Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

30 unfo n* sajn İJ.UoZ 11.082 u m h ur i yet K U R U C U S U î T U N U S NAOf Telerai *e mektub sdresi: Cumhuriyet tstaabul Porta Kuturo trtanbul He 846 Telefonlar: Umurat Santral No. n: 24298. Vaza Iglerı 24299 Matbaa 24290 PâZâr 5 H&ZİrSn 1955 l Ankara, 4 (Teîefonls) Döviı darlığı dolayısile ithalatın azalması karşısmda hükumet yeni tedbirler almaktadır. Bilhassa yeni mahsuliin ihraç edi leceği ve döviz mevcudumuzfîa hi raz ferahlık görüleceği mevsime kadar devam edecek ve ferahlık nis betinde kaldınlacak olan bu tedbir lerin başmda tevzi işleri gelmektedir. Arkası Sa. 6, Sü. 3 te DÜELLO F i a t ı | I& Anton Çehov, yalnız küçuk hikâyenin en büytik temsilcisi değilduv Onun sahne eeerlerile kısa rofeşnları da a>nı der#ced« ftUel ve ilg5.;cekiqidir. Varhk Y&ymevi. Düello ile i u kıssf^tbmanların «n rüzelini 'Türkyikıiyuc.ular.ına sunmaktadır. Karaborsaya intikali önlenecek olan bu mallar normal fiatla ihtiyac sahiblerine tevzi edilecek, alınan tedbirler bir sirküler halinde vilâyetlere bildirildi Piyasada fazla ihliyac duyulan Sovyet Peyklerinde heyecan başgösterdi mallar için yeni tedbirler alındı Sofyadan sonra Biikre;e nğnyan Ros idatecileri talimat dagılıyorlar Postaların htizamı Londra. 4 (BBC) Belgrad'dan dönerken Sofya'ya uğramıı ve ora da Bulgar idarecileri ile gori^müş olan Sovyet diktatörü Krutçef ile Başbakanı Bulganin bu akşam Bük re;> varmışlardır. Bükreş radyomnun bu akçamkl neşriyatma göre, S o ^ e t idarecilerinin zJyareti Arkas\ Sa. 3, Sü. 6 da T ıirkiyede, teftis. ve murakabe cihazlarına bir scnede ödenen tnhsisat Jtrmi mihnn liından fazladır. Amrae hizırıFtlerinde rastlanan kusurları mey dana çıkarnıak vazifesini iizerme alan eenis teşkilâtın düşük randıifBtt vprdiği mııhakkaktır. Ticaret, miınakalât ve in^aat işlerile alâkalı vatandaşlardan pek çoğu, nıııarop'plenie rasladıkları intizamsızlık ların eittikçe arttığından b«hs«tmfktedirler. Bu topraklar üzeriıute VRşayan her ferd. amme hizmetlerin de eürdtiğü aksakiıklara dair sayı«i7 misaller verebilmek mevkiindedir Başvekilin Irak Başvekili şerefine verdiği ziyafet Başvekil Adnan Mendere* dün akşam Küçüksu kasnnda memleke timizin misafiri bulunan kardeş ve müttefik Irakın Başveziri Nuri Said Paşa şerefine bir ziyafet vermiştir. Reisicumhur Celâl Bayarın da hazır buhuıduğu ziyafete Büyük Millet Meclisi Reisi 'Pefik Koral*% V « I « H SİA COIAKA l * ı L l ı Samsun vapuru diin ring seferine çıkmıstır. Sam tan, Devlst Vekili Fuad Köprulü. i. lOICU II8 OSlGre ylKII s u n gemisinin B«ymt. Hayfa, tskenderiye, Napo Arkan Sa 6. Sü 4 te li. ^Tarsilyaya kadar sürecek olan bu seferine ge minin yüz kadar mürettebatından maada yolcu olarak iki kisi katılmıştır. Yukarıdaki resimde, Samsun vapurunun iki yolcusunu uğurhyan 2 sehirli görülmektedir. BAYAR RUMELİHİSARINDA Cumhur Reisi Celâl Bayar, dün Rumelihisarına giderek Hisarın tamir ve restorasyon ameliyesini tetkik etmis. alâkalılarla görüserek gereken direktifleri vermiştir. Resim, Cumhur Reisini bu tetkik gezisi sırasında göstermektedir. Nehru'nun Moskova yolculuğu Hind Ba^bakanı. Kombıfornmn daphlmasım isteyecekmiş! Yeni Delhi: 4 (a.a.) Başvekil Nehnı, bu gabah uçakla. Moskovay» müteveccdhen Yeni Delhi'den •ynlnuıtır. Arkas\ Sa. 6, Sü. 7 de Amme hizmeti gören müesseseler arasında. halkın en fazla temas ettiği teşkilât. posta idaresidir. Posta, lelçraf ve telefon işlerinin tatminkâr bir seyir takin etmediŞine kanaat eetirmek için. idarenin teftisten geçirilmesine dahi liizum ynktıır. Teleraf ve mektubların geç te*lim edilmesi, telefon almak istiven Vatandasların aylar ve hattâ senelerre bekletilmesi. şehirler araüi telefon konıısmalarının iyi duyulamnması, daima rastlanan hallerden dir. Resmî makamlar. şimdiye 4ndar. «ikâvetleri en halisane tarrd» tefsire tâbi tutmuşlardır. Telefon koıııışmalarının duvıılnmamasını ve hadarın eec bajlanmasını tekrıik seheblerle izah etmişlerdir. Telefon aianlardan harılarının «enelerre bek leHlmesine mukabil di|erlerinin Hrr ha| tesis kurdıırmalannın bir yanlışlık eseri olabileoeğini, fakat hâdisede sui istimal bulunamı.varağını söylemislerdir. Mektubların ?ecikmesi hakkındaki iddialar Ise, postanm hareket saatinden sonra ku tuya atilmak ihtimali belirtilerek re vablandmlmıştir. Miibrem ve ınede nî ihtiyaçların başında çelen haV>Tİesme işlerinde gorülen aksaklıklan halkın tevekkül ve idaverilerin miisamaha ile kar>ılamasıtıa Yirmi dört «ene evvel, tüccar" se nrdlerinin biitiin memleketlerde yeknasak hukukî esaslara RÖre maa meleye tâbi rutulmasını tetnin mak*adile. Cene\rede bir konferans top lanmıstı. Bu konferansta. keşide edildikleri yerden baska bir mahalde öHenerek çekler için sekiz giinliik Hr müddetin kiifi çelecejri karar Hİtına alınnııştı. BufeararaTürk d'leFERİDUN ERGİN Sa S Sü S t« Papa, Arjantin 4 Beyrut İktisadî İşbirliği konferansmdan dönen İktisad ve Ticaret Vekîlinin beyanatı « "N Sıtkı Yırcah, Yakırı vc Ortaşark memleketlen arasmda iktisadî işbirliğini : temin için toplanan konferanstan müsbet neticeler alındığını söyledi • Ankara, 4 (Telefonla) B e y . rutta tojManmış oian Yakuı ve Or» taşark iktisadi işbirliği konferarnsına iştirak eden İktisad ve Ticaret Vekili Sıtkı Yırcah riyasetindeki heyet bugün saat 14 te şehrimize dönmüştür. Sıtkı Yırcah şu beyanatı vermiştir: t Yakin ve Ortaşark memleketleri arasında iktisadî işbirliğini temin için Lübnan hükumetinin (Arkam Sa 6, Sü. 5 te) G.H.P. teşkilâtımn Ş. Günaltaya höcumlan devam ediyor Yalnız Nihad Erimin (Halkçı) gazetesi eski Başbakanm tarafını tutan neşriyat yapıyor Ankara. 4 (Telefonla) Semsed din Giinaltaym beyanatınin akisleri devam etmektedir. İktidar partisine mensub eazeteler, Günaltayin tenkidlerini umumiyetle tasvib j etmekte ve eski Başvekili C. H. P. , den ayrılarak bir parti kurması hususunda âdeta teşvik etmektedir ler. Diger taraitan Halkçı çazetesinde (Halkçı) imzalı aynı mevzua CH.P. Genel Sekreteritemas eden bir başmakale intişar etmiştir. nin 8on hâdise ve dedi" Halkçı, başmakalesinde bir parkodular haklnnda demeci tilinin partinin görüşüne muhalif olduğuna dair bir beyands bulunİzmir 4 (Telefonla) CHP. Geduğu takdirde uğradığı hücumlann jiddet derecesini ele alarak Şem uel Sekreteri Kasım Gülek bu sa i »eddin Günaltay hâdisesine temas bah saat 9,30 da Ankaradan gelmi} j Sa. 6, Sü. S de Arkasi Sa. 6, Sü. 6 da ' aforoz edecek Generai Pertm'tuı boçanma kanununu kabul etmesi Vatikanı sinirlendirdi Kasım Gülek İzmirde çevreler, 'Ar'iahtLn Diktatörü Genertl Peron'un yakında afaror eriileceğini açıklamışlardır. Bunlar. General Peron'un geçenlerde boşanma kanununu kabul ettigini be lirtmekte ve Papanın buna Eİnirlendiğini kaydetmektedirler. Vatikan, evlenen bir katol ğin bgşanma ına vı tekrar evlenmesine şiddetle mnhaliftir. Diğer taraftan General Peron, devlet ile kiliseyi ayırmış. mekteblerden din derslerini kaldırmı^tıl. Papa buna da kızmıştır. Tiirkiyede ilim adamı korkunç derecede azmıs! y «azetecisinin, evi n i n k a P j S i n ı c a ı a n 13 yaSmda bir Çingene kızmı içeri alarak ırzına geçtiğini ve bunun üzerine de hapsedildiğini yazmıgtık. Gazetecinin avukatı, kızm annesine bir milyon liret vermis, onu kandırrms ve kız da hapse giren gazeteci ile evlenmeğe razı olmuştur. Böylelikle gazeteci hapisten çıkabiLmi?. hürriyete kavuçmuçtur. Yukarıdaki resimde «hürriyetin bedeli» olan bir milyon liret, gazetecinin avukatı tarafmdan Çingene kızınm annesine verilirken fförülmektedir. nurrıyeıııı Uîîrrı'ualin B i r ttal an So«yolo)i Cenıiyetinin Kongresinde bu mesele konuşulurken bir üye de «Memleketimize Einstein gelseydi 200 dinleyici bulamazdı, fakat Maril>Ti Monroe için 2000 seyirci bulunabilir» dedi IÜAM EDILEN KADIN S çocuk sahibi bir anne olan 31 yaşın j daki Barbara Graham 1953 yılında 62 yaşmda bir kadını öldürmekten suçlu görülmüş ve geçen gün Kaiforniyada gaz odasında idam edil miştir. Yukarıdaki resimde, kadınlar hapishanesinden gaz odasına gitmek üzere otomobile bindirilen Barbara Graham görülmefctedir. D.P. Ada kongresinde D.P. nin son Nizam kongresinde gürültü çıkaran ilçe idare heyetinden Afif Şakir, Cemal Karakaya, Heybeliada delegesi Nejad Atakan, Nizam ocağmdan avukat Yahy» Gülpınar, Osman Yılmaz, Yaşar Baş, Aslan Canbaz D.P. genel merkez hâdise çıkaranlar partiden ihrac edildiler haysiyet divanım 2.5.955 tarihli ka | NAZARLK Bahar Bayrammın rarile partiden ihrac edilmislerüir. ] yapıldığı Gülhane Parkı kapısınBüyükada ilçe kongresi bugün daki bilet gişelerinir. üzerine tebesaat 11 de Adada parti lokalinde şirle resimde gördüğünüz yazılar yapılacaktır. Büyükada ilçe kon yazılmışhr. Parkın tertib ve tanzigresi ile sehrimiz ilçe kongreleri ta mi için gösterilen o itina ne, bu Arkan Sa 6. Sü. 6 da lâübalilik; niçin? BU6ÜN MUTLAKA Türk Sosyoloji cemiyetinin yıllık kongresi dün saat 15 te T.M.T. Federasyonu merkezinde Mithat Akçakocanm başkanlığında yapılmıştır. Kongrenin dilekler kısmmda söz İktisadt müşavir olarak bir miid | Weston Thornburg, dün Ankar» alan üyeler bilhassa memlekette dettenberi Ankarada bulunan ta J dan fehrimiz* gelmiştir. Ameriknlı ilme karşı alâkasızlığı belirten konınmış Amerikah iktisadçı Maxj Arka*» Sa. 6, Sü. S da Arkası Sa. 6, Sü. 7 de A. Nenderes bugün Thornburg'la göriişecek Soyguneuluk Bu sat\r\an yazarken önümüzde oknyucular tarafından gönderUmiş iki içkili gazinoya aid hesab pusulalan duruyor. Birinde 2 bira için 900, 110 gram börek için 400, 6S gram peynir için 500 kuruş yazümış. Diğerinde 2 şişe bira ve iki kadeh kokteyl karşthğt oînrnfc toptan 53 Jira konmnş. Filhakika eğlence yerlerivüz f'at bakımındnn birer batakhanf. oîma yolundadıritır. Alâkalüar «ejendim ne yapahm.'iç kili gazino da zaruri ihtiyac değll ya...w demeğe davranacaklar ama dıyemezler. Karanhk köşe başUtnnda pnsu kıırup yolcularuı ciizdartlartnı boşaltan adamı hapishaııeye tıkanz da buna çok benziyen ve rtüsal\er\ yııkarida verilen yoyguncuhıklara naml göz yv.marız7 Evei, biliyoruz: düvyanın her yerinde mütei'azı kazanch insanhrın kapısindan bakamadıkları Uiks eğlence yerleri vardır. Ancak oralarda bu gibi az gelirli kimseler için ucuz, temiz, güzel yerler de a!ı"il)ilf)/(/i))p inpvcudLen brdc OKUYUHU2 ^ yazılardan bazıları: Meş • «r bir Amehkalı müyonerin ba»ı »mdan geçen korkunç tnacera, ÖUlm roketi, Şair Ziya Paşa hakkmda hir etüd, Yeryüzünde gizli kapaklı hir şey kalmiyor, Türk Hollywood'unda bir kaç saat, tercüme kitab bilânçomuz. Müvezzüerden isteyiniz!' ALMANLAR1 ÎEİMÜİ Aİn.dr. l\l n.uU«ı» tdkun dün Dolmabahçe stadında Peneıbalıctye karşı oynamıs ve 40 yenilmiştir. Yıık;.r,.iaki resitnde, Alman kalecisinin Nedimin bir akınını kesişi göriilmektedir. (Maçın tafsilâtı ve diğer spor haberlcri 4 üncü sahifededir.) hepsı Uiks, /IPJISÎ );ar\U... P>f lediyemiin mıtrakabe teştcîln tıııdan insaf istiyorıır. ftvrupa Kraliçesi Kim Olacak? larchr. 12 haziran aksanıi bıınlarclan hanp.isinin A vıupa giizellik kraliçesi olacağı anlaşılacaktır. Yu karıdaki resimde ayakta duranlar soldan itibare n sunlaıdır: Yunan güzeli, Türk süzeli, Holland» | .'iizcli. Avusturya giizcli. Fransa. Finlandiya ve İsveç güzelk.i. Oturanlar soldan itibaren •/ i re, Danimaıka, Belçika v» Alraanya guz,e)lerıdi r.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog