Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

3l iflci yıl sayı 11. 06 umhuriyet KURUCUSU:TUNUS NAD! Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet tstanbul Posta kutusu tgtaabul N». 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İçleri 24299. Matbaa 24290 KERlM'in İJRI Rıka Doğrul Liradır. YASAROĞLÜ jti^abçıldr T L.Ş. İstanbul ve TEFSİRİ , Çarşamba 29 Haziran 1955 Piyasa daha sıkı bir şekilde kontrol edilecek Yeni tevzî sistemi ve tatbik edîlecek usuller karara bağlandı, murakabe kadrosu takviye olunuyor Vekiller heyeti toplandı Toplantıda iktisadî durum görüşüldü Yunus Nadiyi 10 yıl önce kaybetmiştik Yunus Nadıyı kaybedeli tam 10 yıl oldu. 10 sene, hafızalarm çok kısaldığı devrimizde uzun bir müddet sayıldığı halde, unutmak şöyle dursun rahmetli üstadımızın hâlâ aramızdan aynldığına dahi inanmak istemiyoruz. Çalışma odası olduğu gibi muhafaza ediliyor ve hepimizde her an bu zetecilerini yetiştirdi. Kurduğu odanın kapısı açılacak ve üstad «Cumhuriyet» müessesesi hâlâ ağır adımlarla dışan çıkarak yazı onun' damgasmı taşıyor, hâiâ işleri oda ve salonlarsıı dolaşma onun (Cumhuriyet) i çıkaranlara ğa baçlayacak vehmi mevcud. aşıladığı prensipler hükürn sürüÇünkü hepimiz onun tesiri altm yor, gazetede ve müessesede hâlâ onun tesirleri görülüyor. İşte bu da bulunuyoruz. Yunus Nadi büyük bir vatan yüzdendir ki Yunua Nadi bugün perverdi, Millî Mücadele ve in de aramızda yaşıyor ve (Cumhukılâb yıllannda memldcete sayı riyet) te çalışanlar bugün de okusız hizmetler etti. Kuvvetli bir yucularınm teveccühüne olduğu muharrirdi. Feragatli, faziletli, kadar aynı zamanda onun şakirdkâmil bir insandı. Fakat bunlann liğine lâyık olmak gayretile çabayanında Yunug Nadi aynı zaman layorlar. ( da büyük bir gazeteci idi. Dünün Üstadımıza Allahtan rahmetler ve bugünün bir çok kuvvetli ga dileriz. ' t =srH Ankara. 29 (Telefonla) V e killer Heyeti bu akşam saat 17 den 19 a kadar Başbakanlıkta, Başba kan Adnan Menderesin riyasetinde toplanmış ve son iktisadi durum hakkında müzakerelerde bulunmus Ankara 29 (Telefonla) Bu M tur. bah uçakla Ankaraya gelmiş bulunan ktisadî Tetkik ve Kontrol Heyeti Reisi Taha Toros, Vekâletinin ilgili dairelerile temaslar yapmış ve toplantılarda bulunduktan sonra bu akşaın ekspresle İstanbula Ankara: 28, (a a.) Türkiye Cum dönmüştür. Toplantılarda yeni tevzi sistemi hiriyet Merkez Bankasından bildirildiğine göre, 28 haziran 1955 salı ve tatbik edilecek usuller karargününden itibaren: reeskont haddi laştınlmış ve yeni dış ticaret reile senet üzerine avanslarda faiz nis jimi ile ilgili hususlar görüşülmüş beti % 4 1/2, tahvil üzenne avans tür. larda faiz nisbeti % 5 1/2, altuı üze Arkası Sa. 7. Sü, 7 de rine. avanslarda faiz nisbeti % 3 1/2 olarak tesbit edilmiştır. Yeni faîz nisbetleri 30 milyon dolarlık yardım edildi Maiesle Irak Kralının Byarelleri Ankarada ziyaretlerine devam etmektedirler. Muterem misafirlerimiz şerefine bugün saat sehir Hipodromunda bir askerl geçid resmi vapı lacaktır. Majeste Kral ve Altes veliahdin dünkü zivaretlerine aid tafsilât 3 üncü sahifemizdedir. Resim, evvelki gece verilen ziyafette Cumhur Reisi Celâi Bayan nutuk sövlerken göstermekte dir. Amerikan yardımının sarf şekli tesbît 17 de Memleketimîze ithal edilecek maddelerle yedek parçalann Hstesini neşrediyoruz Osman Bolükba$ı Yunus Nadi Mükâfatı jürisi dün toplandı "İıtkılâbları nasıl korayabiliriz?99 raevzulu müsabakayı kazananlar belli oldu Kıbrıs Türkleri mahdud muhtariyete muhâlif •" r " 11 » " >• *• •• " •" " Adadaki Türk Parthi Sekreteri «Türk hükumetinin biran evyel sesini yukseltmesini beklemekteyiz,, dedi Ankara 28 (a.a.) Türkiye hükumeti ile Birleşik Amerika Dı? Faaliyetler İdaresi arasında, 30 haziran 1955 te sona erecek malî sene için ilâveten yapılan 30.000.000 dolarlık yardımın sarf şekli iç'n bir program hazırlanmiîtır. Bu program, tasvıb ve paranın tahsis edilmesi için Washington'a Kırşehir Arkası Sa 7 Sü. 6 da 8İyasî bir C. M. P. nin ını oldu înebusu bugün konuşma yapacak 5 aylık ihracat 359 rnilvon küsur lira İhracatırmzın daha ziyade EPU memJekefleri haricine yapıldığı bildiriliyor Lefkoşe 28 (THA.) Büvük Britanyanm, Kıbns adası halkına kendi işlerinin sevk ve idaresinde mahdud muhtariyet veren bir plân hazırladıfma dair dün gece yayınlanan haberler ada Türkleri arasmda panik yaratrmştır. Bunun üzerine, Kıbrıs Türklerinin liderleri Londradaki ilgili çevrelerle temasa geçmişlerdir. Djğer taraftan, Kıbrıs Türk Mill! Birliği Genel Sekreteri Dr. Fazıl Küçük Türk Haberler Ajansma aşağıdaki beyanatı vermiştir: t Adada 5060 bin askerl bulunduğu halde Rum tethişçilere karşı zeeri bir tedbir almaktan kaçınan İngilzler, her an Rumlar ve Yunanistan ile anlaşabilirler. Arkası Sa. 7, Sü. S de Ankara, 28 (Telefonla) C.M.P. büyük kongresine bu sabah 8 den itibaren devam edılmiştir. Dilekler faslında söz alan delegeler, hayat pahahlığından, rejim buhranmdan bahsederek iktidan şiddetle tenkid etmislerdir. Dileklerden sonra genel başkan seçimıne Arkası Sa. 7. Sü. 1 de Ankara 29 (Telefonla) Venlen malumata göre bu yılın ilk b<n ay'ık devresı içmde muhtelif mem leketlere 359 milyon 400 bin liralık bir ihracat yapılmıştır Bu ıhracatm %68 i îzmir limanmdan olup mütebakisi İstanbul, MersıiSamsun; Trabzon ve Zonguldak limanlarından yapılmıştır. Ihracatımız daha ziyade EPU menleketleri haricine yapıldığı b'.Hınlmektedir Izmirde inşaat malzemesi btıhfaıtı Bu yüzden çelik siloların inşaatı durdu, Alsancak limanı inşaatının da duracağı söyleniyor Izmir, 28 (Telefonla) Alsancak keti, halen çivi, profıl demir vesailimanı inşaatı bazı zarurî malzeme re gibi zarurî malzemelere ihtiyac lerin memleketimizde bulunmayışı göstermiyen kısımlarm tamamlanveya dövizsizlikten ithal edilemeyişi ması ile meşgul olmaktadır. yüzünden normai süratinden % 75 Inşaatın tam randımanla ilerlenısbetinde kaybetmiştir. memesi üzerine Fransız şirketi, zainşaatı üzerıne alan Fransız şir Arkası Sa. 7. Sü. 3 te Kabzımallar basım ve Valiyi şiddetle itham ediyorlar Meyva ve sebze kabzımaJlan cemiyeti, bazı kabzımallar hakkında ileri sürülen söylentileri cevablandırmak üzere dün saat 19.30 da bir basın toplantısı yapmıştır. Cemiyet başkanı ezcümle şunlan söylemiştir: ÇAY YERİNE IHLAMUB Son c Bizleri, rencide edecek neş günlerde başgösteren çay buhranı riyat yapılmaktadır. Bunun için bu üzerine şehrimizde bir çok kimse toplantıya lüzum gördük. Hâlde faler ıhlamur ıçmeğe başlamışlardır. aliyetimiz, vesikalara dayanmaktaHattâ ziyaretlerde bile çay yerine dır. Her meslekten ivi insanlar yeıhlamur ıkram edılmektedir. Arkası Sa 7. Sü. 7 de Resimde, bahçesinde ıhlamur toplıyan bir vatandaş görülmektedir. Büyük jürinin dünkü toplantısından bir görünüş «Yunus Nadi mükâfatı» nın 195556 devresine aid «İnkılâblan nasıl koruyabiliriz?» mevzuu etrafında okuyucularımız arasında açtığımız «en güzel fikir yazısı» müsabakasına iki bin küsur yazı gönderildiğinj, bunlarm elenerek seksen ikisinin gazetemizde neşrolunduğunu ve bunlar arasından da ayrılan sekiz yazmın «Bü>ük jüri» ye sunulacağım bildirmiştık. Sekiz yazı şu numara ve imzalan Arkası Sa 7. Sü i dz "Koımsan katır,,ın babası dün şehrimize geldi Manıf rejisör Arthur Lubin. kendisini «Konuşan Katınn babasıvım» diye takdim ediyor Cüretkârane bir soy?unculuk hâdisesi Bir futbolcu ve bir artistin isimleri kanşan hâdise faiHeri Adliyeye verildiler Evvelki geceyarısı Mecidıyeköyün de cüretkârane bir gasp ve soygunculuk hâdisesi cereyan etmiştir: Nişantaşında Şafak sokağında 11 numaralı evde oturan Rauf Köksal Arkası Sa. 7. Sü. 7 de t ln Dünyamn En Büyük Çiftliğinde 7 Cün: 7 Çiftlik arazisinde mevsiminde tam 50.000 tane ceylân toplatııyor! RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL Çadırlara geldiğimizde saat on buçuk olmuştu. Yemekler hazır. Herkesin kaşığı beline sokulu. Belinden kaşığını çeken yanaştı yemeğe Bir de gezici mutfakları var. j Mutfağın deposunda çay kaymyor.' Yemekten sonra çayı içtik. İşçıîerın bir kısmı uyumağa gitti. Memed Barut. ben ,bir kaç kişi daha kaldık. Sürücülerin hepsi. koskoca bi J çerdöverleri Arab tayı gibi kul | lananların hepsi, yakınlardaki top j rak kubbeli evleri olan köylerden.' Topraksız köylüler. Traktörün yerlerinden yurdlanndaö ettiklerinden. Çölde çıt yok. Yalnız gece cikiliyor. Ne oldu, ne olmadı öteden yanık bir türkü geldi kulağımıza Sııstuk Dinledik Türkü uzun sürdü. Gecenin üstünden üstünden uzaklara, usul usul aka n bir ses. Yanımdakilere sordum: tBu ne türküsü böyle?» dedim. «Anlamaddc,» dediler. «Ama bu adam. her gece bu türküvü söyler.» (Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) Arthur Lubin Elia Kazan, Hiltonun yıldızlar ka filesı ve «Dıtiras Tramvayı» nın mü ellıfi Tennessee Williams'dan sonra dün de şehrimıze Unıversal film stüdyosunun 1 numaralı rejisörü Arthur Lubin ile tmıınmıj senaryo (Arkası Sa 7 Sü. 4 te) EMNİYET MUDURLÜĞÜNDE MASA ŞEFI KADIN Emniyet Müdürlüğünde ilk defa olarak bir kadın komiser muavini masa şefliğine getirilmiştir. Emniyet Müdürlüğü 4 üncü şube kadro sunda vazife gören Hukuk mezunu, lisan bilen ve İngılterede meslekî tetkiklerde bulunmus olan Nuran Saytın, dünden itibaren pasaport masasında sel olarak vazifeye baslamıştır. Resimde, yeni kadın şef, vazife başmda gorulmektedir. İstanbula gelen meşhur bir Amerıkalt tiyatro yazan ile Vali Gökay, Karamürselde müstahsille görüşürken konuşan genc bir muharrir: ••••••••••••••••••••••••••••»•••••••• Hıltan otelini nasıl bul 9>^UtlflllTlltllIll11It!rilftllllllll1tiriltIMIIIIIlltlIlttlIllllltlflll1tllllll11llllT<>**t*ilfIlllllllIlIlllIIII • • • • • • • • » • • • • » • • • • • • •; • • • • • • » 4 • • • • • • • lT'ltt|||iıi|)ti(||l|||l|ll|||1ll|||||||lIlltt|il>T> rt'dunuz? diye soruyor. Beğenmedtği cerabınt altnca: Halbuki biz onun küşad resminde bulunmafc için birbirimizt yedık. Kadınlar kocalanndan bojondtlar. Şehir Meclisi birbirine girdi! diyor. öte yandan Amerikalı malî müşavir Izmir tacirlerile g'örüşürken gazetecılere hitab ederek: ,Sız lutfen salonu terkediniz. Tadrler sizın yanınızda istedikleri gibi konuşamazlar» diyor da hiç bir Türk ta ..= ciri çıktp: .Ne demek, siz bir ecnebisiniz; size söyledikleri . . = mizi Türk basını mensublarına GÖĞDESİ TÜRKİYEDE, DALLART RUSYADA OLAN AĞAC RUSLAR MEHsöylemekten neye kaçınalım?* MEDCİĞİN BAKIŞLAR1NDAN ŞİKÂYET EDİYORLAR HUDUD İNSANLARI sualini sormuyor. RUSYADA OLUP BİTENLERİ NASIL GAZETELERDEN EVVEL ÖĞRENİYOR | ' : Ne sihir var bu AmerikahLAR? MAKİNELİ TABANCA İLE SOFRAYA OTURAN TÜRK SUBAYI SARP | J larda kuzum; onlardan birisinin karşısına geçtik mi millî KÖYÜ AHAIİSt GÜNDÜZLERİ NEYE ORTADA YOKLAR? \JS... V.S... | vakar ve haysiyetimizi şöyle •• i bir kenara itiyor, bütün strlartmtzt, hattâ bütün kirli çamaşvrlarımızı ortaya dökerek bundan âdeta gizlı bir mernnuniyet duyuyoruz. Btz böyle değildik. Ayıptır! Türk Rus hududunda 2000 kilometre Bir kaç güne kadar neşretmeğe başlıyoruz Röportajı Yapan: Omer Sami Coşar j Çok Möhim Bir Röportaj Serisi T s **± J ^mill]1llIII1l1111llllllItriIIIt lllf 1 1 1 1 1 1 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 tfimiiilitlllilllllltllllllllllilillitllIIMtlllltllllllllllllllIitllltlIfftllllllIlllllllIlltlIlliltlltttlltltllIIIttlllIl^IttilllttllllllMIITS»•••••••••••••••••»•••••••'•'••»•••«»••••••»»•>••••••••••••••»••••••••••••<
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog