Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

onjtnal reslmH Kronolojl Cetyeli ilt Orta Okullar Içln TARİHI, II, III Yazan: Niyazi Akşit Yayınlayan: Ders Kitablan Türk Ltd. Şti. Ankara Cadd. 58/1 İstanbul Telefon: 27315 30 OOCD f\\ sayı 11.080 u m h u ri yet KURUCUSU r YTJNUS NAOt *• mckttıb «dresı. Cumrjunyet tstaııhui posts Ruturo tatanbu] Ro 848 Telefonlar: Umund SantraJ No. n: 242»8. Vazj ifleıi 24399. Matbaa 24290 Cnraa 3 Haziran 1955 \% Büyüfr İngiliz rornannısı Graham Gre sne'irt yeni ve nefls bie eseri olaıı bu kısa roman '. Tunç Yalman taraf ından iilimize çevrümiş ve Varhk Ceb Kitab: ları arasınde 1 Lira fiatla çıkanlmışiır. Üçüncü Ada#a yazarının bu eserini daha çok seveceksiniz. kAYBEDEN % C.H.P. de «Giinaltay meselesi» giHikçe büyüyüp alevleniyor Parti çevrelerinde C. H. P. nin son Başbakan nın haysiyet divanına verilmesini istiyenler görülüyor, istanbul il başkanı Günaltaya agır şekilde hücum etti, o da yeni bir demec verdi Türk Amerikan göriişmeleri uzatılıyor Zorlunun Washingtonda ikanıetini temdid etmesi iyl tefsir ediliyor Washington, 2 (AJ>.) Yeni Türk Büyük Elçisi Haydar Görk dün gece Washington'a v»rmıs ve iftasyonda, elçilik mensublari e halen burada bulunan Başbakan Yardımcısı ve Devlet Bakanı Fatin Rü$tü Zorlu tarafından karşılanmıstır. Türkiye. kendisine yapılan ekonomik yardımın artfır:!maç:nı istemekte olup Zorlu, m^mlcketinin bu isteğile ilgili müz*kere!en idare etmektedir. Diplomatik mahfilbıden öeren;!diğine göre Fatin Rüştü Zorlunun riyasetindeki Türk heyeti Washington'daki ikametini daha bir müddet için temdid edecektir. Zorlu. geçen ay sonundı Kuzey AHantik muahedesinin konseyi azaUrile Arkası Sa. 7. Sü, 7 de Şemseddin Oünaltayın e*aslı şckilde muhalefet yapmağa hazırlandı^ı kurulfay, 22 haziran tarihinden gcriye atıldı Ankara. 2 (Telefonla) Eski Başvekil ve C.H.P. yüksek haysiyet divanı başkanı Şenıseddin Günaitayın partiden ayrılacağı haberıni takiben çıkan münakaşalar devam etmektedir. Bir taraftan Günaıtav mütemadiyen beyanat veıvr;< pnrtiye çatmakta. dığer taraftan C.H.P teşkilâtındaki ileri gelenler ie eski Başvekilin istifasını âdeta çabuklaştırmak için kendisine hücum et mektedirler. Parti merkezi s> ha * len sükutu muhafazaya çalışmaktadır. Bugün kenr'isine müracaat ettığimiz Genel Sekreter Ka^ım Gülek, Belgrad 2 (a.a.) Yugoslav ve imzalanmıştır. Imza merasimi mumünakaşalar hakkında hiç bir şey Sovyet hükumetlerinin müşterek hafız alayi subaylan kulübünde söylemek istememiştir. Bu arada tebliâi saat 19.35 te Mareşal Tito yapılmıştır. Imzadan önce Dış lşi!e Mareşal Bulganin tarafından Arkası Sa. 7. Sü, 7 de (Arkast Sa. 7 Sü. 4 te) Cumhuı Reisi Celâl Bayar Haydarpaşa fannda kendisint istikbal edenler arssında Belgrad'da resmi tebliğ dün gece neşrolıındu TebHğde dünya sulhunu idame maksadile iki taraf m lüzumlu gördükleri prensipler anlaulıb görüsülen işler kısaca belirtiliyor Sovyet diktatörü Krutçef, Başbakan Bultanin ve Mikoyan Mıreıal Tito'nun knllandıtı otomobille dola^ırlarken 6 ıncı Kore Tugayımn tatbikatı Bugiin yapılacnk tatbikatta bulıınmak iizere Orgeneral NureıMin P^ransel ve generaller dün İ2mire gittiler İzmir, 2 (a.a.) Yarın SeferihİFaıda vapılacak olan 6 ncı Kore dfrgıştırme tugaynııızın tatUnatında hdZii bulunnidk üzere AnKaraofn askeri uc<ı!<!:. hareket eden Erfcânı Harbiyeı Umumiye Reisi Orgeneral Nureddin Baranseı, Krkânı tia bıyei Umunııvt İkinci Reisi Kor gS'tıal Rüştü Eıoelhun, Kara (C'^v v e ' e r Kt.ıımranı Korgeneral İsın. ı. Hakkt Tunaboylu. Hava Kııvv=tl?rı Kumarı tını Korgeneral Fev zi l'caner, bu akşam Gaziemir hava Irak Başvekili dün sabah Bayar, bugün ikinci şehrimize geldi Elmalı bendini açıyor Eşi ile birlifcte hususî bir ziyaret yapan Nuri Saud Camfıar Reisi dün sabah Ankaradan geldi ve Haydarpaşa garında hararetle karşılandı Cumhur Reisi Celâl Bayar, beraberinde Riyaseticumhur Başyaveri kurmay albay Refik Tulga ve Hususî Kalem müdürü Fikret Belbez olduğu halde dün sabah saat 9.20 ekspresüe Ankaradan gelmistir. Celâl Bayar, Pendikte Vali ve Belediye reis vekili, Haydaıpaşa garında da Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan, Başvekil ve Hariciye Vekâleti Vekili Adnan Menderes, Devıet Vekili Prof. Fua'J r Köprülü. mebuslar, Hariciye \ ekâleti Umumî kâtibi. genera.'ler, adlî ve mülkî erkân, Şehir Meclisi iiyelçri. müesseseler ve bankalar müdürleri, ruhani reisler ve Haydarpaşa garını dolduran kalabalık bir vatanda; topluluğu tarafından hararetle karşılanmıştır. Cumhur Reisi, kendilerini karşl/ lamağa gelen zevatla birlikte saat 9.30 vapuru ile Haydarpaşadan Köp rüye geçmiş ve buradan da otomoı b !le Florya köşküne gitmiştir. Kopenhag, 2 (A P ) Eu hafta fkinci Elmalı bendi bagiin açıhyor înşaatı tamamlanan ikinci Elmalı sonunda Helsinkide \vruori fıiztlbendi bugün saat 17.30 da Cumhur lik müsabakasında Tüı\ivey. temReisi Celâl Bayar tarafından açı sil edecek olan Suna So'ey, ü in ak lacaktır. Töıende Başvekil Adnan Arkasi Sa 1 Sü 2 de Menderes ve diğer vekiller de han r bulunacaklardır. MolotoFun istifası bekleniyor Bu hab<*r diiMilduihı hayret edilmiyecek Londra 2 fa a.) Burada b * lirtildiğine göre, Molotofun R"vyetler BirMgı T>\% Hleri Vekilbginden istifası duyulduğu takclirde In'glltere siyasi çevıeleri bu olayi hayrette kar^ılamıyacakUrdlr. Böyle bir ihtimal Sovyetler P i r liğini temsil edecek o'pna ç^k er nemli şahı^Iardan mürekkeb bir Arkası Sa 7 Su I (• • Paşa, İstanbul da bir kaç gün kalacak Deneme müsabakasını Suna kazandı Vck^'etlcrde döviz tasarruftt Ankara. 2 (T.H.A.) Maliye Vekâleti tarafından bundan bir müddet evvel döviz eiderlerinde f a srrruf sağhyabilmek maksadı i!e ?lınan kararın tatbikatında bütv*: VekâİPtlerce başlanılmış bulunul maktsdır. Adlive, Sağlık. Gümrük, Dış İşleri, İç İşleri, Maarif, İşlet Arkası Sa. 7, Sü. 2 de Annesini köpekle döven şoför Köpek, baygın bir halde şnfnrün elinden kurtanldı. yarsh anne de tedavi altına alındı Me.sin, 2 (Telefonla) Bugün şe..ıimizde ^arib bir hâdise olmuş, annesüe kavgaya tutuşan Izzet admc'a biı şoför, o sırada yanlarmda bulunao bir köpeği yakalami{ Arkat\ Sa. 3. Sü. 3 te C. M. P. dün Manisada açık hava toplantısı yapt ^••ııııtMitııiMiıııııııtııttıııiMtııv.ntmıiMHiMiiMi ••••••••• •tıutııtııtıııııtıııiMHiı •IIIMIIHIMI Yeni kira kanıuıunda bir mühim bir yanlışlık Vaktile rivayet halinde duyduğumuz zaman yazmışttk. rimdi iş ciddiye binince tekrar üzerinde durmağa mecbur oluyoruz. Hihon otelinin açıh) propraımnı okudıınuz mu? Mr. Coıırad Hilton, rejakatinde motosikleili polis memuru. Valiyi ziyarete gelecekmiş. Vali ve Belediye Reisimiz de bu ziyareîi iade ettiği zaman kendisine İstaııbıd hemşeriliği unvamnın verildiğini bild>rerek mazbatasım tevdi eyliyecekmiş. Mr. Conrad Hilton Ameri••cda büyük cicllen ^..ılund>ı tanmmış ve kıymetli bir '! fltiaimdır. Türkiyede Emekl Sandığınm yaptırdığı bir otele bir miktar sermaye koyarak işletmeyi üzerme almıştır. Fakat işte o kadar... Bu sıfatla bu hizınet sanırız ne Valiyi zhjarete ge.Urken yanına motoslkletli polis verilmesine ve ne de kendisine İstanbul hemşeriliği unvamtlın tevcihine kifayet eimcz. Bclcdiyemiz tanzim satişlarile ugrn.ja uğraşa belki ölçüyü şa.prmıştır ama ov.un baştnda manevi değerlerin ucuzlatılamıyacağım bilen bir başkan bulunmaktadır. Son zamanlarda Avrupalı ve bilhassa Amerikalı dostlarımı :a yaptujımız bu lıakedilmemiş Utijalları gürdiikçe, nede aakhyalım. içimizi bir aşağıhk duygusudur kaphyor ve cidtfeu vzülüyoruz. < * •• Irak Başvekili, hava alanında Meclis Reisile el sıkışırken Ortada Başvekil görülüyor raklarile donatılmış bulunan Yeşilköy hava meyddnında Büyük Millet Meclisi Reisi Refik Koraltan, Başvekil ve Hariciye Vekâleti vekili Adnan Menderes, Devlet Vekili Prof. Fuad Köprülü, İstanbul Arkası Sa. 7, Sü 5 te tl kongresini müteakib yapılan toplantıtîa Tahtakılıç, Osman Bölükbaşı konuştular, iktidarı şiddetle tenkid ettiler, dinleyiciler arasında bereli veya miirteci kılıklı tek bir tahsa rastlanmadi Manisa, 2 (Kayhan Sağlamer te rin yaz tatiline girmesi dolayısile lefonla bildiriyor.) Cumhuri {geniş çapta bir propoganda kamyetçj Millet Partismin bugün saat ' panyası açmıştır. Genç Türk de13.30 dan itibaren burada Cumhu mokrasisinde ilk defa olarak siyariyet meydanında yaptığı miting, si parti umumî seçimlere bu kadar âdeta umumî seçimler arifesinde uzak bir zamanda geniş çapta bir imisiz gibi heyecanh ve hararetli propaganda kampanyası açmakta cereyan etti. dır. Bilir.diği gibi C. M. P B. M. M Kıpırdanma halinde ve inkişaf •tmeğe azmetmiş görünen C. M. P nin liderleri gayet parlak ve pratik bir usul bulmuşlardır. Mitinglerini İl kongresinin yapılaacağı günlere rastgetirmektedirler. Böylece hem il kongrelerine olan alâka arrmak ta. hem de hatipler mitinglerde an latmak istediklerini dmletecek ka Arkast S a . 7, S ü . l d e Kardeş ve müttefik Irakın 6aşAnkara, 2 (Telefonla) Geçen vekili Ekselâns Nuri Said Paşâ ve ayın 27 sinde mer'iyete eiren yeri ! esi, hususi surette bir kaç BÜn kira kanunu hükümlerinden en çiımek üzere dün saat 11.30 da umühimminin. metindeki yanlışhk çrkla şehrimize gelmişlerdir. Kardes ve müttefik Irakın ?üzilar dolayısile tatbikatta bazı mahzurlan olduğtı meydana çıkmıştır. de Başvekili. Türk ve Irak bayKanunun. Resmî Gazetede yayınlanan metninin 12 nci maddesinin üçünrü fıkrasmda «ihtar» kelimesi «ihtira» şekline girmiştir. Eunun tamamile maddî bi hata oldu Arkasi Sa 7. Sü fi da Liizumsuz masraflar Meriç nehrini ısUh çalısmalanmn başlama»ı töreninde davetlileri ağırlamak 80.000 lira harcanmış betile gördüklerimizi anlatmaği çahsacağız. Türkhe nehirleri umumiyetle tey lâbî rejir'de olduğundan sarfivatlan kurak aylarda çok azaldığı ha'de. feyezan aylarında ani olarak art Arkast Sa. 7, Sa. 3 :e 13 SENE SONRA YAKALANAN KATTL Mustaia Boztürk isminde biri 13 sene evvel Yalovada karısı Fatma Gülü ve karısının dostu Feridunu öldürmüş, o tarihtenberi dağlarda ve muhtelif vilâyetlerde dolaşmlş. nihayet îzmirde teşhis edilerek yakalanmıçtır. Mustafa, bu müddet zarfında Zeyreb isminde bir başka kadınla da evlenraiştr. BUGÜN Kadyo tlâvesi İç sahifelerde Evvelki gün Pityonda Türkiye ve Yunanistan topraklarında yapılan iki ayn törenle Merıç nehri ve tâbilerinin ıslahı voiundaki çalışmaUra fi'len başlandı. Bu yazıda, ele alınan nıevzu hakkında bildiklerimizi ve yapılan törenler m'inase s İLKYARD/MPAVVOAV Tahranda tertiblenen futbol BESİNCI GOL giden takımımızın İslâm Ordnlan yendiğinimaçlannda şampiyonlu ğa Pakistam 5 0 yaznnşhk. Tahraıv.lan (jusust suret e getirttiğimiz >ukarıdaki resimcie Bui'hanuı Pakistan kalcsine attığı görülmektedir beşinci gol «GULUA>£ HAHI;
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog