Bugünden 1930'a 5,447,563 adet makaleKatalog


«
»

NİSANTA$! AJAKSI Pek Yakında açılıyor \çilı$ hediyeleri ve Büyük keşidesi İkramly» İSTANBUL BANKASI Sl inci yıl sayı ll.i 04 u m h u r i yet KURUCUSU ! TUmJS NAD* Telgraf v» mektub adresi: Cumhuriyet İstanbul Posta kutusu Istanbul No. 246 Telefonlar: Umumi Santral Numarası: 24298. Yaa İgleri 24299. Matbaa 24290 DÜNYANIN HER HANIMLAR TARAFINDAN BİLİNEN, SEVİLEN VE EfiKEENEN MARİE CLAİRE'in Gelmeye Başladığı<\ 170 sayfaylık bu mı« kadın ve moda mectuasını almayı <3 ihmal etmfy^ıiz. "<; ^ ı FİATI ANCAK 16p ÇUKÜŞ&JR. Pazartesi 27 Haziran 1955 Ankarada Birleşmiş Milletler günü Dün yapılan toplantıda Adnan Menderesin mesajı okundu Başvekil, mesajında Birleşmiş Milletlerin maddî manevî sahadaki başarılarını belirtti ve Kredili Ithalâtın DuHurulması edeli satıeılara bir kaç sene sonra ödenmek kaydile dışandan mal getirtilmesine kredili ithalât denilmektedir. Kredili ithalât, döviz darlığı başladıktan sonra müraraat edilen bir tedbirdir. Tatbikatta. kredili ithalâtm mnhtelif nevilerine rastlamak kabildir. Kredili ithalâtin en az zararlı nev'i, hükumetin yabancı devletlerl e tmzaladıği anla$malar mucibince, dışandan yapılan veresiye mubayaalardır. Devletlerarası kredi anlaşmalan mucibince sahn alı« nan mallarin bedeli, teminat altındadır. Hükumetler, sigorta şirketleri ve bankalar, mal bedelinin vadesJ gelince ödeneceğine kefil ol, muşlardır. Türkiyeve mal gdnderen firmalar. ihracat evrakmı kırdırmak suretile, alacaklarını paraya çevirtmek imkânına maliktirler. Bu itibarla, peşin para ile yapılan miibadelelere nisbetle, aradaki fiat farkı fahiş sayılacak kadar fazla «»efctldh. Sevkedilen mallann bedeline «adeee kefalet üereti ile birlrae senelik faiz masrafı ilâve olunmaktadır. Aynca. resmi müesseselerin ve hususi firmalann da kendi hesablanna dı$andan kredi aradıklan göriilmektedir. Fakat hususî hukuk hükümlerine göre. yerli müesseselerle ecnebi şirketler arasında cereyan eden ticarl muamelelerde vaziyet aleyhimize dönraüştür. Kendi hiikfiınetlerinden ve bankalanndan teminat almaksızuı Türkiyeye mal gönderen satıcılar, fiat tayin ederken, zarar ibtimallerini hesaba katmışlardır. Kredi ile satiş yapan firmalar, tediye imkânsızlıklan vüzünden vadesi gelince alacaklarını kolaylıkla tahsil edemiveceklerini düsiinerek, normalin çok üstünde fiatlar istemislerdir. Veresiye muameleler, satırı taraf nazannda. tehlikeli ve kârlı birer spekülâsyon mahiyetini tasımıştır. Kredili ithalâtın aynı zamanda döviı kaçakçılı^inı beslediği miişahede edilmiştir. Dışanya döviz kanranlann paralannı orada isletmejje daima imkân bulamadıklan malumdur Kredili ithalât «*temi, yabancı memleketlerde mefluç bir halde duran Tiirk döviılerine ırayrimeşru kazanc hrsatlan hazirlamıştır. Dı$ ticaret ve kambivo kararnamelerinin bojluklanndan faydslanmasını bilen kimseler. hariçteki kacak dövizle ithalât yapmağa, mallann fatnralannı en yüksek bedel üzerinden tanzitn etmefe ve knllandıklan döviz sermayesini kâr ve faizle beraber tekrar hududdan eıkarmağa imkân bulmuşlardır. Kredili ithalât rejiminin arıettiH mahzurlar. ilk tründenheri malumdu Haricî tediye meselelerine dair ileri süriilen tenkidler miivacehesinde. bazı şahsivetlerin telâşa düşmelerine ve tenkid sahibleri aleyhine tahrikâta erirismelerine raçmen. hükumet icinde kredili ithalâtın durdurulmasına lüzum gorenler mevcuddu Hattâ bir araIık. krediii ithalâttan vazgecerek, yerine bedelsiz ithalâtın ikame edilmesi Hüsünülmüstü Fakat bedelsiz ithalât kararnamesinin eksik ve müphem bırakılması. kambiyo sahasında tamamtavıcı tedb'rlerin almmaması ve ortalıcı karı«tırneak şavialar çıkan!ma<ıi piva«i9d» pdeta nanik varatmıstır PP^PUİZ itli^lât kararnamesinin ölö doğm»sı, kredili ithalât rejiminin ömrünü nzatmistır Kredili ithalât rejiminin iyi tanFeridan ERGİN Arkost Sa. 3. Sü 5 te Ankara: 26, (a.a.) Bırleşmif Milletler andlaşmafuun imzalanmasınm 10 uncu yıldönumü münasebetile bugün saat 17.30'da Dil ve TarihCoğrafya Fakültesi konferans salonunda bir toplanü yapıknıştır. Toplantıda, Adlıye Vekih Osman Şevki Çıçekdağ,. mebuslar. Vali ve Belediye Reısi Kemal Aygun; Profesorler, Elç;ilikler, mensuplan, Unesco ve Birleşmiş Milletler tsşkilâtı temsilcilen, Arkası Sa 3. Sü 6 da Dost ve müttefik Irakın Majeste Kralı Ikinci Faysal Kardeş Irakın Majeste Kralı geldi, tezahüratla karşılandı İkinci Faysal, Başvekil Menderesle birlikte hususî trenle Ankaraya hareket ettî, bu sabah Ankara îstasyonunda törenle karşılanacak Kardeş ve müttefik Irakm M4| j«ctc Kralı İkinci Faysal ile v«liahdı Altes Prens Abdülillah, memleketimizi resmen ziyaret etmek üzere dün saat 18 de «Melike Âliye» yatı ile limanımıza gelmiş, büyük merasimle karşılanmıştır. Başvekil jaskan Eısenhower'ın ve Hariciye Vekâletı vekili Adnan Birleşmiş Mılletlerm Menderes ile Irak Başveziri Nuri onuncu yıldonümu münasebetile 21 haziranda San Francisco'da Said Paşa yata gıderek Kralı selâmlamışlardır. Bilâhare Haydar yapılan toplantıda konustuğunu bildirmistik. Eisenhower konustuSu sırada çekilen yukarıdakı resim bir paşaya geçilmiş,, hususî trenle Ankaraya hareket olunmuştur. kaç fotografm birbirine eklenmesi suretile elde edilmiştir. dnn Haydarpaşa rthtunındaL askeri teftM ederken San Francisco'da Merasim Kıbnsta tedhiş hareketleri Bazı kasabalar arasmda »elefon muhavereleri kesildi, beyamıameler ele geçirildi Lefkoşe: 26. (a.a.) Kıbrıs hü. kumeti radyosunun yaptığı bir yayında bildirıldiğine göre, adadaki tethişçılık hareketıle mücadele içm Kıbns'ta yenı bir polis ihtiyat bir lıği teşkil edılmek üzeredir. Aı birlik Lefkoşe yakınında üslendirilecek ve müstakil nakıl va« talarile ve radyo muhabere postalanle teciıız edılecektır. Diğer taraftan Lünasol ile Afoc arasında telefon muhaverelsri bir den bire kesılmiştir. Polis bunun bir sabotaj eseri olduğunu zannet mektedır. Lefkoşe'nin 15 kilometre doğusunda bulunan Timbu köyü yakınmda, tethiş hareketinin imzasısı taşıyan yüz kadar beyanname el« geçirümıştir. Gülek'e dair hazırlık tahkikatı sona erdi İzmir, 26 (Telefonla) Üç gün önce Tırede yaptığı bir konuşmada hükumetin pek yakında mübrem ihtiyaclardan hiç bırini temin edemiyeceğ nı belırtmesini müteakıb Tıre Savcıhğı tarafından C.H.P Genel Sekreteri Kasım Gülek aleyhine açılan hazırlık tahkikatı sona ermiştir. Hazırlık tahkikatı gizli tutulmakla, Guleğın bu kazadaki konuşmasmın Türk ceza kanununun 401, 402 ncı maddelerıne aykırı görüldüğü soylenmektedir. Muhterem misafirlerimizi hâmil olan Melike Âliye yatı, alay sancaklannı çekmiş bir halde ve iki muhribimizin refakatinde saat 17 sularında Haydarpaşa açıklarında gözükmüştür. Bu esnada iki refakat muhribimiz, yatm dümen suyundan aynlmış, kardeş ve müttefik memleket hükümdannı bahrî merasimle karsılamak üzere Haydarpaşa açıklarında üç dizide sı ralanmış ve alay sancaklarını ve Irak bayrağını çekmiş olan donanmamız birlikleri arasrnda yerlerini almıştır. Beyaz yat, birlıklerimizin yanından dümen suyunda avcı bot Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Trenln penceresinden soldan sağa Majeste Kral Faysal, \aiı Gokay, Irak VeUahdi Abdülilâb ve Başvekil Adnan Menderes Dünyamn En Büyüh Çiftliginde 7 Gün: 5 Onbeş yirmi dönümlük yeri az ö 2 dakîkada ha^af edüverdik RÖPORTAJI YAPA N: YAŞAR KEMAL çakb bir sı bir koyun tutuyordu. Mc> bir koyun. Ekinler koyuntın boyunu aşıyordu. Güneş yakıyordu. Buğdaylar karakılçıktı. Yerli buğday. Yel esip usuldan yatırıyordu. Aiam. öndeki biçerdöver yüruyünce koyunu yere yatırdı. Biçerdöver tam ekıne gırerken tekerinin önunde kesti. Sonra işçiler geldiler, ellerini kana soktular. Alınlarına birer parmak kan sür Yemeğı yemiş, dinlenıyorduk. Bu ara, altında cıple müdür yardımcısı Mehmed Bey geldi «Daha işe başlamağa epey var Ileıide yeni bir biçerdöver grupu ılk olarak tarlaya sokuluyor. Onu porelim. Hemen geri döneriz.» Vardık. Bıçerdoverler sıra "ra bekliyorlar Mehmed Bey yürüsün ısdieti yaptı. Biçerdöverler homur dandılar. Tarlanın kıyısında eli bıdüler Bazılan da beş parmaklarını kana batırıp biçerdövere bastılar. Biçerdöverde b:r sürü kırmızı el izı. Biçerdöver tarlaya daldı. Sonra arkasından öteki biçerdöverler. Geri dondük, geldik ki bizimkiler hazırlanıyorlar. Yağcılar, yüzleri, üstleri başları tüm yağa kesmiş, yağcı çocuklar ışe koyulmuş Arkası Sa. 7. Su. 7 de Antalya C.H.P. kongresi dün çadırlarda yapıldı Antalya, 26 (Telefonla) Antalya Halk Partısi vilâyet kongresi şehrimiz Tophane parkına kurulan kı çadır içinde bugün yapılmışbr. Çadırlardan birinde kongre divanı ve bir kürsü bulunuyor, hatibler ça dırın içinde konuşnialarım yapıyor ve bahçeyi dolduran binlerce Halk Partili oparlörlerle konuşmalan takib ediyordu. Kongrenin açılışından sonra yılbk faaliyet raporu okunmuştur. Bu raporda eşit muamele, hâkim teminatı, hayat pahalılığı, iktisadî durumun önlenmesi, ünıversite muhtariyeti, basm kanununun tâdili ele alınmıştı. Bilâhare dilekler faslına geçilmiş ve söz alan delegeler, mebus maaşlarının arttırıhşını, hayat pahalılığını tenkid etmişlerdir. Talih Türkdoğan adındaki Kıbnslı Arkası Sa. 7, Sü. 6 da Arkan Sa. 3, SU S U Millî takımımız Italya ile 11 berabere kaldı Mucizevî bir tedavi 40 senesini hasta geçiren bir adam iyileşti Londra, 26 (a.a.) 51 yaşında bir adam, hayatının 40 senesini yaşıyan bir ölü gibi geçirdıkten sonra, mucizevî bir şekilde yeniden hayata dönmüş bulunmaktadır: Dün oynanan Charlie Dunford, 11 yaşında iken ktzamık geçirmiş ve bu hasMJlî futbol takımımız talık neticesinde mefluç bir hale D ü n d e ^t 311131111111131 g" 2 0 1 b i r Pazar geçirmişler, iyi havadan faydalan gelnuşti. Annesi ve babası çocuk yestede İtalya (B) millî «ak isteyen halk, plâjlara; kırlara akın etmiştir. Resim; bir mesire yerinde larını tedavi ettirmek ıstemişler ve karşılaşmıştır. Kalabalık eğlenen bir grupu göster^ktedir. Arkası Sa. 7, Sü. 8 de I ei kitlesi önönde yapılan tlâvemiz Bugün 62ınci veriyoruz Telefoto CUMHURİYET Trieste Roma tstanbul Türkiye İtalya B millî maçında İtalyan kalecisi Kadrinin bir taarnııunu çıkarak önlüyor dün Tritakimile bir seyirbu karsılaşmanm ilk devresini 10 mağlub ayrılmıştır. Maçın tafsilâü ve günün diğer bitiren takımımız, ikinci devrenin sonlanna doğru Lefter vasıtasile ^>or hareketlerıni altıncı sayfayapüğı golle sahadan ll berabere mızda bulaeaköeırız.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog