Bugünden 1930'a 5,446,570 adet makaleKatalog


«
»

Demirbank'ın 29 Temmız Çekffişine İŞTİRAK İÇtN VÂDELt HESAB AÇTIĞINIZ ANDA EVÎNİZİ SÜSLEYECEK HEDİYELERİNİZİ ALIRSINIZ. BÜTÜN ŞUBE ve AJANSLARIMIZ EMRİNİZDEDIR. 31 iııci yıl sayı 11.108 umhuriyet KLIRUCUSUrTUNUS NADİ Telgraf *• mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Poşta kutusu tftasbul No. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numaraa: 24296. Yaa İgleri 84299. Matbaa 24290 Coma 1 Temmuz 1955 İngiltere namına Harîciye ve Millî Müdafaa Vekîllerinîn Dünkü toplanüda, bilhassa muhalef et bulunacakları konferansta, basta Kıbrıs dâvası olmak sözcülerinin muhtelif maddelere dair beyanlan iizerinde duruldu üzere Doğu Akdenizle alâkalı bütün meseleler görüşülecek Ankara, İngiliz teklifittin memnunlukia karsüanacağtm bildiriyor, buna muhabil Yunanlılar telaş içinde istişareter yapmahta meşgulier İngiltere bizi ve Yunanistanı Vekiller heyetinin 4 bir könferans akdelmiye çağırdı saal süren toplanlısı Londra, 30 (a.a.) İngiltere Bas vekili Sir Anthony Eden, bugün öğleden sonra Avam Kamarasında verdiği bir demecde, İngiliz hükumetmin doğu Akdenizi ilgilendiren •tratejik meseleleri inceledikten sonra, Yunan ve Türk hükumetleri ne, bu memleketler nezdindeki Bü yük Elçileri vasıtasile bırer davetname göndererek Kıbrıs da dahil olmak üzere doğu Akdenizle ilgili siyas! ve askerî meseleleri tetkik etmek üzere yakında Londrada top lanacak olan konferansa mümjessil Arkası Sa 7. Sü I de Ankara 30 (Telefonla) Vekiller Heyeti buffün Basvekil Adnan Menderesln riyasetinde sabah saat 10.30 dan 14.15 e kadar devam eden uzun bir toplantı yapmıştır. Öğrendiğimize göre. Vekiller Heyeti toplantısmda görüşülen bellibaçh meseleleri Tekel maddeleri mevzuu ve bu mevzularda muhalefetin ileri sürdügü iddialar teskil etmiştir. Toplantıda bilhaaaa uzerinde durulan noktayı, muhalefet sörciilerinin memlekette muhtelif maddelerin buhranma sebebiyet veren beyanları teşkil etmij ve halk efkânnı aydınlatmak için bu hususlann izahma karar verilmiştir. Bu cümleden olarak Tekel Vekili Erain Kalafat izahatta bulunmuftur. Kıbrıs meselesi ış siyasetia, içtekinden a\n bir takun icablan vardır. Dünya oizamına hâkim olan bir sürü ahidler, itttfaklar, birlepneler bir hükumetİB tek başuıa istediği şeyi yapmasını hayli kösteklemiştir. Ancak o icablara nyarak maksada vannak zarureti bir «hikmeti hükumet» olmuştur. Türkiye bngun bir Kıbns meselesile karşı karşıyadır. Buradaki alâka bir taraftan ırkidir; öte yandan ahdidir. KıbnstaJd yanm milyon halkın beşte biri Türktür. Bunlar Kıbraın DÜB Avam Kamarasında könferans teklifini ortaya atan İngiliı Baçvekill Osmanlı idaresinde iken Kıbnsta Eden'iin basın topl antısında üç poru bulunmuş olan Tiirklerin torunlandır. Garb Türklüğünün tereddüdcüz mümessili sayılan ve tsmi ile bu vash benimsemiş olan Türkiye, bn Tiirk camiasının mukadderatına karşı higâne kalamaz. Adariald bugünkü statükonnn de(ismesi için bir taraftan Kıbrub Rumlar, öte yandan Yunanistan Içli dışlı tpsebbüslere giri^miştir. BUMBI necfc«si ne otnr? Kıbns davastnın bugün için iplerini elinde tntan tngilterenin Adaya bir muhtariyet renteyl düşündÜEÜne dair bir takun Mfoerier intisar ediyor. Bunlarm kıyjgpti ve mahiveti hakkında elimisvFmevsuk malumat yoktur; fakst Büyiik Britanyanuı müstemlekelerini bi Ankara, 30 (Telefonla^ Ö|r«tt Avrupada ve bilhassa Almanyada rer dominyon haline getirmek hu diğımıze göre, gümrük tarifelerinr tetkiklerde bulunmus olan Gümrük susundaki meyli bn rivayetlere ku de ve hükumetimizle anlaştisaiı ve Tekel Vekâleti ıleri gelenleri, ulak asmamızı icab errirecek bir â memleketler arasındaki tevzili V4 zun çalışmalardan sonra yeni gümtnildir indirimli gümrük tarifesinde y«Pİ* rük tarifesinde gerekli tâdilleri yap mış bulunmaktadır. Türkiye halkı Kfbnstaki kan den tâdiller yapılmıştır. İcra VekiIIeri Heyetinin tasdikardeşlerinin mukadderatile yakmGümrük tarifesinde yapüacak A Arkas\ Sa 7. Sü. 2 de dan alâkadardır. Tiirk basuiı Kıb dillerle ilgili olarak altı ay eyvel ns hâdiselerini birinri sahife ha23 ekimde yapılacak nuüfus berleri arasında rurmaktadır. Hiisayımı münasebetile Başvekâmet de bn hassasiyetin manasım kil Vilâyet ve kazalara bir kavramıj bnlnnnyor. tamim gönderdi Ancak: yazınm başında dedifcitniz ınbi diinya nrramına hâkim oAnkara 30 (a.a.) 23 ekim 1955 lan bir «ürii ania^ma ve birWtnepazar günü memleketimizde umulerle bağiıvız Siyasî ve iktisadî mi nüfus sayımı yapılacaktır. Bu tesebbüslerimizi hnnlara före tahmünasebetle Başvekil Adnan Menrik «>tni*k rornndavız. deres bütün vilâyet ve kazalara ju Ziraat Bankası Umum Müdürü, kredinin iptal edildiğine Kıbns meselesi feııriltereyi ve tamimi yapmıştır. dair çıkan haberler üze rine izahat veriyor Tunanistanı alâkalandiHiğı kadar «Bilindiği üzere. 23 ekim 1955 bİTi ie iltrilendirİTor: fakat Türkipazar günü umumi nüfus sayımı yenin Kıhns Havasına filen miidaAnkara, 30 (Telefonla) Zusat hat Dülge ju beyanatta yapılacaktır. Nüfus sayınnnın muhale ettiçi malumnmuz değildir. Hal Bankasl tarafından tesis oîunan 60 tur: buki Kıbns ınnhtariveti haberleri et milyon lira tutanndaki •iöylu mesbasanlabilmesi, her « Çiftçinin istihsal verimini srt vaffakıyetle rafta dola$makta. Ada <tarüko«o kenleri kredisinin iptal jdildiğine tırmak, bugünkü kıfayetsiz ytr.eş şeyden önce, saynn günü, içinde CUMHIJBİYET dair çıkarılan haberler üzerme Zı me şartlarını iyileştirmek ve ziraî insan barmabilmesi muhtomel olan Arkası Sa. 3. Sü 5 te raat Bankası Umum Müdürü Mit Arkas% Sa. 1, Sü. 2 d* (Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) SadıkAldoğan dün tekrar tevkif Çankın cezaevine götürülen emekli generaUn hastaneye kak dınlması için doktorlan tarafuıdan Bajvekil ve AdHye Vekfline telgraf çekildi Ankara, 3 O(Telefonla) CM.P. idare heyeti azası General Sadık Aldog«n, ç . n Tevzili ve indirmeli gümrük tarifesinde tâdiller yapıldı Yeni tarife İcra VekiIIeri HeyeHBden geçtikten sonra bn gjuütttt Rcsaî Gazetede yayınlanacak k m CJKLT. a l t o ı l y f^uor SJÂ e yaptığı konuşmada hüturoe Arkatt Sa. 7. Sü. t U U « İ « İ«Ji«U¥ftr rasimle denize indirilecektir. Davetlileri tersaneye götiİrecek Halic vapuru »aat 15 de Köprüd«ı kaîkacaktır. Resim geminii» «on »ekUni göiteriyor. < ; «Ne bir fazla, ne bir eksik» îzmirde domates 25 kuruşa kadar düştii fstanbula yollanmıyan sebze ve meyvalar lzmire sevkediliyor, Izmirli kabnmallar da Belediyeye karşı harekete geçmek istedilerse de muvaffak olamadılar, bu şehrimizde de Belediye, narh tuulüne gidiyor İzmir, 30 (Telefonla) İstanbul Belediyesi tarafından sebze ve mey va fiatlarında ucuzluğu sağlamak maksadile kabzımal, müstahsil ile sebze ve meyvacılara karşı açılan mücadelenin belki de bu şehirden fazla lzmire faydası dokunmuştur. Sebze ve meyva fiatları için narh lar tesbit edilmiş olması dolayısile İstanbula boykot ilân eden veya başka sebeblerle mal göndermiyen müstahsil, pazar yeri olarak İzmiri seçmiş ve sevkiyatı buraya yapma Arkası Sa. 7, Sü. 4 te Köylü meskenleri için açılan kredi Türk Rus hududunda 2000 kilometre Röportajı yapan: ÖMER SAMÎ COŞAR Göğdesi Türkiyede, dallan Rusyada #'an ağac Ruslaf Mehmedciğin balaşlanndan şikâyet ediyorlar tabanca ile sofraya ç ^ Türk snbayı Sarp kojî» ahalisi gündüzleri neye ortad» yoklar? v^.« v.s Irak Kralı dün Harb Okulunu ziyaret etti Hans Stenberjr Ankara: 30 (a.a.) Memleketimizin muhterem misafirleri kardeg ve müttefik Irakın Kralı . Mejeste İkfcci Faysal ile Veliahd Altea Prens Abdülillah ve Irak Basvekili Nuri Said Paşa Ankara'yı muva Bir İsveç firması Türkiyede fabrikalar kurmak istiyor Şirketin evvelki gece şehrimize gelen mümessili; makine, cam ve teneke kutu fabrikaları kuracaklarını, 40 milyon Türk liraaı yatınmda bulun acaklanm söyledi İsveçin milletlerarasl şöhrete sa lann tavsiye edecekleri sanayi juhib (Sıgfr Stenberg) şirketi men belerinde tesisler kurmak niyetinsublarından Hans Stenberg evvelki deyia. gece uçakla şehrimize .gelmiştir. Arkast S a . 7 , S ü . lde (Sıgfr Stenberg) firması, yabancı sermayeyi teşvik kanunundan faydalanarak memleketimizde makine, cam ve teneke kutu fabrikalan kuracaktrr. Fabrikaların inşaat islerini ve makine ihtiyaclannı deruhde edecek firma, Türkiyede takriben 40 milyon Türk lirası karşılığı yatırunda bulunacaktır. Firmanın mümessili Hans Stenberg, dün, yapacağı temaslar hakkında bize su izahatı verdi: « Hükumetinizin salâhiyetli ma maklan ile görüşerek. tekliflerimizi bildireceğim Bilhassa bu ıiakam salatlarının dördüncü gününde bugün saat 16'da Harb okulunu siyaret etmişlerdir. Majeste Kral Üe Alteı Veliahd ve Irak Basvekili Harb Okulunda Kara Kuvvetleri Kumandanı Korge neral İsmail Hakkı Tunaboylu ile Harb Okulu Kumandanı Tuğgene Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Pazar günü başlıyoruz T6W«AF > | 1 \ BUGÜN YAZAN: KERİME NADİR «Hıçkınk» son »enelerde en çok okunan ve »evflen romandı, fakat hiçşüphe yok ki zeyl ondan daha çok okunacak, daha çok sevilecektir. Radyo . . . | | Pazar gününden itibaren Cumhuriyet sütunlarında tlâvesi Jl p anlaşmıya muvaffak olabiHiler I İc sibifelerde Hayret, telgTafla naal acaba?
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog