Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makaleKatalog


«
»

Ankara Şubemiz Açılış hediyeleri ve fevkalâde ikramiye keşidesi Pek Yakında açılıyor hususî İSTANBUL BANKASI 3 ı iflci yıl sayı 11. 02 u m h u r i yet NAD! Telgrai ve mektub adresi: Cumhurıyet İstanbu] Posta kutusu tstaobul Ko. 246 Telefonlar: Umuml Santral Numarası: 24298. Yan İgleri 24299. Matbaa 24290 GÜLHAHE PARKI BÜROMUZDA HESAP AÇARAK NADÎDE HEDtYELER ALINIZ. Cnmartesi 25 Haziran 1955 DOĞIBAJNK Batıya yanaşanlarm vaktile ona Yeni müzakereler yakında başlayacak, Washington'a gîdecek senelerce muhalefet eden şahıslar olduğunu heyetimiz bu seyahatte Amerîkan iktisadî çevrelerînî de tatmin unutmaya cesaret edeıtıiyoruz., edecek mufassal bir programı beraberinde götürecek Dulles'ın Molotofa Amerika hükumeti isiediğimiz siddeîli hücumu kredinin verileceğini temin etti Türkivede Turizm San Francisco 24 (A.P.) 3irleşik Amerika Dış tşleri Ba. «anı John Foster Dulles bujçüı Husyaya. soğuk harbe son verm* volunun. başka memleketlere tarşı kuvvet istımalini durdurnak olduğunu açıkçs ihtar et•niştir. Komünizmi şıddetle tenkıd eden Dulles, Rusyayı, kızıllann dünyanm her tarafında giriştikleri muzır faaliyetler ve bozgunculuğu da desteklemekten vazgeçmeğe çağırnuş ve demiştir ki: ürkiyede turizm hareketleri vardır. Bir taraftan kanuni mevzualar, ote yandan hususî teşebbüsler. bizde bir turizm endüstrisi kurmağa çalışır Lâkin bu iş için maalesef geniş. şümuUü ve hesabb kitablı bir plâmmız yoktur. Bir tarafta 2025 milyona bir otel inşa ederiz. Öt e yanda yedirecek Dün yapılan baskmlar neticesinde külliyetli mikyemiş bulamayız. Yani tezadlar içindeyiz . Memleket olarak ve tarda gazyağı, şeker ele geçirildi, zabıtlar tutuldu millet olarak ba işin ehenuniyetini kavramış değiliz. Bizde turist, boş tarlada dut ağacı gibidir. Tepesine Ankara 24 (Telefonla) Bugün pılan toplantıda istifçilik yapanlabinen yemişini silker. O zaman da öğleden sonra Vali ve Belediye re rın, fazla fiatla faturasız mal sao ağaç kurur. isı Kemal Aygünün rıyasetinde Be tanların şiddetle takibi ve ağır şeDun akşam Vilâyette yapılan toplantıları müteakıb garetecıler, Başvekil Menderes ve Milletlerarası Para Fonn Temsileilerinden Turist nefsimize kıyas etmeli lediyede alâkalılann iştirakile ya Arkası Sa. 7. Sü. 3 :« malumat almağa çahşıyorlar yiz aldaalmak, tırtıklanmak isteAnkara 24 (Feyyaz Tokar Telefon Türkiyenin istediği 300 milyon do onun dünya sulhu ugrundaki feda mez. Güler yüz, tatlı dil. ucuz fiat la bildiriyor) Amerika hükumet larlık kredinin hangi şartlar altın kârlığı ile gayri mütenasip düşünve iyi vakit geçirmek ister. Yoksa makamlan nezdinde giriştiğüniz da red olundugu bugün şehrimiz si celer beslemediğini bir kere daha Hilton oCeline girip odasına kapa 300 milyon dolarlık kredi teşebbü yasî mahafilince artık tafsilâtile bi ortaya koyduğu mealindedir. nacak adam, İstanbula neden gelsünün şimdilik kaydiyla red edil linmektedir. Bu malumat evvelce Yaptığımız yardım teklifinin Ame sin?.. Kendi memleketinde otunır. difi ve bu sene için 30 milyon do de ifade etmiş olduğumuz gibi Ame rikanın hangi çevrelerinde müsait, larlık bir ilâve yardımının kabul rikanın kendisile aynı idealde olan hangilerinde gayri müsait karşüan Milletlerarası resmî turizm teşekolundugu malumdur. Türkiye hakkında, hiçbir zaman Arkası Sa. 1, Sü. 8 de küllerinin icra komitesi, şu günlerde İstanbulda toplandı. Bir Devlet Bakanunız da bu toplantıya başkanlık etti . Bu mühim toplantmın memleketteki akisleri nedir? Ba sına bakınız .. Size bir fîkir verir... Bu toplantı acaba memlcketimi* > de turizm ile alâkalı kaç müesseseyi ilgilendirdiî, Ama buna şaşma mak lâzımdır. Hâlde mfistahsi) vilâyetler Türkiye Turing ve Otomobil Kuiçin yerler aynkh ve dunım lübüniin 31 inci mesai ytlı raporunda şu satırlan okuyunca bu mühim kendilerine bildiritöi; Vali, ve hayarî hâdisenin memleketimizihtikâr yapan esnafın dükde neden sessizce gelip geçtiğini kânını derhal kapatmak anlarız. yetkisini hükumetten istedi Bu raporun (H) nkrasında şöyle deniliyor: istanbul Belediyesi tarafuıdan «İstanbul Emniyet Beşinci Şube meyva ve sebze komisyonculanna I Kıbns Türklerinin uğradığa me M. T. Federasyonuna. dün de yurMudurluğunden aldığımız malumakarşı açılan fiat savaşının dördünzalim üzerine Türk gencliği ve dun muhtelif yerlerınden ve şehrita nazaran 1954 yılı içinde muhteıif cü gününde Vali ve Belediye reis halkta uyanac nefret devam et mizden, Kıbnsa gönüllü olarak gemilerle şehrimize 9736 turist gelvekili Profesör Gökay bir basın mektedir. gitmek üzere pek çok müracaat miştır. toplanhsı yaparak dururau izah etKıbns Türktür Cemiyeti ve T. Arkan Sa 1. Sü 3 t« miştir. Donanmalarla gelen ecnebî bahriye efradı (ki memlekete diğer tuDün saat 16.30 da Vilâyette yaristlerden fazla para bırakırlar) bu pılan bu toplantıyı Profesör Gokay, rakamdan hariçtir.» fiat savasmda belediyeye müzahir Bir senede memlekete gelen seyolan istanbul basmına teşekkiir etyah rakamını gdrdükten ve bunmekle açmıştır. ların ziyaretçi donanma mürettebaVali Gökay bundan sonra, meyh kadar bilp para bırakmadıklarıru va ve sebze durumunu izah ederek, öğrendikten sonra eğer bizde tu bu yıl mahsulün geçen yıla nazarizm denilen ve başka memleketle BIR BALAYI UÇAĞI GELDI Yenı evlenen bir Fransız karı ran daha az oluşunu fırsat bilen re çok para kazandıran endüstrinin koca, tek motorlü küçük uçaklarile balayı seyahatine cıkmışlar. komisyoncuların fiatlan arttırmaTürk Tabibler BirKğinin dünkü kongresi çok hararetli dün saat 13 te Yeşilköy hava meydanma inmişlerdir. Sehrimizde (CUMHURİYET) Arkası Sa 7. Sü 6 da oldu; 12 kuruşa hasta bakan, 37 kuruşa ameliyat yapan 15 gun kaldıktan sonra İzmire gideceklerdir. Resimde. yeni evli Arkası Şg. 3t Su 5 te ler uçaklarile beraber gorülüyorlar. doktorlar varmış; delegeler. «Tıb Fakültesine rağbet azaldı, ileride doktor ithaline mecbirr kalacağız» dediler T (Arkası Sa. 7 Sü. 4 te) Ankara Belediyesi istif çilere karşı mikadeleye başladı Dün akşam Vilâyetteki toplantılar Başbakan evvelâ Bakanlar ve Maliye erkânı ile, sonra da MiDetlerarası Para Fonu temsildlerile göröçtü Dun taat 18 de Vilâyette Bajvekil Adnan Menderesin riyasetinde bir toplanh yapılmıştır. Bu toplantıda Maliye Vekili Hasan Polatkan, Devlet Vekili Mükerrem Sarol, Maliye Vekâleti müsteşarı, Hazine uraum müdurü ve Merkez Bankast Genel Müdüru hazır bulunmuşlar Arkatı Sa, 7. Sü 5 te NeyvaSebze savasmda Emniyet teşkilâtı seferber oluyor İktisadî durum ve Halk Partisi Dün öğleden evvel C.HP. il mer kezinde partili iktisadcılann iştira kile bir toplanu yapılmj?, memleke trmizin iktisadî durumu gözden ge çirilmiftir. Arkası Sa. 1, Sü. 8 de Bugünden itibaren Emniyet teşkilâtı, vatandaşlar tarafından kendilerine yapılacak ihbar ve şikâyetleri titizlikle takib edecekler Kıbrısa ffönüllü gitmek için müracaatler 500 ü geçti Başvekil dün akşam Kıbns meselesini gözden geçirdi, Hariciye Umumî kâtibi ile görüştü Kredili ithalat Yeni talimatname hakkında tanınmı; ticaret adanüanmız ne düşünüyorlar? Kredili ithalât muamelelerinin menedildiği ve bu işin görülen mab. zurlan izale edecek yeni bir talimatnameye bağlanmak üzere bulunduğu malumdur. Bu mevzuda tanmmış ticaret adamlanmızdan milletvekili Muhlis Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Doktorların feryadı: "Sefalet içindeyiz!,, Yarın Başlıyoruz Antalyada bir Dunyantn En Büyük Çiftliginde 7 Cün: 4 Çöl ortasmda yaratılan bir çiftlik ki evli kadın tam 1,673.000 döniitn toprağı var, askere çağrıldı uzunluğu 75, genişliği 40 kilometre! RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL Goz alabildiğine çol, gözalabildiğine ıssız. Birden insanın karşısına Ceylânpınan çiftliği çıkıyor. Bir yeşillik içinde şıkıyor. Tâ uzak yerlerden t AMER1KADAN TÜBKİYEYE KARISINI ARAMAĞA GELECEK ADAM Resmini yukanda gördü günüz 69 yaşındaki eski bir demiryolu işçisi Amerikadan Türkiyeye, 45 sene önce burada bıraktığı eşini aramağa gelmektedir. Verilen izahata göre, ihtiyar evlendikten üç ay sonra Türkıyeden ayrılmış ve o zamandanberi karısından ve çocuğundan haber alamamıştır. Amerikan membalan, bu adamın ismini Ab raham Mascuit diye anlaşılmaz bir şekilde vermektedirler. İbrahim Mes'ud olması çok muhtemeldir. Meşhur Dâvalar Yinninci asrın ilk yansınm en alâka çekici, meraklı hâdiseleri Esrarlı İşte dümyanın en büyük çıftliğı Ceylânpınarıntn dört bir yanı böyle Susuz. kıraç, verimsız. insan. lan yer altmdaki toprak evlerde, topraksjz. Bir damla yeşillik yok. Aynca yoklama kaçağı olarak kendisine 15 lira para cezası yazıian kadın durumun tashihi için mahkemeye müracaat edecek İlk vak'a Lindbergh'in oğlunu kaçırmaktan sanık gptirilmiş park gibi. Uzaklardan Antalya, 24 (Telefonla) An getirilip buraya sanki yapıştınlmış. Inanılmaz bir iş. Serab gibi bir şey. talya Belediye Reisi Seyid Ali Pa mirin kızı ve Yüksek Orman müYani, işte asıl serab bu. hendisi Faruk Selmanm refikası Arkası Sa. 7. Sü. 6 da Vedia Selman, bir çocuk anası ol duğu halde bugün muhtarkk vası tasıle asksre çağınlmıştır Yanhşlıkla nüfusa Vadi ismile ve erkek olarak kaydedilen Vedianm bu şekil bir kayda rağmen nasıl evlenmiş olduğu da cahbi dıkkat görülmektedir. Diğer taraftan Vedia Selmana yoklama kaçağı olarak 15 lira da para cezası yazılmışür. Evli kadın, durumun tashihi için yakında mahkemeye müracaat edecek ve kadın olduğuna dair karar alacaktır. Bruno Haupfmann uı muhakemesi Anlatan : TEVFİK SADULLAH Alman ticareti Ankara, 24 (Telefonla) Bua» dan bir müddet evvel memleketi • mizle Batı Almanya arasında hu bubat satışı hususunda ağustos 1954 ayında Ankarada vanlan mutabakat Arkası Sa. 7, StL 3 U Dünkü kongrede bir tabib konuşorken Yarın Başlıyoruz (Yazısı 7 nd sahifemizde) Irak Kralı yarın şehrimize geliyor Yarın Triyeste'de İtalyanlarla karşılaşacak milli Eutbol takımınuz dün uçakla Romaya gitmiş ve Ankara: 24 (a.a.) Irak Kralı Ma mî ziyaretlerine aid programın haoradan gene uçakla Triyesteye geçmiştir. Yukarı jeste Faysal II ile Veliahd Altes zırlanması bitmiş bulunmaktadır. dakl resimde millî futbol takımımız hareketinde» evvel uçağm önünde görülmektedir (Tafsilâtı Prens Abdülilah'm memleketimizBuna göre, Irak Kralı Majeste 6 mcı sahifemizdedir.) Arkası Sa. 7, Sü. 2 d* de on gün devam edecek olan res Futbolcular Gittiler Majeste Faysal II aytıi gğn hnsasi bir trenle Ankaraya gidecek Nahru'ya Hufcufc ıvitaru osresi verüâi Gazeteler DEVLETLER HUKUItü
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog