Bugünden 1930'a 5,448,242 adet makale



Katalog


«
»

3l inci yıl sayı 11. 01 umhuriyet NADf Telgraf ve mektub adresi: Cumhunyet tstanbul Posta fcutusu tstaabul No 248 Telefonlar: ümuml Santral Numarası: 24298. Yaa Işleri 24299. Matbaa 24290 YeşU S Çarşısında Kavafiye Tujıaflye Kum . ? Möble ve Madanî ejya satış yer a< lerinin 27 Haziran 1955 pazartesinden itibaren saym halkımızm hizmetine açılacağı saygı ile arzolunur. ^ Yeşil Saray Müessesesi Adres: Çarşıkapı Kürkçüler kapısı karşısı , ^ Cuma 24 Haziran 1955 Hükumet Kıbrıs meselesinde harekete geçmeğe karar verd Dün İzmirden gelen C.HP. Genel Sekreteri de: «Kıbrısta Türk kanı dökülürken elbet pasif kalamayız. Hükumetin f dinamik tedbirler almasını bekliyoruz)) dedi Kıbrısta tedhiş ve panik Rumlar, dün lngiliz Komutanının evini bombaladılar Lefkoşa, 23. (THA) Lefkoçe' de ınfilâklar bugün de devam etmistir. Tethışçilenn dört günden ben çıkarmakta olduğu kargaşahklar ada halkı arasında panik yarat mış bulunmaktadır. Resm! çevrelerın. adada fevkalâde hal ilân etmesi beklenmektedir Dığer taraftan bugün Sgledea sonra. Kıbrısh Rum tethişçiler îngiliz Kuvvetleri Kumandanjnan evi r*e bombalar atmışlardır. Yaralanan olmadığı bildirilmektedir: Binanın ön eephesinin kısmen harab olduğu bildirilmektedir. Arkast Sa. 7. Sü. 7 de Talebe Federasyonu ve (Kıbrıs Türktür) Cemiyeti de dün birer beyannane yaymladılar Ankara 23 (T.HA.) Kıbrıs Rumlannın bir müddettenberi girişmis oldukları tedhiş hareket'erinin son günlerde ş.iddetini arttırması ve ikı gün önce ılk defa olarak 15 Türke tecavüz edilmesi Ankara ayasl çevrelerinde büyük bir infial L'yandırmışfar. Mevsuk bir kaynaktan bildirildiğine göre, Kıbrıs Türk MılH Birliği Genel Sekreteri Dr. Faztl Küçüğün Başvekil Adnan Menderese çekmiş olduğu telgraf üzerine Türk hükumeti Kıbns Başkonsolosluğundan mufassal malumat taleb etmiştir. Aynı kaynağın ilâve ettiğine göre, Kıbna Baş(Arkast Sa. 7 Sü. 4 te) Bayar Ankaraya Tedavı edılmek uzere birkaç hafta evvel Londrav a itmi o l a n d o s t I r a k « S Başvekili Nuri Said Paşa dün gece saat 20,50 de BEA uçağı ile Londradan gelmis ve hava alanında Başvekil Adnan Menderes. Irak Büyük Elçisi Akif Alâsi ve Prof. Gokav tarafından karşılanmıştır. Irak Kralı II. Faysal'ın karsılama töreninde hazır bulunacak olan Nuri Said Pasanm yazı. ailesile birlikte İstan bulda geçireceği bildirilmektedir. D3SY6KIİI £6lUİ ~ döndü Cumhur Reisi hükumet merkezinde tezahüratla karşılandı Ankara 23 (Telefonla) Lübnandan dönen Cumhur Reisi Celâl Bayar bugün öğleden sonra refakatindeki zevatla birlikte Adanadan uçakla şehrimize gelmış ve hava alanında muazzam tezahüratla kar şüanmıştır. Bayar uçaktan beşuf bir çehre ile inmiş ve önce Meclis Arkası Sa 7. Sü. 6 da Meyva, sebze savaşında dünkü mühim karar Gazetemizin neşriyatııu nazarı dikkate alan Belediye, hâlde 14 vilâyet müstahsilleri emrine birer serbest satış yeri ayırdı Belediyenin kabzımal, madrabaz ve toptancılar cephesine karşı açmı$ olduğu savaşın üçüncü gününde durum müstehlik kitla lehine yeni ve çok mühim bir inkişaf kay detmiştır. Bir yandan toptan ve perakende fıatlann kontrolü bütün şiddetile devam ederek muhtekir esnaf msr hametsizce cezalaodrnlırken, berl yanda Vali ve Belediye Reis Vekill Profesör Gökay dün bu bahiste yaptığımız neşriyatı gözönüne alarak müstahsil ve müstehlik kitleyi yakıadan ilgilendiroı bir karar aî*' muştur. Bilindiği gibi müstahsiller bugün kü durumdan en fazla kendilerinin zarar gördüklerini ileri sürerek Hâlde serbest satış yeri isti yorlardı. Bu hususta dün alınan kararla bundan sonra müstahsillerin pera Arkası Sa. 7. Sü. 7 de Ufestinghouse müessesesile imza edilen mukaveleleı 32 nıilyon küsur dolarlık makine ve malzeme teminine mahtf 3 mukavele hakkında Nafia Vekili izahat verdi Ankara 23 (Telefonla) Nafia ve Munakalât Vekâletlerile Westinghouse müessesesi arasında bugün devlet su işleri, karayollan ve demirvollan için uzun vadeli tediye esasına dayanan 32 302 421 dolarlık makine ve malzeme temin edilmesine matuf üç mukavele akdedilmiştir Nafia Vekili bu hususta beyanatta bulunmuş ezcümle demiştir ki: Arltası Sa 7 Sü. 7 de "Akis,, hakkında karar Sarper, soğuk harbîn biteceğine dair delillerin mevcud olmadığmı söyledi San Francisco 23 (A.P.) Türkivenin Birleşmiş Milletler teşkilâtı fiezdindeki daimî delegesi Büyuk Elçi Selim Sarper bu akşam Dünya Teşkilâtının 10 uncu kuruluş yıldönümü oturumunda verdiği bir demecde: «Hürriyet ve adaletin müdafaası Delegemiz Selim Sarper B. Milletlerde konuştu Izmir ve Adanada akaryakıt .»•.••••II I»"* T ' I J O M I , . • Soldan Ufbttefa Pinay, Molotof, MeMUUn ve JJflU« dörtterfffpİKniîsından çıkari'arken Neşrtyat Müdürü 6 ay hapse ve 1009 Ura para cezasma, mpcmua sahîbi 50<W lira ağır para cezatına mahkura oldular Ankara. 23, (Telefonla) Akis Mecanuası Yazı îşleri Müdürü Cüneyt Arcayürek ve Dergi Sahibi Metın Toker'in Başvekil Adnan Arfcost Sa. 7, Sü 2 U3 Manav dükkânlarında dunku fiatlar (erik üzerinde ııarh hilâfına 90 kuruş fiat görülmektedir. Maamafih Belediye de narhın yalnır caneriğine aid olduğunu sbylemektedir) B. Milletlerde Tiirklrak Paktı 500 ton şe.ker yarın bakkallara daeıtılıvor lthal edilen şekerlerin gümriik resmi üzerinde Şeker Şirketi ile Gümriik l<?aresi ihtilâfa düştü Dış ticaretimiz ıtasıl ıslah edilebilir? için diğer stılhsever memleketlerîe Irak delegesi, Paktuı Ortabirlikte giriştiğimiz müşterek gayretlerde hem ferden ve hem de hep şarkın istikrannı sağladığını birlikte kuvvetli ve kudretli olmasöyledi lıyız, aksi halde sürekli sulh tahak kuk edemez » demiştir. Birleşmiş Milletler (San FrancUBirleşmiş Milletler teşkilâtının co) 23 (a.a.) Irak murahhası Arkası Sa 7, Sü 8 de Musa El Şahbender Birleşmiş Mületler kürsüsünde irad ettiği nutukta Türk Irak Paktını, Birleşmiş Milletlere yeni azaların alın Arkası Sa 7. Su. 3 ie istifçiliği aldı yürüdü Esrarb tzmirde tam bir yıllık benzin gazyağı ve mazut ihtiyaçlarını istif eden kimseler görüldü Dâvalar Yirmind asnn ilk yansınm en alâka çekici, meraklı hâdiseleri Neşhur İlk vak'a Kasım Gülek hükumete şikâyet edildi İzmir D. P. ileri gelenleri meydan alan benzin, kibrit. tuz buhranlaruıdan C. H. P. Genel Sekreterini mesul tutuyorlar Izmir 23 (Telefonla) Dün Izmir Vilâyetinin kazası Tirede bir hâdise cereyan etmiştir. Buradakı bir C.HP. toplantısında nutuk veSa. 7, Su. 2 öe İzmir 23 (Telefonla) Sun'i olan benzin, gazyağı ve mazut ihtiyacakaryakıt buhranı şiddetini arttır lannı istif edenlere rastlanmışür. maktadır. Akaryakıt bayilerinden Adanada bazıları bugün taleblere menfi ceAdana 23 (Telefonla) Şehrivab vermişlerdir. Izmirde bir yıllık Arkası Sa. 7. SÜ. 3 t» Lindbergh'in oğlunu kaçırmaktan sanık Holanda bandıralı «Beckys şilepi. getirdiğı 500 ton şekeri dün boşaltmıştır. Şekerler Vilâyet kanalile kaymskamlıklara tevzi edilecek, kaymakamlıklar da yann mutemeJ İstanbu! Ticaret Odası meclisi Toplantıda, bazı tacirlerin cezabakkallara dağıtmağa başhya dün saat 15 te ayhk tonlanüsını landırılması için idare heyetinin caktır. Hayri Gönenin başkanlığında yap teklifi kabul olunmus. toplantıya Arkası Sa 7, Sü. 6 da mıştır. Arkası Sa. 7, Sü. 1 de Ticaref Odası farafından hazırlanan mühim Milletvekîllerimize bir raporda dış fiearet ve fediye münasebetaçık mektub Meyva ve sebze fiatlart melerimiz lahlil ve bazı fedbirler tavsiye ediliyor selesinde btr mücadeledir baş Cadır içinde yapılacak Halk Partisi kongresi Antalya 23 (Telefonla) C. H. P. Vilâyet kongresi önümüzdeki pazar günü bir çadır içerisinde toplanacaktır. Halk Partisinin bu şekilde bir toplantı yapma karan, müteaddid kapalı salon sahiblerine vâki müracaatlerin reddinden sonra verilmiştir. Bu suretle Antalyalılar pazar günü çadır içerisinde sıyasî bir kongreye şahid olacaklardır. Bruno Haupfmann m muhakemesi Anlatan : TEVFİK SADULLAH ladı. Ne kadar sürer, kim kazanır, bilinmez. Biztm bu davada dokunmdk istedığ\m\z nokta bazı mılletvekillerimizın su ve bu zümrenin haklannı korumak üzere Beledıye Reisliği nezdmde teşebbüslerde bulundukian hak~ kırtda aldığımız haberlerdir. Siz kendınızı bır ıdare adamı yerine koyun. Kapmızın açıldığım ve karşımza beş nüfuzlu part! mebusunun dıkildiklenni tasavvur edın. Verdiğiniz veya vereceğınız karar üzerinde bu muhterem zevatın isteklerımn tesiri olur mu, olmaz mı, lutjen açık söyleyin! Muhterem mebuslanmızdan sorahm, idare makamlannı mesuliyetlerıni yüklendıkleri ışlerde adaleti ve kanunun icablarını yenne getirmek uzere niçin serbest bırakmazlar da bu kabil ziyaretlerle umumî efkârda karar ibresını kendi tarajlanna jğdıklerı veya tğmek ıstedıklen şuphesıni uyandırırlar? Kabzımal mı, toptancı mı. müstahsil mi şikâyetçi, onlar da milletin ferdidirler, bırakın sikâyetlerini kendileri duyursunlar. Mebuslarımiz adlan üstünde her seyden evvel milletin vekilidirler; su, bu mıntakanın, 5«, bu zümrenin vekili değil Bu nokta unutulmasın! Pazar Günü Başlıyoruz Iki profesör arasındaki hâdise Üniversite Senatosu Profesör Fındıkoğluya ceza verdi Bir müddet önce, İş Mecmuasında yayınlanan bir beyanatı üzerine Prof Şükrü Baban tarafından senatoya şikâyet edilen Prof. Z. F. Fındıkoğlu hakkında senato bir ceza kararı vermiştir. Maarif Vekâleti çevrelerinden aldığımız haberlere göre, Z F. Fm Arkast Sa 3 Sü 5 te Dünkü Nilletlerarası îurizm toplanüsı Milletlerarası Reamî Turizm Teşekkülleri Birliğinin Icra Komitesi şehrimizde içtimalara başladı Sadık Aldoğan nutuk verirken Aldoğan sabah tevkif, akşam tahliye edildi Ankara. 23, (Telefonla) Dün Çankırıda yapılan Cumhuriyetçi Millet Partisi Mıtinginde konuşaı C.M.P Baçkan Veküi Sadık Aldo Arkası Sa. 7, Sü. 6 do BUGÜN TEKRAE rÜZDÜRÜLEN DENIZALTI İngilterenin geçen hafta Portland limanında batan Sidon denizaltısı dün sabah şafalr vakti, büyük vinçlerte müceWıez harb gemileri tarafmdan tamamen su sathına cıkarılmıstır Dfenizaltı kıyıya cekilece Irtir. Resimde. ilk yüzdürme teşebbüsü sırasında su sathına çıkarüan »Siâons denizaltısı görülmektedir. Radyo İlâvesi İc sahifelerde Dunku toplantıdan bir gorunuş » (Yazısı 7 ncv sahifemizde) K «** )
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog