Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

30 unco fil sayı 11.083 umhuri K U R U C U S U Î T U N U S NADf Telgnf n maktub adnal: Cumhuılyei tat*nbul Poat» Kutusu ti+antraî 17e 848 Telefonlar: Umumi Santral No n : 24298. Yaa Iılerl 2429». Matbaa 24390 MEVLÂNA'dın SONRA MEVLEVİLİK •dlı kitabtnda da resimlerile. notalarıle, arjlv vesikalarile ve tarih boyunca geçirdiği devreleri, kültür ve siyaset haystımızdaki tesirler'le incfelenmekte ve tarihe mal olmaktadır., » 571 «ahife. 96 fotoŞraf. 3i nota, 1 renkli resim. Pazartesi 6 Haziran 1955 ÎNKİLÂP KİTABEV! Amerikamn Ford fabrikalarında 4a Mükerrem Sarolun bulunduğu D. P. Denizli kongresinde 140.000 işçi greve hazırlandı antidemokratik kanunların kaldırılması, Bursa kongresinde de karaborsacılara karşı şiddetli kanunlar çıkarılması istendi 7 Eden'in ikazıriâ Mtiıen Diin bazı illerdeki D.P. ve C.H.P. kongrelerinde yapılan tenkidler Ingiliz grevleri büyüyor onguldak kongresinde Samed Ağaoğlu bir konuşma yaptı Denizli 5 (Yılmaz Çetıner bildiriyor) Bu sabah sat 9.30 da başlayan Demokrat Parti Denizli il koneresı S saatlik bir me«aiden sonra sona erdi 21 avdır kongre yapılarrüd ğından bugün bir havh elektnklı hava olacajı tahmin edilivordu Cıvar vilâvetlerden. İzmırden bir çok dinlevici kongreyi takib etmek üzere gelmişti. Devlet Vekili Mükerrem Sarolun da kongrede konuşacağı ve muhale fetin iddıalarına cevab vereceği ha•berlen de alâkayı arttırmıştı. Dr. Mükerrem Sarolun kongre açıldığı zaman ittifskla ve büyük tezahİK&t arasında kongre başkanlıgına secıldiiM görüldü. Önce iddre hevetının 21 aylık faalivet raporu okundu. Bu raporda D P. nin Denızlıdeki faalivetleri etrafiı Sd\ıfye mevsimi dolayısıle Anadolu >akasına goç edenbir şekilde izah edılrvor. Ve vılâlerın sayısı geçen yıllara nazaran çok yüksektir. Bu yetin kalkınması içın 32 milvon lıra yuzden karsı yakaya geçen vesait savısı da artmı stır. Araba vapurları ihtiyaca kâfi gelmemektenın sarfedildiği anlatıhyordu. dır. Yukarıda resımde Kabatas iskelesınde araba vapuru bekliyen vasıtalar gorulmektedir. Aynca raporda. partilerarası miina«phetler hakkında ştfvl» denilmek tedir: «Butün siyasî partıleri demokratik rejımımızin zarurî unsurları olarak telâkki Hen idare hevetımiz vilâvet çapında partiler arasındaki münasebetlerin kardrşlik duyeusn İefnde vV efenâîf* tfstl]ferîe^c«*yanmı daima amılamış ve buna bilhassa azaml dikkat ve itina gös Arkası Sa. 7. Su. ? de C. H. P. Manisa kongresi Gülek, »akin fakat bir konuşma yaptı acı «Aklı olan iktidar, muhalefete fırsat verir. Çiinkü yanlışlannı başka tiirlü görmesine ihtima) yoktur» Manısa, 5 (Kayhan Sağlamer telefonla bildirıyor) Manisa, *on hafta içinde belki de tarıhinde hiç goru edıği bir sıyast kaynaşmaya san.L oldu. Bu zaman zarfında burada arka arkaya gelmesi tamamile bir tefadüf eserı olmak uzere uç pa.tımız, üç kongre akdetmişler ve Arkası Sa. 7, Su, 7 de Londra 5 (A.P) Ingüteredekl grevler. ıkıncı hafta bajında, azalmak şoyle dursun, daha da şıddetlenmek üzeredır. Komun.st bir lıder tarafından idare edilmekte olan guney Irlanda maden işçıleri. Başbakan Sır Anthony Eden'in, komurleri otobu? \e kamyonlarla taşıtanak içın hazırladığı tedbi'ler karşısmda, bo\Wot yapmak uzere olduklannı bddırmişlerdır. 100 bın işçinin liderı olan komünist Wıll Paynter, yapılacak boykotun, hastane, elektrık, Arkası Sa 7. Su 6 dn Rtıs şefleri Noskoyaya döndüler IRAK BAŞVEKİlJ LONDRAYA GITTI Irak Başvekıh Nurı Saıd Paşa, dun Londraya hareket etmı$ ve Başvekil Adnan Menderes ta Londra 5 (A.P.) Bir muddetrafından uğurlanmiftir. Resimde, Nurı Said Paşa (sağda) hava alanm tenberı Yugoslavyada ve peyk dev da Başvekil Menderes (solda) gorulmektedir. (Nurı Saıd Paşanın ha letlerinde zıyaretler yapan Pus lıderleri bugun Moskovaya donmuşrekeüne dair haber 3 uncu sahifemızdedir.) lerdır. Moskova radyosu, Bajbakın Mare^al Bulganin'ın, komurust par tisı genel sekreteri Nıkıta Krutçef ın, Mikoyan"ın ve dığer Rus bderlerınin dönduklerinı bildırmış, farla tafsilât vermemıştır. Radyo, Arkatı Sa. 7, Sii. S f Kroiçef, peyk memleketlere, Yugoslavyaya karşı taldb edilen siyasette yapılan değişikliği izah etmiş Araba Vapurları Yetmiyor Şemseddin Günaltay, Inönü Sinema yaıtgın Jehlikesi atlattı .yrtdırfaıtile kısa bir görüşmlTyâjffi Ağır silâhlara aid cephanclerin bnlunduğı sahada bir j g e l i y o r l a r Ankara 5 (Telefonla) Şemsed din Giinaltayın beyanatlannın akisleri devam etmektedir. Bu arada C H.P. il idare kurulu Giinaltayın haysıyet dıvanına verilmesi ve cezalandırılmasl için genel merkeze müracaat etmiştir. Giinaltayın haysiyet divanma verilmesınin C H.P. deki iç ihtılâfı genişleteceğı tahmin olunmaktadır. Diğer taraftan, şehrimize gelmiş buliınan Şemseddin Günaltayın C. H P. genel başkanı Inönü ile kısa bır görüşme yaptığı parti mahfillerinde ısrarla söylenmekte ve salâhiyetliler bu söylentiyi ne teyid, ne de tekzıb etmektedirler. Ayrıca Şemseddin Giinaltayın C H P. yüksek haysiyet divanı resliğinden istifa ettiği de C.H P. mahfillerinde dolaşan söylentiler arasuıdadır. İzmir dün büyük bir slfiği söyleniyor, barot aaıbarı, çıkan yangın neticesindc havaya uçtu McCarthy Giinaltayın yiiksek haysiyet divanından ittifahiiemı «Kyor Halkçı gaıelesi de genel morkeıe tehrar Bölttkbaşı sahnede Amerikalı Senatör. Dörtler konferansının ale>hinde bulunu>or Boscobel (Wısconsın) 5 a a) Dun Boscobel'de terüblenen bir sı%asi toplantıda beyanatta bulunan Cumhurıyetçı Senator Joseph Mc Carthy dortler konferansı meseleMne de temas ederek şojle demıştır: « Onumuzdekı dort buyukler konferansı ancak ne verebıleceğımi zın mevzuu bahıs olacağı bır toplantı olacaktır > M. McCarthy sozlerine şunlaıı ılâve etmiştır: « Bu konferans mevzuunda be ni rahatsız eden nokta, konferaas Arkası Sa. 7. Su. 6 da Orduda konustu Hilton otelinin 4 gün sonra yapılacak açüış töreninde tanınmış şahsiyetkr v* yıldızlar İzmir. 5, (Telefonla) Kızılçul bulunduğu sahada barut ambanhıllunacflk ludaki Cephanelikte bugün saat 14 nın çatısından âni olarak bır alevın çıkan bir yangın ile İzmir çok yükseldığı gorülmuştur. Suratle hâ dise mahalline yitışen itfaiye derbuyük bir tehlıke atlatmıjtır. Arkası Sa. 7. Su. 5 t« Ağır silâhlara aıd cephanelerm TürkYunan kültür anlaşması görüşmeleri Maarif Vekâleti de cMakedonya» gazeteainin görüşmelere dair verdiği haberlerin asılsız olduğunu bildiriyor Kırşehir mebusu, 3.5 saat süren konuşmasmda muh" telif mevzular üzerinde ktidarı şiddetle tenkid etti Tarih İlâvemiz Bugün 56 ncı ' veriyoruz CALATASARAYLILARIıN PfLAV GÜNÜ Galatasarayhların an'anevî piîâv günü dün saat 11.30 13.30 arasında yüzlerce Galatasaraylının iştirakile Lisenin konferans salonunda yapılmıştır. Hılmi Darogelli tarafmdan açılan toplantıda en kıdemli GalatasaraylılardanGalib Kemah Söylemezoğlu ile Rusen Eşref Ünavdın birer konuşma yapmıçlardır. Bir genc oğrencınin buna cevabını muteakıb, an'anevi pilâv ve aşure yenmıştır. Resimde, Galatasaraylılar âbideye çelenk koyarlarken gorülmektedirler. Ankara, 5 (Telefonla) Kırşehir mebusu Osman Bolukbaşı, bugün otomobılle Samsundan Orduya gıderek 3.5 saat süren bir konuşma Turk Yunan kultur anlaşması sayımızda çıkan yazının mezkur yaımıştır. görüşmelerıne dair Selânıkte ve Is gazeteler tarafından yanlış akset Şehrimize gelecek olan yıldızlardsn «Halkçı> gazetesi, bugün C.H.P. Saat 11 de Samsunluların da bu keçede çıkan gazenelerden naklettirildığıni ve asılsız olduğunu muOlivia de Havilland il idare kurulunun protestosu mü(Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) tığımız ve 31 mayıs 1955 tarihli (Arkası Sa. 7 Su. 4 te) (Yazıst ı nd nasebetile genel merkeez hücum etmekte ve şunları yazmaktadır: «'Şemseddin Günaltay ne yap>mıştır? Partinin sevk ve idaresini ellerinde bulunduranları tenkid et Arkası Sa. 7, Sü 4 te Kedi yüzünden ayaklanan mahalle Ankarada, kedilere işkenee yapan bir kadın aleyhine dava açıldı Ankara 5 (Telefonla) Bugün şehrimızın Yenıdoğan sâkinlerı bir kedi yüzünden ayaklanarak Ayşe Erkan adındaki bır kadını Cumhuriyet Muddeıumumılığine şıkâ\etl dava açmışlardır. Hâdıse şoyle ol muştur: Yenıdoğanda Aktaş mahallesmde Cemalbey sokağında oturan Ayşe adında bır kadın ıddıaya gore. aynımahallede oturan Munevver Kılıcm ke.iısini 5 yavrusıle bırlikte bır çu vala koyaınk a^ını bj;4İamıs ve bıı duvar dıbıne sıkı^tıııp taşla ezme Arkası Sa. 7, Sa. i rie Fenerbahçenin 10 saat devam eden dünkü kongresi gürültülü geçti Başvekil ve Harıciye Vekâleti Vekılı Adnan Menderes dun akşam saat 20 de VıUyette Bnleşık Amerika Eüyuk Elçisi ekselâns Avra RFS Japon GÖRÜŞMELERİ Londradaki Sovyet sefaretinde Rus Japon siyasî görüsmelerınin Warren ile, saat 21 de de Iktısadî basladığını bildirmistik. Bu top'lantınm avlarca sü recegi tahmin edılmektedır. Resimde, Rus heyeti Muşavır Thoınburg ile gorüşmüştür. BW karjısında gıralanan Japon dıplomatları gorıî lmektedir. Başvekil Amerika Sefirini ve Thornburgu kabul etti Fenerbah(,e Kulubuııun kongresi dun > apılmıştır. Tam . fasılasız devam eden bu kongre hayli gürultülü olmuş \ zaman zaman sert miinakaşalar cereyan etmiştir. Geceyarısı a lınan tasnif neticesinde yeni idare heyeti şu şekilde teşekku etmiştir: Raif Dinçkök, Muhtar Sencer, Zeki Rıza Sporel, Os man Kavrakoğlu, Ertuğrul Akça, Talât Ataman, Rüştü Dağlar oğlıı, Miislim Bağeılar, Muhiddın Bulgurlulu. Resimler kongre den iki anı tesbit etmektedir. (Yukarıda) Nasuhi Esad Baydaı konuşuyor, (yanda) öğle vaktı sandviç yiyerek kongre tâkib eden âzâlar gorulmektedir. (Yazısı 4 üncü sayfadadır.)
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog