Bugünden 1930'a 5,465,783 adet makaleKatalog


«
»

Demirbank ANKARA ŞUBESI HUEUSÎ bir keşide ve fevkalâde açılif hediyelerile halkın hizm«tindedir. 31 inci yıl sayı 11.'00 umhuriyet Telefonlar: Umujnî Santral Numarası: 24298. NİSANTAŞI AJftKSfh k Yafcıwh »»rifyor • : YUNUS NADİ KLIRUCUSU:İstanbul NAOİ kutusu İstanbul No. 246 ^ ^ ^ YUNUS Posta Perşembe Telgraf ve mektub adresi: Cumhuriyet Yan Ijleri 24299. Matbaa 24290 23 Haziran 1955 İSTANB BANK keşidesi Kıbrısta Rumlar 20 Türkü yaralaiılar \ ÎZ ı / t tUHM Türk Milli Partisi Başbakanımızla İngiltere Başbakanına miiracaat etti 7 maddelik Rus sulh tekliH Lefkoşe 22 (THA) Kırk sekız saattenberi" devam eden tethış havası bugun daha da yayılarak. Adadaki Türklere karşı da bomba ve dınamitlerle tecavüzlere başlanmıştır. Adana hava meydanjnda dün Ce lâl Bayann uçağmı bekliyen halk ve D. P. liler (Foto CUMHURİYET L'çak postau) ARJANTINDE DUBUM DÜZEIİ1TOR Arjantinde tabiî hayat avdet etmektedir. Resimde Peron Ordu Bakanlığında bır radyo konuşması yaparken görünmektedir. Arkasında ayakta duranlar, ihtılâli bastıran ordu erkânıdır. Bu mevzudaki haberlerımi?! üçüncü sahifemızde bulacaksınız. NATO'nun Egede deniz tatbikatı tzmir civarında toplanmış bulunan Türk İngiliz deniz kuvvetleri tatbikata dün başladılmr Ankara 22 (ı.a.) Mıüi Müdf faa Vekâleti TemsU Bürosundaa bı'dınlmiştır: NATO Medflöc 4 deniı tatbikatı bugun Izmir civannda toplan mış bulunan Türk ve İngilız deniz kuvvetlerinın iştırakile başlamrç • tır Ege denızinde cereyan edecek olan tatbikata su üstü. denizaltı ve hava kuvvetleri ıştirak edecektiı. 24 yete akıb. Hinı hazıran günü akşamı nıhaerecek olan tatbikab müteİngıhz gemileri, tzmır limaziyaret edeceklerdir. 5 aylık ticaret açığımız 237 milyon küsur lira Ankara 22 (T.H.A) 1 ocak 1955 ten 31 mayıs 1955 tarihıne kadar olan dış ticaret durumumuzu tesbit eden kat'i rakamlar resmen açıklsnmıştır. Buna gore beş aylık devre zaıfmda yapılan ithalâtın yekunu 596 mılyor. 500 bin lira, ihracat miktarı ıse 359 milyon 400 bin liradır Bu suretle bu müddet içınde dış ticaret açığımızın 237 milyon 100 bm lira olduğu anlaşılmaktadır. Aynı müddet ıçinde yapılan ıh Arkas% Sa. 7, Sü. 6 da Kıbnsın bir çok şehirlerinde polisle tethişçüer arasmda vuku bulan çarpışmalar genişlemiş ve bu arada ılhakçı Rumlar Türklere de tecavüzlerde bulunmuşlardır. Kıbns Turk Millî Partisi Sekreteri Fazıl Küçiık, kanlı çarpışmalar ve müteaddid tecavüzler karşısmda can, mal ve ı n emniyetlerinin garanti altına alınması için bugün, San Francisco 22 (Ra a.A.P ) i Türkiye Başvekili Adnan Menderes Bırleşmiş Milletler toplantısına dün ' ile İngıltere Başvekili Sir Anthony de devam edilmiştir. Konuşan haEden'e telgraflar çekmi?tir. Diğer tibler arasında bulunan Rus Dış İştaraftan, Kıbrıs Turklerınin, Ada leri Bakanı Molotov dünya gerginGenel Valisi Sir Robert Agmıtage'e hğini azaltmak hususunda yedi de telgrafla müracaat ederek aile maddelik bir teklifte bulunmuştur. lerinin emniyet altına ahnmalannı Bunlar sırasile şunlardır: istedikleri bildirılmektedir. 1) Harb propagandasına bir son Bugün, EOKA tethişçi teşkilâtı verilsin. Adana, 22 (Telefonla) 16 hamensublarile polis arasında vuku 2) Büyük devletlerin yabancı bulan çarpışmalarda bir Türk polisi memleketlerde tesıs ettikleri askerî zirandanberi dost ve kardeş Lübnanda bulunan Cumhur Reisi Ceağır surette yaralanmıs ve kaldırıl üsler terkedılsin. Arkan Sa 7. Sü. 7 de Arkası Sa. 7. Sü. 7 de lâl Bayar ile refakatmdeki zevat bugun bir askerî uçağımızla saat 12.30 da Adanaya gelmiş ve mu azzam tezahüratla karşılanmıştır. Cumhur Reisi, hava alanında şeh" rhnizde bulunan mebuslar, Vali, generaller. vilâyet ve belediye erkânı, siyast parti temsilcileri, Ti Arkası Sa 7 Sü 3 te Molotof Birleşmis üilletlerdeki nutkunda bunları sıraladı Cumhur Reisi Lübnandan dün anavatana döndfi Celâl Bayar Adanada muazzam tezahüratla karşılandı, 200 yataklı verem hastanesini açtı. Toprak barajmda tetkîklerde bulundu En büyük alıeımızın Almanya ve Aflnerika, en çok ithalât yapltğıımz memleketin de Amerika olduğu tesbit edildi Yüksek İslâm Konseyi Ürdün Başmüttüsü, İslâm memleketVeri arasındaki ihtilâflan hal icin böyle bir konseyin kurulmasmı teklif ediyor Amman 22 (A.P.) Ürdün Baj müftüsü Şeyh Abdullah Kalkill, islâm memleketleri arasındaki ih. tJlâfları hal içm, İslâm Âli Konseyi kurulması teklifinde bulunnıuı Arkast Sa. 7. Su. 7 de Celâl Bayann dün Beyrut hava meydanına gelisi (Foto CUMHURİYET Uçak postast) Petrol şirketlerile anlaşma oldu Celâl Yardımcı Alman Bevlet Reisi ile Bon n 22 (a.a.) Halen Almanyada bulunmakta olan TürMemlekette bir akaryakıt sıkuıkiye Maarif Vekili Celâl Yardımcı ve Maarif Vekâleti Müstesarı Veri tısı bulunduğu hakkında dolaşan mer dün akşam Federal Almanya soylentıler etrafında yaptığımız Cumhurreisi Theodore Heuss tara tahkikata göre durum şu merkezfından kabul edilmişlerdır dedır: Şehrimizde mevcud petrol kumTurkiyenin Bonn büyük elçisi H Ürgüblü de bu kabulde hazır panyalanndan biri cenub vilâyetlermizde mevcud olduğu söylenen bulunmuştur. Bir sıkıntı olmamasına rağmen dün de halk petrola hücum etti Baü İzmirde sıkıntıyı yerinde incelemek üzere bir mumessıli Iskenderuna gondermıştır. Ser^'iburnu, Harem ve Kuruçeşme vakıt depolarmda stok mevcud olduğu bıldırilmektedır Fakat bu ' SINGAPLR GÜZELİ Mıss stokların vaziyetı hakkında malu Vıolet Ho adında Çınli kız 1955 Smgapur plâj kraliçesi Arkası Sa. 7, Su î te unvanmı kazanmıştır. Valinin izahatı Altnan kararlar müstahsilin aVeyhinde değil Vali ve Belediye Reıs vekili Gokay, dün sebze ve meyva satvşlan etrafında gazetecilere beyanatta bulunmuş, alınan kararlaruı müstahsilin aleyhine olduğuna dair yapılan menfi propagandalann yersiz bulunduğunu, Mersin gibi uzak il Arkası Sa 7, Su. 6 da Karaborsacı tacklerin hesabları altüst oldu Dün bir çok tacir gümrüklerde yatan mallannı çekti; fakat şimdi de mallann tüccar ardiyelerine intikah tehlikesi başgösterdi Piyasada sıkıntısı duyulan malların gümrüklerden on beş gün zarfında çekilmesi hususunda vanlan karar üç gündenberi tatbik e<}ilmektedir. Dün bir çok tacir gümriiklerde yatan mallannı çekmişlerdir. Çekilen mallardan tevzie tâbi olanlann gelişigüzel, Vekâletin emri ohnadan satılması suç teşkil etmektedir. Bundan başka, kararın tatbikile bazı tacirlerin hesablan da altüst olmuş bulunmaktadır. Filhalnka Arkası Sa. 3, Sü. 4 te Esrarlı Neşhur Dâvalar Yirminci asnn ilk yansıuın en alâka çekici, meraklı hâdiseleri İlk vak'a LJndbergh'in oğlunu kaçırmaktan sanık Dünyanm En Büyük Çiftliğinde 7 Cün: 3 Hükumetin dağıttığı topraklarda köylü gene yarıcıhk ediyor, toprak ondan, traktör asradan! RÖPORTAJI YAPAN: YAŞAR KEMAL Kırcıl sakallıydı Kubbeli; top rak evlerden birinin günbatısı na belıni verıp oturmustu Günesten yanmıştı. İnceden bir turku tutturmuştu. Bızım geldi ğımizi gorünce türküvü kesti. Kesti ama verınden de kıpırdamadı. c Merhaba:» dedik. € Merhaba:» dedi: ayağa kalktı. Yerıni gösterdi. Buyur etti. Tektek dağlarına 1948 den bu yana 300 den fazla köy kurulmustur Bundan once Tektek Arkasi Sa 7 Sü 6 da Adliye tarihinde esine ender rastlanan hâdise İzmirde bir kadın, gayrimeşru yaşadıği adamla evlenebiknek için hâmile olduğunu söyledi ve 9 ay sonra başka bir kadının doğurduğu çocuğu kendi çocuğu imiş gibi gösterdi. Fakat işin içyiizü meydana çıkmakta gecikmedi Izmir 22 (Telefonla) Bugün şehrimiz 4. Asliye Hukuk mahkemesi adlî tarihimizde eşine ender rastlanan bir hâdisenin duruşmasına başlamıştır. Çok enteresan bir mahiyet arzeden vaka şudur: Bundan bir buçuk sene evvel A. K. isimli orta yaşlı bir şahıs aynı yaşta bulunan F. O. isimli bir ka Arkası Sa. 3, Sü. 5 te Brnno Hauptmann ra muhakemesi Anlatan: TEVFİK SADULLAH Pazar Günü Başlıyornz Dün Hâle, her gunkünden az dotn ates geldi ve azami satış fiatı biraı yükseltildi; resim, fazla acel eei perakeodecilere domates tevziini gösteriyor f arih İlâvemiz Bugün 61 inci U i veriyoruz DOKTORLARIN GREVİ Viyanada çalışan 1000 doktor geçenlerde beş saatlik bir grev yapmışlardır. Doktorlar Sağlık Bakanının haklarında tatbike karar verdiği yeni mevzuatı protesto etmişler. Viyana sokaklarında beyaz önlüklerile bır yüruyüş îertiblemişlerdir. İzmir 22 (Telefonla) Bu sabah şehrimiz Asliye Hukuk mahkemelerinin bulunduğu koridorda boşanma davası için sıra beklemekte olan bir çiftten N. isimli bir kadın, Belediyenin meyva ve sebze Evvelki gün fiat muıekabe ve iskarpini ilt A. isimli kocasını dövspekülâtorlenne karşı açtığı fiat mücadelesı, Hâlde toptan satışlar müştür. savaşıturı dükkânlardaki Uk neti üzerinden yapıldığı için perakende Sabahın erken saatlerinden itibaceleri dün sabahtan itıbaren gö saüşlann kontroluna ancak dün ren Adliye koridorlannda beklese» "ülmeğe başlandı. Arkas% Sa. 7, Sü. 4 te Arkast Sa. 7, Sü. 6 da Sebze ve meyva fiatları 24 saatte yüzde 40100 indi Bir kadın adliyede kooasına dayak attı Biraz sonra boşanma davasına bakan mahkeme, karı kocanın birbirinden aynlmasma karar verdi GÜLIİVER DEVLFK ÜLKESİNDE.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog