Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Feridun Fazıl Tülbentçi nln yüzlerce yerll ve yabancı vesikanın ıjığı altmda yazdığı OSMANOGULLARI adh buyük tarlhî roman kitab hallndc çıkmıjtır. Yedi yüx ku«ur »ahife tutaa bu eserde, Osmanlı Devletinln kurulujunu ve onun bânisi Osman Gartnln hayatını, muzaffer savasları, aşkını, ırtırabını merak ve heyecanla okuyacaksınu. İNKÎLÂP KİTABEVİ 30 onco fil sayı 11.085 umhuri KURUCUSUrYlINUS NADf •• •I FAİrpALI ESfcRLER Sinekli Bİkkal Ciltli Döner Ayrja » Tarihe mafchpuf fıkralar » Gendere Gö*gü CUtll Fatlh Sultan Jtfehmed » Ömer Hayyam » Pratik Ev ŞekiıMİ ', > Canavar Tohumu \ > Bir Tıbbiyel^nin Romani s Kuzey Afrika ve Berberî'ler 450 350 300 400 450 350 400 300 350 250 Telgraf *e mek+ub adresi: Cumhuriyet tgtanbul Poata Ktıturo tırtanbui No 248 Telefonlar: Umumt Santral No a: 24298. Sfaaı iglerl 2429H Matbaa 24290 Çarşamba S Haziran 1955 Ahmed Halid Yaşaroğlu Kitabçıllk ve Kâgjdçılık Ştl Amerika Kasım Gülek Balıkesirde îktisadi durumumuza ilekredi dair Menderesin demeci goruşmesı ağır hficumlarda bulundu Başbakan, Âmerikan yardımı, istediğimiz istikraz, iktisadî program ve kalkınma hamlemiz hakkında neler söyledi? Ankara, 7 (a.a ) Başvekıl ve Hariciye Vekâleti vekih Adnan Menderesin, gecen hafta memleketimizi ziyaret etmis olan tnternational News Service Âmerikan Aıansının Umum Müdürü M. Seymour Berkson'a verdıği mülâkatın, bu sabah Amerikada yedığerdun\a rnemlejcetlerınde zete ve radyo tarafından yayınlanan ikbu aiansın abonesi bulunan 2400 küsur gatisadî meseleler kısmında, sorulan sualler ve verilen cevablar asağıdadır: Sual Türkiyenin, Rusya hududlarında emniyetin bekçisi vazifesini ifa ede( A r k a s i Sa 7 Su 4 te) Karşılıklı ileri sürülen şartlar üzerinde henüz bir anlaşmaya vanlmadı T K. Partisi sözcüsü Cezml Türk, urkije Başvekili sa>ın dun kendisile konuşan gazetecıleAdnan Menderes, tanınre, partilerarası munasebetler ve mış Âmerikan ajansı Inyeniden kurulacağı söylenen paıtı ternaUoııal Nevvs Service muhabihakkında T. K. P. nın goruşunü rine verdiği etraflı beyanatla, sivaaçıklamışbr. set ve strateji bakımından millet Arkası Sa. 7. Su. 7 de lerarası vazi.ieti ve bu vaziyet karfısında Turki.\enin durumunu açıkça izah etmiştir. Her şejden evvel Adnan Menderesin, Amerikalı mesKasun Gulek nuruk »öyerken lckdaşımızın suallerine verdiği cevahlardaki saınimivet, üzerinde ehemmi.vetle durulacak bir noktadır.) Son seneler zaıfinda hiç bir nıesul' devlet adamının ağzında bu kadar acık bir ifade lanrı eurmcdik. De73 Albayıa maaşça bir ü < = nilehilir ki, milletlerarası munasebetlerde soz şahibi olanlar hep boydereceye terfileri VekiHet le kartlan ortava ko>up konuşsaHeyetince kararlaşh lar; dun>anın pek karı^ık gorünen isleri. belki de saşılacak bir kolaj 4273 sayllı kanunun 10 uncu lıkla. halledilmiş olurdu. maddesi gereğince bekleme süresinin iki mislıni ikmal eden ve uvTiırki>e Başvekili, yeryÜ7Ünün T F T V İ V I FRİ Cumhur Reisı Celâl Bayar dun oğle yemeğıni Hilton otelıngun «icil alan 73 albay ve eşıtlenbugunkü karaısız ve karanlık dıı RAYARIN I C I KlRkCIII d e y e m j s v e memnuniyetini izhar etmiştir. Celâl Bavar bunnin maaşçı bir üst dereceye terfirıımundaıı. bellibaşlı olarak. Rııs DH I M n i n Eski Başbakanlardan Şemseddın cağı hakkındaki sorusuau Günaltay leri, Vekıller Heyetince uygun gojavı sorumlu tuttnuş vc bu noktai dan sonra Vılâvete gelmij ve Validen vilâyet ve belediye işleri hakkında izahat almısUr. Cum hur Reisi. muteakıben, Vali iJeJyçlikAeGiUhaae^'arkma « ı i« i » w i y «y * » B« o atö i a h * t " îı î m i M "rülmuştüı. Jy ı î GünBftayin CHP. ileri'getenleri şöyle cevablandırmıştır: i âr. parkta bulunan vatandaslar tara fından tezahüratla alkıslanmıstır. Resımde CumBunlar içinde 1 Lncl orduda vason Belgrad < evunu>> na kadar, roi mıstirr ne ve partinin polıtıkasına karşı « Muhtemelen kurultay esnahur Baskanı Hilton otelınde Vali ve Belediye Reiı vekili Gokay ile yemek yedıkten sonra kahzife gören albaylarm isimlerı açaMİIer vererek anlatmı^tır. takınmış olduğu tavır parti çevre sında ncada bulunacağım.ı ğıdad^r: Filhakika, 1945 denberi Moskova ve ıçerken gorulmektedir. lerinde günün konusu olmakta deKurultay tehir olnnuyor hııkumetleri, dunva umumî efkârıKurmay albay Nazml Ergüne?, vam etmektedir. Ankara 7 (Telefonla) C.H.P. na, iğnesinde .bitaraflık••, .sulhseGünaltay, kurultay arifesınde mechsı 10 haziran cumartesi günü kurmay albay Vahid Kıratlı, kurverlik > gibi jemler bulunan ollalnr may albav Enver Sökmen, kurmay Ankaradaki temaslannı tamamll şehrımizde toplanacaktır. atmağa bıkmadan ıısanmadan dryarak şehrimize donmüştür. Günaltayın »on beyanab dolayı albay Hulki Ocal. vam etmektedirler. Diğer taraftan. Giresundan Trabzona giderken Tahmin edıld'ğıne göre Günaltay sile devam edegelen münakaşala Arkası Sa 3. Sü 6 dn bıınun bir duzenbazlık i.!nıadıe;inı arabada hastaknan Kırşehir partiden istifa edip etmemek hu rın partı meclisine de aksedeceği ispat edecek. elde W\r bir deül »oksusundaki kat'î kararını kurultay tahmin edılmektedir. Bu arada evmebusu tedavi edildi ve tur Aksine. Demir Perde dcni'en müzakereleri sırasında verecektir. velce de yağdıgımız gıbi, parti kuyoluna devam etti cehennem ceınberinin içinde kalan Dün kendisile goruşen bir arka rultayı meselesi mecliste görüşümilletlerin. her turlu hak ve hürdaşımıza Şemseddın Günaltay şun lecek ve kuvvetle muhtemel olarak ri.v etlerinden mahrum bırakıldıkan söylemıştir: kurultayın toplanması tehir edıleları, artık herkesin hildiği pek meyt Şimdılik fazla konuşmayı lü cektir. danda bir hakikattirrumsuz bulmaktayım. Ileride karaCHP. il kongTelerinin henüz taHal bovle olun<a. kendi varlığınmın umuml efkâra duyurulması mamlanmamış olması ve kurtıltaya nı korumnk arminde olan diğer İçin ben sizden ricada bulunaca yeni geç:leeek deleeelerin daveti milletler daimî bir »tetikte bulunğım.» hususunda bir tamimin yapümamış Şehrimizde 3 aybk tahsilât makn mpcbııriyetinde kalmışlardır. Arkadaşımızın, karar tarihinln bulunması tehir sebeblerinin başın211 milyon 91 bin lirayı buldu Tiırkive i^te bu bahtivar devletlermuhtemelen hangi günlere rastlıya da eelmektedir. den biridir ve musterek emnivetin Denızcılık Banka.sı ıdare meclisıŞehrimizde bulunan Maliye Vetemini için uhdesine dıKen va7İfevi. nın mayıs aj ı sonlartnda verdıği dıs hatlarda işliyen gemilerindeki personele ve zabıtana aid maaş bakili Hasan Polatkan Defterdarlığa binbir türlu imkânsızlıklar karı kararla. ışlefmelerde çalışan memur gelerek tetkıklerde bulunmuştur. sında dahi. >erine get'ırmektedir. maaşları °c 1520 araında yuksel remi de son safhaya gelmıştir ÖVekil, bir kaç gün daha şehrimizde numüzdekı hafta içnde idare mecBurada itiraf etmek la/ımdır ki. tılmıştı Bu zammın Bankava yakalacak, pazar günü Ankaraya dolisinde gorüşulerek kat'ıyet kesbeTurkivenin bııtun i.vi nivetli iUa? rım milvon liralık bir kulfet yüknecektir. decektır Yeni baremin tatbıkile ma ları. komsumuz hazı devletlerin ledığı haber ahnmıştır kinist, kamara ve güverte perso Arkası Sa. 3, Sü^ 6 da anlayışsızlıkları. hattâ daha doğDenızyolları İşlctmesinin iç ve Arkasi Sa 7. Sü 3 te rusu. vanlış ve\a ters anlavısiarile karşılaşi.vor. Hic de hosa eitmivecek dort beş nıanaız hareket uzerinde Turk dıs politikasının gosOsman Bolukbaşı terdiği, ve hâlâ gostermekte olduDavet, Paristeki Rus Elçiliği Giresun, 7 (Telefonla) Dun ğu. şavanı havret sahır. sadece. bu kanalı ile Batı AVmanyaya öğleüstü Ordudan jehnmize gelen ahbaplarımızın bir gun eelip doğru ulaşhrıldı Kırşehir mebusu Osman Bölükbaşı >olu goreceklerine olan inancımızkalabalık bir halk kütlesi önünde daııdır. tam üç saat konuşmuştur. BolukSa.vın Menderes. herhangi bir taAtinada dolaşan şa.vialara göre. Türkiye, paktın dışında Açıldığı gündenberi bir takım laşmadıklarını ve hiç blr yerde tabaşı bilhassa adli teminat, basın arruz halinde. .vapılarak vardımın bırakılacakmış. Bulgaristan ile Arnavudluğun iştiraki ile hürriyeti ve ispat hakkı mevzularl talihsizlikler neticesi türlü hâdi mamlanmadan bir otelin müşteri «dnğrudan doğrııva ve bilvasıta selere sahne olan Hilton otelinin lerin hizmetine açılmadığnu söy pakta yeni şekil veritecekmiş! Yunan gazeteleri, Rusyanın üzerinde durmuştur. şeklindc derhal baslaması nnktaUıIerrfir Miron Fitiurin adlı bir idarecileri, açılıs törenine hazırlık Balkan paktını dağitma gayreti ile bu dedikodular sında durmuştur. Bizce bu <var Arkast Sa. 3. Sü. 5 te vapacaklan ve oteli davetlilere tah Amerikalı profesör muharrüimize: arasında münasebet pörüyorlar dım • kenjnesinin artık ortadan t Siz, otelcilik davasını böyle sis edeceklerini ileri sürerek hâkalkması zamanı gelmiştir. Yardım letı faaliyette bulunan 150 odadaki hallederseniz. bu otele bir kisi ayak değil. Birleşmiş Milletlerden herAtina, 7 (R ) Yunan gazetele de çıkarılması ile baştan teşici'ât200 den fazla müşterivi dün otel basmaz» demiştir. hangi hıri taarruza ıığradığı anda. rinden bazılan, Balkan paktı etra landırılacakmış! den çıkarmışlardır. Otelin bu haOtelin bu şekilde hareket etmebtitıın diğerleri harekete gecme kafında ded.kodulara yer vermekteVima gazetesi bu şayiaların (dıpreketine son derece sinirlenen müş sine, odalardan 130 tanesinin açılış ran vermelidir. Her an patlaması dııler Bu arada Vima'da çıkan bir lomatik kokteyl partılerde) ıkmış terilerle otel idarecileri arasında törenine yetiştirilmemesinin sebeb muhtemel veni bir farianın nnlenhabere gore. Balkan paktı tekrar olduğunu tasrıh etmekte, bunun dün bazı nâhoş mükâlemeler cere olduğtı sanılmaktadır. Dün, otel imesi için, bojle bir 7İhnivetin fcagu7ilen geçırilecekmış ve Yugoslav mantığa uyar tarafı buhınmadığ'nı ! yan etmiştir. Hiltondan çıkanlan darecileri kendilerinden bu mevDOĞAN NADİ janın ıuaresınde, Bulgaristanın ve da ilâve eylemektedir. Gizete Tür | müşteriler, bu yüzden çok müş zuda izahat istiyen gazetecilerle ko Arkas> i a î Su a te Arnavudlpğun iştirakı, Türkiyenin i Arkası Sa. 3, Sü. 6 da kül bir duruma düşmüşler ve Be nusmamışlardır. yoğlunun diğer otelleri de dolu olVufoslavyada ksybolan ejyalar Kongrenin (oplantı günii duğu için bunların mühim bır kısiki eün sonra resmen açılacak omı geceyi Sirkeci otellerinde ge lan Hilton otelinin mefruşaünın yakkşhğından «araflar Dr. Adenauer çirmek mecburiyetınde kalmışlar mühım bir kısmı başta karyolalar faalijetlerini arthrdılar Moskova 7 (A.P.) Sovyetler dır olmak üzere henüz gümrüklerde D.P. il kongresi hazırlıklan taBırliği bugun Batı Almanya BaşAyrıca, 60 kadar ecnebl, otelin bulunmaktadır Gümriik formalitebakanı Dr. Konrad Adenauer'ı Mos mamlanmıştır. bu hareketi yüzunden İstanbuldan leri yüzünden bu rnallarm çıkarılGahb bir ihtimalle kongre bajaynlmışlardır. Hiltondan çıkanlan ması secikmiştir. kovavı ziyarete davet etmiştir. kanlığma Izmir mebusu ve Adnan Diğer taraftan otele aid iki va Adenauer, Sovyetler Bıılı^ı ile Nfenderesin yeğeni Sadık Gız se turistler, dün kendılerıle gorüşen Selim Emre bir arkadaşımıza dünyanın hiç bir gon eşya, gelirken Yugoslavyada Batı Almanvanın arasında dıploma çıîecektir. (Yazısı 3 üncü sahıjemızde) kaybolmuştur. yerinde böyle bir hareketle karşı Arkası Sa 7, Sıı 8 de Arkası Sa. 3, Sü. 4 te r Menderesin Bevanatı Ankara 7 (Telefonla) Kredı mevzuunu gönişmek üzere Amerikaya gitmiş olan ve oradakı ıkamet müddetıni bir zaman uzatıruı Balıkesir, 7 (Telefonla) C. H. bulunan Başbakan Yardımcısı Fa. il kongresi bugün Şehir sinematin Rüştü Zorlunun temaslarına sında yapılmıştır. Partinin çah» devam ettiğini bildirmiştık. madığı, üzerine Sdeta ölü toprağı Arkası Sa. 7. Sü. 5 te örtülmüş gibi durgunluk arzettiğı :leri süriılerek idare heyeti tenkid dilmiştir. Bundan başka konuşan delegelerden ekseriti mebus msaşlarmı, pahalılığı, çay, kahve, ?eker, ilâç vesaire yokluğunu acı acı tenkid etmişlerdir Bilhassa ?u cüm le dakikalarca alkışlanmıştır «Türk çiftçisine traktör vadedenler, bugün onun öküzüne bir çift nal temin edememenin acısı için dedirler.» Manisalı Mustafa Akman, uzun konuşmasında matbuata ispat hakkının tanmmasını istemi? ve tnönüyü tenkid eden bir gazetenin başmakalesinden bahsederek. «bu gazeteyi, bu makaleyi yazan rihni Arkast Sa. 7 Sü. 7 de «D. P. ye ne zaman dostluk elimizi uzatsak netice hep kötüye çiktı, bu memlekette güdümlü demokrasiye boyun eğecek şereflî vatandaş asla bulunmıyacaktır)) Partilerarası münasebetlerve Köylü Partisi «Halk Partisi aJtı okla ayakta kalamaz» ^ Günaltay, ^kararımı Kurultay gunlerinde bildireceğim,, diyor Haîbuki kurultayın tehir edilmesi ihtimalleri gün geçtikçe daha fazla artıyor ! Terfi eden albaylar Dz. Yolları personeli yapılan zamları şubatta alacak Adenauer Moskovaya davet edildi BöHikbaşı yolda kriz geçirdi 1,5 milyon lirayı bulacak olan yeni zam kararının idarede istifaları önliyeceği ıımoluyor Maliye Vekilinin Defterdarlıkta tetkikleri Balkan Paktı hakkmda Acılıs Hilton otelinden dün 200 müşteri kapı dışan edildi Otele aid iki vagon eşya Yugoslavyada ortadan sır oldu Terzi Selim Emre odasında bulundu D.P. il kongresi hazırlıkları 63 kişinin ifadesi \ 30 Mayıs pazartesi akşamı Eyübe bağh Kurukkoy naluve^ının < Keçesuyu» mevkıınde, Nuri Tahırler ısminde bır şoforun gupegunduz direksıyon başında katledılmesıle netıcelenen cinayet tahkikatına üç koldan devam edılmektedir. Aradan 8 gun geçmesıne rağmen esrar perdesını aydınlatacak en ufak bır ip fakat Küçükköy cinayetinin abndı, esrarı aydınlanamıyor IRAK ASKERİ HEYETİNİN ZİYARETLERİ ucunun ele geçmemiş olması, tahkıkatla uğraşanları üraidshliğe sevketmemiş, bılhassa daha ciddî bir şekılde çalışmağa teşvık etmıştır. Bilindiğı üzere şofor Nuri Tahirler, 11523 plâkah taksısile, vak'a sabahı saat 7.30 da işe çıkmış, her zamanki gibi Ayatpasada Psrk O Arkası Sa. S. 5"ü 7 de Orman Haitası bıtti. Cumhurıyet MtJTAREKB
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog