Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

GULHANE PARKI BÜROMUZDA HESAP AÇARAK NADİDE HEDİYELER ALINIZ. »OĞUBANK 30 anco y\\ sayı 11.081 umhuriyet KURUCUSUrTUNUS NADf Telgraf w mektnb adr««i: Cumhurtyet trtanbul Post» Kuturo tgtanbu! No 846 Teletonlar: Umuml Santnü No. n : 24298. Vazı lglen 242»». Matbas 24290 DECAMERON HİKAtELERİ ttalyan klâsiklerfttfş t)ante ıle bırlikte başınds gelen »pkfccaicio'nun meçhur Decameron KıkSyeleruun dılimize çevrilmenüş olmşısıtiSöytık \nr eksıktı Varhk Yaymevi * bu hrkâyelerın en gurellerini yukafcdaki ad sBtında bir cütte toplamıştır *J3u jrief^ i k hıkâj eler) kıtabı 1 Lira' fı$tla sâtinıaktadır, İ4 1955 Bulgar diplomatlarınm kim kimi esrarlı seyahatleri atlattı? Yozgad mülteci kampındaki Bulgarlar üç diplomatm tekliHerini reddettiler Yozgad 3 (Telefonla) Bulgaristan sefaretı. sehrîmizdeki Bulgar, mültecüerinin tekrar Bulgaristana donmelerini temin icin gavret sarfetm^kte ve mültecilerle temas etmek arzusu ile fırsatlar kollamaktadır Busun mevsuk bir kaynaktan edındığim malümata gore. 19 mayıs günü yollarını uzatarak $ehrimizden gecen ve Samsuna giden Bulgar elçiliğine mensub 7 şahıs, dönüşte 22 mayıs eünü tekrar şehrimizden geçmijler ve cadde üzerınde bulunan kamp yanında otomobilleri bozulmus gibi inerek makıne ile uğraşmağa başla(Arkası Sa. 7 Su. 4 te) Elmalı törenle açıldı Cumhur Reisinin ((îstanbullulara hayırlı olsun» dileğile kordelâsını kestiği bend, şehrin karşı yakasının su davasını halletmiş bulunuyor Biz burada iyiyiz. Siz ne zaman Bulgaristandan iz biz de o zaman memleketimize döneceğiz» Konferansın "siyasî zaferi,, ır t u r l u paylaşılamıyor Belgrad, 3 Buradaki diplomatık çevreler, Eus Yugoslav müj zakereleri sonunda neşredilen muşterek tebliğn Belgrad hükumeti için bir zafer olduğunu belirtmektedırler. Fakat resmî Yugoslav çevrelerı bunu açıkça söylemekten kaçmmışlardır. Aynı çevrelere göre, Yugoslavlar, elde edılen neticelerden nisbeten rremnundurlar. Fakat onlar, ko minformun ıktısadî ablukası üzerine Arka.n S a . 7, S ü . l d e Vekillere seyahatlerinde tören yapılmıyacak Devlet Bakanı Mükerrem Sarol, bu hususta UgiHkre katl eınîr verdi Ankara 3 (Telefonla) Devlet Vekili Dr. Mük.errem Sarol yurd, içindeki seyahatleri sırasında yaptığj politık konu$malann radyo ile yayınlanmaması için emır vermişI rir. Konya kongresinde söyledıği nutkun radyo idaresi tarafından yanlışlıkla okunduğu oğrenilmiştir. Dr. Sarol avnca seyahatleri sırasında vekillerin çehır bandolarıle Arkası Sa. 7. Sü 5 te KnıtçeFe aid bir elbise hikâyesi Belgrad 3. (A.P.) Bugünlerde burada en fazla tutunan esprili sıyasi hıkâye, Nikıta Krutçef ile bir elbise s:parişüıe dairdir. Yugoslavlar, hikâyeyi şöyle anlatmaktadırlar: «Krutçef, geçenlerde Moskovada 3 metrelik bir İngılız kumaşı kupon ele geçirir. Belgrad seyahatıne hazırlık olmak üzere terziyı çağırtarak: «Bana bundan bir j4rka.fi Sa. 7. Su. 7 d« 10 milyona çıkan ve içinde 10 müyon metreküp su toplanacak olan ikinci Elmalı bendinin umumi görünüsü Inşası tamamlanan ikinci Elma lerdı. Bendin üzerindeki geçid baylı bendi dün saat 17,30 da törenle raklarla donatılmıstı. açılmıştır. Törende Cumhur Reısı Ilk olarak kpnusan Vali ve BeleCelâl Bayar, Başvek:l Adnan Men diye Baskan vekili Fahreddin Kedcres, Devlet Vekili Fuad Kdprvjlü, rım Gökay, belediyenın halk hızMılli Mudafaa Vekili Ethem Men metınde yaptığı işlerı anlatmif, bu deres, Sıhhat Vekili Behçet Uz ile arada Anadolu yakasmdaki su sımebuslar, komutanfaf,' Şehir Mec kmtıunın bendin ınfası suretile lisi üyeleri, Vilâyet ve Belediye er izalesinden duyduğu memnuniyeti kânı, partilıler ve yüzlerce ha!k izhar etmis, bu hususta Devlet Rehazır bulunuyordu. Ayrıca misafir isı ile hukumet bafkanuun yardım Irak Bajveküi Nuri Said Paşa ile ları dolayuile mirmettarlığını b«lirt Yfni Başvekil, mcmleketınin Iıanfi gazeıeciler de törene gefmiş Arkast Sa. 7, Su. 5 te bu pakta katılması için Bağdadda görüşmelcr yapacak Tatbikat esaasında ele eeçlrilen bir tepcy* s*ac*k dtküirken Ürdiin, Tiirk Irak Paktına katıhyor Küçük kıza tecavüz cdcn vâiz Kızın kardeşi mahkeme koriinrunda hocaya ateş ederken bir Jşndarma erini yarakdı Kırsehir 3 (Telefonla) 19 mayıs günü kazamıza bağlı Ordun köyünde küçük b;r kıza tecavuz eden vâız Yusuf Özbay, muhakemesi vapılmak üzere Kırşehire geürilmiftir. Samk mahkeme koridorlanndan geçerken kızın kardeşı Suleyman Yerlikaya karçısma çıkrmş ve hocaya ateş etmiftır. Ancak tabancadan çıkan kurşunlar sanığm yanında bulunan jandarma eri Ismail Antürke isabet etmi^tir. Ismail ha fif «urette yaralanmıştır. Yaralı hastaneye kaldınlmış, carih yakalanarak hakkında takibata geçilmıs tir. Türkivede tisan Seferllıisarda Kore Meselesi tugayımızın tatbikatı u gunlerde Türkiyede Mebuslann, yiiksek komuta heyetinin ve Amerika Büyiik >abann dille tedrisat >•Elçisinin takib ettikleri tatbikat çok başanlı oMu, halk pan bir çok ecnebi mektebinin dühu) imtihaıılaMehmedcikleri alkışladı rına dair ilânları gazeteleıde intişnr etmektedir. Izmır 3 (a.a.) Altıneı Kor« tuSabahm erken saatlerınden itıBu ilânların yanıbaşında bir ha gayımızın hazırlamif olduğu tatbi baren bütün kaza halkmdan başka, kikat de, ilâna hacct kalınadan ma kata busün oğleden evvel Seferıhi Izmırden ve cıvar kazalardan geien Iumumuzdur ki: biraz hali musaid . sarda devam edılmış ve pek yüksek heyetler kendılerine tahsis edilen ulan aileler, hattâ musaid olmıjan . başarı ıle neticelenmiştır. Sa. 7 Su. 7 de lar çocuklarım bu mekteblere vermekte \e bu jurden hası! olan fazla taleb karşısında mektrh idareU<i bir fiıiş inlihanı acmağa thtiyac hi'setmcktedır. Bundan ev\el bu mektebler rauaj>en va^ıfta talebeyi imtihansız kabul etmekte idi. *Bu müesseseleriu eskiden kaima birer < ahid icabı kıırıılmuş \e nıe\cudi>etlerini ımıhafaza etmiş olmalarından mute\ellid üz'intıijü bir tarafa bırakırsak memleket ırLondra 3 (B B C.) Ingıltereyi Kömür ve demir madeni nakledile fanı için \ucuHlerine ne d>rece ih felce uğratmış olan grevler devam mediğinden fabrikalar kapanmaktijac oldugunu bugünkü rnijbet etmektedir. Bueun de yapılan gö tadır. Kapanmıyan fabnkalar da kamsrnda teslim etmekten ker>di rtışmeler netice veımemıştir. Ingi hnftada dort gun çalıçabıleceklerini tnizi alama\ız. liz hukumetinın bir sozcüsü grevler işçilerine bildirmişlerdir. Traktor Filhal artık Türki>ede i? yapmak için (felâket) tabırını kullanmıştır. Arfcast Sa 7. Sü 3 te ve çalışmak için umumi dillerden birini hiltnek şaıtlır. Bu, üzerinde fazla durmağa imkân olmıjan bir hakikattir. Turkhede vabancı livan öğrenmek ilıtijacıoı dedeleıimi/in de duvınuş \e ona göre Galatasaray Sultani^ini (e>is etmiş oldııkla'nıı görerek onlar nan ..a iftihar iiıyıı>oruz Fihâki bu mektebin eskidenberi \alruz Türkijeje değil. ^iıtüo Balkanlara bir irfan kayn?îi olduğunu. hali Balkan memlckftknnde buradan mezun kimselerin >aşamakta oluşu ile gbriıp ogrenmekteyiz. Memleket çoruklannm yabamı dil oğrenmeleri icin oldukra pahalı bir ernebi mektebine giımeğe mect'iır olıişları karsısında milleC olarak bir \azife ile karşi karşıya bulunmaktaMz ki o da vatan çocuklarının daha kolaj li«an oğrenmelerini sağlıyacak miiesseseler açmak*r Millef Merlisi, vabancı ditle »edfisat yaparak devlet ınekteblerinin tesisine aid kanıınu kabul etmekle. *n'îi F.Jitim Vekâleti de bunu haVrlamakla memlekete ridden kıypıedi hİ7metler yapmıslardır. Lâkin fc Inınunla bitmi.tecektir. Bu nıii»sseselerin çok ciddî bir tedrU sisıi tnkib elınp^i ve bilhaisa lisan lâııbali davranmaması ük şartıdır. Bu salırları jazarken bundan fclli iene e\velki Galatasaray ile bugünkünün hanrladığı \e çıkardıgı m > zunlar ara^ında livan hakımımlan mevrııd farkları halırlamaktan kendimİ7İ alamı>oiiiz. Temenni rdrlim ki. biihassa irfan meselesi gibi hıısııslaıda lüzııın%uz (aassuba kapılmadan bu müesseseTahrandan husıısi surHte retirttiğimir resimlerden: Takım kaptamnuzJHusUfa, Pakistan kaptanı ile ei sıkısiyor " Arfcosi Sa. 3, SiL 5 t« . ^ 1 nct sahıfemızde) Ankara 3 (Telefofnla) Ankara radyosu müdurü Munir Müeyyed vazıfesindpn alınarak yerine Isken der Ege tayın olunmuştur. Ayrıca Hıkmet Münır Ebcioğlu Izmir radyosu müdurlüğüne, Izmir radyosu müdürü Umid Demiriz Istanbul radyosu program müdurlüğüne, Istanbul BasmYayın temsilc:si Ham di Varoğlu Ankarada BasınYayında bir memuriyete, Türizm bürosu mümessıli Fethi Pırinççıoğlu avnca vekâleten BasmYayın Istanbul temsilcıliğıne tayin olunmuşlardır. Radyo idarecileri arasında değişiklik Ingilterede grevler felâket halini aldı Kömur Tevzi Müessesesi yeni bir vsul tatbikına başlamış. Bütün istihkak sahiblerini strctya koyup her btrine.numara re?m'î ve ilk tevzi günu olan eı relkı gün 1000 kişiyi jağırmı; Buraya kadar yoluvda giden usul bu noktada birdenbıre aksamasin mı? 1000 ktfiden yalmz 350 kişi gelip kömitrünü almty. Elbette böyle olur, a devletU'tm, dar ve değitmez gelirli İstanbııl heınselırisini tahsis alnuş ithalât taciri ile fcarıjtirırsak netice böyle olur. O şımdi kansuıa. çocuklarına yazhk elbıseler tedankt için ya taksitJe mııamele ynpan mağaza peşındedır. yahud borc tstemek üzere akraba ve ahbaplarıvın hstesıni tetktk etmekte ve bunlardan birint gö ziıne kestırmeğe çahşmaktac'ır. Boyle il;en karaktşm kömüriutu lıatırlatıp soyiık soğuk şaka eimenııi âlemt var mı? Ne x\e alsın? lnsan böyle kararlara bakarak bvnları verenlerin tıçan da relerle MerılıtPn bu memleket toprakiamm hennz yenı indıklenni samyor. Halbuki vaktıle onlar da bizlerden idiler, onlar da kömür parasını borca tedarık için haftalarca eştk aşmdırırlar re ancak karahuta kumurlerıni ktiımlan ar ZOT sokabılrlerth. Ah ŞH mudıranı umnrun, knhuklnrına oturvr otnrmaz. gözleriın bağhyanları bir keşfedebılsek... Bağdad 3 (T.H.A.) Said Eİ Müfti riyasetindeki yenı Ürd'in kabinesi, buradaki hukumet çevrelerinde buyuk memnunlukla kır şılanmış bulunmaktadır. Yeni başvekille yapılan bir telefon gorüşmesinde Said Eİ Müfti, yeni hükumetin, memleketin menfaatleııne I uygun bir siyaset takıb edecegıne işaretle Ürdün ile Ingıltere ar: sında yakında yapılacak müzakeıelerin, bu iki memleket arasındaki işbirliği bağlarım «kuvvetlen dıreceğini söylemiştir. Arkast Sa 7. Sü. 7 de Fransız Tunus andlaşması imzalandı Cumhur Reisi Bayar, dün kordelâyı keserkm Yarınki parti kongreleri alâka ile bekleniyor Dr. Mükerrem Sarol Aydtn va Deniıli, Kasım Gülek Manisa kongrelerine hareket adiyorlar Kasım Gülekin, Şemseddin Günaltay meselesine temas edeceği de tahmin edllmektedir. C.H.P. sekreter yardımcısı Turgud Göle ile Kâmil Kırıkoğlu da Kayseri il kon gresinde bulunmak üzere bugün (Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) Ordu futbol fakımımız dün şampiyon oldu Takım kaptanımız. İran Şahı tarafından bilhassa tebrik edildi Bizden olan yabancılar Ankara, 3 (Telefonla) İç politikadaki mücadele gün geçtikçe hararetlenmektedir. Bilhassa bu pazar günü muhtelif illerde yapılacak DP. ve C.H.P. kon grelerinin çok enteresan olacağı ve aynı gün konuşacak hatiblerin partilerarası münasebetlerin son durumu üzerinde duracakları anlaşılmaktadır. Devlet Vekili Dr. Mükerrem SaFransızTunus andlaşmasından rol, yarın »abah Aydın ve Denizli sonra Fransada göz hapsinde kongrelerinde bulunmak üzere otomobille Ankaradan hareket eturulmaktan kurtulan milliyetçi lider Burgiba. Tunusa miitevet decektir. Konya kongresinde C.H.P. ye sert cihen Lyon'dan hareket ederhücumlarda bulunan Mükerrem Sa ken trenin penceresinde tarafrolun pazar günü yapacağı konustarlan ile vedalaşıyor (Yazisı 7 ncı sahıiemizde) ma merakla beklenmektedir. Gene pazar gunü Manısa C.H.P. kongresi toplanacaktır. Bu kongrede Gsnel Sekreter Kasım Gülek konuşacak HAVADA İKMAL Amerikan Hava Ordusu, yeni tanker uçaklar imal etmiştir. Resimde, jet av uçaklannden birine havada ikmal yapan dev tanker gorulmektedır. Sahte gümüş lira basan Hazin bir iııtllıar bir sebeke Antalyada Romalilardan kalma bir harabede çahşan kalpazanlar, bashklan paralan Gazianteb ve İstanbul piyasalaruıa sürdükterini itiraf ettiler Antalya 3 (Telefonla) Kurduk laıl para basma makinesi ile 1 milyondan fa7İa tek lıra imal e«lıp piyasaya süren bjr kalpazan çebekeai bugün Antalyada yakalanmıştır. Merkez kazanın Assu nahıyesi civarındakı Macun koyunun Komahlardan kalma Perge harabelerin Arkası Sa. 7, Sü, 7 de 2 çocuk babası bir memur, raylar altında hayatına son verdi * i Ankara, 3 (Telefonla) Dün gece saat 21.30 da Devlet Demıryolları deposunda kahvecilık yapan Beyazıd Güler, işinden çıktıktan sonra Yenışehır istasyonu ıstık:ımetinde demiryolunu takıben svıoe giderken Kurtuluş kopıüsune 400 metre mesafede bir cesed eorerek hemen polise habcr vermış tar. Arkast Sa. 7, Sü 5 te Riyazi (B4TI VE BİZ) deuıoktasi de cem ve tarh
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog