Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

230 .Talihliye Da?ıtajc«gı Ikramiyeler: J AjMrtıman dtaire«i, zeşçin para ikramiyderi vad«H hetablara ntrif '., hediy«ler DEMİRBANK'm * . 30' nnnı yı< «a?. 11.084 umhuri »' I O J P . U C O « ? U T t l N t I S NADf .* g •* ajektııb adresı. Cumhuriyet Istânbul Posta Rutustı latanbul No. 248 Telefonlar: Umumt Santral No «r 242»8 Yaıa ijlerı 242UH Matbaa J4290 GÜLHANE PARK1 AÇARAK NADİDE AJLINIZ. Salı 7 Haziran 1955 ıriçten aldığimız bin ton şeker yolda 20.000 ton seker daha alınması için müzakereler ilerüyor Onümüsdeki kampanyada fabrikalarımız istihsalâtınm 300.000 tona yükseleceği anlaşılıyor Vatandastık Vazifesi Ankara. 6 (Telefonla) Ha çekeıin ithaline aid müzakereler içten temin edilen 10 bin ton fe bugünierde tamamlanaeak ve ay f'.er muhtelif paıtileı halinde Tur nlhayetine doğru memleketimiz* ' siıyeye miıtevecciheın yoldadır. Bu grlmesi sağlanacaktır. ışfekerler 10 güne kadar peyder Alpullu. Eskişehir. Tıırhal vej Jpey limanianmıza boşaltılrnaya Uşak fabrikaiarından maada 1954; aşianacaktır. Ayrıca 20 : bin ton Arkası Sa 7. Sü. 3 te • * % 6jMİMyf|tf| 1DIIII7 Ordu futbol takımımızın Tahranda yapılan İslâm Orduları futbol tornııvagınoa şampıyon old'iğunu bildirmiştik, y A M l l I UHLAniMIX s u r e t j rnahsusada Tahrandan getirttiğimiz yukarıdaki resimlerde İran Şahınin kafile başkanımız Albay Muhiddin Okyavuzu tebrik edişi ve miîkâfat verişi göı'ülmektedir. ' • ir şehrin. hattâ bir n»*m leketin ımammı mııhaf»*» etmek vazifesi yaln » Kn i$e memur olanlara duijmev Medenivet vr irfan dereresi nisbe•ipd« hiitiin vatandaşlara düşer. Fn m»<iHnı hir Künahı ele alalınv Vere eop atnn birine. her .vatanda;; Y»rr rnp »rmayınır rica edertm. Şnrada çnp sepetlerj • var. ora* . ntinıı! «Jemeyi kendine i? edintnetMİİr. Rovl» »domlar yok mudur? • ! VVrdır: sa>ilan »7<iır. HalHuki | kanunnn T» i m m nİT»mıniB iyite muhaf»»»«ı iri" Hediğim şibi herk<>sin nirani tnrafında variyel alıp hHna kapn selenlerl» kudreıine Ifpr». miiradrle etmesi lârınıdır. j R»«kn ımmlrketlere nazaran bu( r»zife hiıde daha linMmludur: E a kot IrnİR.v mıdır? • ttimf etıiıi'liyir ki • hir hennşeri , vf> hir vataAdas olarak inerimiea riiiıten rarifelrri ytpmamaktaync. Rıl ii'rim»i ve nnanfi tenhelKk. h»t•â hodbioltsimjri 4e yeneıek. ha . rm\ kendimni rarara »ok»n holler»te Siip hİTİ' hıı ınedenf varife^en ' »lıkovmakUtlır. . Bııeünkıi 'sarıiard&n islifsrf» fibi irili ııfaktı <uçlul»r Uri]rm Hihıne dnrı ekmektedir. Amı hunUrı >»kMstm»k ^öyle. hnbn vermeye dahi Inrvın pek ^çoktur. vazifesjrlik kâh gnya merhakâh «onnnda hK«ma bel* | j u t ı a n c j v a r ı r n grfasınd* üc ;bin sçne önce yasamış ,bir «damın knıkıınndtn T * . ' * ' p ' l % " | kadavrası bir ka/.ı nptiee,si yer altından çıkarılmışt'r. 3 bin sene n hakkıle h»^nlm»«ı \r.<n , ö n c P Y a 5 a r n i ş a e | B r n ş i m d i halka teşhir edilmektedir. tiirlü kültetlere (irmeyi fiht al " • ; • • ' Başbakanın miihim bir demeci Menoeres, tiy»$*Kni taraftıılık Yugoslav SovyH mn»«kereteri karşısında Balfcan ittifakı Ankara, 6 (a.a.) Basvekil ve Hariciye Vekâieti vekili Adnan Men deres, geçen hafta memleketimiri nyaret etmı? olan İnternational News Servıce Amerikan ajansmın umum müdürü Mr. Sevmour Berk«on'u İstanbulda kabul etmiî ve socduğu muhtelif sualleri cevablandırmıştı. Arkam Sa. 7 Sii. 7 d* Hali zyorukun Denızlı nutku hayret uyandırdı II II I II M I II 11 D.P. »ebusu taraftndan ispat hakkı için yapılan teklifiıt kış demsinde Adalet Komisyonunda konuşttlması nmkarrer iken komisyon reisinin :,findîden kanaatini ızhar' YC bunu verenleri ithan etieif siyasi Wr hata r tlarak yasıflandırdıyor f 3000 Seıf« Öıtce Yaşamış Adam; Yueoslavya Tvrkîyeye iztbtt verdi . Yugoslar Dt? Bakanı. Elçimi/e Rus Yu|[««lav müzakerelerinden bahsetti Beigıad 6 (R.) Yugoslav Dış Isleri Bakanı Popoviç bugün Türkıye büyük elçısini kabui etmiş ve kendisine Sovyet idarecilerinin geçenlerde Belgradda yaptıklan te Arkası Sa. 1. Sü. i de Ankara 6 (Telefonla) Eski Ariaiet Vekjllerinden olup haJerı B. MM. Adalet Komiayonu Reisi bulunan HaJıl Özyörüğün Dcnizli D. P. kongresinde isbat hakkı njevzuunda vapüjı konujma Ankara Sa. ?. S ^.•..•«sa».» diin ve İrak'da 30 bine yakm koBeyrut 6;(AP) L' Orierıj münist VjIunduğıMu "yarmiştıV. Piesı bııaün vAi"aî> Birlisi Hin elinrie ıhevcjıt malı'ımat» Gazele. Kahire mahreçli bir hava hiri if?smdm nıııtMarrır olan İ tenıcfen Surijte. lAibnan. M»sır; llr • ..., 'Arka.n Sa! ?'. .Su 4 tg Bir dünya turuna çıkan Unu: "Bizi davet eden olmadıği için kimsenin lâyıkı veçh'le faimayeye nfi</har fllamamasi endişe<inden ve Türkiyedc kalmaktan vazgeçtim» ankçası artık ar?mizd<tki femivet dedi • haslannın (ev>emi^ bulunroasından dolayı bu varilelerimin >»pma/. fonunda bımnn neticesioden »ene kpndimİ7 »ekvacı olıırıız. "ir cemiyetin ferdlen inıerlerine dıisen resmi veya fnhri ve meden» vaAİfelerini bihakkın ifa etmezlerse. Askfrî Miize olrr.a?) kararlaşan ve içinde Imil" «"cemiyetin terakki etmesini ha«kcMndan "hekleyemezler. yon liralık* tadHât yaptlan Maçka kışlası. Teknik Bir viicudün sıhhstini muhafa/» . horkesteıt evvel onun sshibine du; Cniveraiteye verilince tadilât ortadan kaldırıldı. • şen hir vazifedir. Rnna dikkat et^t yenıden inşaata da başlanamadı meyip sıhhari yıpr»tı<ı ve sttğlıki Her iki memleket. hııdndd» Tedeleviri bir hayar »wrn kimse. fümriik muhafaza Iruvvetlerini holinin meçııliyetini doktornna • yitV Maçka kışlası Iştanbulda mşadU.lkeri Müze olarak tad'li için bir mil ta.ramiananruyan bahUız binalar ajyon Ura sarfedilmiş iken, Vekiller arttıny»rl«r leyem»». v v c,n girmiştir Mi.li Müdafaa ,r airr»,^ « , . Milli e Şam 6 (T.H.A.) Tiirkiye SuCUMHUR1YKT kaletine aid bulunan kışlanın. As Arkast Sa. 7. Su. 7 de riye hudtıd komisyoou «kaçakçılık» mevzuu ile ilgiiiuzun bir toplanb yapntuştır. Bıı toplantıda iki memleket ara«».A k î ; ^ sında yapılan geni; ölçüdeki kaçakçıbğın önlenmesi için alınması icab eden bürün tedbirler üıerinde Birmanya Başvekilinin diin görüşrneler o'.muş ve esaslı noktaYeşilköy uç«k. meydanıoda larda mutabakaU vanlmıştır. Her iki memleket gümrük mııahnan re«mi (Yaztsı V rıcf tahtfemizde) hafaza kuvvetlerini arttıracaktır. M«a!e«ef bu kötiî rer»v»nlar karaisında hal<> nlaraU hıı vaxi(eirrin yap'lması Jiizıımımda i'.tüak halinde bulunsak. bınıhr bizi birer bi»er yutBiszlar. Bir yevde dıine na' *»>».n liizıınısıi' vr haksır bir viikSP'İS çnrunrr hrp birden nrava B'tmesek. bi« karsbnrssrıyı oğrenir ncrenme/ «(ukksnına avak hüsma»şk bu münisehetsi/likİM hiç defilsr yıi/d« rHi eksilebilir: anıa,bir laraftaa: Arab memleketlerinde 30.000 komttnist var! Ânkarada sahte 2,5 lirahklar D. P. Bİn eryeiki ırünkö Deniıli koBjrresinden bir rörünu? Bir Beyr»f\azeİ««i, yalnıı Suriyede 10.000 b«lundMeunu açıkhyor Bırmanya Başvekili Kalpazan diin suçüstü ele geçirildi diin uçakla $ehrimizden geçti Toprak Ofisi, ımıbayaalanna 15 haziranda başlıyor 1830 Kararsızhgın sebeb olduğu bir israf! Buğdaylar primli olarak 2133 primsiz olarak kuruş arasında satın alınacak Tiirk Süriye hududunda kaçakçılık Ankara. 4 (Telefonla) Top Bu seneki tekoltenia yüksek ola rak Mahsulleri Ofisi bu Mneki hu cağını tabmin eden ofis mübayabubat mübay»aswıa 15 haziran çar anm »ksatılmadan yapılmaB için şamba günii başlayacakhr. Arkası Su 7, Sü. 3 i« 3 a U i i J H e y e t j k a r 8 r i e T e f e n j k U n i v e r s i t e Hilton otelinde dünkü hâdise Baloya davet nlunmıyan iki mebusun otel rniidürlerine hakaret ettikleri iddia okmuyor Resmt açılış töreni 10 haziran tarihinde yapılacak olan Hilton oteli idarecilerinden ve Emekli Sandıği temsilcilerinden 6 kişilik bir heyet dün akşam. Küçtiksu kasrında kalmakta olan Reisicumhur Celâl Bayar ile Basvekil Adnan Mende Arkdşi Sa. 7. Sü. fi <1a Kalpazan yakalandıktaıı Miııra (Yaztsı 7 net sa,hıfemızde) Irak askei*. heyeti \nUnrada İş yerleri asgarî ücret kanununu tanımıyor! latanbul Işçi Sendikalan Birliginin <krdleşm« topUntuında Bölge Çalifm* Müdiirii, a«gar1 ücret kanununun düzeltilmesi lüzumunu belirtti Samatya sahilinde bir cesed bulundu axMlurıuıu <tun (Yansı 7 na. M25 yaşlanndald bw (fencin, OtelLokanta Işçileri Sendikası kendilerini ele verir korkusile Istanbul Işçi Sendikalan Birliginin tertib ettiği derdleşme toplan adma Yunus Yakar; otel ve lokanKüçiikköy cinayeti failleri tısı, diin saat 18,30 da Beşiktaştaki talarda 6032 sayılı kanunun tatbık tarafmdan öldfirülmesi ihtimaledilmediğini söylemiş, bazı iş yerbirlik lokalinde yapılmıştır. teri üzerinde duruuyor Muhtelif işçi sendikalarının raülerinde iş verenlerin aldıkiarı yüzde onlan kaldırınca ücretlerde de Eyübe bağlı Küçükköy nahiv^messilleri, Bölge Çalışma miiHüıii Bedii Süngiitaya. mensııb oldıılcİJtı kanıınsuz olarak indirme yaptıkla sinde Keçesuyu mevkiinde Nuıi sendikalarda işçi şikâyerleri ve ışnnı anintmıştır. j TahLrler isminde bir şoförün öldü* meselelerini açıVlamijlaıdıı. Arkosı Sa 7, Sü. 3 u I Arkast Sa. 7, Sü. i u İAZul/ 4,: P^
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog