münferit seyahat seferleri tanzim etmek, yerli ve yabancılara seyahat kolaylıklan sağlamak, seyyahları yurdun muhtelif şehirlerin TALEBE ATLETLER Okullararası Türkiye atletizm de gezdirmek, seyyahlara cek, poli birinciliklerine dün Dolmabahçe stadında başlanmıştır. Yukarı çe ve sair para işlerini imzalamak, Londra kavruluyor, mahkeme daki resimde, 1500 metre yarışının ilk turundaki mücadele go bunlarla ilgili para transferlerini Arkosı Sa. 3, Sü 2 de rülmektedir. (Tafsilât ve diğer spor haberleri 6 ncı sahifededir.) lerde hâkimler perukalaruu çıkarmak mecburij etinde kaldılar Balkan Paktı askeri göraşmelerî Afganistan Baş Vezir yardımcı Pajvvar olduğu halde dun akşam sı ve Hanciye vekili Altes Serdar saat 22.45 de Londradan şehrimi Naim Han berabarinde orta elçi M. Arkası Sa. 7, Su. 4 te Türk Rus Hududunda 2000 Kilometre: 7 Ankarada Boğaziçi köprüsü ile susuzluk alâkalı mukavele başgösterdi Nafia Yekili Şikago'da köprü ile fstanbul şehir frafik etüdüne dair mukaveleyi imzaladı Ordu yalnız hududu beklemiyor, köylüyü de kalkmdırmağa çalışıyor Kurulduğu gündenberi hayvan yetiştiren bir köy, hudud subaylannın ikaz ve teşvikleri neticesi seb ze de yetiştirmeğe başladı ve bu sene ilk aldığı mahsulü Karsa yollayıp sattı RÖPORTAJI YAPAN: ÖMER SAMİ COŞAR Londrada sıcaktan bunalan bir kadın, serinlemeğe çalışıyor (Yazısı 7 ncı sahıjemızde) Nüfusu günden giine artan başşehrin su ihtiyacuu temin Şikago 3 (a.a.) Boğaziçi köpiçin yeni tesisler kurulacak rüsü mevztnınu da içine alan IstanAnkara. 9, (Telefonla) Bir bul şehri trafik etüdüne aid mukaç günden beri devam eden boğu kavele bugün Şikago Başkonsolosuğunda Nafia Vekili Kemal Zeycu sıcaklar son haddıni bulmuştur tinoğlu tarafından imzalanmıştır. Sıcaklann artmasile berabeT şehMukaveleye göre, müşavir münmizde, bazı semtlerde su bulunahendisler derhal İstanbula hareket maz olmuştur edecek ve etüdlerini dört ay içinde Bu vaziyet karşısında su ihtiya ikmal ederek bu husustaki raporcını karşılamak üzere şehir itfaıyesi lannı Türk hükumetine tevdi edearazözleri su bulunmayan semtlere ceklerdir. su dağıtmaktadır. Hgililer bu hususta bize şu malu matı vermişlerdir. Arkası Sa. 3, Sü. 3 te Uzun zamandanberi üzerinde durulan bu mesele Türkiye Nafia Vekilinin Amerika seyahati esnasmda kat'iyetle halledilmiş ve müsbet olarak neticelenmiş bulunmaktadır. ŞARKIN EN ZENGİN ADAMI Yukarıdaki resimde gördüğünüz 92 yaşındaki HongKong'lu Sir Robert Ho Tung, şarkın en zengin adaml olarak tanınmaktadır. Fakat serveti hakkında kimse kat'î bir rakam verememektedır. SSir Robert Ho Tung, Büyük Britanya İmparatorluğuna yapüğı hizmetlerden dolayı ikinci defa şövalye nişanmı almak üzere şimdi Londraya gelmiş bulunmaktadır. Yılda 700.000 sise Köy içme kana ihtiyacımız var suları İkinci Kan Bankasmm temeli dün atıldı; vatandaşlar ücretaiz kan vermeğe teşvik edilecek ve ilk olarak Cumhur Reisimizle Vali kan verecekler Konyada büyük bir köy tamamen yandı Yangında 2 çocuk dayanarak öldii; maddî zarar I milyon liradan fazla; 2164 kişi açıkta kaldı Konya, 9 (Telefonla) Bir köyün uğnyabileceği en büyük yan gin felâketi Seydişehır ilçemızin Derebucağı köyunün başma gelmi^tir. Dün öğleden sonraya kadar 351 hanelık şirin, guzel ve tipık bir orman köyü olan Derebucağı köyü, şu anda yarun yamalak ayakta kala biİTnij 9 evi ile bir kötnür yığmı halindedir. Dün saat 13 30 da Mustafa Kömürcünün evinde çıkan bir yangın, çok şiddetli bir rüzgânn tesırile zaten tamamen ahşab olan ve birbirine bıtişik bir halde bulunan bütün evleri sarmış ve koca köy, 2 saat gıbi kısa bir zaman i çınde kül hahne gelmiştir. Yangın felâketınde 342 evle beraber maalesef 2 çocuk da yanarak olmüjtur. Aynca 3 yaralı vardır. Yangmın gündüz olması ve köy hal kuun ekserısinin dışarıd» bulun Münakalât Vekili dün akşamki radyo konuşmasında D. P. iktidannın 1854S köye içme suyu getirttiğini söyledi Ankara 9 (Telefonla) Müsıakalât Vekili Muammer Çavuşoğlu bu akşam Ankara radyosunda yeni bir konuşma yapmış, D.P. iktidarının eserlerinden biri olan köy içme suları hakkında izahat vermıştir. Vekü ezcümle demiştir ki: < 1950 yüı mayısmda iktidan devraldığımız tarihteki duruma bir daha göz atalım: 22599 köyümüzde hiç su yoktu 22 bin küsur köyümüzde ecdad yadigân bazı iptidaî tesisler m e v cuddur. 1950 yi aynca söyleyeceğim. Onua unutulmaması linm gelen bir hususiyeti vardır. 1950 bütçesine bu mevzn için 1500.000 lira konmuştur İktidara Arkan Sa. 7, Sü, 7 d* Kan Gümrü yolu üaerinde Tıhnıs'da Türk budud karakol binası (Yazın 7 nd ıdhifemizie) Arkan Sa, 7, Sü. 5 te Kan Bankasımn in$a •dileceği M bada dun Vali Gökay konuşurken (Ttatn 3 üneü sahvfemızde)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog